Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutveckling och metodutveckling Generella och specifika inlärningssvårigheter Gunilla Hellberg Edström Resursfunktionen, Ams.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutveckling och metodutveckling Generella och specifika inlärningssvårigheter Gunilla Hellberg Edström Resursfunktionen, Ams."— Presentationens avskrift:

1 Kompetensutveckling och metodutveckling Generella och specifika inlärningssvårigheter Gunilla Hellberg Edström Resursfunktionen, Ams

2 ICF •Klassifikation av funktionstillstånd •Se ”ringarna” på vattnet - vilka konsekvenser ett funktionshinder får •Funktionsnivå - kroppsliga strukturer och funktioner •Aktivitetsnivå - personens förmåga att utföra •Deltagarnivå - personens förmåga att delta i olika livssituationer •Omgivningsfaktorer som påverkar

3 Utvecklingsrelaterade skillnader •Begåvningsrelaterade problem - •Begåvningsrelaterade problem - kategorisk bedömning (finns/finns inte) –Mental retardation 1-2 % –Svagbegåvning (marginell mental retardation) 5-7 % –Specifika inlärningssvårigheter 4-6 % •Beteenderelaterade problem - •Beteenderelaterade problem - dimensionell bedömning (kontinuum normalt/icke normalt) –Autism, Aspergers syndrom 1 % –ADHD, DAMP 1-3 %

4 Neuropsykologi •Studerar samband mellan hjärnans strukturer och mänskliga funktioner •Förstå •Förklara •Beskriva •Förutsäga •Förändra

5 Handling Exekutiva funktioner Varseblivning Perception Autopilot – basala funktioner Vänster Höger

6 Intelligens/begåvning – vad är det? •Definition: ”Det man mäter med intelligenstest” •Var sitter begåvning i hjärnan? Intelligenstest mäter ett urval av separata funktioner alla delar samarbetar i nätverk •Hjärnans roll – adaptiva funktioner – alla delar samarbetar i nätverk •Förmåga att –resonera, planera, lösa problem, –tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade sammanhang –förmåga till inlärning

7 Utveckling samspel •Sker i samspel med miljön •”Fönster” •”Fönster” för utveckling enklakomplexa •Från det enkla till det mer komplexa automatiska självstyrande •Från automatiska funktioner till självstyrande enkla lika över kulturer •Utvecklingen av de mer enkla funktionerna lika över kulturer högre kulturberoende, omgivningsberoende •Utvecklingen av högre funktioner kulturberoende, omgivningsberoende

8 Uppfattning av helhet

9 Lika eller olika?

10 4 år 8 år

11 Generella inlärningssvårigheter •Arbetsbegränsningar orsakat av begränsade begåvningsresurser •Flertalet har vanlig skolbakgrund (70-80 %) och är s k svagbegåvade (marginell mental retardation) •För kodning inga krav på begåvningsnivå (IK-poäng) men att de har svårt med abstrakt tänkande

12 Kännetecken G enerella inlärningssvårigheter –bristande förmåga till abstrakt tänkande –minnes- och inlärningssvårigheter (ofta läs- och skriv, matematik) –långsamhet –specifika svårigheter (perception) –språksvårigheter (att förstå och/eller tala) –social kommunikation –bristande förmåga att se ur olika perspektiv, svårt att lösa problem –dåligt självförtroende, bristande självmedvetenhet

13 Två ”grupper” Generella inlärningssvårigheter •Särskolebakgrund –Segregerad skolbakgrund med anpassat innehåll –Känner ofta tillhörighet i gruppen –Har stabila kunskaper inom vissa områden –Föräldrar har insikt –Har själva insikt –Tydlig svagbegåvning (under IK 70) •Vanlig skolgång –Vanlig skolgång; eventuellt med hjälp i enskilda ämnen, mindre grupp –Ofta mobbade i skolan –Har bristande kunskaper inom många områden –Föräldrar brister i insikt –Brister själva i insikt –Begåvning varierar inom det lägre begåvningsintervallet Gemensamt: •Svagbegåvning, konkret tänkande •Önskan om att vara som andra och att ”passera” som andra

14 Mental retardation och svagbegåvning •Kan se mycket olika ut •Störningar i basala funktioner kan göra att personen har långsam bearbetningsförmåga m m •Perceptionsstörningar kan påverka kapacitet och inlärning •Kombination svag begåvning och dåliga exekutiva funktioner ger dålig prognos vad gäller arbete

15 Specifika inlärningssvårigheter •Oförmåga att lära sig vissa färdigheter trots konventionell instruktion, normal intelligens och sociokulturella möjligheter •Prestationen i den aktuella färdigheten ligger klart under den förväntade nivån – omöjligt att lära in vissa saker •Har förmåga till abstrakt tänkande •Ojämn begåvningsprofil

16 Specifika inlärningssvårigheter fyra undergrupper: •Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi •Språkstörningar –Receptiva - att förstå –Expressiva - att tala och/eller att uttrycka sig •Icke språkliga inlärningssvårigheter •Uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter

17 Vad kräver dagens arbetsmarknad? •Social kompetens •Följa regler och normer •Flexibilitet •Spetskompetens •…….. •Strategisk och noggrann •Sympatisk och målinriktad •Social och energisk •Lösningsorienterad, strukturerad

18 jämföra Att jämföra Individens resurser verktyg/kognitivt handling/exekutivt känsla/emotionellt kropp/fysiskt Arbetslivets krav basala färdigheter sociala/psykiska självstyrning aktivitetsnivå intellektuella fysiska Omgivning individbakgrund arbetsplatsen - område, storlek, organisation, attityder socioekonomiska faktorer

19 Klargöra Arbetsförutsättningar •Syftet är att den arbetssökande ska få kunskap och insikt om sina personliga förutsättningar för arbete och utbildning. Tjänsten kan också utreda hur svårigheter kan kompenseras och den arbetssökande stärkas och utvecklas.

20 Klargöra Arbetsförutsättningar - metoder •Kartläggande och utredande samtal •Arbetspsykologisk utredning •Arbetssocial utredning •Aktivitetsbaserad bedömning via praktisk arbetsprövning

21 Funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga •Hjärt-, kärl-, och/eller lungsjukdom •Hörselskada/dövhet •Grav synskada/synsvaghet •Rörelsehinder •Övriga somatiskt relaterade fh •Psykiskt fh •Generella inlärningssvårigheter •Socialmedicinskt fh •Astma/allergi/överkänsli ghet •Specifika inlärningssvårigheter •Förvärvad hjärnskada

22 Anpassa din arbetssituation •Syftet är att möjliggöra ett aktivt arbetsliv för den som har nedsatt arbetsförmåga genom en anpassning av arbetsplatsen och/eller studiemiljön. Det övergripande syftet är att öka arbetskraftsutbudet samt motverka långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden.

23 Anpassa - metoder •Arbetsanalys – till grund för anpassning av arbetsuppgifter/arbetsförhållanden •Utprovning av arbetstekniska hjälpmedel samt utbildning för att använda dem •Upphandling av arbetstekniska hjälpmedel

24 Program och stöd •Lönebidrag •Skyddad anställningsformer •Stöd till personligt biträde •Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd SIUS •Arbetstekniska hjälpmedel •Flexibla anpassningsmoduler arbetsmarknadsutbildning

25 Intellektuella krav i arbetslivet •Kunna bearbeta, ta in och hantera information •Inlärningsförmåga, minne •Klara intellektuellt krävande arbetsuppgifter •Förstå orsak och verkan •Kunna lösa problem •Vara utvecklingsbar •Förmåga att förstå och uttrycka sig i tal och skrift

26 Intellektuella krav exempel på svårigheter •Svårt att lära in nya saker och att översätta kunskaper i ”nya” situationer •Svårt att klara av för många moment – en sak i taget •Behöver extra tid för att utföra arbetsuppgifter •Svårt att lösa oväntade och nya problem •Svårt med instruktioner; att förstå och komma ihåg •Svårt att göra bedömningar •Svårt att se/förstå ”vad som behövs göras”

27 Psykiska/sociala krav i arbetslivet grundläggande uppförandekod •Kunna hantera sina och andras känslor, både i arbetsgrupp och gentemot ev. kunder –Ställa upp på kundens behov (inte sina egna), klara av att bli klandrad, inte blir arg och skälla ut •Hålla lagom distans till andra –Ha en professionell hållning mot andra, veta var gränserna för relationen går •Kunna samarbeta med andra •Kommunicera med andra •Anpassa sig till andra

28 Psykiska/sociala krav Exempel på svårigheter •Svårt att förstå sin roll i arbete •Svårt att klara av kravfulla situationer – gör bara saker på ”sina villkor” •Har svårt att hantera konflikter – hur gör man det på jobbet? •Kan ha svårt att se sin egen roll i det sociala samspelet, - självinsikt •Har stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse •Har svårt att se andras behov i vårdande arbete •Stort behov av stöd och hjälp •Svårt att följa regler och bestämmelser

29 Krav på självständighet i arbetslivet •Kunna göra en plan att följa som man sedan kan genomföra självständigt, bl.a. genom att rätta egna felaktigheter och fråga till råds vid behov •Ha planeringsförmåga och organisationsförmåga •Ha omdöme/självkontroll •Ha initiativförmåga

30 Självständighet Exempel på svårigheter •Har svårt att organisera sitt arbete, papper, verktyg m m i en enda röra •Svårt med helhet, omdöme och överblick •”Flyter ut”, fokuserar på oväsentliga •Har svårt att slutföra arbetsuppgifter •Har svårt att avgöra när en uppgift är färdig •Tappar tråden i det han/hon gör •Svårt att rätta till fel, ser inte att det blir fel •Svårt att hålla en god kvalité •Beslutsvånda och prioriteringssvårigheter

31 Anpassning - Bemötande •Lägg tillsammans upp en tydlig plan för ert samarbete •Tydlig och rak kommunikation – gå igenom vad som upplevs som problematiskt •Uppmuntra – belöna (öka självförtroende) •Tydliga samband – förklara vad som händer och varför •Öka medvetenhet hos individen via ex rollspel •Lär strategi för hur han/hon ska göra när problem uppstår

32 Anpassning - Bemötande •Lär omgivningen hur de ska kommunicera, ge information •Lär omgivningen att vara tydliga, ge feedback •Ge strategier för att stoppa oönskade beteenden (ex time out tecken)

33 Anpassning aktivitet - miljö •Tänk på onödiga störningar i miljön – vad kan man plocka bort, undvika •Försök göra miljön förutsägbar, rutiner och vanor •Försök lägga in ”ledtrådar” i miljön som stöd i planeringen •Undvik stressade situationer (vad upplever individen som stressande, vad upplever omgivningen som stressande)

34 Anpassning aktivitet - miljö •Bryt ner uppgifterna till steg för steg –Lär den sökande vad som krävs via tydliga och konkreta instruktioner –Hjälp den sökande att tänka i steg – gärna skriva ner dem –Utvärdera tillsammans med den sökande – skriv ner hur resultatet blev –Ta små steg åt gången – inte för lång tidsrymd mellan start och mål •Använd olika former av tekniska hjälpmedel: minneshjälpmedel, planeringshjälpmedel, instruktionshjälpmedel, stavningshjälpmedel, talsyntes m m

35 Generellt stödbehov - anpassning •Kontinuerligt •Kontinuerligt behov av stöd vända •Att ha någon att vända sig till när problem uppstår, att ha en person som kan hjälpa till och reda ut saker •Vissa vill ha mer konkret hjälp i arbetet •Ställer krav på omgivningen – att arbetsplatsen förstår, är beredda att bistå när problem uppstår och orkar med


Ladda ner ppt "Kompetensutveckling och metodutveckling Generella och specifika inlärningssvårigheter Gunilla Hellberg Edström Resursfunktionen, Ams."

Liknande presentationer


Google-annonser