Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samlad information – ökad kunskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samlad information – ökad kunskap"— Presentationens avskrift:

1 Samlad information – ökad kunskap
Om Huddinge kommuns beslutsstöd Bo Garneij, chefscontroller

2 kommunen I Stockholms länYngsta
Andra största kommunen i Stockholms län Två viktiga stadskärnor Mycket bra kommunikationer Plats för fler företag

3 Stark befolknings- utveckling
!

4 God måluppfyllelse !!

5 Lite siffror om Huddinge
Budget mkr Resultat mkr Anställda Förskola Grundskola Elever gymnasiet Äldre m hemtjänst 1 200 Försörjningsstöd 115 mkr

6 Det var nu det ! Men hur var det tidigare?

7 Symtom Ingen helhetsbild Dålig samordning Låg tillgänglighet
Otydlig struktur Kvalitetsbrister Många källsystem och verktyg

8 Beslutsstöd - utgångspunkter
Kommunens styrmodell Alla förvaltningar Samtliga organisatoriska nivåer Gemensam bild av läget Skapa mervärde

9 Beslutstöd (L I S) - kännetecken
Tillgänglighet Enkelhet Transparens Kvalitetssäkring

10 Mål Det kommungemensamma beslutsstödet LIS ska vara utvecklat och i drift för alla förvaltningar till i december 2010. Beslutstödet ska utvecklas enligt fastställt syfte

11 Syfte Beslutsstödet ska ge en samlad information om kommunens produktion, ekonomi, personal och kvalitet. Informationen ska vara tillgänglig för beslutsfattare och specialister i organisationen. Informationen som presenteras ska vara kvalitetssäkrad utifrån de definitioner som kommunen bestämt.

12 Kvalitetssäkrad information
En väsentlig del av arbetet med att bygga ett beslutstöd handlar om att kvalitetssäkra information. Det kan innebära att inrapportering av data kan behöva ses över. Begrepp kan behöva ändras etc. En viktig del i kvalitetssäkringen är att säkra att den information som hämtas från olika system för att sedan presenteras i LIS är korrekt.

13 Grundbultar Ekonomistyrning Personalstyrning Verksamhetsstyrning

14 Viktiga komponenter Lokaler Befolkning Mål och resultat
Verksamhetsstatistik Kvalitetsredovisning

15 Effekter/resultat som ska uppnås
Respektive förvaltning beskriver och utformar sitt informationsbehov enligt särskild beställning. Mått och nyckeltal över planerade och utförda tjänster inom kommunens verksamheter. Mått och nyckeltal utformas utifrån såväl det kommunövergripande behovet som förvaltningarnas behov.

16 Hur är det nu? Vilka vinster har vi gjort ?

17 Vinster Gemensam helhetsbild Löpande samordning Ökad tillgänglighet
Struktur på information Ständiga förbättringar av kvaliteten Ett system för samlad viktig information

18 Vinster Nöjda användare Minskad tid för informationssökning
Snabbare analyser Snabbare och bättre överblick Pratar samma språk Alla är med och alla vill vara med

19 Erfarenheter Ledningens stöd Verksamhetspersoner med glöd Förankring
Ta inte för stort grepp Kvalitetssäkring Avsätt tid och resurser Tydlig projektstyrning

20 Statistik Antal användare 640 Antal dagliga användare 40-60
Antal användare under en månad cirka 220 Årlig kostnad per användare cirka 2800 kr Typer av användare: Chefer, ekonomer, personalare, kvalitetsutvecklare, analytiker, andra specialister och handläggare, politiker

21 Individ - och fam.omsorg
Vård o omsorg Ekonomi Skola Barnomsorg Procapita vård o oms Agresso Procapita skola o barn Individ - och fam.omsorg Löner Heroma Procapita IFO DB2 SQL Datalager Befolkning Fritids lokal bokning KIR Fritids. bokn SQL SQL Diark SQL Pontus OracleDB Bibliotek Ecos Progma Biblotekssys. Slutanvändare Gymnasiesys

