Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARBETSPLAN HOLMAOMRÅDET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARBETSPLAN HOLMAOMRÅDET"— Presentationens avskrift:

1 ARBETSPLAN HOLMAOMRÅDET
2011 Utifrån verksamhetsplan för   Hyllie Barn och Ungdom

2 Barn och ungdom/Hyllie Inledning Inom barn- och ungdomsavdelningens verksamhet finns fem rektorsområden samt fritidsverksamhet. Inom varje rektorsområde finns förskola, förskoleklass och grundskola. Den gemensamma verksamhetsplanen med prioriterade mål för 2011 redovisas i denna del. Varje skolområde kommer att arbeta fram en lokal arbetsplan utifrån den gemensamma verksamhetsplanen, Malmö skolplan och statliga mål och läroplaner. Grunden för arbetet i förskola, grundskola, skolbarnsomsorg är den gemensamma värdegrunden för Malmö stads skolor. Skolans långsiktiga inriktning motiverar att barn- och ungdomsverksamheten inkluderar målsättningar som kommer att ge resultat både på kort som lång sikt för högre måluppfyllelse. För högre måluppfyllelse är arbetet med språkutveckling såväl svenska som modersmål samt matematik områden som stadsdelen speciellt prioriterar. Under 2011 kommer ny skollag och nya förordningar för barn och ungdoms verksamheter vilket kommer att innebära ett stort implementeringsarbete. Områdesprogrammet på Holma-Kroksbäck är en stor utmaning för året, tillsammans med andra förvaltningar arbeta för att barn och ungdomars livsvillkor på Holma – Kroksbäck ska förbättras. Nya eller förändrade riktlinjer i lagar, föreskrifter och nationella och lokala mål Från 1 juli 2011 träder en ny skollag i kraft vilket bl.a. innebär Nya/reviderade läroplaner för förskolan, grundskolan och särskolan ny struktur på kursplanerna i alla ämnen nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 ny betygskala med sex steg Planerade förändringar i verksamheten Organisationsöversyn kommer att genomföras utifrån de nya förordningarna som träder i kraft under 2011.

3 KUNSKAPER Mål/Hyllie Arbetet i förskolan skall kvalitetssäkras genom att: i vardagen stimulera och utmana barnens språkliga förmåga och matematiska tänkande. utveckla småbarnspedagogik utveckla utepedagogik Malmös elever ska ges goda möjligheter att uppnå målen i skolan Arbetet i grundskola/särskola skall kvalitetssäkras genom: Studiestöd med modersmål på de skolor där det finns behov. Arbetslagen skall utveckla arbetssätt och metoder för att arbeta med -elevernas språk, såväl svenska som modersmål -matematikarbetet -ämnesspecifika arbetet såväl som det ämnesövergripande arbetet. VITS[1] skall utvecklas Lovskola skall erbjudas. Arbetet i fritidshem skall kvalitetssäkras genom: -Utveckling av barnens språk – såväl svenska som modersmål -Utveckling av matematikarbetet [1] Vardagsnära insatser i tydlig samverkan

4 Åtagande/Holma Vårt mest prioriterade område är språkutveckling. Språkutveckling ska genomsyra alla ämnen och alla lärande möten och samtal i både förskola, skolbarnomsorg och skola. Alla verksamheter ska arbeta för att stärka modersmålets betydelse för begreppsbildning och förståelse. Samarbetet med modersmålslärare och modersmålstränare ska fortsätta att utvecklas. Elevernas flerkulturella tillhörighet uppmuntras och ses som en tillgång. Kompetensen kring betydelsen av språkutveckling i alla ämnen ska fördjupas. Undervisning och lärande ska ske utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. Detta för att öka barn/elevers begreppsbildning och helhetstänkande. Alla verksamheter ska därför fortsätta att kvalitetssäkra upplevelsebaserat, tematiskt arbetssätt. Elevernas möjlighet att nå målen i samtliga ämnen ska öka. Biblioteket ska ha en central roll i lärandet både i förskola och skola. Holmatråden, vår läsmodell, ska vara ett levande dokument och användas som en del i all planering. Förankringen av den framtagna planen för bibliotekskunskap från förskola till år 5 ska fortsätta. Även detta läsår ska alla barn/elever få besöka vårt bibliotek 1 gång/veckan. Sagoläsningen för förskolebarnen i vår sagogrotta ska fortsätta. Samarbetet med stadsdelens bibliotek fortsätter. Alla elever/barn ska få möjlighet att delta i det kulturutbud som erbjuds alla skolor och förskolor i stadsdelen. Elevernas datoranvändning ska öka, så även användandet av interaktiva hjälpmedel och läromedel. Den gemensamma it-planen förankras i arbetet med elever och barn. Matematikarbetet ska fortsätta att utvecklas i förskola och skola. Den matematiska förståelsen och begreppsbildningen ska stärkas genom metodutveckling.

5 I förskola och skolbarnomsorg är det av vikt att de vardagsnära rutinerna blir grunden för elevernas/barnens utveckling till trygga och kompetenta personer. Verksamheterna ska beskriva och dokumentera hur dessa rutiner blir verktyg för att utveckla språk och begrepp Lekens, i synnerhet rollekens, betydelse för barns utveckling ska uppmärksammans och ges utrymme. Det synsätt occh förhållningssätt som ger våra barn möjligheter att använda egna erfarenheter och stimulera till olika uttryckssätt ska fortsätta att utvecklas, bl.a genom reggio-emiliapedagogik. För att säkra arbetet mot målen kommer arbetet med att öka personalens kompetens kring nya och reviderade läroplaner/kursplaner att vara högt prioriterat.. Arbetslagen fortsätter att planera arbetsområden utifrån ett helhetstänkande och med en, för elever och föräldrar, tydlig beskrivning av målen. Utveckling av åtgärdsprogrammens innehåll och form kommer revideras utifrån de krav den nya och reviderade läroplanen kräver. Många metoder för att möte elevers/barns olika behov behöver utvecklas. Det är av vikt att det lärande som sker, de bedömningar och utvärderingar som görs, följs upp och används för att komma vidare i områdets pedagogiska utveckling. Språkråd, skolutvecklingsgrupp och förskoleutvecklingsgrupp ska vara drivande i skol/förskoleutveckling, i synnerhet med att inplementera de nya/reviderade läroplanerna och kursplanerna. Arbetet med att säkra bedömningskompetensen i TRAS, RUS och LUS ska fortsätta. Utvärdering. Arbetslagens mål utvärderas kontinuerligt under verksamhetsåret. Sammanfattande diskussioner sker två gånger/året mellan varje arbetslag och rektor/biträdande rektor. Under året sker också olika kvalitetskontroller som enkäter, ex skolans trivselenkät, diagnoser, bedömningar, ex RUS, TRAS, LUS och tester.

6 NORMER OCH VÄRDEN ANSVAR OCH INFLYTANDE
Målområde/Hyllie Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Utveckla elevernas delaktighet i IUP, åtgärdsprogram och skriftliga omdömen Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola. Stadsdelens skolor skall arbeta enligt den gemensamma värdegrund för Malmö stads skolor som beslutas av kommunstyrelsen Eleverna ska engageras som elevskyddsombud och kamratstödjare Utökad föräldrasamverkan Arbetet i fritidshem skall kvalitetssäkras genom: Utveckling av social och emotionell träning Kvalitetssäkring av vardagsrutiner Fler av kommunens förskolor, fritidshem och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete. Fördjupning av genusarbetet med fokus på värdegrund och likabehandling. Åtagande/Holma Det kontinuerliga arbetet med värdegrunden, relaterat till läroplanernas normer och värden samt inflytande och ansvar, är ett prioriterat område i våra verksamheter. För att skapa en bra arbetsmiljö arbetar alla arbetslag förebyggande i sina mentorsgrupper/barngrupper. Syftet är att stärka den sociala kompetensen och förebygga negativa beteenden. I grundskolan arbetar mentorsgrupperna med SET (social/emotionell/träning”) och i förskolan arbetar alla grupper med ”Hjärtestunder”.

