Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Pressträff tisdag 2009 09 22 (=sammanfattning av hearing med NU-styrelsen fredag 2009 09 18) Peter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Pressträff tisdag 2009 09 22 (=sammanfattning av hearing med NU-styrelsen fredag 2009 09 18) Peter."— Presentationens avskrift:

1 Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Pressträff tisdag (=sammanfattning av hearing med NU-styrelsen fredag ) Peter Daneryd Chefläkare Magnus Sandberg Projektledare

2 Målsättningar med dagens möte är att….
Sammanfatta bakgrunden till varför vi behöver Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Sammanfatta arbetet hittills och ge en nulägesbeskrivning av arbetet för att skapa CTN Beskriva fortsatta arbetet för att skapa CTN Säkerställa en gemensam bild mot bakgrund av den kunskap vi har idag Räta ut frågetecken….

3 Övergripande målsättningar för CTN är att säkerställa patientfokus genom att
Utveckla vårdprocesserna för patienter med tumörsjukdom Utveckla vårdsamarbetet kring patienter med tumörsjukdom inom VGR med vårdgrannar inom NU-sjukvården Säkerställa förutsättningarna för individanpassad terapi mot tumörsjukdomar

4 Utmaningar i onkologisk sjukvård
Snabb medicinsk utveckling Alltmer komplexa behandlingsformer Utveckling mot mer individualiserad behandlig Gränsöverskridande tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt arbete Förbättrade behandlingsresultat Fler patienter lever med sjukdom Fler patienter lever längre utan sjukdom (kontrolleras) Barncanceröverlevare blir allt fler och med speciella medicinska problem Nya diagnostiska metoder är ofta dyra Nya behandlingsmetoder är ofta dyra Hälsoekonomiskt perspektiv svårt

5 Utmaningar i onkologisk sjukvård (forts.)
Stora krav på utredning för att få både diagnos och stadium Behandlingar i ökande utsträckning kombination av kirurgi, strålbehandling och cellgifter Flera vårdgivare för varje patient Ökande andel av diagnoser omfattas av vårdprogram Relativt få patienter ingår i vetenskapliga studier eller klinisk prövning av behandling Etiska problem kopplade till prioritering Den onkologiska vården är inte på lika villkor i nationellt perspektiv Komplexa ställningstaganden för patient och vårdgivare

6 Komplexiteten finns från start….
Akut/elektivt besök i primärvården Akut besök i länssjukvården Remiss till länssjukvården Utredning Diagnos Beslut åtgärd Behandlingsstrategi

7 ….och fortsätter under behandlingen
Behandling överhuvudtaget? Vilken behandling? Vilken behandlingsstrategi? Behandlingsvinster ställda mot biverkningar? Omprövning av behandlingsstrategi? Gränsdragning mellan kurativt syftande behandling och palliativ behandling? Terminal behandling när/var/hur?

8 Förenkling av kliniskt förlopp mot palliativt vårdbehov
Patienten får cancerdiagnos Behandling av tumör i kurativt syfte Återkomst/spridning av tumör Behandling av tumör/metastaser i palliativt syfte Behandling av patient i palliativt syfte med modifierat fokus över tid: fysiska symtom affektiva symtom kognitiva symtom Pre-terminalt/terminalt skede Patienten avlider

9 Förenkling av det palliativa vårdförloppet
Avgörande vårdbeslut Avgörande vårdbeslut Avgörande vårdbeslut Tidig palliativ period Sen palliativ period Pre-terminalt skede Terminalt skede Patienten avlider

10 Hälsoekonomiskt nätverk
Observera NU-sjukvårdens framtida behov av forum…. Etiskt forum Övergripande etiska frågor Specifika etiska frågor Prioriteringar Hälsoekonomiskt nätverk & forum

11 Vad har vi gjort hittills för att skapa CTN?
Utredning Bildat chefsgrupp/styrgrupp med närmast ansvariga verksamhetschefer Utökat chefsgruppen/styrgruppen Formulerat projektdirektiv Tillsatt projektledare Tagit fram preliminär plan för arbetet

12 Övergripande målsättningar för CTN är att säkerställa patientfokus genom att
Utveckla vårdprocesserna för patienter med tumörsjukdom Utveckla vårdsamarbetet kring patienter med tumörsjukdom inom VGR med vårdgrannar inom NU-sjukvården Säkerställa förutsättningarna för individanpassad terapi mot tumörsjukdomar

13 Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården
Uddevalla sjukhus Verksamhet med tumörpatienter NÄL Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter CTN CTN Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter Verksamhet med tumörpatienter

