Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fordonsleverantörerna i Sverige FKG hos Näringsdepartementet 13-01-10 Yasemin Heper Per-Ewe Wendel Fredrik Sidahl samt Lennart Sandberg, Tillväxtverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fordonsleverantörerna i Sverige FKG hos Näringsdepartementet 13-01-10 Yasemin Heper Per-Ewe Wendel Fredrik Sidahl samt Lennart Sandberg, Tillväxtverket."— Presentationens avskrift:

1 Fordonsleverantörerna i Sverige FKG hos Näringsdepartementet Yasemin Heper Per-Ewe Wendel Fredrik Sidahl samt Lennart Sandberg, Tillväxtverket Pratar: Alla Tack för att vi får komma Presentera personerna runt bordet Kolla hur mycket tid vi har!

2 Agenda - dialog Uppdatering från vår bransch
Lönsamhetsstudien (pågående - slutförs inom kort) Vägvisaren - FKGs branschbarometer (oktober 2012) Pågående projekt för att stödja branschen Stimulering av leverantörsindustrin Leverantörsutvecklingsprogrammet Insatser för att öka FoU hos SME företagen

3 900 leverantörer i Sverige
Reviderad databas – grunden för FKGs analyser från 2012 900 leverantörer i Sverige 630 leverantörer har en omsättning över 20Mkr De 500 största företagen omsätter 189 miljarder 2011 800 leverantörer kategoriseras som SME (oms < 250Mkr) Pratar: Yasemin Fordonsleverantörerna utgörs av cirka företag (131 företag har tillkommit sedan uppdatering av databasen) Efter koncernsammanslagning återstår knappt 900 företag Omkring 630 företag har en omsättning över 20 Msek Drygt 800 företag är SME företag I databasen ingår företag som bidrar till förädlingsvärdet av slutprodukten (personvagn, lastvagn eller arbetsfordon) Endast företag > 5 anställda Leverantörer som levererar produkter och tjänster till personbilar, lastvagnar och arbetsfordon Påbyggnads- och eftermarknadsprodukter OM de enbart kan användas på fordon Samtliga leverantörsled Stora företag med ner till 10% av omsättningen till fordonsindustrin OM det finns avsevärd omsättning och tydlig koppling till fordonsindustrin Teknikkonsulter Verktygstillverkare

4 Fordonsleverantörerna har en låg men stabil marginal, och återhämtade sig snabbt efter krisen
Pratar: Yasemin Budskapet: Tuff bransch, oerhört hårda krav på Sänkta priser (kostnadspress, maximera produktivitet) Förse fordonsindustrin med nya innovationer (krav på att ta kostnader för produktutveckling och att utveckla innovationer) Dåliga betalningsvillkor, agerar bank åt sina kunder Mycket begränsad tillgång till riskkapital Små marginaler: Små möjligheter att bygga upp en buffert för dåliga tider Men, klarar man sig i fordonsindustrin så är man med största sannolikhet mycket konkurrenskraftig i andra branscher. Fordonsindustrin ökar kompetensen, håller innovationsnivån uppe, betyder mycket för Sveriges totala export, medför produktivitetssatsningar generellt inom industrin, som möjliggör global konkurrenskraft för Sverige Not uppdaterades leverantörsbasen efter en ny, snävare definition av ”fordonsleverantör”. Omsättningen avser de 500 största företagen. Vinstmarginalen är ett viktat medel.

5 Omsättning & anställda 2003-2011

6 Produktion sker konkurrenskraftigt i Sverige
Andel av totala tillverkningen (tillverkning i egen regi) utanför Sverige, mätt i procent av omsättningen Pratar: Yasemin 97 procent av fordonsleverantörernas tillverkning sker i Sverige. Av svenska leverantörer med tillverkning utomlands är utlandsandelen i genomsnitt 10 procent av den totala omsättningen .

7 Leverantörerna ökar exportandelen stadigt
Exportandel av omsättningen i Sverige Pratar: Yasemin Genomsnittlig exportandel Exportandelen har ökat sedan både 2004 och 2008. Andelen är i genomsnitt 28 procent av företagens omsättning. Not: Baseras på enkäter 2004, 2008, Frågan avsåg året innan

8 Svenska leverantörer följer kunderna till Asien
Andel av svenska fordonsleverantörer som har etablerat sig globalt Pratar: Yasemin Över hälften av svenska fordonsleverantörer har verksamhet utomlands. Närmare en tredjedel har tillverkning utomlands. Främsta syftet är att förse befintliga kunder på de marknaderna

9 Hög andel FoU bland fordonsleverantörerna
Hur många bedriver utvecklingsarbete 53% av företagen Av de tillverkande företag som bedriver utvecklingsarbete, har 53 % ”all” utveckling i Sverige. Pratar: Yasemin 70 procent av tillverkande leverantörer bedriver utvecklingsarbete. Av dessa bedriver 96 procent utvecklingsarbete i Sverige. Drygt hälften har i stort sett ”all” utveckling i Sverige. Tio procent av de anställda arbetar med utvecklingsarbete.

10 Stort uppdämt investeringsbehov i utveckling och tillverkning
Uppskattning av totala investeringsbehovet i tillverkning och produktutveckling (Sverige och utomlands) under de kommande 5 åren* Investeringsbehov (uppskattat) Pratar: Yasemin I hela leverantörsbasen uppskattas det totala investeringsbehovet till i omkring 38 miljarder kronor under de kommande fem åren. * Baserat på enkät 2011

11 Bankerna alltmer restriktiva med externt kapital
Skäl till svårigheter att finna externt kapital Pratar: Yasemin Bankerna har blivit alltmer restriktiva: Trettio procent av företagen som har svårt att finna externt kapital anger att banken inte är intresserad av att diskutera finansieringen.

12 Leverantörsprogram för fordonsindustrin
Anslag från Näringsdepartementet 121 mkr Projektbeslut (160 st) mkr - Internationalisering mkr - Produktutveckling mkr - Strategiskt utvecklingsstöd mkr Pratar: Lennart

13 Leverantörsprogram för fordonsindustrin
Detaljer Strategiskt utvecklingsstöd Produktionslyftet mm 26 mkr Utveckling små leverantörer 10 mkr Effektivare logistik mkr Effektivare produktion 7 mkr Diverse utredningar mkr Summa 54 mkr Pratar: Lennart

14 Leverantörsutvecklingsprogrammet
Startade i liten skala redan år Nuvarande (som nu skall avslutas) beslutades 2006 Syfte Stärka marknadspositionen genom att hitta partners utanför landet Öppna dörren till OEM och Tier 1 Finna synergier med lågkostnadsländer Öka kunskapen i branschen och om branschen Resultat Ett flertal etableringar som ett resultat från Go Global, ex. Leax, Semcon, AQ, Kongsberg, EWES samt tillverkning i Sverige från tex. Cipax och Autotube. Totalt har 35% av deltagande företag etablerat verksamhet eller utreder etablering Avancerade utvecklingsprojekt med tex. BMW Ökad export Ökad industriell samverkan till branscher utanför Automotive Ökad harmonisering i logistikkedjan, gemensam godsetikett och styrning - kommunikation Pratar: Lennart  Fredrik

15 Nästan hälften bedömer nu att personalstyrkan i Sverige kommer att minska under kommande året
Pratar: Fredrik Enkäten skickades till 592 företag i FKGs uppdaterade databas, med en omsättning över 20 Msek. Koncernsammanslagning har ej gjorts. Svarsfrekvens maj 34% (205 företag) Svarsfrekvens okt 29% (174 företag)

16 Nästan 60% av fordonsleverantörerna bedömer att omsättningen i Sverige kommer att minska kommande året Pratar: Fredrik

17 Drygt 40% bedömer att omsättningen utanför Sverige kommer att minska under det kommande året
Pratar: Fredrik 21% av tillfrågade leverantörer uppger att de inte har någon omsättning till fordonsindustrin utomlands (dessa är exkluderade ovan)

18 Kännedomen om FoU-programmen för fordonsindustrin har ökat något
Pratar: Fredrik 70% av företagen känner inte till stödprogrammen eller väljer att avstå. En siffra vi behöver förbättra. Ofta upplevs processen att söka och senare administrera som krångligt samt tidskrävande för mindre företag som helt enkelt inte har en den organisations som behövs. Ett annat hinder vi får till oss att det saknas personal att avsätta för det egna bidraget som i de flesta program är över 50% Marknadsför stödfinansiering på ett lättare sätt Minska kravet på egen insats – kanske instituten kan spela en roll Rigga administrationen så att den passar det lilla företaget

19 Svenska fordonsleverantörer är globalt konkurrenskraftiga men med liten marginal för snabba konjunkturnedgångar Branschen genomförde efter finanskrisen 2008 strukturförändringar som ger ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i takt med ökande volymer Barometern visar återhållsamhet för 2013 – minskade volymer slår hårt mot resultatet  varsel Leverantörer som klarar de hårda krav som ställs inom fordonsindustrin, är med största sannolikhet mycket konkurrenskraftiga även i andra branscher. Fordonsleverantörerna bidrar i hög utsträckning till bibehållen teknikkompetens och innovationsnivå i Sverige Fordonsleverantörerna betyder mycket för Sveriges totala export Bidrar avsevärt till Sveriges konkurrenskraft globalt Volymkänslig bransch som ligger i framkant för övrig industri men som behöver stöd, både i form av FoU men även olika ”bryggor” för att ”överleva” nedgångar med bibehållen konkurrenskraft.

20 Pågående projekt under våren 2013 (ett axplock)
Go Global Indien våren 2013 Ryssland våren 2013 1001P – Pilotprojekt med att matcha ungdomar till industrins behov Fler leverantörer till Eftermarknaden Stöd för SME företag att deltaga i FFI projekt (hela året) Under ledning av ODETTE (logistik, produktdata kommunikation mm) Effektiva transportprocesser (NAF) Förbättringspotential returemballage Pratar: Fredrik

21 Diskussion Support nu Uppskov med skatter (gjordes i början av 2009)
Bryggfinansiering tex. genom kassa certifikat med FTs medel Support under våren Gör lagstiftningen om betalningstider skarpare, antingen i kommunikationen kring beslutet att regeringen kommer att se över effekten efter två år eller helst redan nu ta bort den dispositiva texten Instifta ett nytt ”Leverantörsutvecklingsprogram” Under året Snabba upp lagstiftningen kring korttidsveckan Skapa ett FFI program för SME företagen Medel till lång sikt Höja teknikkompetensen generellt, samt intresset för teknik Närmare samarbete industri och forskning Skydd för innovationer Fortsatt Internationalisering


Ladda ner ppt "Fordonsleverantörerna i Sverige FKG hos Näringsdepartementet 13-01-10 Yasemin Heper Per-Ewe Wendel Fredrik Sidahl samt Lennart Sandberg, Tillväxtverket."

Liknande presentationer


Google-annonser