Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yhmyndigheten.se Konferens om det svenska kvalifikationsramverket – NQF och Bolognaprocessen 09.00 – 09.30Kaffe och registrering 09.30 – 10.15 Välkommen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yhmyndigheten.se Konferens om det svenska kvalifikationsramverket – NQF och Bolognaprocessen 09.00 – 09.30Kaffe och registrering 09.30 – 10.15 Välkommen."— Presentationens avskrift:

1 yhmyndigheten.se Konferens om det svenska kvalifikationsramverket – NQF och Bolognaprocessen 09.00 – 09.30Kaffe och registrering 09.30 – 10.15 Välkommen. Dagens program. Förslag till ett svenskt NQF med koppling till det offentliga utbildningssystemet – Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdrag till Myndigheten för yrkeshögskolan kring NQF nivåerna 6-8. Carina Linden, utbildningsdepartementet. 10.15 – 11.00Certifiering av det svenska ramverket kring examina för högre utbildning - Jean-Pierre Zune, Högskoleverket. 11.00 – 11.15Bensträckare 11.15 – 12.00Nationella kvalifikationsramars (NQF) utformning och räckvidd – Ulf Öhlund expert, Jan-Olov Höög Bolognaexpertgruppen. 12.00 – 13.00LUNCH 13.00 – 13.40Bolognaprocessen och EQF (föredraget hålls på engelska) – Dr. Carita Blomqvist Head of Unit Recognition and International Comparability of Qualifications Finland 13.40 – 13.50Presentation av en gemensam webbplats för NQF och Bolongaprocessen – Anna Thelenius, Myndigheten för yrkeshögskolan 13.50 – 14.40Synpunkter och reflektioner på förslag till ett svenskt NQF och hanteringen av nivåerna 6-8 i NQF - diskussioner i mindre grupper. 14.40 – 15.00 Kaffe 15.00 – 16.00Synpunkter från gruppdiskussionerna. Frågor. Avslutning.

2 yhmyndigheten.se En svensk referensram för kvalifikationer www.eqfinfo.se

3 yhmyndigheten.se Regeringsuppdrag 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan fick i uppdrag att ta fram nationella deskriptorer. Starta med det offentliga utbildningssystemet. Deskriptorerna ska möjliggöra för andra aktörer att ansluta. Genomföra uppdraget i samverkan med en rådgivande arbetsgrupp. Förankra med arbetslivets alla organisationer och övriga intressenter. Samverka med de nordiska länderna. Uppdraget redovisades den 4 oktober 2010

4 yhmyndigheten.se Arbetet med regeringsuppdraget 2011 Utgångspunkten blir densamma som regeringsuppdraget 2010 Arbetsformen blir öppen och i dialog med så många intressenter som möjligt. Webbplatsen www.eqfinfo.se kommer att fungera som nav i arbetet med uppdragen.www.eqfinfo.se Arbetsgrupper, seminarier, konferenser etc. Samverkan med våra nordiska kollegor

5 yhmyndigheten.se Arbetet med regeringsuppdraget 2011 - principen Expertgrupper Rådgivande arbetsgrupp Referensgrupp Utkast/förslag Förslag Remissinstanser Förslag NQF Regeringen Myndighetsgrupp

6 yhmyndigheten.se Arbetet med regeringsuppdraget 2011 Experter - Sekretariat Fyra oberoende experter – sakkunniga på skolan, högskolan och arbetslivet. Rådgivande arbetsgrupp • Svenskt näringsliv • Företagarna • Arbetsförmedlingen • Sveriges kommuner och landsting • SACO • LO • TCO • Skolverket • Myndigheten för yrkeshögskolan • Högskoleverket Referensgrupp • Folkbildningsrådet • Bolognaexpertgruppen • Friskolornas riksförbund • Yrkeshögskoleförbundet • Sveriges förenade studentkårer • Sveriges universitets- och högskoleförbund • Sveriges universitets lärarförening • Internationella programkontoret • LR • Lärarförbundet • Skolledarna Myndighetsgrupp • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap • Polishögskolan • Tullverket • Kustbevakningen • Kriminalvården • Luftfartsverket • Trafikverket • Sjöfartsverket • Järnvägsskolan • Bilprovningen Experter – kvalifikationer utanför utbildningssystemet Experter som representerar tillverkningsindustrin, byggsektorn, vård och omsorgssektorn, högskolan och gymnasieskolan.

7 yhmyndigheten.se Arbetet med regeringsuppdraget 2011 Koppla NQF till utbildningssystemet Arbetsgrupperna igång Förslag på inplacering av examen i NQF ut publikt för synpunkter Jan 2011 Feb 2011Mars 2011April 2011Maj 2011Juli 2011Sept 2011Juni 2011Aug 2011Okt 2011 Konferens 27 jan 1:a förslag på inplacering av examen i NQF – diskuteras och bearbetas i arbetsgrupperna Tiden för att ge synpunkter över Utifrån synpunkterna ett förslag som föredras för GD Ett YH-förslag redovisas till regeringen den 7 juni 2011

8 yhmyndigheten.se Förslag – koppla NQF till utbildningssystemet NivåKunskaper (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Färdigheter ( utföra uppgifter och lösa problem) Kompetens (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Examen/utbildning Nivå 1Kan visa: Grundläggande allmänna kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, förståelse för det väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde. Kan: Utföra rutinmässiga uppgifter inom ett arbets- eller studieområde, följa enkla instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde. Kan: Under ledning utföra enkla uppgifter, samarbeta med andra under ledning. Grundsärskola Gymnasial särskola Grundläggande särvux Gymnasial särvux (Skolverkets förslag ) NivåKunskaper (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Färdigheter ( utföra uppgifter och lösa problem) Kompetens (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Examen/utbildning Nivå 2Kan visa: Breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas. Kan: Tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter, följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde, söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden. Kan: Utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter, samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat, värdera hur de egna uppgifterna utförts. Grundskolan (Skola 2011) Specialskolan Grundläggande vuxenutbildning* (*avvaktar kommande förordning) (Skolverkets förslag )

9 yhmyndigheten.se Förslag – koppla NQF till utbildningssystemet Nivå 3Kunskaper (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Färdigheter (utföra uppgifter och lösa problem) Kompetens (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Examen/utbildning Kan visa: Kunskaper som krävs för att utföra uppgifter inom ett arbets- eller studieområde, kunskap om olika arbetssätt för att samla, systematisera och redovisa information. Kan: Välja och använda information med hjälp av anvisade metoder, verktyg och material, utföra uppgifter såväl på egen hand som i grupp inom givna tidsramar, på egen hand söka och bearbeta information, kommunicera erfarenheter och kunskaper på det egna språket. Kan: Ta ansvar för sitt lärande och för att tilldelade uppgifter slutförs, värdera egna och gemensamma resultat, värdera information från olika källor.

10 yhmyndigheten.se Förslag – koppla NQF till utbildningssystemet Nivå 4Kunskaper (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Färdigheter (utföra uppgifter och lösa problem) Kompetens (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Examen/utbildning Kan visa: Fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde. Kan: Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde, följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar, kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde. Kan: Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt, självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling, kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat, ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete. Gymnasieexamen (Gy 2011) Gymnasial vuxenutbildning* (*avvaktar kommande förordning) (Skolverkets förslag ) Tullverkets grundutbildning (Tullverkets förslag ) Förarprövare, Grundutbildning ATK, Byggarbetsmiljö samordnare, Vägtransportledare (Trafikverkets förslag ) Grundläggande Yrkeshögskoleexamen (Arbetsgrupp inom Yh – förslag )

11 yhmyndigheten.se Förslag – koppla NQF till utbildningssystemet Nivå 5Kunskaper (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Färdigheter (utföra uppgifter och lösa problem) Kompetens (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Examen/utbildning Kan visa: Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet, kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbets- eller studieområde. Kan: Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter, lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde, kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk. Kan: Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare lärande och professionell utveckling, övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt. Teknikprogrammets 4 år (Skolverkets förslag ) Kustbevakningens Grundutbildning (Kustbevakningens förslag ) Kriminalvårdens Grundutbildning (Kriminalvårdens förslag ) Examen i räddnings- och säkerhetsarbete Examen som skorstensfejare Examen som skorstensfejartekniker (MSB:s förslag ) Trafikinspektör, Förarprövare tung trafik (Trafikverkets förslag ) Polishögskolans grundutbildning (Polishögskolans förslag) Yrkeshögskoleexamen (Arbetsgrupp inom Yh – förslag )

12 yhmyndigheten.se Förslag – koppla NQF till utbildningssystemet Nivå 6Kunskaper (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Färdigheter (utföra uppgifter och lösa problem) Kompetens (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Examen/utbildning Kan visa: Avancerade kunskaper inom arbetsområdets eller studiernas huvudområde, insikt i områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling, djup kunskap inom någon del av området samt orientering i områdets aktuella forsknings/utvecklingsfrågor. Kan: Identifiera, formulera, analysera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter, kommunicera åtaganden och lösningar inom arbets- eller studieområdet i såväl nationella som internationella sammanhang. Kan: Värdera information och metoder inom arbets- eller studieområdet med hänsyn till relevanta sociala, etiska och vetenskapliga aspekter, tillämpa specialiserad kunskap för utveckling inom arbets- eller studieområdet, ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet. Bolognaprocessens första cykel Grundnivå (Nationell referensram för examina ) Examen från påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (MSB:s förslag ) Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen (Arbetsgrupp inom Yh – förslag )

13 yhmyndigheten.se Förslag – koppla NQF till utbildningssystemet Nivå 7Kunskaper (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Färdigheter (utföra uppgifter och lösa problem) Kompetens (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Examen/utbildning Kan visa: Mycket avancerad kunskap inom ett arbets- eller studieområde, djup kunskap inom områdets forsknings- och utvecklingsmetoder, fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. Kan: Delta i forsknings- /utvecklingsarbete, identifiera och formulera frågeställningar, analysera, värdera och lösa avancerade och komplexa uppgifter, kommunicera forskningens/områdets kunskapsbas och slutsatser i såväl nationella som internationella sammanhang. Kan: Värdera ett arbets- eller studieområdes information, fakta och metoder med hänsyn till relevanta aspekter, identifiera behov av ytterligare kunskap, värdera ett områdes möjligheter och begränsningar, ta ansvar för och leda ett eget arbets- eller studieområde, ta ansvar för resultatet av eget forsknings- /utvecklingsarbete. Bolognaprocessens andra cykel Avancerad nivå (Nationell referensram för examina )

14 yhmyndigheten.se Förslag – koppla NQF till utbildningssystemet Nivå 8Kunskaper (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Färdigheter (utföra uppgifter och lösa problem) Kompetens (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Examen/utbildning Kan visa: Den mest avancerade och systematiska kunskapen inom ett arbets-, studie och forskningsområde, aktuell specialistkunskap inom ett väl avgränsat delområde och överblick över angränsande områden, behärskande av metoder för kunskapsutveckling i allmänhet och med det specifika arbets-, studie- eller forskningsområdets metoder i synnerhet. Kan: Analysera, syntetisera och kritiskt granska och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, planera och genomföra utvecklings- eller forsknings- arbete och andra kvalificerade uppgifter, kommunicera resultat av utveckling och forskning i såväl nationella som internationella sammanhang. Kan: Utvärdera arbets- eller studieområdets forsknings- eller utvecklingsarbete, skapa och välja egna forskningars/innovations/ utvecklingsuppgifter, värdera det kvalificerade utvecklingsarbetets eller vetenskapens möjligheter och begränsningar, ta ansvar för hur resultat av utveckling eller forskning används, ta ansvar för/leda professions- och verksamhetsutveckling. Bolognaprocessens tredje cykel. Forskarnivå (Nationell referensram för examina )

15 yhmyndigheten.se Arbetet med regeringsuppdraget 2011 Förslag på modell - Koppla kvalifikationer utanför NQF till utbildningssystemet Expertgruppens första möte Ett första utkast från expertgruppen Expertgruppens utkast – diskuteras och bearbetas i arbetsgrupperna Jan 2011 Feb 2011Mars 2011April 2011Maj 2011Juli 2011Sept 2011Juni 2011Aug 2011Okt 2011 Utifrån arbetsgruppernas synpunkter ev. ett nytt förslag från expertgruppen Utifrån inkomna synpunkter ett förslag som föredras för GD Ett YH-förslag redovisas till regeringen den 1 september 2011 YH bearbetar förslaget och skickar förslaget ut för synpunkter Tiden för att ge synpunkter över

16 yhmyndigheten.se Arbetet med regeringsuppdraget 2011 Referensrapporten Arbetsgrupperna informeras om upplägget för Referensrapporten Utkast till referensrapport från sekretariatet YH skickar referensrapporten ut på remiss Jan 2011 Feb 2011Mars 2011April 2011Maj 2011Juni 2011Juli 2011Aug 2011Sept 2011Okt 2011 Nov 2011Dec 2011 Konferens 27 jan Referensrapporten diskuteras och bearbetas fortlöpande i arbetsgrupperna under hösten 2011 Delar av referensrapporten kommer också fortlöpande presenteras på webbplatsen www.eqfinfo.sewww.eqfinfo.se Remisstiden överUtifrån remissvaren ett förslag som föredras för GD Ett YH-förslag redovisas till regeringen den 5 december 2011 Almedalen v 27 2011

17 yhmyndigheten.se Koppla Yh-utbildningar till NQF De flesta Yh-utbildningar bör hamna på nivå 5 och 6 i den svenska NQF Men… Finns idag Yh-utbildningar på 200 Yhp som leder till en högre kvalifikationsnivå än Yh-utbildningar på 400 Yhp. Det finns också Yh-utbildningar över 400 Yhp som vid granskning skulle hamna på nivå 4 i NQF. Dagens examina från yrkeshögskolan brister till vissa delar när det gäller kopplingen till Learning outcomes. Enligt dagens förordning för yrkeshögskolan är det tiden som avgör om utbildningen är kvalificerad eller ej. Arbetet med regeringsuppdragen 2011

18 yhmyndigheten.se Koppla Yh-utbildningar till NQF Förslag från en arbetsgrupp inom Myndigheten för yrkeshögskolan • Grundläggande Yrkeshögskoleexamen - NQF nivå 4 • Yrkeshögskoleexamen - NQF nivå 5 • Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen - NQF nivå 6 • Avancerad Yrkeshögskoleexamen - NQF nivå 7 Hur många Yhp som varje utbildning ska omfatta avgörs av förkunskapskraven. Detta innebära att en yrkeshögskoleutbildning på NQF nivå 5 kan, beroende på förkunskapskraven, vara allt från 100 yh-poäng upp till 400 yh-poäng eller mer. Arbetet med regeringsuppdragen 2011

19 yhmyndigheten.se En svensk referensram för kvalifikationer www.eqfinfo.se


Ladda ner ppt "Yhmyndigheten.se Konferens om det svenska kvalifikationsramverket – NQF och Bolognaprocessen 09.00 – 09.30Kaffe och registrering 09.30 – 10.15 Välkommen."

Liknande presentationer


Google-annonser