22 Kommunens styrmodell

23 Detta är gjort: Övergripande
Personal Ekonomi Befolkning

24 Detta är gjort: Verksamhet och på gång…
Förskola Grundskola Gymnasium Arbete o försörjning Individ- o familjeomsorg Bibliotek Kulturskola Gator och vägar Äldreomsorg Funktionshinder Kultur Fritid

25 På gång Redovisning och uppföljning av mål Underlag för E-tjänster
Budget och prognos för ekonomisk uppföljning Samlad information till användare Visualisering med t ex kartor - GIS

26 Framtid BI-strategi Datalager – avser handhavandet av data, såsom samla strukturera, tvätta och lagra data för att stödja BI-systemet Kodstruktur (MDM) Hantering av grunddata – kunder/brukare, leverantörer, tjänster/produkter och anställda

27 Rätt information till Rätt person vid Rätt tid för att fatta Rätt beslut Att internt effektivisera vardagsbesluten för verksamhetsansvariga inom förvaltningar sparar pengar och ökar servicen till medborgarna

28 Verksamhetsnytta Vad kommer att hända härnäst
Vad det bästa som kan hända Varför händer det Analys om framtid Frågor Dynamiska rapporter Fasta rapporter Historisk info/rapp Fördjupning av den analytiska förmågan

29 Skola (grund, gymn) Betyg (gamla och nya)
- ämne, skola, klass, modersmål - språknivå, kön, elevstöd, VT/HT Nationella prov - ÅK 3, 5, 9

30

31

32 Skola (försk, grund, gymn)
Enkäter - elev- och föräldrar - förskola - de olika stadierna i grundskolan - fritidshem

33

34 Skola (försk, grund, gymn)
Fördjupade analyser

35

36

37 Verksamhetsstyrning – Vård och omsorg
Arbete och försörjning Individ och familjeomsorg Enkäter Funktionshinder (återstår) Äldreomsorg (återstår)

38 Arbete och försörjning
Kostnader och insatser Ärendebalans Hushåll Orsaker Tillfälligt boende Introduktionsersättning Ungdom år Insatser vuxna Avslutade insatser

39

40

41

42 Individ och familjeomsorg
Barn Ungdom Missbruk Socialpsykiatri Verksamhetsstatistik Månadsstatistik

43

44

45 Fördelar Resultaten levereras snabbt – allt klart den 18 juni
Skolorna kan analysera resultaten när de är aktuella o inte ett halvår senare. Åtgärder kan vidtas snabbt Relativt lättanvänt – man kan klicka sig fram Kan skräddarsy sidorna o kunna göra fördjupningar Kan på ett enkelt sätt dyka i resultaten o analysera över tid men också med kön som utgångspunkt. Resultat kan visas ner på klass nivå

46 Fördelar Enkelt att jämföra de egna resultaten med andra skolors resultat Resultaten kan visas i tabellform o som diagram

47 Nackdelar Kvalitetssäkring av betygsregistrering, måluppfyllelse o resultat på ämnesprov tar mycket tid, eftersom lärarna gör misstag som måste korrigeras Eftersom systemet är skräddarsytt innebär det att en del tid måste användas för att kvalitetssäkra att systemet räknar rätt

48 Vård och omsorg – fördelar
Siffrorna fås snabbare Mindre manuellt arbete Säkrare underlag Ökad tillgänglighet Löpande uppföljning av nyckeltal Nyckeltal till delårsbokslut fås automatiskt Koppling kan göras till ekonomi

49 Vård och omsorg – nackdelar
Mycket arbete för att få fram modellen Mycket kvalitetssäkring av siffrorna krävs

50 ” Det här är spetsen på kvalitetsarbetet!!
” Det gör skillnad!”


Ladda ner ppt "Samlad information – ökad kunskap"

Liknande presentationer


Google-annonser