Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

30 oktober 2008 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Stiftelsen Bergslagsgårdar är en vårdstiftelse som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "30 oktober 2008 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Stiftelsen Bergslagsgårdar är en vårdstiftelse som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett."— Presentationens avskrift:

1 30 oktober 2008 Bergslagsgårdar Stiftelsen

2 Stiftelsen Bergslagsgårdar är en vårdstiftelse som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett behandlingshem för ungdomar. Stiftelsens Bergslagsgårdar är allmännyttig, politiskt och religöst obunden och ej vinstdrivande. Organisation

3 I styrelsen sitter representanter från • Kommuner i Örebro län • Landstinget i Örebro län • Företagarna (Länsförsäkringar) • LRF • Verdandi • Hela MänniskanOrganisation

4 Familjehemsvård för VUXNA Örebro Karlstad Familjehemsvård för BARN och UNGDOM Örebro Karlstad Västerås Behandlingshemmet Familjeresursen LÄGENHETEN Örebro Stiftelsen BergslagsgårdarOrganisation

5 Vårdideologi Stiftelsen Bergslagsgårdars vårdideologi grundar sig på en humanistisk människosyn som vilar på en psykodynamisk grund.Organisation

6 Personalens kompetens • Samtliga familjevårdskonsulenter och behandlingspersonal har adekvat högskoleutbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling • Flertalet har också mycket lång erfarenhet inom socialt arbete • Personalen har tillgång till kontinuerlig handledningOrganisation

7 Våra familjehem finns 10 – 15 mil från Våra familjehem finns 10 – 15 mil frånÖrebroKarlstadVästeråsOrganisation

8 Familjehemsvård med konsulentstöd Vanliga familjer öppnar sina egna hem och tar emot barn, ungdomar och vuxna med ett kontinuerligt stöd av en erfaren familjevårdskonsulent.Familjehemsvård med konsulentstöd

9 Jourhem Stiftelsen Bergslagsgårdar har kontrakterade jourhem som enbart arbetar med akut- och jourplaceringar.Familjehemsvård med konsulentstöd

10 Utredning av jour- och familjehem • Djupintervju • Extern tolkning • Referenstagning • Socialtjänstens, kronofogdens och polisens registerFamiljehemsvård med konsulentstöd

11 Målgrupp Barn, unga och vuxna med • Social problematik • Missbruksproblematik • Kriminalitet • Funktionshinder • Ensamkommande flyktingbarnFamiljehemsvård med konsulentstöd

12 Placering sker med stöd av Barn och UngdomVuxnaSoLLVULVM LSS LSS Kontraktsvård Kval (§ 56)Familjehemsvård med konsulentstöd

13 Uppdragsgivare • Socialnämnden för barn, ungdom och vuxna • Kriminalvården för vuxna • Landstinget för vuxnaFamiljehemsvård med konsulentstöd

14 Antal placeringar i samma familjehem Huvudprincipen är att vi endast har en person i varje familjehem såvida det inte gäller par, syskon eller föräldrar med barn.Familjehemsvård med konsulentstöd

15 Vård- och genomförandeplan Vi följer den vård- och genomförandeplan som myndigheten upprättat. Uppföljning sker var tredje månad. Stiftelsen Bergslagsgårdars personal är utbildade enligt BBIC.Familjehemsvård med konsulentstöd

16 Vården syftar till • Att få struktur, trygghet och balans i sitt liv • Att bli delaktig i familjegemenskapen • Att skola/ arbete och fritiden ska fungera • Att ev. skapa möjlighet för en flytt tillbaka • Att ev. förberedas för eget boende, studier eller arbete efter placeringens slutFamiljehemsvård med konsulentstöd

17 Familjehemmen Barn- och ungdomsenheten har ca 60 familjehem. Vuxenenheten har ca 40 familjehem. Flertalet av familjehemmen är belägna inom 10 till 15 mils avstånd från Örebro, Karlstad och Västerås.Familjehemsvård med konsulentstöd

18 Våra familjehem • Har ett intresse och engagemang att ta emot vuxna, barn eller ungdom i sitt hem • Har stabila förhållanden • Har erfarenhet av att arbeta med människor • Har möjlighet till en aktiv och meningsfull fritidFamiljehemsvård med konsulentstöd

19 Stödet till våra familjehem • Regelbunden handledning av familjevårdskonsulent var 14:e dag • Utbildningar, föreläsningar samt möten med andra familjehem minst fyra gånger per år • Jourverksamhet dygnet runt • Vid kontakter med myndigheterFamiljehemsvård med konsulentstöd

20 Konsulentens uppdrag • Rekrytera och utreda nya familjer • Matchning och inskrivning • Ge stöd och handledning • Delta i att upprätta genomförandeplan • Myndighetskontakter och samordning • Jourberedskap • Vara behjälplig vid utslussningFamiljehemsvård med konsulentstöd

21 Jourhavande familjevårdskonsulent Våra familjehem har tillgång till jourhavande familjevårdskonsulent dygnet runt.Familjehemsvård med konsulentstöd

22 Målgrupp och antal platser i Familjeresursen Lägenheten Pojkar och flickor i åldrarna 12 –17 år, med psykisk eller psykosocial problematik. Familjebehandling ingår 4 platser för boende och 3 utslussningsplatser Familjeresursen Lägenheten

23 Ungdomarnas problematik • Känslomässig omognad • Svår relationsproblematik • Anknytningsproblematik • Skolproblematik Familjeresursen Lägenheten

24 Behandlings innehåll • Vi eftersträvar en förutsägbar miljö som bygger på ramar, struktur och tydlighet. Miljön skapar trygghet och tillit. • Stöd i skolsituationen • Familjebehandling Familjeresursen Lägenheten

25 Behandlingsmetod Behandlingsmetod är miljöterapi med tonvikt på relationer och samspel utifrån ett systemteoretiskt och utvecklings-psykologiskt synsätt. Familjeresursen Lägenheten

26 Stiftelsen Bergslagsgårdar • Etablerad verksamhet sedan 1986 • Allmännyttig stiftelse - ej vinstdrivande • Familjehemsvård med konsulentstöd • Behandlingshem • Familjevård med jour dygnet runt • Erfaren, stabil och kompetent personalgrupp • Snabb och korrekt service • Kundvänlig prisnivåOrganisation

27 Stiftelsen Bergslagsgårdar är medlem i RFF R iksförbundet för F örstärkt F amiljehemsvård FfF F orum f ör F amiljevårdOrganisation

28 Välkomna att kontakta oss! Stiftelsen Bergslagsgårdar Box 222 701 44 ÖREBRO 019 - 17 05 90 Hemsida www.bergslagsgardar.se e-post stiftelsen@bergslagsgardar.se Organisation


Ladda ner ppt "30 oktober 2008 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Stiftelsen Bergslagsgårdar är en vårdstiftelse som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett."

Liknande presentationer


Google-annonser