Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Möte för RATI-rapportörer 6.6.2013 RMTI6.6.20131.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Möte för RATI-rapportörer 6.6.2013 RMTI6.6.20131."— Presentationens avskrift:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Möte för RATI-rapportörer 6.6.2013 RMTI6.6.20131

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Beredning av förordningar och riktlinjer  ECB:s nya statistikkrav är kända  Beredningen av de nya statistikförordningarna (BSI och MIR) är inne på slutrakan → de ska godkännas av ECB- rådet under tredje kvartalet 2013  Uppdateringen av riktlinjerna har inletts nyligen.  Förordningen om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) godkändes den 17 november 2012 → den förpliktar de monetära finansinstituten till rapportering värdepapper för värdepapper 6.6.2013RMTI2

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND RATI-förändringar –Ny sektorindelning –Outnyttjade kreditmöjligheter –Nya låneavtal: verkliga nya avtal och omförhandlingar –Rapportering av förvaltad utlåning 6.6.2013RMTI Även andra nya krav kommer att ingå i förordningarna, men de påverkar inte RATI- rapporteringen. OBS! Rapporteringen av säkerheter ändras inte 3

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Ny sektorindelning: minimikrav  11101 Icke-finansiella företag, offentliga  11102 Icke finansiella företag, nationella privata  11103 Icke-finansiella företag, utlandskontrollerade  112 Bostadsbolag  121 Centralbanken  1221 Inlåningsbanker  1222 Övriga kreditinstitut  1223 Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut  123 Penningmarknadsfonder  1241 Investeringsfonder (UCITS)  1242 Övriga kollektiva fondföretag  125 Övriga finansinstitut  126 Finansiella serviceföretag  127 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag  128 Försäkringsbolag  129 Pensionsinstitut  1311 Staten  1312 Delstatsförvaltning (inte i bruk i Finland)  1313 Lokalförvaltning  1314 Socialskyddsfonder (övriga än Finland)  13141 Arbetspensionsanstalter (endast Finland)  13149 Övriga socialskyddsfonder (endast Finland)  141 Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll  143 Anställda  144 Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster  15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 6.6.2013RMTI Det är tillåtet att rapportera även på en noggrannare nivå 4

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Sektorindelning av inhemska enheter - Klassificeringstjänst för insamling av företagsinformation -  Statistikcentralen skapar en CSV-fil som rapporterarna kan ladda upp på http://www.stat.fi/tup/yrluok/http://www.stat.fi/tup/yrluok/  För att kunna öppna filen behövs ett användarnamn och lösenord som kan begäras på rahoitus@tilastokeskus.firahoitus@tilastokeskus.fi  Filen innehåller FO-nummer, företagets namn, SL2000, SL2012 och en tvåsiffrig branschkategori  Filen uppdateras minst varje månad  En kortfattad beskrivningssida av tjänsten finns på finska, svenska och engelska 6.6.2013RMTI5

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Sektorindelning av utländska enheter (1/2)  ECB publicerar listor över monetära finansinstitut, placeringsfonder och företag som är specialiserade på värdepapperisering (FVC) http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html  En lista över försäkringsbolag (S.128) finns på EIOPAs webbplats på https://eiopa.europa.eu/publications/register-of- insurance-undertakings/index.html https://eiopa.europa.eu/publications/register-of- insurance-undertakings/index.html –Listan uppdaterades senast den 1 januari 2012 –Pensionsfonder (S.129) är under arbete, tidpunkten för publicering är inte känd  LEI (legal entity identifier) i framtiden? –För identifiering av parter i finansieringstransaktioner 6.6.2013RMTI6

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Sektorindelning av utländska enheter (2/2)  Slutledningskedja för utländsk aktör: –Motpartens hemland –Motpartens sektor – utifrån motpartens hemland  Lån beviljat till privat företag som är registrerat i Sverige: –Motpartens hemland – Sverige (SE) –Motpartens sektortillhörighet – privat företag (11102) 6.6.2013RMTI7

