Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Samlad information – ökad kunskap Om Huddinge kommuns beslutsstöd Bo Garneij, chefscontroller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Samlad information – ökad kunskap Om Huddinge kommuns beslutsstöd Bo Garneij, chefscontroller."— Presentationens avskrift:

1

2 1 Samlad information – ökad kunskap Om Huddinge kommuns beslutsstöd Bo Garneij, chefscontroller

3

4 Stark befolknings- utveckling 100 000 !

5 God måluppfyllelse !!

6 Lite siffror om Huddinge •Budget 4 500 mkr •Resultat + 245 mkr •Anställda 6 000 •Förskola6 600 •Grundskola12 700 •Elever gymnasiet 4 200 •Äldre m hemtjänst1 200 •Försörjningsstöd115 mkr 5

7 Det var nu det ! Men hur var det tidigare? 6

8 7 Symtom •Ingen helhetsbild •Dålig samordning •Låg tillgänglighet •Otydlig struktur •Kvalitetsbrister •Många källsystem och verktyg

9 8 Beslutsstöd - utgångspunkter •Kommunens styrmodell •Alla förvaltningar •Samtliga organisatoriska nivåer •Gemensam bild av läget •Skapa mervärde

10 9 Beslutstöd (L I S) - kännetecken •Tillgänglighet •Enkelhet •Transparens •Kvalitetssäkring

11 10 Mål  Det kommungemensamma beslutsstödet LIS ska vara utvecklat och i drift för alla förvaltningar till i december 2010.  Beslutstödet ska utvecklas enligt fastställt syfte

12 11 Syfte •Beslutsstödet ska ge en samlad information om kommunens produktion, ekonomi, personal och kvalitet. •Informationen ska vara tillgänglig för beslutsfattare och specialister i organisationen. •Informationen som presenteras ska vara kvalitetssäkrad utifrån de definitioner som kommunen bestämt.

13 12 Kvalitetssäkrad information •En väsentlig del av arbetet med att bygga ett beslutstöd handlar om att kvalitetssäkra information. Det kan innebära att inrapportering av data kan behöva ses över. Begrepp kan behöva ändras etc. En viktig del i kvalitetssäkringen är att säkra att den information som hämtas från olika system för att sedan presenteras i LIS är korrekt.

14 13 Grundbultar  Ekonomistyrning  Personalstyrning  Verksamhetsstyrning

15 Viktiga komponenter  Lokaler  Befolkning  Mål och resultat  Verksamhetsstatistik  Kvalitetsredovisning 14

16 15 Effekter/resultat som ska uppnås •Respektive förvaltning beskriver och utformar sitt informationsbehov enligt särskild beställning. •Mått och nyckeltal över planerade och utförda tjänster inom kommunens verksamheter. Mått och nyckeltal utformas utifrån såväl det kommunövergripande behovet som förvaltningarnas behov.

17 16 •Hur är det nu? •Vilka vinster har vi gjort ?

18 17 •Gemensam helhetsbild •Löpande samordning •Ökad tillgänglighet •Struktur på information •Ständiga förbättringar av kvaliteten •Ett system för samlad viktig information Vinster

19 18 •Nöjda användare •Minskad tid för informationssökning •Snabbare analyser •Snabbare och bättre överblick •Pratar samma språk •Alla är med och alla vill vara med Vinster

20 19 Erfarenheter •Ledningens stöd •Verksamhetspersoner med glöd •Förankring •Ta inte för stort grepp •Kvalitetssäkring •Avsätt tid och resurser •Tydlig projektstyrning

21 20 Statistik •Antal användare640 •Antal dagliga användare40-60 •Antal användare under en månadcirka 220 •Årlig kostnad per användarecirka 2800 kr •Typer av användare: Chefer, ekonomer, personalare, kvalitetsutvecklare, analytiker, andra specialister och handläggare, politiker

22 Heroma Procapita skola o barn Bibliotek Fritids. bokn KIR Diark Progma Agresso Procapita vård o oms Procapita IFO Datalager Ecos Löner Befolkning Ekonomi Vård o omsorg Skola Barnomsorg Individ - och fam.omsorg Fritids lokal bokning Biblotekssys. Gymnasiesys SQL OracleDB DB2 Slutanvändare Pontus

