Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte för RATI-rapportörer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte för RATI-rapportörer"— Presentationens avskrift:

1 Möte för RATI-rapportörer
RMTI

2 Beredning av förordningar och riktlinjer
ECB:s nya statistikkrav är kända Beredningen av de nya statistikförordningarna (BSI och MIR) är inne på slutrakan → de ska godkännas av ECB-rådet under tredje kvartalet 2013 Uppdateringen av riktlinjerna har inletts nyligen. Förordningen om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) godkändes den 17 november 2012 → den förpliktar de monetära finansinstituten till rapportering värdepapper för värdepapper RMTI

3 Outnyttjade kreditmöjligheter
RATI-förändringar Ny sektorindelning Outnyttjade kreditmöjligheter Nya låneavtal: verkliga nya avtal och omförhandlingar Rapportering av förvaltad utlåning Även andra nya krav kommer att ingå i förordningarna, men de påverkar inte RATI-rapporteringen. OBS! Rapporteringen av säkerheter ändras inte RMTI

4 Ny sektorindelning: minimikrav
11101 Icke-finansiella företag, offentliga 11102 Icke finansiella företag, nationella privata 11103 Icke-finansiella företag, utlandskontrollerade 112 Bostadsbolag 121 Centralbanken 1221 Inlåningsbanker 1222 Övriga kreditinstitut 1223 Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut 123 Penningmarknadsfonder 1241 Investeringsfonder (UCITS) 1242 Övriga kollektiva fondföretag 125 Övriga finansinstitut 126 Finansiella serviceföretag 127 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 128 Försäkringsbolag 129 Pensionsinstitut 1311 Staten 1312 Delstatsförvaltning (inte i bruk i Finland) 1313 Lokalförvaltning 1314 Socialskyddsfonder (övriga än Finland) 13141 Arbetspensionsanstalter (endast Finland) 13149 Övriga socialskyddsfonder (endast Finland) 141 Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll 143 Anställda 144 Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster 15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Det är tillåtet att rapportera även på en noggrannare nivå RMTI

5 Filen uppdateras minst varje månad
Sektorindelning av inhemska enheter - Klassificeringstjänst för insamling av företagsinformation - Statistikcentralen skapar en CSV-fil som rapporterarna kan ladda upp på För att kunna öppna filen behövs ett användarnamn och lösenord som kan begäras på Filen innehåller FO-nummer, företagets namn, SL2000, SL2012 och en tvåsiffrig branschkategori Filen uppdateras minst varje månad En kortfattad beskrivningssida av tjänsten finns på finska, svenska och engelska RMTI

6 Sektorindelning av utländska enheter (1/2)
ECB publicerar listor över monetära finansinstitut, placeringsfonder och företag som är specialiserade på värdepapperisering (FVC) En lista över försäkringsbolag (S.128) finns på EIOPAs webbplats på https://eiopa.europa.eu/publications/register-of-insurance-undertakings/index.html Listan uppdaterades senast den 1 januari 2012 Pensionsfonder (S.129) är under arbete, tidpunkten för publicering är inte känd  LEI (legal entity identifier) i framtiden? För identifiering av parter i finansieringstransaktioner RMTI

7 Sektorindelning av utländska enheter (2/2)
Slutledningskedja för utländsk aktör: Motpartens hemland Motpartens sektor – utifrån motpartens hemland Lån beviljat till privat företag som är registrerat i Sverige: Motpartens hemland – Sverige (SE) Motpartens sektortillhörighet – privat företag (11102) RMTI

8 Övriga monetära finansinstitut (S.123) indelas i fyra sektorer
S.1242 Övriga kollektiva fondföretag Specialplaceringsfonder och kapitalfonder – inte så strikta investeringsbegränsningar eller inga begränsningar alls TIPS: Utländska S.1241 Investment fund / UCITS, S1242 Special investment fund / Non - UCITS S.125 Övriga finansinstitut Specialbolag som deltar i värdepapperisering (FVC) Självständiga finansiella enheter som bedriver värdepappershandel för egen räkning Finansiella enheter vars verksamhet utgörs av utlåning (t.ex. köp på avbetalning, köp av kundfordringar, leasing) S.127 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag Pantlånekontor, snabblåneföretag Enheter som lånar ut egna eller en uppdragsgivares medel Renodlade holdingbolag i utländsk ägo S.1241 Investeringsfonder (UCITS) Enheter som omfattas av UCITS-fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) RMTI

