Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susan Tetler Malmö högskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susan Tetler Malmö högskola"— Presentationens avskrift:

1 Susan Tetler Malmö högskola (Susan.Tetler@mah.se)
Miljöperspektiv från skilda horisonter Susan Tetler Malmö högskola

2 Ett ändrat syn Från att se ”problemet” förankrad i det enskilda barn
Avvik förstås som resultatet av en individuell patologi Enbart kompensatorisk lärande riktat emot den enskilda eleven Till att se ”problemet” som uppstått i mötet mellan det enskilda barn och dets omgivning Problem i skolan förstås som resultatet av en organisatorisk patologi Organisatorisk lärande och skolutvecklingsstrategier är centrale

3 Ett relationellt perspektiv
Åtgärdar, som gör det möjligt att hjälpe barn och ungdomar med att anpassa sig en situation eller institution OCH Åtgärdar, som gör det möjligt för skolan/institutionen att anpassa sig dom barn och ungdomar, den ska vare till nytta för Att se individen i sin kontext

4 Projekt ”Vuxenspecialundervisning – Utvecklingsstörda – Livsvillkor” (VUL)
De saknar inflytelse på eget liv och känner sig kvalt i omsorg. Deras vardag er noga tillrättalagt av andre, av båda förälder, professionelle och politiker. De vill gärna utbildas och göra en insats i samhällslivet, som de önskar att vare en del av. Ringsmose og Buch-Hansen (2004)

5 Det gör åldern till gengäld ...
Vilken typ af funktionshinder, eleverna hade, spelade ingen roll for, hur han/hon definierade och upplevde delaktighet. Det gör åldern till gengäld ... De yngre elever (7-12 år) upplevde det viktigt at delta i samme aktiviteter som andre barn. De äldre elever (13-17 år) betonade det att medverka på jämna villkor i aktiviteter samt självförtroende. De vuxna elever (18 år och äldre) betonade det at vara aktiv i samhället, självbestämmande och demokrati. Granlund, Eriksson, Almqvist, Björck-Åkesson & Luttropp, 2003

6 Pedagogiska villkor för elever med funktionshinder

7 Fokus på lärande miljön som barn med funktionshinder tillbjudes
Projektet utgår från en antagelse om, at der på tvärs av kategorierna av barn med funktionshinder är mera, der förenar än åtskiljer, när fokus riktas mot de pedagogiske grundlagsvillkor for dessa barns lärande processer De kategorier, der dras in, är valt, för att de pedagogisk sett förstås som olika i förhållande till karaktären av den (special) pedagogiska insats, der traditionellt är satt in med – och relativt segregerade: Elever med cerebral pares Elever der är blinde Elever med diagnosen ADHD Elever i problematiska lärande situationen Elever med diagnosen autism spektrum störinger Elever med dyslexi

8 Aktörperspektiven De professionelles perspektiv (lärares och pedagogers) Hur uppfattar de deras pedagogiske uppdrag? Hur implementerar de den? Föräldrarnas perspektiv Hur upplever de deras involvering i skolans arbete? Vilka önskar har de for deras barns skolgång? Elevernas perspektiv Hur karakteriserar de deras lärande miljön? Hur uppfattar de deras skolgång? Den kunskapsriktade dimension Den socialt riktade dimension Delaktighetsdimensionen

9 Datainsamlingsmetod och –källor
Projektets metod Datainsamlingsmetod och –källor Intervju med fokus elevernas lärarteams (med to års mellanrum) Intervju med deras föräldrar Intervju med fokus elever om deras upplevelse av att vare elev i skolan Intervju med fokus elever och alla deras klasskamrater om deras mening om det lärande miljö, de är placerat i Observationer av undervisning i ”klassen” (med et års mellanrum) Insamling af succés historier (definierat av lärorna) Insamling av pedagogisk elevmaterial, t.ex. elev- och årsplan

10 Vilkor för delaktighet
För att vara delaktig behövs: En upplevelse av att vara med Att aktivt agera i situationen Förutsättningar för delaktighet i den konkret sammanhang. Granlund, Eriksson, Almqvist, Björck-Åkesson & Luttropp, 2003

11 Vem samspelar fokus eleverna med?

12 Vare tillsammans – arbete tillsammens
Samarbete rymmer alltid ett mål, som man försöker att infria, mens ”att vara tillsammans” är en social aktivitet utan ett bestämt avgränsat mål. När ”att vara tillsammans” är nödvändigt för elevens sociale utveckling, ses samarbetet som rammen for både elevens kunskapsmässiga och sociale utveckling Vagn Rabøl & Ole Robenhagen, 1992

13 Motsägelsefulla processer Omsorg ↔ Lärande
Utmaningar U-avhängighet Autonomi Riskfylldhet Stöd Hjälp Skydd Säkerhet

14 Lärande / aktiviteter

15 Elevernas mening om deras lärande miljön
Tema 1: De fysiske rammar Tema 2: Klar strukturering Tema 3: Meningsfull kommunikation Tema 4: Differentiering af undervisningen Tema 5: Samarbete Tema 6: Inflytelse Tema 7: Delaktighet Tema 8: Ansvar

16 Fokus elevernas mening om deras lärande miljön

17 Placerat i 3. klasse (T)

18 Pedagogiska utmaningar för skolan
Balansera mellan omsorg och lärande Skapa rum för samspel … och samarbete Stödja elevers influerande på egna lärande processer Dra in klasskompisar som resurs Värdesätta föräldrarnas mångfald


Ladda ner ppt "Susan Tetler Malmö högskola"

Liknande presentationer


Google-annonser