23 Kommunens styrmodell

24 23 Detta är gjort: Övergripande  Personal  Ekonomi  Befolkning

25 Detta är gjort: Verksamhet och på gång…  Förskola  Grundskola  Gymnasium  Arbete o försörjning  Individ- o familjeomsorg  Bibliotek  Kulturskola  Gator och vägar •Äldreomsorg •Funktionshinder •Kultur •Fritid 24

26 25 På gång •Redovisning och uppföljning av mål •Underlag för E-tjänster •Budget och prognos för ekonomisk uppföljning •Samlad information till användare •Visualisering med t ex kartor - GIS

27 Framtid •BI-strategi •Datalager – avser handhavandet av data, såsom samla strukturera, tvätta och lagra data för att stödja BI-systemet •Kodstruktur (MDM) Hantering av grunddata – kunder/brukare, leverantörer, tjänster/produkter och anställda 26

28 Rätt information till Rätt person vid Rätt tid för att fatta Rätt beslut Att internt effektivisera vardagsbesluten för verksamhetsansvariga inom förvaltningar sparar pengar och ökar servicen till medborgarna 27

29 Verksamhetsnytta 28 Frågor Dynamiska rapporter Fasta rapporter Vad kommer att hända härnäst Vad det bästa som kan hända Varför händer det Analys om framtid Historisk info/rapp Fördjupning av den analytiska förmågan

30 Skola (grund, gymn) •Betyg (gamla och nya) •- ämne, skola, klass, modersmål •- språknivå, kön, elevstöd, VT/HT •Nationella prov •- ÅK 3, 5, 9 29

31 30

32 31

33 Skola (försk, grund, gymn) •Enkäter •- elev- och föräldrar •- förskola •- de olika stadierna i grundskolan •- fritidshem 32

34 33

35 Skola (försk, grund, gymn) •Fördjupade analyser 34

36 35

37 36

38 Verksamhetsstyrning – Vård och omsorg •Arbete och försörjning •Individ och familjeomsorg •Enkäter •Funktionshinder (återstår) •Äldreomsorg (återstår) 37

39 Arbete och försörjning •Kostnader och insatser •Ärendebalans •Hushåll •Orsaker •Tillfälligt boende •Introduktionsersättning •Ungdom 18-24 år •Insatser vuxna •Avslutade insatser 38

40 39

41 40

42 41

43 Individ och familjeomsorg •Barn •Ungdom •Missbruk •Socialpsykiatri •Verksamhetsstatistik •Månadsstatistik 42

44 43

45 44

46 Fördelar •Resultaten levereras snabbt – allt klart den 18 juni •Skolorna kan analysera resultaten när de är aktuella o inte ett halvår senare. Åtgärder kan vidtas snabbt •Relativt lättanvänt – man kan klicka sig fram •Kan skräddarsy sidorna o kunna göra fördjupningar •Kan på ett enkelt sätt dyka i resultaten o analysera över tid men också med kön som utgångspunkt. Resultat kan visas ner på klass nivå 45

47 Fördelar •Enkelt att jämföra de egna resultaten med andra skolors resultat •Resultaten kan visas i tabellform o som diagram 46

48 Nackdelar •Kvalitetssäkring av betygsregistrering, måluppfyllelse o resultat på ämnesprov tar mycket tid, eftersom lärarna gör misstag som måste korrigeras •Eftersom systemet är skräddarsytt innebär det att en del tid måste användas för att kvalitetssäkra att systemet räknar rätt 47

49 Vård och omsorg – fördelar •Siffrorna fås snabbare •Mindre manuellt arbete •Säkrare underlag •Ökad tillgänglighet •Löpande uppföljning av nyckeltal •Nyckeltal till delårsbokslut fås automatiskt •Koppling kan göras till ekonomi 48

50 Vård och omsorg – nackdelar •Mycket arbete för att få fram modellen •Mycket kvalitetssäkring av siffrorna krävs 49

51 ” Det här är spetsen på kvalitetsarbetet!! ” Det gör skillnad!” 50


Ladda ner ppt "1 Samlad information – ökad kunskap Om Huddinge kommuns beslutsstöd Bo Garneij, chefscontroller."

Liknande presentationer


Google-annonser