Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Fordonsleverantörerna i Sverige FKG hos Näringsdepartementet 13-01-10 Yasemin Heper Per-Ewe Wendel Fredrik Sidahl samt Lennart Sandberg, Tillväxtverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Fordonsleverantörerna i Sverige FKG hos Näringsdepartementet 13-01-10 Yasemin Heper Per-Ewe Wendel Fredrik Sidahl samt Lennart Sandberg, Tillväxtverket."— Presentationens avskrift:

1 1 Fordonsleverantörerna i Sverige FKG hos Näringsdepartementet 13-01-10 Yasemin Heper Per-Ewe Wendel Fredrik Sidahl samt Lennart Sandberg, Tillväxtverket

2 2 Agenda - dialog •Uppdatering från vår bransch •Lönsamhetsstudien (pågående - slutförs inom kort) •Vägvisaren - FKGs branschbarometer (oktober 2012) •Pågående projekt för att stödja branschen •Stimulering av leverantörsindustrin •Leverantörsutvecklingsprogrammet •Insatser för att öka FoU hos SME företagen

3 3 Reviderad databas – grunden för FKGs analyser från 2012 900 leverantörer i Sverige 630 leverantörer har en omsättning över 20Mkr De 500 största företagen omsätter 189 miljarder 2011 800 leverantörer kategoriseras som SME (oms < 250Mkr)

4 4 Fordonsleverantörerna har en låg men stabil marginal, och återhämtade sig snabbt efter krisen Not. 2012 uppdaterades leverantörsbasen efter en ny, snävare definition av ”fordonsleverantör”. Omsättningen avser de 500 största företagen. Vinstmarginalen är ett viktat medel.

5 5 Omsättning & anställda 2003-2011

6 6 Produktion sker konkurrenskraftigt i Sverige •97 procent av fordonsleverantörernas tillverkning sker i Sverige. •Av svenska leverantörer med tillverkning utomlands är utlandsandelen i genomsnitt 10 procent av den totala omsättningen. Andel av totala tillverkningen (tillverkning i egen regi) utanför Sverige, mätt i procent av omsättningen

7 7 Leverantörerna ökar exportandelen stadigt •Exportandelen har ökat sedan både 2004 och 2008. •Andelen är i genomsnitt 28 procent av företagens omsättning. Genomsnittlig exportandel Exportandel av omsättningen i Sverige Not: Baseras på enkäter 2004, 2008, 2011. Frågan avsåg året innan

8 8 Svenska leverantörer följer kunderna till Asien •Över hälften av svenska fordonsleverantörer har verksamhet utomlands. •Närmare en tredjedel har tillverkning utomlands. •Främsta syftet är att förse befintliga kunder på de marknaderna Andel av svenska fordonsleverantörer som har etablerat sig globalt

9 9 Hög andel FoU bland fordonsleverantörerna •70 procent av tillverkande leverantörer bedriver utvecklingsarbete. •Av dessa bedriver 96 procent utvecklingsarbete i Sverige. Drygt hälften har i stort sett ”all” utveckling i Sverige. •Tio procent av de anställda arbetar med utvecklingsarbete. Hur många bedriver utvecklingsarbete 53% av företagen Av de tillverkande företag som bedriver utvecklingsarbete, har 53 % ”all” utveckling i Sverige.

10 10 Stort uppdämt investeringsbehov i utveckling och tillverkning •I hela leverantörsbasen uppskattas det totala investeringsbehovet till i omkring 38 miljarder kronor under de kommande fem åren. Uppskattning av totala investeringsbehovet i tillverkning och produktutveckling (Sverige och utomlands) under de kommande 5 åren* Investeringsbehov (uppskattat) * Baserat på enkät 2011

11 11 Bankerna alltmer restriktiva med externt kapital •Bankerna har blivit alltmer restriktiva: Trettio procent av företagen som har svårt att finna externt kapital anger att banken inte är intresserad av att diskutera finansieringen. Skäl till svårigheter att finna externt kapital

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Leverantörsprogram för fordonsindustrin •Anslag från Näringsdepartementet121 mkr •Projektbeslut (160 st)130 mkr - Internationalisering 39 mkr - Produktutveckling 23 mkr - Strategiskt utvecklingsstöd 68 mkr

