Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett kompetens-, utvecklings- och resurscentrum för natursten, landskap, byggd miljö och design. Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett kompetens-, utvecklings- och resurscentrum för natursten, landskap, byggd miljö och design. Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun."— Presentationens avskrift:

1 Ett kompetens-, utvecklings- och resurscentrum för natursten, landskap, byggd miljö och design. Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

2 Syfte Stenakademiens övergripande syfte är att stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling i norra Bohuslän. -Att skapa möjligheter för en positiv utveckling inom stenindustrin genom att öka intresset för natursten. -Öka kunskapen om natursten som ett attraktivt, miljöanpassat och resurssnålt byggnads- och anläggningsmaterial -Öka förståelsen för samhällsbyggnad, arkitektur och designprocesser som en tillväxtfaktor för näringsliv och samhälle. Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

3

4 Målgrupp •Verksamma inom stenindustrin •Samhällsplanerare •Arkitekter •Landskapsarkitekter •Studenter inom arkitektur och byggande •Forskare, institutioner inom universitet/högskola som forskar om byggnadsmaterial, där natursten kan utgöra en viktig del •Konststuderande, konstnärer och andra som arbetar med gestaltning i och av det offentliga rummet Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

5 Mål •att fungera som en understödjande och katalyserande struktur, en mötesplats och arena för samverkan •att bidra till bildandet av lokala, regionala, nationella och internationella nätverk mellan målgruppen och representanter för näringsliv och offentlig sektor •attrahera olika kategorier av intresserade och därmed också etablera Stenakademien som besöksnäring Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

6

7 Pedagogiskt koncept •Dialog och samverkan mellan näringsliv, högskola och samhälle. •Avstamp i naturresurser, landskap, kulturlandskap och byggd miljö på en konkret plats. •En icke hierarkisk kunskapssyn med respekt för olika former av kunskap, olika vägar till kunskap och kunskapens olika uttrycksformer. (praktisk/erfarenhets baserad, teoretisk, konstnärlig) •Ömsesidigt utbyte mellan forskningsbaserad och praktisk/erfarenhetsbaserad kunskap samt konstnärlig kompetens. Utveckling genom möten och gemensam reflexion. •Förmedling av kunskap och erfarenheter på plats i kombination med ett undersökande, utforskande och kritiskt reflekterande förhållningssätt. Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

8

9 Seminarier Workshops Föreläsningar Utställningar Studiebesök för yrkesutövare, studenter, beslutsfattare och allmänheten. Verksamhet Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

10

11 En plattform för utveckling och lärande Materialkunskap med bearbetning av sten såväl hantverksmässigt som konstnärligt för studenter i arkitektur, byggnadsteknik och landskapsarkitektur, och med orientering i landskapet byggnadstraditioner, kultur och tidiga historia. Samhällsplanering och –gestaltning för arkitektstudenter, med hållbar utveckling som mål, där utgångspunkten är studier av orter i norra Bohuslän. Kommunernas beslutsfattare och allmänheten inbjuds till öppna redovisningar och att delta i diskussioner. Stenkunskap för gymnasieskolan, grundskolan och allmänheten såsom hembygdsföreningar, etc. Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

12 Industrins förväntningar och resultat 2001-06 •att stärka befintlig stenindustri, utveckla nya verksamheter och skapa förutsättningar för industrins långsiktiga överlevnad –nyanställningar 20 tal i norra Bohuslän –nystart av fem ny företag, två tillverkande och tre för montering/anläggning –ansökan om att öppna ytterliggare ett stenbrott i norra Bohuslän –ökad omsättning med ca. 40 miljoner i norra Bohuslän •att öka och bredda kunskapen om materialet bland arkitekter, landskapsarkitekter, designers, ingenjörer och beställare inom byggsektorn samt beslutsfattare –har idag ett stort och brett nätverk –vinsten inte kan mätas till fullo förrän de som är arkitektstudenter idag och som deltagit i projektet är etablerade arkitekter ute i samhället men vi ser redan nu att efterfrågan har ökat •att finna nya avsättningar för materialet –inredningsföretagen har ökat eller etablerat natursten som ett inslag i deras arbete –trädgårdsanläggare får fler och fler förfrågan om installationer i natursten –ökad efterfrågan om andra applikationer inom bygg och anläggning Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

