Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Pressträff tisdag 2009 09 22 (=sammanfattning av hearing med NU- styrelsen fredag 2009 09 18) Peter Daneryd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Pressträff tisdag 2009 09 22 (=sammanfattning av hearing med NU- styrelsen fredag 2009 09 18) Peter Daneryd."— Presentationens avskrift:

1 Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Pressträff tisdag 2009 09 22 (=sammanfattning av hearing med NU- styrelsen fredag 2009 09 18) Peter Daneryd Chefläkare Magnus Sandberg Projektledare

2 Peter Daneryd NU-sjukvården Målsättningar med dagens möte är att…. Sammanfatta bakgrunden till varför vi behöver Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Sammanfatta arbetet hittills och ge en nulägesbeskrivning av arbetet för att skapa CTN Beskriva fortsatta arbetet för att skapa CTN Säkerställa en gemensam bild mot bakgrund av den kunskap vi har idag Räta ut frågetecken….

3 Peter Daneryd NU-sjukvården Övergripande målsättningar för CTN är att säkerställa patientfokus genom att Utveckla vårdprocesserna för patienter med tumörsjukdom Utveckla vårdsamarbetet kring patienter med tumörsjukdom •inom VGR •med vårdgrannar •inom NU-sjukvården Säkerställa förutsättningarna för individanpassad terapi mot tumörsjukdomar

4 Peter Daneryd NU-sjukvården Utmaningar i onkologisk sjukvård •Snabb medicinsk utveckling •Alltmer komplexa behandlingsformer •Utveckling mot mer individualiserad behandlig •Gränsöverskridande tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt arbete •Förbättrade behandlingsresultat •Fler patienter lever med sjukdom •Fler patienter lever längre utan sjukdom (kontrolleras) •Barncanceröverlevare blir allt fler och med speciella medicinska problem •Nya diagnostiska metoder är ofta dyra •Nya behandlingsmetoder är ofta dyra •Hälsoekonomiskt perspektiv svårt

5 Peter Daneryd NU-sjukvården Utmaningar i onkologisk sjukvård (forts.) •Stora krav på utredning för att få både diagnos och stadium •Behandlingar i ökande utsträckning kombination av kirurgi, strålbehandling och cellgifter •Flera vårdgivare för varje patient •Ökande andel av diagnoser omfattas av vårdprogram •Relativt få patienter ingår i vetenskapliga studier eller klinisk prövning av behandling •Etiska problem kopplade till prioritering •Den onkologiska vården är inte på lika villkor i nationellt perspektiv •Komplexa ställningstaganden för patient och vårdgivare

6 Peter Daneryd NU-sjukvården Komplexiteten finns från start…. Akut/elektivt besök i primärvården Akut besök i länssjukvården Remiss till länssjukvården Utredning Diagnos Beslut åtgärd Behandlingsstrategi

7 Peter Daneryd NU-sjukvården ….och fortsätter under behandlingen Behandling överhuvudtaget? Vilken behandling? Vilken behandlingsstrategi? Behandlingsvinster ställda mot biverkningar? Omprövning av behandlingsstrategi? Gränsdragning mellan kurativt syftande behandling och palliativ behandling? Terminal behandling när/var/hur?

8 Peter Daneryd NU-sjukvården Förenkling av kliniskt förlopp mot palliativt vårdbehov Patienten får cancerdiagnos Behandling av tumör i kurativt syfte Återkomst/spridning av tumör Behandling av tumör/metastaser i palliativt syfte Behandling av patient i palliativt syfte med modifierat fokus över tid: fysiska symtom affektiva symtom kognitiva symtom Pre-terminalt/terminalt skede Patienten avlider

9 Peter Daneryd NU-sjukvården Avgörande vårdbeslut Avgörande vårdbeslut Tidig palliativ period Sen palliativ period Patienten avlider Förenkling av det palliativa vårdförloppet Pre-terminalt skede Terminalt skede Avgörande vårdbeslut

10 Peter Daneryd NU-sjukvården Observera NU-sjukvårdens framtida behov av forum…. Etiskt forum Prioriteringar Hälsoekonomiskt nätverk & forum Övergripande etiska frågor Specifika etiska frågor

11 Peter Daneryd NU-sjukvården Vad har vi gjort hittills för att skapa CTN? Utredning Bildat chefsgrupp/styrgrupp med närmast ansvariga verksamhetschefer Utökat chefsgruppen/styrgruppen Formulerat projektdirektiv Tillsatt projektledare Tagit fram preliminär plan för arbetet

12 Peter Daneryd NU-sjukvården Övergripande målsättningar för CTN är att säkerställa patientfokus genom att Utveckla vårdprocesserna för patienter med tumörsjukdom Utveckla vårdsamarbetet kring patienter med tumörsjukdom •inom VGR •med vårdgrannar •inom NU-sjukvården Säkerställa förutsättningarna för individanpassad terapi mot tumörsjukdomar

13 Peter Daneryd NU-sjukvården Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården CTN Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter CTN Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Uddevalla sjukhus NÄL Verksamhet med tumörpatienter

14 Peter Daneryd NU-sjukvården Grundläggande förutsättningar för centrumbildning inom onkologisk sjukvård •Arbetsformer (gränsöverskridande arbete mellan olika yrkesgrupper kring patienten) •Kompetensförsörjning •Lokaler •Teknisk utrustning inom radiologi, klinisk fysiologi, nuklearmedicin (Bild- och funktionsmedicin) •Laboratorieresurs •Mottagning för patienter med spridd sjukdom utan känd ursprunglig tumör (CUP) •Palliativ vård (understödjande vård vid obotbar sjukdom) •Etiskt forum •Hälsoekonomi/uppföljningsformer •Övrigt

15 Peter Daneryd NU-sjukvården Hur passar CTN in i NU- sjukvårdens förändringsarbete ?

16 Peter Daneryd NU-sjukvården NU-sjukvårdens pågående utvecklingsarbete 2006 - 2010 (-2014) 20062007200820092010 Gemensam sjukhusdirektör Ökat samarbete ledningskanslier och ledningsstaber Gemensam ledningsgrupp Gemensamt ledningskansli och ledningsstab Breddinförande processorientering 2007-2010 Genomförandeprojekt strukturerad arbetsfördelning 2008-2010 Verksamhets- anpassad bemanning 2008-2009 Breddutbildning ledarskap och medarbetarskap 2009-2010 Framtida målbild Gränsöverskridande utvecklingsprojekt I projekt US-NÄL 2006-2008 Områdes- indelning

17 Peter Daneryd NU-sjukvården Breddinförande av processorientering 2007-2010 •Tydlig plan •Hela NU-sjukvården omfattas och tidtabellen har koppling till genomförandeprojektet för strukturell arbetsfördelning mellan sjukhusen •Systematisk verksamhetsutveckling med enhetlig metodik för hela organisationen •Ledningsperspektivet och medarbetarperspektivet skall vara helhetsperspektiv •¨Core curriculum¨= kärnan i konceptet med vissa möjligheter till verksamhetsspecifika anpassningar •Processmätning ovillkorlig •Styrkortsperspektiven skall utvecklas •Anvisningarna lättillgängliga

18 Peter Daneryd NU-sjukvården NU-sjukvårdens vårdprocesser Utreda Huvuddiagnoser (alt. symtom) Huvuddiagnosgrupper (alt. symtom) Huvudprocess Delprocesser (exempel) Aktiviteter (exempel) Skriva in på mottagning Vårda Utbilda Forska Kärnprocess Registrera Arbetsuppgifter (exempel) BehandlaVårdaFölja upp Ta anamnesKontrollera statusTa prover Ta betaltVisa till väntrumVisa till u-rum

19 Peter Daneryd NU-sjukvården NU-sjukhuset – ett sjukhus i ständig utveckling för patientens bästa Att vi visar goda behandlingsresultat Att vi ger ett gott bemötande Att vi uppnår en god tillgänglighet Att vi samverkar Att vi arbetar systematiskt med processutveckling Att vi arbetar enligt ett verksamhets- ledningssystem Att vi investerar långsiktigt i kompetens Att vi som medarbetare är engagerade och delaktiga Att vi har ett tydligt ledarskap Att i aktivt arbetar med sambanden mellan verksamhet och ekonomi Att vi har en god ekonomi Att var och en tar ansvar för vårt ekonomiska resultat FramgångsfaktorerStrategiska mål Patientperspektiv: Vi ger trygg och säker vård Processperspektiv: Vi utvecklar våra processer Medarbetar- & lärandeperspektiv: Vi har rätt kompetens över tid Ekonomiperspektiv: Vi skapar handlings- utrymme

20 Peter Daneryd NU-sjukvården Hur passar CTN in i VGR ?

21 Peter Daneryd NU-sjukvården ¨En nationell cancerstrategi för framtiden¨ (SOU 2009:11) •Utredare Kerstin Wigzell & expertgrupp •Uppdraget avser framtida behov och utmaningar, helhetsperspektiv och patientperspektiv •Övergripande mål avser insjuknande i cancer, kvalitet i omhändertagande, överlevnad, regionala skillnader i vård, skillnader mellan befolkningsgrupper •Strategiska frågor •Skapande av Regionala Cancercentra (RCC) •Säkra kompetensförsörjning, forskning, arbetsfördelning, uppföljning med mera

22 Peter Daneryd NU-sjukvården ¨En nationell cancerstrategi för framtiden¨ (SOU 2009:11) Viktiga aspekter för VGR i dagsläget: •Säkerställa att ett RCC lokaliseras till Västra regionen •Säkerställa att pågående utvecklingsarbete i regionen genomförs •Nivåstrukturell arbetsfördelning •Samarbete ! •Säkerställa medverkan i nationella expertarbetet

23 Peter Daneryd NU-sjukvården Vad finns det för stöd för att vi är på rätt väg ? •Tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt arbetssätt med patienten i centrum ökar inom all onkologisk vård (med universitetssjukhusen i spetsen) •Arbetsformen är en viktig del i fortbildning för alla medarbetare inom den onkologiska vården •Vetenskapligt stöd som ökar •Utveckling av vårdens processer är tesagt •¨En nationell cancerstrategi för framtiden¨ •Centrumbildning ger NU-sjukvården en möjlighet att utveckla i linje med slutsatser från tidigare regionala utredningar


Ladda ner ppt "Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Pressträff tisdag 2009 09 22 (=sammanfattning av hearing med NU- styrelsen fredag 2009 09 18) Peter Daneryd."

Liknande presentationer


Google-annonser