Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutvecklingsplan 1. Formulera mål och delmål som är mätbara, kvalitetssäkring, genusperspektiv. 2. Marknadsförning, Informationsteknik,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutvecklingsplan 1. Formulera mål och delmål som är mätbara, kvalitetssäkring, genusperspektiv. 2. Marknadsförning, Informationsteknik,"— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7 Kompetensutvecklingsplan
1. Formulera mål och delmål som är mätbara, kvalitetssäkring, genusperspektiv. 2. Marknadsförning, Informationsteknik, Opinionsbildning, Ambassadörskap. 3. Framgångsfaktorer för ett lyckat integrationsarbete. 4. Nya målgrupper på arbetsmarknadsenheterna kräver behov av ny kompetens, utvecklad professionalitet.

8 Erfarenhetsutbyten 1. Samverka kring mål och verksamhetsplaner med andra kommuners AME/ALE, lära av varandras verksamheter. Utbyta erfarenheter såväl inom V:a Unionen medlemmar samt med liknande verksamheter i våra grannländer. 2. Samverka kring utbildning om informationsteknik för att marknadsföra våra verksamheter. 3. Utveckla och förbättra integrationen. 4. Samarbeta, samverka, anordna kurser/utbildningsinslag för varandra i olika metoder och processinriktat arbetssätt.

9 Verksamhetsutvecklingsområden
1. Organisatorisk utveckling som tydliggör vårt uppdrag och kommunens ambition med verksamheten, möjlighet att identifiera förbättringsområden, nya målgrupper kan ha behov av anpassade aktiveringsinsatser, vägledning och sysselsättning. 2. ”Sälja verksamheten” – varför arbetsmarknadsenheter. Vad är det vi är bra på, kan AME/ALE utgöra en intern resurs för bl.a.kommunens långtidssjukskrivna. 3. Bilda integrationsråd på lokal nivå (brukarråd) där näringsliv, kommun, individerna själva och föreningar kan medverka. Dialogbaserad kommunikation mellan de lokala integrationsråden och de föreslagna regionala integrationsråd för ökat lärande om integration 4. Viktigt att möta de ”nya” behov som finns kring målgrupperna unga funktionshindrade, psykiskt eller fysiskt funktionshindrade, nyanlända invandrare.

10 Projektidéer 1. Utbildning i målformulering och utvärderingsmetodik.
2. Utbildning i informationsteknik som är skräddarsydd för arbetsmarknadsenheterna. 3. Öka kulturkompetensen. Uppstart med gemensam föreläsning, bildande av regionalt eller delregional integrations-råd (29 kommuner). Sprida kulturkompetens genom ett fortsatt arbete med utbildningar, studiebesök, stöd till arbetsplatser, mentorer. Det regionala eller delregionala integrationsrådet blir en styrgrupp som binder samman och utvecklar integrations-arbetet och stödjer de lokala integrationsråden. 4. Utbildning i - tydliggörande pedagogik - neuropsykiatriskt funktionshinder - psykisk sjukdom - samtalsmetodik Det går att inventera i de 29 kommunerna vilken kunskap det finns och använda den till att göra kostnadsfria utbildningar.

11

12

13

14

15

16 Verksamhetsutvecklingsområden
1. Breddad sysselsättning 2.Starta fadderverksamhet mm 3.Upphandla gemensamt datasystem t.ex. AMEA 4.Utbildning/kompetensutveckling inom olika områden 5. Nätverk

