Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susan Tetler Malmö högskola Miljöperspektiv från skilda horisonter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susan Tetler Malmö högskola Miljöperspektiv från skilda horisonter."— Presentationens avskrift:

1 Susan Tetler Malmö högskola (Susan.Tetler@mah.se) Miljöperspektiv från skilda horisonter

2 Ett ä ndrat syn Fr å n att se ” problemet ” f ö rankrad i det enskilda barn Avvik f ö rst å s som resultatet av en individuell patologi Enbart kompensatorisk l ä rande riktat emot den enskilda eleven Till att se ” problemet ” som uppst å tt i m ö tet mellan det enskilda barn och dets omgivning Problem i skolan f ö rst å s som resultatet av en organisatorisk patologi Organisatorisk l ä rande och skolutvecklingsstrategier ä r centrale

3 Ett relationellt perspektiv Å tg ä rdar, som g ö r det m ö jligt att hj ä lpe barn och ungdomar med att anpassa sig en situation eller institution OCH Å tg ä rdar, som g ö r det m ö jligt f ö r skolan/institutionen att anpassa sig dom barn och ungdomar, den ska vare till nytta f ö r Att se individen i sin kontext

4 Projekt ”Vuxenspecialundervisning – Utvecklingsstörda – Livsvillkor” (VUL)  De saknar inflytelse på eget liv och känner sig kvalt i omsorg.  Deras vardag er noga tillrättalagt av andre, av båda förälder, professionelle och politiker.  De vill gärna utbildas och göra en insats i samhällslivet, som de önskar att vare en del av. Ringsmose og Buch-Hansen (2004)

5 Vilken typ af funktionshinder, eleverna hade, spelade ingen roll for, hur han/hon definierade och upplevde delaktighet. Det gör åldern till gengäld...  De yngre elever (7-12 år) upplevde det viktigt at delta i samme aktiviteter som andre barn.  De äldre elever (13-17 år) betonade det att medverka på jämna villkor i aktiviteter samt självförtroende.  De vuxna elever (18 år och äldre) betonade det at vara aktiv i samhället, självbestämmande och demokrati. Granlund, Eriksson, Almqvist, Björck-Åkesson & Luttropp, 2003

6 Pedagogiska villkor för elever med funktionshinder www.dpu.dk/spvdelprojekt3

7 Fokus på lärande miljön som barn med funktionshinder tillbjudes  Projektet utgår från en antagelse om, at der på tvärs av kategorierna av barn med funktionshinder är mera, der förenar än åtskiljer, när fokus riktas mot de pedagogiske grundlagsvillkor for dessa barns lärande processer  De kategorier, der dras in, är valt, för att de pedagogisk sett förstås som olika i förhållande till karaktären av den (special) pedagogiska insats, der traditionellt är satt in med – och relativt segregerade:  Elever med cerebral pares  Elever der är blinde  Elever med diagnosen ADHD  Elever i problematiska lärande situationen  Elever med diagnosen autism spektrum störinger  Elever med dyslexi

8 Aktörperspektiven  De professionelles perspektiv (lärares och pedagogers)  Hur uppfattar de deras pedagogiske uppdrag?  Hur implementerar de den?  Föräldrarnas perspektiv  Hur upplever de deras involvering i skolans arbete?  Vilka önskar har de for deras barns skolgång?  Elevernas perspektiv  Hur karakteriserar de deras lärande miljön?  Hur uppfattar de deras skolgång?  Den kunskapsriktade dimension  Den socialt riktade dimension  Delaktighetsdimensionen

9 Projektets metod Datainsamlingsmetod och –källor  Intervju med fokus elevernas lärarteams (med to års mellanrum)  Intervju med deras föräldrar  Intervju med fokus elever om deras upplevelse av att vare elev i skolan  Intervju med fokus elever och alla deras klasskamrater om deras mening om det lärande miljö, de är placerat i  Observationer av undervisning i ”klassen” (med et års mellanrum)  Insamling af succés historier (definierat av lärorna)  Insamling av pedagogisk elevmaterial, t.ex. elev- och årsplan

10 Vilkor för delaktighet För att vara delaktig behövs:  En upplevelse av att vara med  Att aktivt agera i situationen  Förutsättningar för delaktighet i den konkret sammanhang. Granlund, Eriksson, Almqvist, Björck-Åkesson & Luttropp, 2003

11 Vem samspelar fokus eleverna med?

12 Vare tillsammans – arbete tillsammens  Samarbete rymmer alltid ett mål, som man försöker att infria, mens ”att vara tillsammans” är en social aktivitet utan ett bestämt avgränsat mål.  När ”att vara tillsammans” är nödvändigt för elevens sociale utveckling, ses samarbetet som rammen for både elevens kunskapsmässiga och sociale utveckling Vagn Rabøl & Ole Robenhagen, 1992

13 Mots ä gelsefulla processer Omsorg ↔ L ä rande  Stöd  Hjälp  Skydd  Säkerhet  Utmaningar  U-avhängighet  Autonomi  Riskfylldhet

14 Lärande / aktiviteter

15  Tema 1: De fysiske rammar  Tema 2: Klar strukturering  Tema 3: Meningsfull kommunikation  Tema 4: Differentiering af undervisningen  Tema 5: Samarbete  Tema 6: Inflytelse  Tema 7: Delaktighet  Tema 8: Ansvar Elevernas mening om deras lärande miljön

16 Fokus elevernas mening om deras lärande miljön

17 Placerat i 3. klasse (T)

18 Pedagogiska utmaningar för skolan  Balansera mellan omsorg och lärande  Skapa rum för samspel … och samarbete  Stödja elevers influerande på egna lärande processer  Dra in klasskompisar som resurs  Värdesätta föräldrarnas mångfald


Ladda ner ppt "Susan Tetler Malmö högskola Miljöperspektiv från skilda horisonter."

Liknande presentationer


Google-annonser