14 Grundläggande förutsättningar för centrumbildning inom onkologisk sjukvård
Arbetsformer (gränsöverskridande arbete mellan olika yrkesgrupper kring patienten) Kompetensförsörjning Lokaler Teknisk utrustning inom radiologi, klinisk fysiologi, nuklearmedicin (Bild- och funktionsmedicin) Laboratorieresurs Mottagning för patienter med spridd sjukdom utan känd ursprunglig tumör (CUP) Palliativ vård (understödjande vård vid obotbar sjukdom) Etiskt forum Hälsoekonomi/uppföljningsformer Övrigt

15 Hur passar CTN in i NU-sjukvårdens förändringsarbete ?

16 NU-sjukvårdens pågående utvecklingsarbete 2006 - 2010 (-2014)
Gränsöverskridande utvecklingsprojekt I projekt US-NÄL Genomförandeprojekt strukturerad arbetsfördelning Breddutbildning ledarskap och medarbetarskap Verksamhets- anpassad bemanning Breddinförande processorientering Framtida målbild 2006 2007 2008 2009 2010 Gemensam sjukhusdirektör Gemensam ledningsgrupp Områdes- indelning Ökat samarbete ledningskanslier och ledningsstaber Gemensamt ledningskansli och ledningsstab

17 Breddinförande av processorientering 2007-2010
Tydlig plan Hela NU-sjukvården omfattas och tidtabellen har koppling till genomförandeprojektet för strukturell arbetsfördelning mellan sjukhusen Systematisk verksamhetsutveckling med enhetlig metodik för hela organisationen Ledningsperspektivet och medarbetarperspektivet skall vara helhetsperspektiv ¨Core curriculum¨= kärnan i konceptet med vissa möjligheter till verksamhetsspecifika anpassningar Processmätning ovillkorlig Styrkortsperspektiven skall utvecklas Anvisningarna lättillgängliga

18 NU-sjukvårdens vårdprocesser
Kärnprocess Vårda Utbilda Forska Huvudprocess Huvuddiagnoser (alt. symtom) Huvuddiagnosgrupper (alt. symtom) Delprocesser (exempel) Utreda Behandla Vårda Följa upp Aktiviteter (exempel) Skriva in på mottagning Ta anamnes Kontrollera status Ta prover Arbetsuppgifter (exempel) Registrera Ta betalt Visa till väntrum Visa till u-rum

19 NU-sjukhuset – ett sjukhus i ständig utveckling för patientens bästa
Strategiska mål Framgångsfaktorer Patientperspektiv: Vi ger trygg och säker vård Att vi uppnår en god tillgänglighet Att vi visar goda behandlingsresultat Att vi ger ett gott bemötande Processperspektiv: Vi utvecklar våra processer Att vi samverkar Att vi arbetar systematiskt med processutveckling Att vi arbetar enligt ett verksamhets- ledningssystem Medarbetar- & lärandeperspektiv: Vi har rätt kompetens över tid Att vi investerar långsiktigt i kompetens Att vi som medarbetare är engagerade och delaktiga Att vi har ett tydligt ledarskap Ekonomiperspektiv: Vi skapar handlings- utrymme Att i aktivt arbetar med sambanden mellan verksamhet och ekonomi Att vi har en god ekonomi Att var och en tar ansvar för vårt ekonomiska resultat

20 Hur passar CTN in i VGR ?

21 ¨En nationell cancerstrategi för framtiden¨ (SOU 2009:11)
Utredare Kerstin Wigzell & expertgrupp Uppdraget avser framtida behov och utmaningar, helhetsperspektiv och patientperspektiv Övergripande mål avser insjuknande i cancer, kvalitet i omhändertagande, överlevnad, regionala skillnader i vård, skillnader mellan befolkningsgrupper Strategiska frågor Skapande av Regionala Cancercentra (RCC) Säkra kompetensförsörjning, forskning, arbetsfördelning, uppföljning med mera

22 ¨En nationell cancerstrategi för framtiden¨ (SOU 2009:11)
Viktiga aspekter för VGR i dagsläget: Säkerställa att ett RCC lokaliseras till Västra regionen Säkerställa att pågående utvecklingsarbete i regionen genomförs Nivåstrukturell arbetsfördelning Samarbete ! Säkerställa medverkan i nationella expertarbetet

23 Vad finns det för stöd för att vi är på rätt väg ?
Tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt arbetssätt med patienten i centrum ökar inom all onkologisk vård (med universitetssjukhusen i spetsen) Arbetsformen är en viktig del i fortbildning för alla medarbetare inom den onkologiska vården Vetenskapligt stöd som ökar Utveckling av vårdens processer är tesagt ¨En nationell cancerstrategi för framtiden¨ Centrumbildning ger NU-sjukvården en möjlighet att utveckla i linje med slutsatser från tidigare regionala utredningar


Ladda ner ppt "Centrum för tumörsjukdomar i NU-sjukvården (CTN) Pressträff tisdag 2009 09 22 (=sammanfattning av hearing med NU-styrelsen fredag 2009 09 18) Peter."

Liknande presentationer


Google-annonser