17 Kompetensutvecklingsplan
1. Områdesspecifik kunskap, lagstiftning (arbetsmiljö, miljö), nätverk/kontakter, kunskap om finansieringsmöjligheter. För eventuell projektledare. 2. Kontaktnät, hitta nyckelpersoner/eldsjälar, goda erfarenheter från andra kommuner. Samverkan om en gemensam resurs (heltid mellan olika kommuner?) för praktisk introduktion. 3. Utbildning i datasystem, anpassat för respektive befattningsnivå (olika behov hos handläggare och chef etc.). 4. Motiverande samtal, ledarutbildningar, projektledning, pedagogik, psykologi, beteendevetenskap, droger, diagnoser, på gång inom respektive område, kulturkompetens (ej bara den etniska, sociala osv.). Kunskap om konfliktområden, trauma och krigsupplevelser, vissa grundläggande språkkunskaper (vardags fraser) på olika huvudspråk bland kommunens nyanlända. Utbilda allmänheten, information och kunskapshöjande insatser (föreläsningar på olika teman). Utbilda handledare på företag (för praktikanter). Alla inom AMI behöver. 5. Kompetensutveckling för nätverk, se nedan.

18 Erfarenhetsutbyten Kommuner med liknande struktur (samma storlek, likvärdig situation osv.) runt om i VGR. Grannkommuner. Delregionalt, sjuhärad. Nätverk och möten på olika teman och för olika befattningar (chefer, konsulenter etc.)

19 Projektidéer 1.Starta tvätteri, skogslag mm sysselsättningar
2. Faddrar och föreningsliv (börja med kända nyckelpersoner). Extra resurser för praktisk introduktion i form av ett projekt. 3. Dokumentation, uppföljning och jämförelser. 4. Motiverande samtal, ledarutbildningar, projektledning, pedagogik, psykologi, beteendevetenskap, droger, diagnoser (deltagarna många), på gång inom respektive område, kulturkompetens (ej bara den etniska, sociala osv.). Kunskap om konfliktområden, trauma och krigs-upplevelser, viss grundläggande språkkunskaper (vardags fraser) på olika huvud-språk bland kommunens nyanlända. Utbilda allmänheten, information och kunskapshöjande insatser (föreläsningar på olika teman). Utbilda handledare på företag (för praktikanter). 5. Samverka på olika plan, t.ex. gemensam information, skriftlig, angående CSN, AF, sjukvård, FK osv. Översättas på vanligaste språken. Hitta samarbetspartners, utbyta erfarenhet, lyfta goda exempel, ”inte uppfinna hjulet två gånger”, hitta kontaktpersoner per befattning. Konkret samverka kring hälsobegreppet.

20

21

22

23

24

25 Kompetensutvecklingsplan
Arbetsmarknadsutbildning 30p, köpa in högskoleutbildning Nätverk av expertkunskaper Erfarenhetsutbyten Nätverk av expertkunskaper

26 Projektidéer Arbetsmarknadsutbildning 30p, köpa in högskoleutbildning
Nätverk av expertkunskaper

27 Projekt 1 Arbetsmarknadsutbildning
Köpa in en skräddarsydd 30p uppdragsutbildning från högskola. Målgrupp Medarbetare på Arbetsmarknadsenheter i regionen; bl a chefer, konsulenter och arbetsledare. Syfte Öka upp, standardisera, stärka och kvalitetssäkra kompetensen hos deltagarna i projektet. Ge ett gemensamt språk. Ge möjlighet till utökat nätverkande genom deltagande i kursen och gemensamt språk Ge ökad kompetens och trygghet i arbetsrollen. Kursen skulle kunna vara uppdelad i en gemensam nivå och en riktad nivå, dvs. valbara kurser en viss del av utbildningen. Där alla oavsett befattning får sitta tillsammans en obligatorisk del av utbildningen. Men man skulle kunna tänka sig att hela kursen är gemensam också och att man längre fram gör ytterligare utbildningar. Nedan följer ett exempel på hur det skulle kunna se ut.

28 Grundläggande kommunalt arbetsmarknadsarbete
Beteendevetenskap/ organisationsteori, Ind./Grupp/Org. Kvalité-metod-perspektiv-värdegrund-människosyn/ personligcoaching Nivåtänkande individ/grupp/organisation Kognitivt tankesätt Grunder i psykologi/pedagogik/sociologi Individuella samtal Olika metoder har olika grundantaganden, meta Hur påverkar jag organisationen/mötet? Samtalsmetodik grund Case-handledning

29 Omvärldsorientering Arbetsmarknadskunskap - kunskap om angränsande aktörer, arbetsmarknadshistoria och EU-kunskap. Juridik Kulturer, kunskap om olika kulturer Funktionsnedsättningar, grund psykiska och fysiska funktionshinder

30 Valbara kurser Samtal/Coachning
Valbar beroende på arbetsuppgifter, individuell eller i miljö Miljöpedagogik Mer kognitivt förhållningssätt/arbetssätt Arbetsförmågebedömning Fördjupad kunskap om funktionshinder Supported Employment Vad är arbetsförmåga? Moho Översikt över verktyg/metoder

31 Kunskap om olika kulturer, fördjupning Projektledning
Valbara kurser Kultur Kunskap om olika kulturer, fördjupning Projektledning Att arbeta i projekt Parallellt med kursen sker 2 typer av samtal Case-handledning i grupp Syftet med gruppsamtalen är att få möjlighet att omsätta kunskaperna i praktiken. Det kommer förhoppningsvis lyfta hur olika vi ser på situationer och hur viktigt det är att ha möjlighet att prata om detta.

32 Valbara kurser 4 – 5 individuella samtal där deltagaren kan välja inriktning, KBT, Psykodynamiskt eller coachning. Syftet med det är att känna hur det är att sitta på andra stolen dvs. vara i den positionen våra deltagare vanligtvis är och att få lära känna den valda riktningen.

33 Projekt 2 Nätverk med expertkunskap Syfte Att på ett kostnadseffektivt sätt dela på inköpt expertkompetens Ta tillvara specialistkompetensen som finns i regionen. Skapa trygghet i möjlighet till vägledning i beslut om vissa individer, detta pga. den breda målgrupp vi har. Skapa ett nätverk med interna/externa Expertrådgivare på olika områden inom t ex snickeri/skogsvård/psykiatri/missbruk/kulturella skillnader/ Powerpoint mm, kartlägga vilka behov det finns i regionen av expert-kunskap, vad det finns internt och vad är i så fall prioriterat att köpa in. Dessa experter kan dessutom hålla utbildning inom sina respektive områden (ev. vara en del av projekt 1). Därefter göra en länksida på västraunionen med inloggning, ett internt nätverk för kontaktuppgifter ex. telefonnummer, telefontider, mailadress eller forum där möjligheter finns att diskutera ämnen mm.

34

35

36

37

38

39 Kompetensutvecklingsplan
Det är stor diversitet i både arbetsuppgifter, ansvar och roller såväl som utbildningsnivå och erfarenhet är slutsatsen att vissa behov är generella dvs. relevanta för alla och andra är väldigt specifika. Det har därför varit svårt att enas om EN gemensam hållning. En annan aspekt är att vissa områden där det funnits ett stort behov har det varit svårare att konkretisera och hitta idéer och lösningar. Gemensamt Förhållningsätt- och attitydförändringmetodik typ NLP, KBT, Coaching (Gärna via Stockholms jobbkompani & Karin Tenelins coachmetodik). Pedagogiska grunder verktyg för konflikthantering. Ökad kompetens kring psykiatrisk kompetens dvs. fördjupad kunskap om depression och stresstillstånd och olika behandlingsalternativ. Förståelse och kunskap för att bättre bemöta och hantera människor med missbruksproblematik och olika psykiska funktionshinder (AdHd, Asperger etc.) med respekt. Organisation & ledarskapsutveckling - UGL, praktiskt ledarskap¸ projektledning m.m.

40 Kompetensutvecklingsplan
Specifikt Ekonomistrategier (chefsnivå) Chef/ledarrollens krav och förväntningar, Ekonomisystem, Ekonomiuppföljning/budget m.m. Strategiskt mångfaldsarbete, Stategisk styrning, Politiskt styrning, Kommunal förvaltning för ett bättre Ledarskap Datautbildning (grund) som stöd i arbetet som arbetsledare Utbildningar i Djurhållning (Till ”personalen” på vårt Mini Zoo)

41 Erfarenhetsutbyten Nya idéer på bra verksamheter önskas – erfarenhetsutbyte över kommungränserna, genom strukturerat utbyte med andra med liknande uppdrag och arbetsuppgifter. Alla typer av koncept och finansiella lösningar där vi tillsammans över kommungränserna kan höja anställningsbarheten eller föra deltagare närmare eller till arbete. Lokal och regional samverkan inom introduktion, integration och mångfaldsfrågor. Lära varandra - någon som är erkänt och dokumenterat kompetent i någon kommun, inom ett viss område kan utbilda andra och genom det fördjupa sina egna kunskaper, få bekräftelse och utveckla sin kompetens (exempel: JON i vårt skogslag – mark- och skogsvård).

42 Verksamhetsutvecklingsområden
Team-building (vi behöver vara starka tillsammans i en ständigt stormig tillvaro) Tydliggöra ansvarsområden och innebörden av respektive ansvarsområde. Se sig själv och varandras styrkor och begränsningar. Redskap för god planering, framförhållning och arbetsledning i det dagliga arbetet som bidrar till det övergripande syftet. Praktisk ledning, styrning och organisering i projektform. Utveckla effektivare och mer konsekvent sammanhållna samverkansprocesser kring den enskilde individen.

43 Projektidéer Integrationssamverkan – Integration Samverkan – på riktigt kopplas till Västra unionen för att kunna hitta mer möjligheter och sprida över en större yta än bara Skaraborg. Mångfaldsattack – En systematisk strategisk kampanj för att fördjupa förståelsen för integration och mångfald på alla nivåer och områden i kommunen med avsikt att öppna dörren för fler och få fler att se möjligheterna istället för problemen. Ett projekt som tar tillvara på bredden av kompetens, språk och kultur hos de mångkulturella deltagare vi jobbar med. Översikt över vilka typer av verksamheter som bedrivs och hur de fungerat. Med bilder, beskrivningar och kontaktuppgifter för att ge inspiration och ge uppslag. Förslagsvis på

44

45

46

47

48

49 Kompetensutvecklingsplan
Utbildningar för deltagare kan anordnas på olika orter men ha elever från många kommuner. I princip skulle vi kunna ha 29 kurser/utbildningar med olika ämnen/teman. Ett bekymmer blir ju deltagarnas reskostnader. Gemensamma utbildningar kan anordnas för personal. Exempel kan vara: samsyn, orsaksbakgrund, motivation, kommunikation. Rotationsutbyte i form av auskultation hos varandra.

50 Erfarenhetsutbyten Nätverksträffar för olika personalkategorier
Internet-bank med beskrivning av alla våra verksamheter och projekt. Därefter kan man välja att besöka och ställa frågor till dem man tycker verkar mest intressanta. Kommunvis redovisning av goda och dåliga exempel. I sistnämnda fall för att undvika att göra samma misstag på flera ställen. Studiebesök under ordnade former. Kostar ju också pengar för båda parter. Hur tar man hand om de mest utsatta i andra kommuner?

51 Verksamhetsutvecklingsområden
Hur ser våra olika uppdrag ut? Hur tolkar vi dem? Hur gör vi i verkligheten? Agerar vi utifrån ett miljöperspektiv? Ur ett folkhälsoperspektiv? Varför agerar arbetsförmedlingen på olika sätt i olika kommuner? Hur definierar man arbete?

52 Projektidéer Gemensam kartläggningsresurs med kompetenser som vi inte har råd med var för sig. Exempelvis Psykolog, psykiatrisk kompetens, arbetsterapeut etc. Traumacenter

53

54

55

56

57

58 Kompetensutvecklingsplan
Se bifogad bilaga Samtliga vill utveckla vår ledarroll. Utveckla kunskaper i attitydfrågor Erfarenhetsutbyten Coach- ledarutbildning Verksamhetsutvecklingsområden Från arbetsträning till………?? Hur och med vad går vi vidare?