13

14 Industrins förväntningar och resultat 2001-06 •att få bättre kunskap om hur det egna materialet samverkar med andra material i byggprocessen –tillämpad forskning för att förstå hur natursten samverkar med andra material som stål, trä, glas etc. •att öka kompetensnivån inom industrin och den egna förmågan till produktutveckling –ett ökat samarbete mellan industriföretagen, att flexibelt, sinsemellan, hjälpa kunden –ett utökat samarbete med gymnasieskolans teknikutbildning för utbildning av hantverkare med grundkompetens för vidare studier –bredare samverkan med maskin- och verktygstillverkare för anpassning till miljökrav och till förbättrade arbetsmetoder •att öka statusen för ett gediget hantverksarbete –stenarbetarnas egen självbild har stärkts och förankrats. Tron på att deras hantverkskunskap har en framtid och bör läras ut till högskolan/universitet för att driva fram den tekniska utvecklingen. •att öka antalet skådeplatser för natursten i offentlig miljö –studenternas arbeten ställs ut, möjlighet för kommunerna att smycka sina offentliga rum –invigningshänderna på Svinesundsbron –millenniemonumentet i Göteborg Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

15

16 Kommunernas förväntningar •att skapa förutsättningar för en utveckling av stenindustrin och därmed generera arbetstillfällen och tillväxt •att nya företag etableras inom och kring stennäringen •att intresset för natursten som byggmaterial och inom byggande, anläggning, design- och konstområdet ökar •att natursten får en profil som ett miljöanpassat och återvinningsbart byggmaterial •att stenhanteringens kulturarv och naturstenens potential synliggörs för kommuninvånare och besökare •att utveckla besöksnäringen med utgångspunkt i stenhanteringens kulturarv och samtida användning av sten i offentlig miljö och konst •att stärka samarbetet mellan kommuner, högskolor och näringsliv •att delar av högskolekurser förläggs lokalt •att via studentarbeten få inspiration och underlag för diskussion kring planerings- och gestaltningsstrategier liksom ett kontinuerligt inflöde av idéer och perspektiv för att skapa ett attraktivt samhälle. •att öka intresset för högskolestudier bland kommunens ungdomar genom att högskolan synliggörs lokalt Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

17 Högskolans förväntningar •att stärka de undervisningsmoment som rör byggnadsmaterial; tekniskt, konstruktivt, arkitektoniskt och miljömässigt, med utgångspunkt i studier och erfarenheter av natursten •att kunna erbjuda arkitekt-, landskapsarkitekt- och ingenjörsstudenter m.fl. möjligheter till ett konkret och handfast arbete med ett material i sitt sammanhang •att få möjlighet att förlägga kurser och program inom arkitekt- och landskapsarkitektutbildningen till olika platser. Ge studenterna förutsättningar att arbeta med planerings-, arkitektur- och kulturarvsfrågor i nära kontakt med en plats och lokala aktörer •att delta i formuleringen av forsknings- och utvecklingsprojekt i dialog och samverkan med stenindustrin. Bidra i ambitionen att bygga en miljö för materialanknuten forskning och produktutveckling •att utveckla fortbildningskurser med högskolepoäng inom temat stenbyggnadskonst •att delta i en dialog och diskussion kring lokala och regionala utvecklingsfrågor i ett möte mellan näringsliv, kommuner, medborgare och högskola och utveckla FoU-inriktade samhällsbyggnads- och arkitekturprojekt med avstamp i olika platser i regionen och i dialog med kommuner och andra lokala aktörer. Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole

18

19 Resultat 2001-06, deltagare •Kommunernas beslutsfattare och allmänheten har inbjudits till öppna redovisningar/utställningar/seminarium, 43 stycken. 4.500 personer •Materialkunskap med bearbetning av sten såväl hantverksmässigt som konstnärligt för studenter i arkitektur, byggnadsteknik och landskapsarkitektur. 224 studenter •Samhällsplanering och - gestaltning för arkitektstudenter, med hållbar utveckling som mål. Orientering i landskapet byggnadstraditioner, kultur och tidiga historia. Utgångspunkten är studier av orter i norra Bohuslän. 277 studenter •Stenkunskap, studiebesök på stenindustrin med prova-på-inslag 1-3 dagar för gymnasieskolan, grundskolan och allmänheten såsom hembygdsföreningar, etc. 1829 personer (2. 330 personer inkl. ovan workshop/kurser) Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun. Chalmers Arkitektur och Bergen Arkitektskole


Ladda ner ppt "Ett kompetens-, utvecklings- och resurscentrum för natursten, landskap, byggd miljö och design. Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser