Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infomöte ÄFG 5 20130604 Haparanda Presentation av förvaltningsgruppen Ny älgförvaltning from 2012 (Lst) Norrbottens förvaltningsområden Vad har hänt i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infomöte ÄFG 5 20130604 Haparanda Presentation av förvaltningsgruppen Ny älgförvaltning from 2012 (Lst) Norrbottens förvaltningsområden Vad har hänt i."— Presentationens avskrift:

1 Infomöte ÄFG 5 20130604 Haparanda Presentation av förvaltningsgruppen Ny älgförvaltning from 2012 (Lst) Norrbottens förvaltningsområden Vad har hänt i 5:an Resultat grupparbete 201209 Viktigt i älgförvaltning Principer ramförslag 2013-15 Jakttider 2013 ÄBIN 2012-13 Älgmärkning 2013-2015 Frågor funderingar

2 Förvaltningsgrupp 5 • Markägarföreträdare: • Marcus JatkoOrdförande • Lars Jonsson • Jonas Martén • Jägarföreträdare: • Olle Andersson • Tage Karlsson • Tore Hjort • Länsstyrelsen: • Torsten Nilsson • Gerd Stuge

3 Ny älgförvaltning (Lst)

4 Norrbottens älgförvaltn.områden

5 Vad har hänt så långt i 5:an • Nominerings process hösten 2011 • Förordnande av Lst 2012-01-09 • Utbildning av alla förv.grupper januari 2012 • Förslag till minsta areal för licens januari 2012 • Möten Äfg 6: 2012-02-01 • 2012-03-27 • 2012-04-24 2012-05-23 2012-07Exkursion • 2012-09-18/19 gemensamt möte 3,4,5 • 2012-12-04 • 2013-01-10 • 2013-01-23/24 gemensamt möte alla grupper • 2013-03-19 • Info möten i alla tre kommunerna sker under maj/juni 2013

6 Resultat grupparbete älgförvaltning 20120918-19 Frågeställningar Vad har fungerat bra Vad behöver förbättras Utmaningar framgent Vilka verktyg behövs Övrigt

7 Vad har fungerat bra ? • Bra arbets/samarbetsklimat • Samsyn om relativt få Äfo`n • Utbildningen i Jokkmokk • Beslutsmässiga i grupperna • Samarbetet inom/mellan grupperna • Samarbetet med Lst,jägarorg. • Fördel med pers. som deltar i flera Äfo`n

8 Vad behöver förbättras ? • Förbättra extern kommunikation/info • Arvodesfrågan • Förbättrat beslutsunderlag • Hanteringsrutiner Äso-planer • Digitala kartor över Äfo,Äso,licens • Mötesrutiner

9 Utmaningar i framtiden • Skapa en god förv. med diff. tilldeln. • Balansera älgstammen på en lägre nivå med acceptans från alla parter • Implementera ”handlingsplan älg” • Sänka älgskadorna till acceptabel nivå • Slopa jaktuppehåll i hela länet • Förenkla/förbättra hantering ovan odlingsgränsen • Samarbetet mellan småvilt och älgjägare • Förvaltningsplan i resp. älgförv.område

10 Vilka verktyg behövs ? • Väl fungerande älgportal • Älgsnurra accepterad av alla parter • Älgmärkning • Heltäckande foderprognoser • Älggis 2013 (korrekta digitala kartor) • Bättre älgobs (kvalite/svarsprocent) • Arealkravet licensområde uppdateras

11 Övrigt • Stå för vad vi anser vara rätt i detta sammanhang • Tagsens vara eller icke vara • Fortsätta med gemensamma träffar liknande denna med: äfon/jägarorg./länsstyr./skogsstyr. och kanske även viltförv.delegationens ledamöter • Förenkla/förtydliga info utåt med syfte att öka engagemanget/kunskapen i älgfrågan

12 Att tänka på som jägare/markägare • Söka jaktsamverkan med andra så långt möjligt • Rapportera avskjutning kontinuerligt • Älgobs är mycket viktigt att utföra/rapportera • Fördelning tjur/ko i avskjutningen • Kalvavskjutningen • Rätten till fälld älg • Åldersbestämning

13 Ram-avskjutning Norrbotten 2012 • Ramtilld. Avskjutn. Avskjutn.% • Äfo 1 2158 1334 61,8 • 2 2341 1705 72,8 • 3 1401 924 66 • 4 3379 2377 70,3 • 5 3220 2041 63,1 • 6 4816 3130 65 • Länet 17315 11502 66,4

14 Avskjutning Äfo 5 2012 • Tilldelning vuxna 1604 älgar • Avskjutning ” 1207 ” 76 % • Avskjutning kor 591 ” 49 % • Tilldelning kalv 1615 älgar • Avskjutning ” 834 ” 52 % • Kalvavskjutning av total avskjutning 41 % Total fyllnadsgrad63%

15 Råneå 2012 • Tilldelning: 1074 älgar • Avskjutning: 786 älgar varav 462 vuxna och 324 kalvar • Fyllnadsgrad vuxna: 87% • Fyllnadsgrad kalv: 60% • Totalt: 73% • Avskjutning hondjur: 54% • Kalv av total: 41%

16 Princip ramförslag 2013 Äfo 5 Ram 2012 3220 älgar Ram 2013 2900 älgar -10% Varav pottälgar ca 100 älgar Tilldelas ca 2800 älgar mål + 20% Avskjutningsmål 2150 älgar Om 2150 älgar fälls betyder det 77% måluppfyllelse Att jämföra med 63% 2012

17 Sk ”pottälgar” krav på ansökan • Alla älgar på licens skjutna o rapporterade • Ange licensnummer och namn • Ange motiv till ansökan • Ansökan 1 senast 25/9 vecka 39 • Besked vecka 41 • Ansökan 2 senast 18/10 vecka 42 • Besked vecka 43 • Ansökan till marcus.jatko@sveaskog.se • tore_hjorth@bredband.net

18 Förvaltningsplan Nuläget älgstam: ca 11 älgar /1000 i vinterstam ca 27% tjur Ca 65Kalv/100 hondjur Avskjutning: 4,37älgar/1000ha Skadeläget ca 10% färska skador Måltal efter 2015 års jakt Ca 7älgar / 1000ha Minst 35% tjur Minst 70kalv/100hondjur Skadeläget skall minst halveras

19 Förvaltningsplan Avskjutningsmål under planperiod: 4,5 älgar/1000ha 50%hondjur 50%kalv Fyllnadsgrad: =>80%

20 Vilt och skogs mål • Minst 7 av 10 tallstammar skall vara oskadade vid 5m höjd • Det skall vara möjligt att föryngra marken med lämpligt trädslag i hela landet • Rönn, asp, sälg och ek skall kunna bli trädbildande i hela landet där de är naturligt förekommande

21

22 ÄBIN 2012 och 2013

23 Älgmärkning Norrbotten 2013 Syfte: • Skapa bättre faktaunderlag till älgförvaltningsgrupperna. • Minska betestrycket på koncentrationsområden. • Kartlägga älgens rörelsemönster och beteende över året.

24 Älgmärkning 1.Överkalix efter Ängesån. 2.Råneå vid Norriån 3.Arvidsjaur vid Malmesjaur. 30st älgar på vardera ställe, 20 kor och 10 tjurar totalt 90st älgar. Finansieras av LST via älgvårdsfonden, Sveaskog, SCA, Norra Skogsägarna, Allmänningarna i Norrbotten, Statens fastighetsverk och stiftet. Allmänheten kommer kunna följa detta då märkningen är klar och hemsidan riggad. Projektet pågår i minst 6år, 3 år på dessa områden sedan tar man av halsbanden och byter områden för 3 år till.

25

26 Älgmärkning 2013-2015 (Lst) • http://webmap.slu.se/website/moosetrack_b d/viewer.asp • Skjut inte märkta älgar och om ni gör det skär inte av halsbandet,ta loss försiktigt och skicka till Länsstyrelsen Norrbotten

27 Tips om inte sidan fungerar • Sänk skärmupplösningen eller gör fönstret mindre • Tillåt popupfönster

28 Frågor/funderingar ?


Ladda ner ppt "Infomöte ÄFG 5 20130604 Haparanda Presentation av förvaltningsgruppen Ny älgförvaltning from 2012 (Lst) Norrbottens förvaltningsområden Vad har hänt i."

Liknande presentationer


Google-annonser