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Leverantörsprogram för fordonsindustrin Detaljer Strategiskt utvecklingsstöd Produktionslyftet mm26 mkr Utveckling små leverantörer10 mkr Effektivare logistik 7 mkr Effektivare produktion 7 mkr Diverse utredningar 4 mkr Summa54 mkr 13

14 14 Leverantörsutvecklingsprogrammet •Startade i liten skala redan år 2000. Nuvarande (som nu skall avslutas) beslutades 2006 •Syfte •Stärka marknadspositionen genom att hitta partners utanför landet •Öppna dörren till OEM och Tier 1 •Finna synergier med lågkostnadsländer •Öka kunskapen i branschen och om branschen •Resultat •Ett flertal etableringar som ett resultat från Go Global, ex. Leax, Semcon, AQ, Kongsberg, EWES samt tillverkning i Sverige från tex. Cipax och Autotube. Totalt har 35% av deltagande företag etablerat verksamhet eller utreder etablering •Avancerade utvecklingsprojekt med tex. BMW •Ökad export •Ökad industriell samverkan till branscher utanför Automotive •Ökad harmonisering i logistikkedjan, gemensam godsetikett och styrning - kommunikation

15 15 Nästan hälften bedömer nu att personalstyrkan i Sverige kommer att minska under kommande året

16 16 Nästan 60% av fordonsleverantörerna bedömer att omsättningen i Sverige kommer att minska kommande året

17 17 Drygt 40% bedömer att omsättningen utanför Sverige kommer att minska under det kommande året •21% av tillfrågade leverantörer uppger att de inte har någon omsättning till fordonsindustrin utomlands (dessa är exkluderade ovan)

18 18 Kännedomen om FoU-programmen för fordonsindustrin har ökat något

19 19 •Branschen genomförde efter finanskrisen 2008 strukturförändringar som ger ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet i takt med ökande volymer •Barometern visar återhållsamhet för 2013 – minskade volymer slår hårt mot resultatet  varsel •Leverantörer som klarar de hårda krav som ställs inom fordonsindustrin, är med största sannolikhet mycket konkurrenskraftiga även i andra branscher. •Fordonsleverantörerna bidrar i hög utsträckning till bibehållen teknikkompetens och innovationsnivå i Sverige •Fordonsleverantörerna betyder mycket för Sveriges totala export •Bidrar avsevärt till Sveriges konkurrenskraft globalt 19 Svenska fordonsleverantörer är globalt konkurrenskraftiga men med liten marginal för snabba konjunkturnedgångar

20 20 Pågående projekt under våren 2013 (ett axplock) •Go Global •Indien våren 2013 •Ryssland våren 2013 •1001P – Pilotprojekt med att matcha ungdomar till industrins behov •Fler leverantörer till Eftermarknaden •Stöd för SME företag att deltaga i FFI projekt (hela året) •Under ledning av ODETTE (logistik, produktdata kommunikation mm) •Effektiva transportprocesser (NAF) •Förbättringspotential returemballage

21 21 Diskussion •Support nu •Uppskov med skatter (gjordes i början av 2009) •Bryggfinansiering tex. genom kassa certifikat med FTs medel •Support under våren •Gör lagstiftningen om betalningstider skarpare, antingen i kommunikationen kring beslutet att regeringen kommer att se över effekten efter två år eller helst redan nu ta bort den dispositiva texten •Instifta ett nytt ”Leverantörsutvecklingsprogram” •Under året •Snabba upp lagstiftningen kring korttidsveckan •Skapa ett FFI program för SME företagen •Medel till lång sikt •Höja teknikkompetensen generellt, samt intresset för teknik •Närmare samarbete industri och forskning •Skydd för innovationer •Fortsatt Internationalisering


Ladda ner ppt "1 Fordonsleverantörerna i Sverige FKG hos Näringsdepartementet 13-01-10 Yasemin Heper Per-Ewe Wendel Fredrik Sidahl samt Lennart Sandberg, Tillväxtverket."

Liknande presentationer


Google-annonser