Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KLIMATET, ENERGIN OCH DET MODERNA SAMHÄLLET DISTANS, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KLIMATET, ENERGIN OCH DET MODERNA SAMHÄLLET DISTANS, 2012."— Presentationens avskrift:

1 KLIMATET, ENERGIN OCH DET MODERNA SAMHÄLLET DISTANS, 2012

2 Schema för dagen Förmiddag (10-12)  Presentation av kursledningen och av kursdeltagarna  Gruppövning: Globala utmaningar - risker och möjligheter  En översikt av kursen (kursinformationshäfte) Eftermiddag (13.15 -16)  Miniföreläsningar, en introduktion till klimat- och energifrågorna och hur det går till att läsa CEMUS distanskurser  Projektuppgiften  Exempel på projekt  Gruppindelning för diskussionsuppgifter  FIKA  Brainstorming av projekt  Avslutning Lunch (12-13)

3 Presentation av kursledningen och av kursdeltagare  Vilka är vi?  Vilka står bakom kulisserna?  Vilka är ni?

4 Vad är CEMUS?  Vad är CEMUS intressen och hur gör vi utbildning?  CEMUS forum  CEMUS forsknings- och doktorandforum  CEMUS Rötter •redogöra för och diskutera klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv •diskutera och argumentera för och emot olika forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten •utifrån en övergipande förståelse av det moderna samhället redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken

5 Gruppövning – globala utmaningar – drivkrafter, risker och möjligheter  Det råder inget tvivel om vi står inför en rad globala utmaningar när det kommer till frågor om miljö och hållbar utveckling. Men det finns även hoppfulla vägar framåt och Isak och jag tror att vi här i rummet tillsammans sitter på väldigt mycket kunskap både om vad som har drivit oss till dessa kriser och vad som krävs för att vad som krävs för att vi ska gå mot ett långsiktigt hållbart globalt samhälle.  Sitt en stund och fundera kring vilka globala utmaningar ni själva har kunskap om, vad som driver dem och vad ni tänker krävs för att komma tillrätta med dem. Diskutera gärna två och två om ni föredrar det. Skriv ner några punkter på de post-its som ni har fått och kom sedan fram till oss och sätt upp dem på rutan så försöker vi tillsammans få en överblick över vår framtid!

6 Klimatet, energin och det moderna samhället  Har funnits sedan 2004. Drivs både på campus och över distans  Tvärvetenskaplig kurs om förhållandet mellan klimat, energiförsörjning och samhälle utifrån ett hållbarhetsperspektiv  Kritiskt synande av arbetet med att minska utsläppen och anpassningen sig till nya klimat- och energimässiga premisser  Kritiskt synande av de samhällsnormer som vi möter klimat- och energifrågorna med

7 Formella kursmål  redogöra för och diskutera klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv  diskutera och argumentera för och emot olika forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten  utifrån en övergipande förståelse av det moderna samhället redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken •redogöra för och diskutera klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv •diskutera och argumentera för och emot olika forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten •utifrån en övergipande förståelse av det moderna samhället redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken

8 Kursmaterial  Videoföreläsningar  Artiklar online  Kursböcker  Welzer, Harald & Leggewie, Claus (2010). Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, framtiden och demokratins möjligheter  Parenti, Christian (2011). Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence  Mackay, J. c., David (2009). Sustainable Energy - Without the Hot Air (går att laddas ner från författarens hemsida)

9 Moment 1: Introduktion - Klimatet, energin och det moderna samhället v 36 Helgträff I – Kursintroduktion - perspektiv på hållbar utveckling v 37 Ett klimat satt i förändring v 38 En fossilbränsletörstande värld

10 Moment 2: Kritiskt läge – nyckelutmaningar i förhållande till klimat- och energiproblematiken v 39 Hållbar energi – utan den varma luften v 40 Fattigdom och utveckling – en fråga om global rättvisa v 41 Att försörja 9 miljarder människor med mat för dagen v 42 Klimatförändringarna och våldets nya geografi v 43 Ekologiska perspektiv på klimatförändringarna samt diskussionsuppgift I

11 Moment 3: Att vända kurvorna – motstånd, samarbete och strategier för samhällsförändring v 44 Demokrati och internationella förhandlingar v 45 En ny ekonomi, vad kostar klimatförändringarna? v 46 Expertis, teknik och klimat v 47 Engagemang, omställningsrörelser och aktivism v 48 Diskussionsuppgift II v 49 Helgträff II - Redovisning av projektuppgifter (8 december, lokal meddelas senare)