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Övriga monetära finansinstitut (S.123) indelas i fyra sektorer 1.S.1242 Övriga kollektiva fondföretag –Specialplaceringsfonder och kapitalfonder – inte så strikta investeringsbegränsningar eller inga begränsningar alls TIPS: Utländska S.1241 Investment fund / UCITS, S1242 Special investment fund / Non - UCITS 2.S.125 Övriga finansinstitut –Specialbolag som deltar i värdepapperisering (FVC) –Självständiga finansiella enheter som bedriver värdepappershandel för egen räkning –Finansiella enheter vars verksamhet utgörs av utlåning (t.ex. köp på avbetalning, köp av kundfordringar, leasing) 3.S.127 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag –Pantlånekontor, snabblåneföretag –Enheter som lånar ut egna eller en uppdragsgivares medel –Renodlade holdingbolag i utländsk ägo 4.S.1241 Investeringsfonder (UCITS) –Enheter som omfattas av UCITS-fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) 6.6.2013RMTI8

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Specialfall  Internationella organisationer –Organisationer specificeras med hjälp av en täckande förteckning över organisationskoder –Organisationskoden rapporteras i fältet för motpartens/emittentens hemlandarallellkoder som möjliggörs av VIRATI-klassificeringspaketet bör avstås –Anvisning om RATI-enkät (nu 49/102) – delvis här  Standardiserade derivat Eftersom motparten inte kan identifieras, fastställs följande som motpart: sektor (derivatbörs): 124 => 126 och som hemland anges det land där börsen har sitt säte 6.6.2013RMTI JärjestökoodiRATIkoodiSelite 362141CIMF (International monetary fund) 362124CEIB (European Investment Bank) 362154SESM (Europian Stability Mechanism) 362115HNIB (Nordic Investment Bank) 362196YOther International Organisations (financial institutions) 36296AOther International Organisations (financial institutions) 9

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Avvikande rapportering för rapportörer med förenklade rapporteringskrav  På grund av ibruktagandet av den nya sektorindelningen måste kvartalsrapportörerna med förenklade rapporteringskrav undantagsvis rapportera RATI- uppgifter även över situationen i januari 2014  Inverkan på beräkning av kassakrav –kassakravsbasen som bildas utifrån RATI-rapporten för december ska inte utnyttjas i beräkningen av kassakravet –kassakravet för den tredje, fjärde och femte uppfyllandeperioden 2014 beräknas utifrån rapporten för januari 2014 6.6.2013RMTI10

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Outnyttjade kreditmöjligheter (1/2)  Uppgifterna behövs för analyser av den monetära ekonomin för att beskriva bl.a. hur utlåningen har utvecklats  Kravet är klassificering enligt sektor och område  Kravet kommer att inkluderas i riktlinjerna  För närvarande rapporteras ”Outnyttjade kreditmöjligheter” i FI:s P- rapport (P02, rad 30, kolumn 15)  ECB önskade ursprungligen en definition enligt CRD men detta godkändes inte av statistikkommittén och därför är den av ECB önskade definitionen tills vidare oklar  → vi fortsätter med den nuvarande definitionen av P-rapportering: bindande outnyttjade kreditmöjligheter till förmån för kunder 116.6.2013RMTI

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Outnyttjade kreditmöjligheter(2/2)  Uppgifter samlas in i LD-posten: –Uppdelning på balansposter ”O” = post utanför balansräkningen –Transaktion ”P” = Outnyttjade kreditmöjligheter •”C” i preliminärt postformat (ändras) –Instrumentkoden börjar på 4 –Användningssyfte obligatoriskt –Sektor är en obligatorisk uppgift –Landskod är en obligatorisk uppgift –Omräkningsvaluta är en obligatorisk uppgift  Uppgiften rapporteras i fältet Balansvärde (32) och innehåller outnyttjat belopp 6.6.2013RMTI12

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Outnyttjade kreditmöjligheter– exempel 1 Under månaden har avtal ingåtts om ett bolån på 200 000 euro till Finland. Under månaden har 50 000 euro av lånet tagits ut. 6.6.2013RMTI Uppdel- ning på balans- poster Transaktion InstrumentÄndamålSektorLandValuta Balans- värde Nytt avtal AN47H143FIEUR200 000 Ny utbetalning AD47H143FIEUR50 000 Stock AS47H143FIEUR50 000 Outnyttjad andel OP47H?143FIEUR150 000 13

