Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infomöte ÄFG Haparanda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infomöte ÄFG Haparanda"— Presentationens avskrift:

1 Infomöte ÄFG 5 20130604 Haparanda
Presentation av förvaltningsgruppen Ny älgförvaltning from 2012 (Lst) Norrbottens förvaltningsområden Vad har hänt i 5:an Resultat grupparbete Viktigt i älgförvaltning Principer ramförslag Jakttider 2013 ÄBIN Älgmärkning Frågor funderingar

2 Förvaltningsgrupp 5 Markägarföreträdare: Marcus Jatko Ordförande
Lars Jonsson Jonas Martén Jägarföreträdare: Olle Andersson Tage Karlsson Tore Hjort Länsstyrelsen: Torsten Nilsson Gerd Stuge

3 Ny älgförvaltning (Lst)

4 Norrbottens älgförvaltn.områden

5 Vad har hänt så långt i 5:an
Nominerings process hösten 2011 Förordnande av Lst Utbildning av alla förv.grupper januari 2012 Förslag till minsta areal för licens januari 2012 Möten Äfg 6: Exkursion /19 gemensamt möte 3,4,5 /24 gemensamt möte alla grupper Info möten i alla tre kommunerna sker under maj/juni 2013

6 Resultat grupparbete älgförvaltning 20120918-19
Frågeställningar Vad har fungerat bra Vad behöver förbättras Utmaningar framgent Vilka verktyg behövs Övrigt

7 Vad har fungerat bra ? Bra arbets/samarbetsklimat
Samsyn om relativt få Äfo`n Utbildningen i Jokkmokk Beslutsmässiga i grupperna Samarbetet inom/mellan grupperna Samarbetet med Lst,jägarorg. Fördel med pers. som deltar i flera Äfo`n

8 Vad behöver förbättras ?
Förbättra extern kommunikation/info Arvodesfrågan Förbättrat beslutsunderlag Hanteringsrutiner Äso-planer Digitala kartor över Äfo,Äso,licens Mötesrutiner

9 Utmaningar i framtiden
Skapa en god förv. med diff. tilldeln. Balansera älgstammen på en lägre nivå med acceptans från alla parter Implementera ”handlingsplan älg” Sänka älgskadorna till acceptabel nivå Slopa jaktuppehåll i hela länet Förenkla/förbättra hantering ovan odlingsgränsen Samarbetet mellan småvilt och älgjägare Förvaltningsplan i resp. älgförv.område

10 Vilka verktyg behövs ? Väl fungerande älgportal
Älgsnurra accepterad av alla parter Älgmärkning Heltäckande foderprognoser Älggis 2013 (korrekta digitala kartor) Bättre älgobs (kvalite/svarsprocent) Arealkravet licensområde uppdateras

11 Övrigt Stå för vad vi anser vara rätt i detta sammanhang
Tagsens vara eller icke vara Fortsätta med gemensamma träffar liknande denna med: äfon/jägarorg./länsstyr./skogsstyr. och kanske även viltförv.delegationens ledamöter Förenkla/förtydliga info utåt med syfte att öka engagemanget/kunskapen i älgfrågan

12 Att tänka på som jägare/markägare
Söka jaktsamverkan med andra så långt möjligt Rapportera avskjutning kontinuerligt Älgobs är mycket viktigt att utföra/rapportera Fördelning tjur/ko i avskjutningen Kalvavskjutningen Rätten till fälld älg Åldersbestämning

13 Ram-avskjutning Norrbotten 2012
Ramtilld Avskjutn. Avskjutn.% Äfo ,8 ,8 ,3 ,1 Länet ,4

14 Avskjutning Äfo 5 2012 Total fyllnadsgrad 63%
Tilldelning vuxna 1604 älgar Avskjutning ” ” % Avskjutning kor ” % Tilldelning kalv älgar Avskjutning ” ” % Kalvavskjutning av total avskjutning % Total fyllnadsgrad 63%

15 Råneå 2012 Tilldelning: 1074 älgar
Avskjutning: 786 älgar varav 462 vuxna och 324 kalvar Fyllnadsgrad vuxna: 87% Fyllnadsgrad kalv: 60% Totalt: 73% Avskjutning hondjur: 54% Kalv av total: 41%

16 Princip ramförslag 2013 Äfo 5
Ram älgar Ram älgar -10% Varav pottälgar ca 100 älgar Tilldelas ca 2800 älgar mål + 20% Avskjutningsmål 2150 älgar Om 2150 älgar fälls betyder det 77% måluppfyllelse Att jämföra med 63% 2012

17 Sk ”pottälgar” krav på ansökan
Alla älgar på licens skjutna o rapporterade Ange licensnummer och namn Ange motiv till ansökan Ansökan 1 senast 25/9 vecka 39 Besked vecka 41 Ansökan 2 senast 18/10 vecka 42 Besked vecka 43 Ansökan till

18 Förvaltningsplan Nuläget älgstam: ca 11 älgar /1000 i vinterstam ca 27% tjur Ca 65Kalv/100 hondjur Avskjutning: 4,37älgar/1000ha Skadeläget ca 10% färska skador Måltal efter 2015 års jakt Ca 7älgar / 1000ha Minst 35% tjur Minst 70kalv/100hondjur Skadeläget skall minst halveras

19 Förvaltningsplan Avskjutningsmål under planperiod: 4,5 älgar/1000ha 50%hondjur 50%kalv Fyllnadsgrad: =>80%

20 Vilt och skogs mål Minst 7 av 10 tallstammar skall vara oskadade vid 5m höjd Det skall vara möjligt att föryngra marken med lämpligt trädslag i hela landet Rönn, asp, sälg och ek skall kunna bli trädbildande i hela landet där de är naturligt förekommande

21

22 ÄBIN 2012 och 2013

23 Älgmärkning Norrbotten 2013
Syfte: Skapa bättre faktaunderlag till älgförvaltningsgrupperna. Minska betestrycket på koncentrationsområden. Kartlägga älgens rörelsemönster och beteende över året.

24 Älgmärkning 1.Överkalix efter Ängesån. 2.Råneå vid Norriån
3.Arvidsjaur vid Malmesjaur. 30st älgar på vardera ställe, 20 kor och 10 tjurar totalt 90st älgar. Finansieras av LST via älgvårdsfonden, Sveaskog, SCA, Norra Skogsägarna, Allmänningarna i Norrbotten, Statens fastighetsverk och stiftet. Allmänheten kommer kunna följa detta då märkningen är klar och hemsidan riggad. Projektet pågår i minst 6år, 3 år på dessa områden sedan tar man av halsbanden och byter områden för 3 år till.

25

26 Älgmärkning (Lst) Skjut inte märkta älgar och om ni gör det skär inte av halsbandet,ta loss försiktigt och skicka till Länsstyrelsen Norrbotten

27 Tips om inte sidan fungerar
Sänk skärmupplösningen eller gör fönstret mindre Tillåt popupfönster

28 Frågor/funderingar ?


Ladda ner ppt "Infomöte ÄFG Haparanda"

Liknande presentationer


Google-annonser