7 Allt arbete och all undervisning ska präglas av genusperspektiv för att utmana invanda könsrollsmönster och normalitetsbegrepp . På varje förskola finns det genusombud. . Skolbarnomsorgens arbete för att utveckla elevernas sociala och emotionella styrkor är av stor vikt och ska finnas med i bedömningsunderlaget inför utvecklingssamtalet. Elevernas trivsel i grundskolan ska fortsätta att mätas i vår trivselenkät. Resultatet av denna ska diskuteras i mentorsråden, där också mål och metoder för att förbättra elevernas trivsel ska sättas. Elevernas delaktighet i detta arbete ska utvecklas. För att ytterligare förstärka elevernas sociala förmåga har år 5`s elever ”nästan tonåring” med fältsekreterarna. Ett antal grupper kommer att ha ARTträning under ledning av våra utbildade arttränare. Arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling ska fortsätta att stärkas och utvecklas. Detta finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Särskild vikt ska läggas vid att stödja den kamratstödjarverksamhet som startade 2009.Trygghetsteamet är drivande i detta arbete. Det är viktigt att ha positiva och höga förväntningar på barnen/eleverna. Metoder ska utvecklas för att öka elevernas/barnens delaktighet i sitt eget lärande. Elevernas inflytande i mentorsråd, arbetslagsråd och elevråd ska utvecklas. Arbetet med att göra eleverna till aktörer i sitt eget lärande genom att utveckla lärsamtalen, bedömningarna, ha adekvata krav och höga förväntningar samt öka elevernas delaktighet i planeringar av arbetsområden fortsätter. Förskolan fortsätter att utveckla barnintervjuerna. Barnens inflytande i förskolan ska utvecklas.

8 För att säkra elevernas/barnens trygghet och kontinuitet i lärandet är det viktigt att övergångarna mellan arbetslagen blir bra och att rutiner för detta utarbetas. Övergången mellan förskola och förskoleklass följer samverkansgruppens handlingsplan. Genom att ytterligare fördjupa våra metoder och åtgärdsplaner i arbetet med våra elever med särskilda behov kommer elevernas möjligheter att lyckas i skolan att förbättras. Samtidigt finns ett stort behov av att utveckla samarbetet med andra myndigheter, främst individ och familj, för att tidigare kunna påbörja arbetet med barn i riskzon. En av våra förskolor kommer tillsammans med individ och familj att fortsätta att erbjuda gemensamma inskolningssamtal i hemmet. Syftet är att tidigt kunna erbjuda råd och stöd till de föräldrar som så önskar nu eller i framtiden. Samtidigt utvecklas samarbete och kompetensutbyte mellan våra olika ansvarsområden. Ett fungerande föräldraråd är viktigt för elevernas trivsel och trygghet. Vi kommer att, tillsammans med brobyggaren, fortsätta dialogen med föräldrarna i syfte att öka engagemanget för skolan och området. Under läsåret kommer ett prioriterat område att vara implementeringen av de nya och reviderade läroplanerna i skola och förskola. Vi deltager i områdesprogramsarbetet. Det gemensamma dokumentet ”förhållningssätt på Holmaområdet” ska fortsätta att vara ett levande verktyg och utgöra en trygghet för personalen. Dokumentet ska vara uppe till diskussion på varje arbetsplatsträff och ingå som en naturlig del i medarbetarsamtalet och i personalens individuella kompetensutvecklingsplan. En respektfull och positiv syn präglar vårt arbete och alla våra möten med varandra, elever och föräldrar. All personal håller sig uppdaterade med områdets alla handlingsplaner Uppföljning Arbetslagens mål utvärderas kontinuerligt under verksamhetsåret. Sammanfattande diskussioner sker två gånger/året mellan varje arbetslag och rektor/biträdande rektor. Under året sker också olika kvalitetskontroller som enkäter.

9 Ekologisk hållbarhet Åtagande/Holma
Alla arbetslag i förskola, skolbarnomsorg och grundskola ska tillsammans med barn/elever, i enlighet med läroplanen, ha miljöperspektiv på allt arbete. Områdets källsortering fortsätter, både i samarbete med MKB och på skolans eget miljötorg. Alla arbetslag undervisar om vikten av ekologisk hållbarhet. Medvetenheten hos barn/elever om att i sin vardag agera miljömedvetet ska öka. Miljörådet ska vara drivande i att utveckla detta arbete. Områdets temaveckor om miljö ska fortsätta under året. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING Målområde/Hyllie Personalen i förskolan ska ha tid att se varje barn och dess unika behov. Tid ska avsättas till dokumentation och reflektion kring varje barns utveckling Dokumentation och reflektion på olika nivåer är förutsättning för att lärande och utveckling ska ske, både enskilt och i organisationen. Under året ska verksamheterna utveckla modeller för att detta. Områdets kvalitetscykel är genomarbetad och förankrad. Startpunkten är Hyllies mål som bryts ner till Holmaområdets mål. Alla arbetslag, i både förskola och skola, gör egna åtaganden utifrån de som gäller för hela området. Det är en stark strävan att området ska hållas ihop, samma pedagogiska grundsyn ska genomsyra verksamheterna. Arbetslagen har som uppgift att löpande kvalitetssäkra sitt arbete mot målen under terminerna.. I slutet av varje termin möter rektor varje arbetslag för att föra en dialog om var arbetslagen befinner sig i sitt arbete i förhållande till sina åtaganden och mål. Innan besöket ska arbetslagen lämna en skriftlig utvärdering till rektor. Samtal förs även om hur arbetet ska fortsätta. Garanter för kvalitetsarbetet är också förskole- och skolutvecklingsgruppernas samt samverkansgruppen förskola/förskoleklass, språkrådets och miljörådets löpande arbete. Under terminerna har rektor/biträdande rektor regelbundna dialoger med de olika råden och grupperna. Syftet är att öka delaktigheten, ansvaret samt att ge rektor underlag för beslut om rektorsområdets fortsatta utveckling och förändring. Området har sex pedagogiska kvällar/läsår där all personal deltager. Syftet är att utveckla arbetet i viktiga målfrågor samt att kvalitetssäkra att elevernas utbildning på vårt område bildar en helhet från förskola upp till år 5. Kvantitativa instrument för kvalitetsarbetet är: nationella prov, LUS*, trivselenkät*, attitydundersökning, stadsdelens enkät ang. elevers inflytande, löpande diagnoser, RUS*, TRAS*, barnintervjuer*. Kvalitativa instrument: medarbetarsamtal, individuella samt områdesvisa kompetensutvecklingsplaner, pedagogiska planeringar, IUP med bedömningsunderlag, utvärderingar, utvecklingssamtal med elever och föräldrar, olika minnesanteckningar och dokument från ex. utvecklingsgrupper, råd, arbetslag, fortbildningsdagar.

10 KOMPETENSUTVECKLINGSPLAN
Hyllie Respektive rektorsområde arbetar med kompetensutveckling utifrån medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner. Generella satsningar kommer att göras av implementering av skola 2011 samt den reviderade läroplanen i förskola. Förutom detta planeras/pågår följande fortbildningar på Holmaområdet: *Tematiskt arbetssätt/arbete med planering mot målen/ bedömningar/IUP *Matematikutveckling *Tecken som stöd i förskolan. *Revidering av åtgärdsprogrammens innehåll och form *Lärare i förskola och skola kommer under året att studera litteratur innehållande språk, och matematikutvecklig. *För att säkra arbetet mot målen kommer arbetet med att öka personalens kompetens kring nya kursplaner att fortsätta. Förskolan fortsätter att, med utgångspunkt från sitt utvecklingsarbete med portfolio att fördjupa arbetet med dokumentation. ARBETSMILJÖINSATSER Hyllie Upprustning av lokaler och utemiljö ska ske utifrån behov. Eleverna i grundskolan ska engageras som elevskyddsombud och kamratstödjare *Bullermätningar fortsätter och åtgärder sätts in där det finns behov. * Insatser utifrån medarbetarenkätens förbättringsområden. * Upprustning av lokaler utifrån behov * Fortsätta att arbeta med vårt gemensamma förhållningssätt utifrån vårt dokument. * Förskolornas och även skolans utemiljö behöver ses över utifrån en trygghetsaspekt. Detta kan gälla belysning, röjning av buskar, osv.


Ladda ner ppt "ARBETSPLAN HOLMAOMRÅDET"

Liknande presentationer


Google-annonser