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Outnyttjade kreditmöjligheter – exempel 2  Ett tyskt privatföretag har ett checkkonto med kredit i euro vars limit är 100 000.  I slutet av månaden t-1 har företaget inte utnyttjat limiten utan har satt in 25 000 euro på kontot. I slutet av månaden t har företaget utnyttjat 40 000 euro av limiten 6.6.2013RMTI Taseen jaottelu Talous- toimi VaadeKäyttö- tarkoitus SektoriMaaValuuttaTasearvo StockLS221N11102DEEUR25 000 Outnyttjad andel OP43N11102DEEUR100 000 Taseen jaottelu Talous- toimi VaadeKäyttö- tarkoitus SektoriMaaValuuttaTasearvo StockAS43N11102DEEUR40 000 Outnyttjad andel OP43N11102DEEUR60 000 14

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Nya låneavtal (1/3): verkliga nya avtal och omförhandlingar  För mer djupgående analyser av den monetära ekonomin och för stabilitetsanalyser: hur mycket nya lån beviljar MFI-sektorn till företagen och hushållen?  Nya låneavtal (nuvarande transaktion N) indelas i två kategorier –N01 = Verkliga nya låneavtal –N02 = Omförhandlade låneavtal –Finlands Bank utför summering (Nuvarande N=N01+N02)  Transaktion N behålls som transaktion för nya inlåningsavtal i rapporteringen 6.6.2013RMTI15

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Nya låneavtal (2/3): verkliga nya avtal  Verkliga nya låneavtal ökar balansen för MFI-sektorn  I verkliga nya låneavtal ingår inte –avtal som ingåtts på grund av byte av bank –köpta/överförda lån, inkl. lån överförda från annan än MFI- sektorn –ett nytt avtal som upprättats till följd av sammanslagning av flera avtal –omräkning till euro av lån i andra valutor än euro 6.6.2013RMTI16

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Nya låneavtal (3/3): omförhandlade lån  Nya eller omförhandlade lån är nya lån enligt gällande definition som har ingått i balansräkningen i slutet av föregående månad –Inkluderar även avtal som har ingått i en annan banks/ett annat monetärt finansinstituts balansräkning, samt –Lån som tas i syfte att avbetala ett annat lån  Nya låneavtal där man samtidigt höjer lånebeloppet, rapporteras i två partier: –Förhöjd andel → N01 –Andel som ingått i balansräkningen i slutet av föregående månad → N02 6.6.2013RMTI17

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Information  Materialet om ändringarna läggs ut på:  http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/raportointiohjeet/Pages/raportointi_m uutokset.aspx  Vi tar gärna emot frågor och kommentarer! 6.6.2013RMTI18

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Övriga frågor (1/2)  Begäran om förlängd tidsfrist –Förlängd tidsfrist kan begäras före tjänstetidens utgång den sista inlämningsdagen för rapporten  Meddela gärna i förväg om revisioner  Stora ändringar i rapporten för föregående månad ska meddelas via e-post  Utlåning till Finland och inlåning från Finland publiceras med noggrannare sektorindelning: –Inlåning: http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/talletukset_suomesta_sektoreittain_fi.aspx http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/talletukset_suomesta_sektoreittain_fi.aspx –Utlåning: http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/lainat_suomeen_sektoreittain.aspx http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Pages/lainat_suomeen_sektoreittain.aspx 6.6.2013RMTI19

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Övriga frågor (2/2)  Ändringar i uppgifter om kontaktpersonerna –ska meddelas via e-post (rahoitustilastot@bof.fi) så att informationen och frågorna om rapporteringen kan förmedlas till rätta personerrahoitustilastot@bof.fi –Uppdatering av kontaktinformationen i Itellas DCS-tjänst, under punkten Uppgifter om användaren –Hantering av underanvändarkoder i Itellas DCS-tjänst, under punkten Användarnamn  BIS statistik –målet är att statistiken ska motsvara tillsynsmyndigheternas uppgifter –rapportörsgruppen för KOTI-rapporteringen bör i något skede utvidgas eller RATI-rapporteringen förändras så att den ger de behövliga uppgifterna 6.6.2013RMTI20

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Information  E-postmeddelanden ska gärna skickas till –rahoitustilastot@bof.firahoitustilastot@bof.fi –tiimiMFI@bof.fitiimiMFI@bof.fi  I teamet arbetar: Jyrki Lehtinen Hanna Häkkinen Jaakko Suni Essi Tamminen Annamari Pajunen Katja Kelloniemi Markus Aaltonen Peter Halonen 6.6.2013RMTI21


Ladda ner ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Möte för RATI-rapportörer 6.6.2013 RMTI6.6.20131."

Liknande presentationer


Google-annonser