12 Kurshemsidan  cemusstudent.se/ke-distans

13 Examination Kursen innehåller sex olika examinerande moment; två obligatoriska helgträffar samt fyra inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna listas nedan:  Moment 1, Introduktion..Skrivuppgift I  Moment 2, Kritiskt läge.. Diskussionsuppgift I  Moment 3, Att vända kurvorna..Diskussionsuppgift II  Moment 1-3..Projektuppgift

14 Vad krävs av dig? För att efter bedömning kunna bli godkänd G (utifrån betygsskalan underkänd U eller godkänd G) på kursen krävs följande:  Närvaro och aktivt deltagande på de två obligatoriska helgträffarna 8 september och 8 december.  Inlämning av kursens skrivuppgift  Genomföra kursens diskussionsuppgifter och inlämning av individuellt skrivna reflektioner från dessa  Genomförande av kursens projektuppgift individuellt eller i grupp, inlämning av projektrapport samt presentation av projektuppgiften. Projektuppgiften kommer även kräva att du skriver en kort projektplan på 1 sida.

15 Diskussionsuppgifter  Syftet med diskussionsuppgifterna är att ni får ta del av varandras förståelse och uppfattningar om de texter och videoklipp som hittills tagits upp på kursen. Ni får chans att ta ställning i olika frågor som behandlats, argumentera för era ståndpunkter samt inte minst möta andras perspektiv, för att på så sätt fördjupa er förståelse. Ni får dessutom träning i att sammanfatta och bena ut en diskussion i skriftlig form.

16 Diskussionsuppgifter - genomförande  Görs i grupper som vi skapar i eftermiddag  Kräver att du som student har tagit del av kursinnehållet fram till tiden för den aktuella diskussionsuppgiften  Kan göras på plats, eller med valfritt nätmötesverktyg  Diskussionen sammanställs individuellt i form av en skriven reflektion •redogöra för och diskutera klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv •diskutera och argumentera för och emot olika forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten •utifrån en övergipande förståelse av det moderna samhället redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken

17 Projektuppgiften  Under kursen ska du förbereda, genomföra och redovisa ett eget valt projekt som kopplar till klimat- och energiproblematiken.  Projektet ska vara praktiskt orienterat sett utifrån att det kommunicerar med en omvärld utanför Cemus och utanför universitetets rum. Exempel på sådana projekt kan vara att skriva en debattartikel för publikation, att intervjua kommunpolitiker, att göra en enkätundersökning, att producera en film, att försöka leva koldioxidneutralt och dokumentera detta etc.  Kan göras individuellt eller i grupp

18 LUNCH!  Ica Hörnan, vid rondellen längs med gatan här utanför riktning från stan (ca 300 m)  Vi tänkte sitta i CEMUS trädgård här på innergårdarna i Geocentrum, varmt välkomna till bords!

19 Eftermiddag (13.15 -16)  Utbildning med videoföreläsningar, en introduktion till klimat- och energifrågorna och hur det går till att läsa CEMUS distanskurser  Gruppindelning  Exempel på projekt  Fika och brainstorming av projekt  Avslutning

20 Hur det går till att läsa CEMUS distanskurser  Se och diskutera tre stycken kortare presentationer som introducerar kursens tematik

21 Projektuppgiften  Under kursen ska du förbereda, genomföra och redovisa ett eget valt projekt som kopplar till klimat- och energiproblematiken.  Projektet ska vara praktiskt orienterat sett utifrån att det kommunicerar med en omvärld utanför Cemus och utanför universitetets rum. Exempel på sådana projekt kan vara att skriva en debattartikel för publikation, att intervjua kommunpolitiker, att göra en enkätundersökning, att producera en film, att försöka leva koldioxidneutralt och dokumentera detta etc.  Kan göras individuellt eller i grupp

22 Projektuppgiftens olika delar 5 delar som alla ska göras  Projektplan  Bakgrundsstudie  Genomförande av projektet  Sammanställning av projektrapport  Redovisning av projektet (8 december, Uppsala)

23 Projektplan  Projektplanen gör du framförallt för din egen skull och för att kunna få så bra feedback på projektet som möjligt Projektplanen ska innehålla:  Kort beskrivning av projektet  Grov tidsplanering när över ditt arbete med projektet  Om ni arbetar i grupp: gör en arbets- och ansvarsfördelning inom gruppen  Omgång: ca 1 sida  Sista dag för inlämning: 7 oktober

24 Bakgrundsstudie  Bakgrundsstudien är projektets referensstomme där du knyter ditt projekt till den forskning som du har tagit del av genom kursen  Inled med att beskriva en eller flera frågeställningen som du/ni avser att undersöka i projektet  Bygg upp bakgrundsbeskrivningen genom att relatera till kurslitteratur, föreläsningar samt eventuella övriga källor. Hur kopplar projektets frågeställningar till klimat- och energiproblematiken, såsom frågorna har tagits upp i föreläsningar och litteratur?  Omgång: 2-3 sidor  Källor: Referera till minst 4 källor ur kurslitteraturen, varav minst en av kursböckerna. Utöver dessa (minst 4) källor går det även bra att referera till föreläsningar, dokumentärer samt till övrig litteratur.  Sista dag för inlämning: 7 december (som en del i projektrapporten)

25 Genomförande av projektet  Efter att ha gjort skrivit en projektplan och ett utkast av bakgrundsstudien ska du ha det material du behöver för att sätta igång med själva genomförandet av projektet  Då typen av projekt varierar är det svårt att ge några konkreta förhållningssätt till genomförandet i förhand förutom att stämma av med projektplanen så att arbetet fortlöper som planerat

26 Sammanställning av projektrapporten Projektrapporten ska innehålla följande delar:  Bakgrundsbeskrivning (ca 3 s.)  Projektets utfall. Sammanfatta kortfattat utfallet av projektet och diskutera hur utfallet förhåller sig till vad du förväntade dig av projektet? (ca 1 s.)  Utvärdering av arbetet med projektet. Vad har gått bra/mindre bra under arbetet med projektet och vad skulle kunna ha gjorts annorlunda? (0,5-1 s.)  Sista inlämningsdag: 7 december

27 Sammanställning av projektrapporten För dig som gör projektet i grupp ska även två frågor besvaras individuellt:  Vad var din egen roll i projektarbetet (ca ½ s.)  Hur gick samarbetet i gruppen(ca ½ s.)  Sista inlämningsdag: 7 december

28 Projektpresentation  Förbered och håll en muntlig presentation av projektet på ca 10 min  Tänk på att planera presentationen väl så att den ryms inom den angivna tiden  Det kommer att finnas möjlighet att visa bild, ljud och video under presentationen  Genomförs: 8 december

29 Formalia  Med 1 sida text avses ca 400 ord  I bakgrundsstudien ska du göra referenser till kursmaterialet (föreläsningar, artiklar och kursböcker). Referenserna ska användas för att underbygga din argumentation och reflektion. Kopplingarna till kursmaterialet ska vara tydliga. Kom ihåg att skilja på egna reflektioner och författarnas åsikter/ståndpunkter.  Projektplan och projektrapport ska skickas till klimatenergidistans@csduppsala.uu.se  Projektplanen ska döpas till ”efternamn.förnamn.projektplan”  Projektrapporten ska döpas till ”efternamn.förnamn.projektrapport”  Obs! Är ni fler, ta ett namn i gruppen och skriv resten i dokumentet!

30 Några projektexempel  Klimatcertifiering av restaurang och hotell på Åland  Utvärdering och intervjuer kring till kortare körsträckor för sophämtning i Uppsala kommun  Hållbarhetsanalys av camping  Video med tonsatt diktverk ”Den svarta djävulen”  Energianalys av UU:s byggnader vid engelska parken presenterat i dokumentärfilmsformat  Analys av boendets energikostnad och hur en veckas boende med så liten energianvändning som möjligt kan se ut

31 Gruppindelning  Vi ska nu dela in grupper för diskussionsuppgifterna och för projektdiskussioner  5-6 stycken i varje grupp  Uppsala/Stockholm –grupper och nätmötesgrupper

32 Fika och projektbrainstorming  Fika – ta för er  Sträck på benen och samlas sen i diskussionsgrupperna. Ta ark, pennor och post-its  Läs igenom instruktionerna till projektuppgiften en gång till  Låt alla ta en stund för sig själva att börja fundera på vad ni skulle vilja göra för projekt, känn ingen press, tanken är att ni ska börja processen och ta del av alla förslag som vi tillsammans kan kasta fram idag utan att definitivt behöva bestämma er  När alla har fått fundera för sig själva en stund kan ni tillsammans börja diskutera och skriva ner alla olika förslag som ni kan komma på.  Vi samlas här i Hambergssalen igen(kl.) för att sätta upp affischerna med projekten så att vi kan samla alla idéer på tavlan

33 Avslutning  Vi tittar tillsammans på förslagen under några minuter  Återstående frågor kring kursen?  Tveka inte att mejla frågor till oss på klimatenergidistans@csduppsala.uu.se  Tack för idag! Bra jobbat!


Ladda ner ppt "KLIMATET, ENERGIN OCH DET MODERNA SAMHÄLLET DISTANS, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser