Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 E-petitioner. 2 Kongressbeslut november 2007 ”SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 E-petitioner. 2 Kongressbeslut november 2007 ”SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet,"— Presentationens avskrift:

1 1 E-petitioner

2 2 Kongressbeslut november 2007 ”SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och verksamhets- utveckling”

3 3 En e-petition är en idé, eller förslag från en medborgare till kommunen eller landstinget. Förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera förslaget.

4 4 Kommer ifrån? •1999 modernisering av länder i samväldet •2006 särskild e-demokratisatsning •Pilotkommuner utvecklade metoder och verktyg •Lagförslag •Sprids till övriga Europa •Europetition 2009

5 5 Utmaning •Svenska demokratisystemets förändring •Medborgare i utveckling

6 6

7 7 Förtroende för politiker SOM 2008

8 8 Politiskt intresse och partimedlemskap SOM 2008

9 9

10 10 Engagemangets bevekelsegrunder [Amnå 2008] 1.Man bör! – plikten 2.Jag måste! – vikten 3.Jag kan! – förmågan 4.Jag behövs! – efterfrågan 5.Det går! – effektiviteten 6.Det ger! – meningsfullheten

11 11

12 12 Skilj på dialog och beslut

13 13 Tvåvägskommunikation PolitikerMedborgare Rådslag Medborgarpanel e -petitioner synpunktshantering

14 14 Kommunikationsutveckling Information Tvåvägsdialog Multidialog

15 15 E-petitioner i delaktighets- trappan

16 16 •Medborgarnas möjlighet att komma med idéer •Möjliggör multidialog •Komplement till tidigare former •Når nya grupper •Ett enkelt e-verktyg Vad kännetecknar en e-petition

17 17 Så här kan det gå till! Malmöinitiativet

18 18 Varför e-petitioner? •Ökad kunskap till förtroendevalda •Stärka det representativa systemet •Stärka samhällsintresset •Öppna upp kommunen/landstinget för medborgarna •Stärka lokaldemokratin •Öka förståelsen för de demokratiska processerna •Effektivisera verksamheten och öka kvaliteten

19 19 Mål - Medborgarperspektivet Medborgaren får en god demokratisk erfarenhet: •Att man förstått vad som skulle hända och vilka fördelar som uppnås genom att delta •Att kommunen/landstinget har genomfört det som utlovades •Att man kanske inte har fått precis som man velat men man har förståelse för resultatet •Att man har fått möjlighet att möta andra medborgare och tillsammans kommit med förslag för att påverka utvecklingen av samhället man lever i

20 20 Vinster Stärka demokratin •Lärande •Legitimitet •Större ansvarstagande •Lösa uppgifter tillsammans •Stärker socialt kapital Öka effektiviteten •Förståelse för prioriteringar •Kunskap om kommunens/ landstingets ansvar •Ökade kunskaper om värderingar och behov •Transparens •Ökad kvalitet

21 21 Länkar http://www.wellington.govt.nz/haveyoursay/e- petitions/ep/viewsignatures/107 http://petitions.number10.gov.uk/ http://epetitions.net/ http://www.assemblywales.org/e-petitions.htm http://epetition.birmingham.public-i.tv/ http://epetition.kingston.public-i.tv/ http://www.brighton- hove.gov.uk/index.cfm?request=c1211554 http://www.lambeth.gov.uk/moderngov/mgePetitionListDispl ay.aspx?bcr=1

22 22 Stegen till system för e-petitioner

23 23 Fas 1 – Initiering Här diskuteras vad ni vill uppnå, ert åtagande Fatta beslut om att införa e-petitioner. •Vilket är syftet med att införa system för e-petitioner? •Vilka mål har vi för systemet med e-petitioner? •Vad vill vi uppnå genom att införa e-petitioner? •Vilken roll vill vi att de förtroendevalda ska få i systemet för e-petitioner? •Vilken roll vill vi att tjänstemännen ska få i systemet för e-petitioner? •Hur ska vi hantera e-petitionerna i beslutsprocessen? •Vilka löften vill vi ge medborgarna om vi inför e-petitioner? •Vilka resurser är vi beredda att avsätta?

24 24 Fas 2 – Planering Hur skall e-petitioner hanteras, vem ansvarar, tidplan Intern struktur •Hur ser processen och tidplanen ut för att införa e-petitioner? •Vilka steg behöver vi ta för att införa systemet och vilka behöver bli involverade? •Hur ser processen ut när systemet är infört? •Hur ser behovet av utbildning ut? •Skall vi koppla ett diskussionsforum till e-petitionerna?

25 25 Hantering av systemet •Hur vill vi att moderationen ska hanteras? •Hur vill vi att marknadsföringen ska gå till? Internt/externt •Hur ser organisationen ut för systemet, vad skall vi göra själva och vad kan skötas av externa parter? •Vilka resurser har vi? •Hur gör vi en bra lansering? Struktur för E-petitionen •Hur ska man få lämna en e-petition, enbart via hemsidan eller även via papper? •Vem får lämna en e-petition, om vi inför begränsningar – hur kontrollerar vi att de följs? •Vilka krav ställer vi på en e-petition? •Vad är inte en e-petition?

26 26 Ta fram en tydlig guide på hemsidan Guide för petitionärer http://www.epet-malmo.public-i.tv/petitionguidance.php

27 27 Här visas signaturerna http://www.wellington.govt.nz/haveyoursay/e-petitions/ep/viewsignatures/107

28 28 Här presenteras resultatet http://www.wellington.govt.nz/haveyoursay/e-petitions/ep/viewstatus/39

29 29 Promota e-petitioner http://www.facebook.com/pages/Malmo-Sweden/Giftfri-Stad/193834338486

30 30 Fas 3 – Teknikval Vilka lösningar finns som passar oss, skall vi ha ett diskussionsforum också? Frågor att ta ställning till: •Vilken funktionalitet vill vi ha i systemet? Ta detta beslut innan ni väljer teknik •Vilken teknik har vi idag för att hantera ett system för e-petitioner? •Vilka system finns tillgängliga på marknaden? •Vill vi hyra systemet som tjänst eller ha det i egen regi?

31 31 Fas 4 – Implementering Testa alla delar Frågor att ta ställning till: •Hur ser våra processer för att hantera e-petitioner ut? •Om det är möjligt att lämna petitioner via andra kanaler – hur kopplas de till systemet för e-petitioner? •Skall vi ha en ”tröskel” antal signaturer för att behandla e-petitioner? •Vilken uppförandekod skall gälla? •Hur informerar vi petitionärerna om hur systemet fungerar på ett lättfattligt sätt, har vi en testgrupp?

32 32 En beskrivning av hur e-petitionen tas om hand i organisationen, vilket resultat man kan förvänta sig som inlämnare av e-petitioner. En beskrivning av regler för e-petitionen. Information om vilka eventuella trösklar, hur många signaturer som behövs, vad utgör en giltig signatur. En beskrivning av en ”uppförande kod” som kanske redan finns för andra forum på nätet. Tydliggör era handläggningstider. (Det måste framgå att e-petitionen granskas innan publicering för hjälp att förbättra petitionen, se moderation). Systemet för petitioner måste utformas och beskrivas på förstålig svenska. Beskriv hur modereringen av e-petitionerna går till

33 33 Fas 5 – Pilot Fullskaletest på mindre grupp, utvärdera, förbättra. Gör pilottesten så realistisk som möjlig och utvärdera grundligt med alla involverade för att utveckla systemet. Förstår man den information om hur systemet skall fungera? Frågor att ta ställning till: •Vilka skall ingå i vår pilottest? •Vilka delar vill vi särskilt testa? •Hur utvärderar vi testet?

34 34 Fas 6 – Marknadsföring Gör en marknadsföringsplan Marknadsföring handlar till stor del om timing, det gäller att inte komma för tidigt men inte heller för sent. Frågor att ta ställning till: •När skall vi lansera vårt system för e-petitioner? •Vilka kanaler skall vi använda? •På vilka kanaler når vi våra medborgare, utöver de vi använder i vanliga fall?

35 35 Fas 7 – Lansering Koppla gärna till större evenemang Fundera på om lanseringen kopplas till någon annan större aktivitet, demokratidagar, öppet hus där medborgare möter politiker etc. Frågor att ta ställning till: •Vilka aktiviteter har vi framöver som vi kan koppla lanseringen till? •Hur gör vi e-petitioner synliga på hemsidan, kan vi samla flera vägar in på en sida? •Vilka nyckelpersoner bör delta i lanseringen och bjuda in medborgarna att komma in med e-petitioner?

36 36 Fas 8 – Genomförande Systemet i full drift, täta avstämningar i början för att diskutera hur arbetet på såväl insidan som utsidan fungerar. Frågor att ta ställning till: •Fungerar allt enligt planen? •Har vi tänkt på allting eller har något nytt dykt upp som vi måste hantera?

37 37 Fas 9 – Uppföljning Gör en första avstämning efter ca 6 månader, förbättra •Analys av inkommande petitioner, har vi några resultat från effekter på beslut utifrån e-petitioner? •Hur fungerar metoden som sådan? •Har tidplanen varit realistisk? •Hur effektiv har marknadsföringen varit? •Hur väl har informationen om hur man ställer en e-petition fungerat? •Håller vi budgeten? •Vad tycker de förtroendevalda? •På vilket sätt har media intresserat sig för metoden? •Uppföljning av eventuellt uppsatta mål?

38 38 Fas 10 – Utvärdering, förbättring Analysera djupare, vad kan vi lära, hur sprider vi erfarenheter och resultat Frågor att ta ställning till: •Vad ger uppföljningarna för samlad bild av resultatet av systemet för e-petitioner? •Vad kan vi lära av detta? Vilka bör ta lärdom? •Vad drar vi för slutsatser av petitionärernas synpunkter? •Hur och till vilka sprider vi information om resultaten från uppföljningen?

39 39 Tänk på att! E-petitioner är en metod bland många! - presentera vilka andra metoder för dialog ni erbjuder - erbjud de som visar intresse att delta på andra sätt - gör en maillista


Ladda ner ppt "1 E-petitioner. 2 Kongressbeslut november 2007 ”SKL ska verka för att stödja medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgarnas delaktighet,"

Liknande presentationer


Google-annonser