Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk förvaltning av ål

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk förvaltning av ål"— Presentationens avskrift:

1 Svensk förvaltning av ål
Fiskeriverket

2 Varför är ålfisket en viktig fråga?
Ålfisket är ryggraden i det småskaliga kust- och insjöfisket Var tredje yrkesfiskare fiskar ål i någon utsträckning Cirka 400 yrkes- och binäringsfiskare får mer än halva sin inkomst från ål Detta är 20 % av Sveriges idag aktiva fiskare Ytterligare 5-10 % är indirekt beroende Ålfisket med bottengarn är ett blandfiske som inte skulle vara lönsamt utan ålen – även en mindre andel ål är en förutsättning för att fisket skall bli ekonomiskt bärkraftigt Ål är lätt att förvara levande och fisket kan ske i områden utan tillgång till kylhus och regelbundna, dyra transporter av små fångster FoU-avdelningen

3 Var fiskar man? FoU-avdelningen

4 Vad händer om vi inte gör någonting?
FoU-avdelningen

5 Vad gör vi idag? Glasålsfiske förbjudet Minimimått
Västkusten 37 cm (i praktiken 40) Öresund 35 cm Östersjön 60 cm Redskapsbegränsningar Yrkesfiske västkusten 600 ryssjor Fritidsfiske hela landet 6 ryssjor Grimgarnsförbud Kungsfåra FoU-avdelningen

6 En svensk förvaltningsplan i startgropen
Bakgrundsarbetet har gjorts genom modellstudier av effekten på blankålsutvandring (lekflykt) av olika åtgärder Utgångspunkterna är Ett övergripande mål i form av en minsta nivå på lekflykt skall sättas Åtgärder bara meningsfulla om de sker gemensamt i ålens utbredningsområde Sverige avvaktar vad som bestäms på EU-nivå Beroende på hur det 40 % lekflyktsmålet definieras så finns en beredskap att snabbt färdigställa planen FoU-avdelningen

7 Planens tre ben Utsättning Undanröjande av vandringshinder
Har behandlats tidigare, kan bidra men inte ensamt uppnå målet Viktigt som framtidsförsäkring Undanröjande av vandringshinder Inventering och planering har påbörjats Oklart hur målet skall sättas Teknisk reglering Tillträde Minimimått Fiskeansträngning FoU-avdelningen

8 Vandringshinder Förlusten av våtmarker sett över hela ålens utbredningsområdet är 56 %, i Sverige är förlusten cirka 42 % Till detta kommer att mer och mer av de kvarvarande vattenområdena blir oåtkomliga för ål I Sverige har 78 % av de kvarvarande vattnen stängts av med dammar av olika slag FoU-avdelningen

9 Målsättning Omlöp är idealet
Inventering av ålvandringsvägar och hinder i ett 60-tal vattendrag som bedömts ha stor potential som uppväxtområde för ål Åtgärdsförslag för att säkra både uppvandring av ålyngel och utvandring av blankål Totalt kan ett tillskott av 3 miljoner blankålar skapas till en kostnad av 18 kr/ål Omlöp är idealet FoU-avdelningen

10 Tillträdeskrav för ålfiske
Fiske med ålredskap tillåts endast med speciellt tillstånd Tillståndet skall baseras på ett demonstrerat starkt beroende av ål i ett yrkesmässigt bedrivet fiske Till tillståndet kan läggas begränsningar av antal redskap och tillåten tid för fiske FoU-avdelningen

11 Minimimått Ett ökat minimimått innebär att den sammanlagda dödligheten fram till lekflykt minskar, vilket vid konstant fisketryck ger ökad lekflykt Åtgärden ger relativt sett mindre förluster för fisket, eftersom man fiskar färre ålar men med större vikt per ål Ökar man minimimåttet på västkusten från nuvarande 37 till 47 cm så fördubblas lekflykten, samtidigt minskar fångstvikten endast med 7 % FoU-avdelningen

12 Modellering av effekten av ökat minimimått
FoU-avdelningen

13 Fiskeansträngning Utöver vad tillträdeskraven ger kan fisketrycket regleras med Tidsbegränsningar – tex fiskestopp under del av blankålsvandringen Antal tillåtna redskap av visst slag. Nu tillåts max 600 ålryssjor på västkusten men ingen begränsning i Östersjön. Antal bottengarn är obegränsat Förbud för vissa redskap. Ljuster och grimgarn förbjudet. Lanefiske och långrev tillåtet FoU-avdelningen

14 Vad kan man göra mer? Laxen ett parallellfall – förlust av lekområde genom dammutbyggnad kompenseras med odling av konstbefruktad lax Ett gemensamt Europeiskt utvecklingsprojekt för odling av ålyngel? Kan man satsa på att finna Higg’s boson så varför inte? Klimatförändringens roll bör studeras NAO FoU-avdelningen


Ladda ner ppt "Svensk förvaltning av ål"

Liknande presentationer


Google-annonser