59 Uddevalla

60

61

62

63

64 Kompetensutvecklingsplan
Konflikthantering; i form av en process, handledning/utbildning under minst ett år. Etisk marknadsföring; hur ”säljer” man en idéburen verksamhet. Arbetsledarutbildning; skydd o miljö, arbetsgivaransvaret, personalansvaret, jämställdhet, funktionshinder, rasism, förhålla sig till varandra, kulturellt, språkbruk. Missbrukskunskap; hur ser missbruket ut just nu, vad är på gång, hur ska det hanteras, hur upptäcka och hur ta prov. Coachning/samtalsmetodik

65 Erfarenhetsutbyten Hur gör andra kommuner för att marknadsföra sig, internt och externt Validering – har/hur andra jobbat med detta? Företagens behov av och krav på dem de anställer. Hur tar andra kommuner emot nya deltagare? Transnationellt samarbete Genomföra arbetsledarnätverk i organiserad form, gärna under specifika rubriker som jämställdhet, funktionshinder, ordningsfrågor osv. vid varje träff. Riktlinjer för lönesättning Upphandlingsteknik

66 Verksamhetsutvecklingsområden
Utveckla vår gemensamma värdegrund Etisk marknadsföring av verksamheten Utveckla koncept för vad kan vi göra i perioder av lägre aktivitet, hur jobbar vi när vi har svackor i våra uppdrag. Hur få till återhämtningstid under perioder av hög belastning? Etisk ordlista – rätt sorts ord för att beskriva det vi gör Hur omsätta missbrukskunskap till förhållningssätt Gemensamt utveckla en generell arbetsmetod för hur vi tar emot deltagare, gemensam för arbetsledare och konsulenter.

67 Projektidéer Gränsmässa, interreg, för arbetssökande.
Punktvisa utbildningsinsatser för deltagarna där även personalen kan vara med Rollspel i förhandlingsteknik. Arbetsförmågebedömning, Anna Hedborg medverkar och redovisar sin utredning. När/Var/Hur/Vilken framtida påverkan kommer den att ha och hur bemöter vi den. Ungdomars mobilitet, hur få ungdomar att lämna sin gata?

68

69

70

71

72

73 Kompetensutvecklingsplan
Yrkesvägledning (Syv) 5p Omvärldsorientering Sociolog, vardagsjuridik Krishantering, traumahantering, och psykologi Kulturkunskap och teckenspråk Kognitiv samtalsterapi Psykoterapi, flera steg Bildterapi Arbetsförmågebedömning Karriärkorten coach to coach Arbetsmarknad i förändring för alla kommuner

74 Kompetensutvecklingsplan
Ledarskapsutbildning Krishantering Funktionshinder Drogproblematik Presentation/kommunikation Konflikthantering Engelska Processledning EU-kunskap Arbetsledarutbildning Design Projektstyrning Datakunskap (PowerPoint, Bildbehandling, Webbdesign, Datagrund)

75 Erfarenhetsutbyten Internationellt erfarenhetsutbyte.
Arbetsmarknadskunskap, nationellt och internationellt. Erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner, utbyte av goda exempel. Regler och regelverk.

76 Verksamhetsutvecklingsområden
Ta över integration En dörr in Outplacement Sälja LSS-platser Sysselsättningsplatser Gratis yrkesutbildning Cykel – miljö Hunddagis/Fik SLHD (sälja tjänster-kompetens)

77 Projektidéer Sociala och ekonomiska kooperativ
Teknikutveckling, marknadsföring En dörr in Grön rehabilitering Rehabcenter för nyanlända Navigatorcentra (en dörr in)


Ladda ner ppt "Kompetensutvecklingsplan 1. Formulera mål och delmål som är mätbara, kvalitetssäkring, genusperspektiv. 2. Marknadsförning, Informationsteknik,"

Liknande presentationer


Google-annonser