9 Internationella organisationer
Specialfall Internationella organisationer Organisationer specificeras med hjälp av en täckande förteckning över organisationskoder Organisationskoden rapporteras i fältet för motpartens/emittentens hemlandarallellkoder som möjliggörs av VIRATI-klassificeringspaketet bör avstås Anvisning om RATI-enkät (nu 49/102) – delvis här Standardiserade derivat Eftersom motparten inte kan identifieras, fastställs följande som motpart: sektor (derivatbörs): 124 => 126 och som hemland anges det land där börsen har sitt säte Järjestökoodi RATIkoodi Selite 36214 1C IMF (International monetary fund) 36212 4C EIB (European Investment Bank) 36215 4S ESM (Europian Stability Mechanism) 36211 5H NIB (Nordic Investment Bank) 36219 6Y Other International Organisations (financial institutions) 3629 6A RMTI

10 Inverkan på beräkning av kassakrav
Avvikande rapportering för rapportörer med förenklade rapporteringskrav På grund av ibruktagandet av den nya sektorindelningen måste kvartalsrapportörerna med förenklade rapporteringskrav undantagsvis rapportera RATI-uppgifter även över situationen i januari 2014 Inverkan på beräkning av kassakrav kassakravsbasen som bildas utifrån RATI-rapporten för december ska inte utnyttjas i beräkningen av kassakravet kassakravet för den tredje, fjärde och femte uppfyllandeperioden 2014 beräknas utifrån rapporten för januari 2014 RMTI

11 Outnyttjade kreditmöjligheter (1/2)
Uppgifterna behövs för analyser av den monetära ekonomin för att beskriva bl.a. hur utlåningen har utvecklats Kravet är klassificering enligt sektor och område Kravet kommer att inkluderas i riktlinjerna För närvarande rapporteras ”Outnyttjade kreditmöjligheter” i FI:s P-rapport (P02, rad 30, kolumn 15) ECB önskade ursprungligen en definition enligt CRD men detta godkändes inte av statistikkommittén och därför är den av ECB önskade definitionen tills vidare oklar → vi fortsätter med den nuvarande definitionen av P-rapportering: bindande outnyttjade kreditmöjligheter till förmån för kunder RMTI

12 Outnyttjade kreditmöjligheter(2/2)
Uppgifter samlas in i LD-posten: Uppdelning på balansposter ”O” = post utanför balansräkningen Transaktion ”P” = Outnyttjade kreditmöjligheter ”C” i preliminärt postformat (ändras) Instrumentkoden börjar på 4 Användningssyfte obligatoriskt Sektor är en obligatorisk uppgift Landskod är en obligatorisk uppgift Omräkningsvaluta är en obligatorisk uppgift Uppgiften rapporteras i fältet Balansvärde (32) och innehåller outnyttjat belopp The Capital Requirements Directive for credit institutions and investment firms, adopted by the Council and the EU Parliament in 2006, incorporates a risk-sensitive classification (full, medium and low risk) of off-balance sheet instruments, where the undrawn credit facilities include agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities. These facilities are classified according to their original maturity: those of more than one year are classified as of medium risk, these of up to and including one year are classified as of medium/low risk, and these which may be cancelled unconditionally at any time without notice are considered as of low risk (the full classification is provided in Annex 2). RMTI

13 Outnyttjade kreditmöjligheter– exempel 1
Under månaden har avtal ingåtts om ett bolån på 200 000 euro till Finland. Under månaden har 50 000 euro av lånet tagits ut. Uppdel-ning på balans-poster Transaktion Instrument Ändamål Sektor Land Valuta Balans- värde Nytt avtal A N 47 H 143 FI EUR Ny utbetalning D 50 000 Stock S Outnyttjad andel O P H? The Capital Requirements Directive for credit institutions and investment firms, adopted by the Council and the EU Parliament in 2006, incorporates a risk-sensitive classification (full, medium and low risk) of off-balance sheet instruments, where the undrawn credit facilities include agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities. These facilities are classified according to their original maturity: those of more than one year are classified as of medium risk, these of up to and including one year are classified as of medium/low risk, and these which may be cancelled unconditionally at any time without notice are considered as of low risk (the full classification is provided in Annex 2). RMTI

14 Outnyttjade kreditmöjligheter – exempel 2
Ett tyskt privatföretag har ett checkkonto med kredit i euro vars limit är 100 000. I slutet av månaden t-1 har företaget inte utnyttjat limiten utan har satt in 25 000 euro på kontot. I slutet av månaden t har företaget utnyttjat 40 000 euro av limiten Taseen jaottelu Talous- toimi Vaade Käyttö- tarkoitus Sektori Maa Valuutta Tasearvo Stock L S 221 N 11102 DE EUR 25 000 Outnyttjad andel O P 43 Taseen jaottelu Talous- toimi Vaade Käyttö- tarkoitus Sektori Maa Valuutta Tasearvo Stock A S 43 N 11102 DE EUR 40 000 Outnyttjad andel O P 60 000 The Capital Requirements Directive for credit institutions and investment firms, adopted by the Council and the EU Parliament in 2006, incorporates a risk-sensitive classification (full, medium and low risk) of off-balance sheet instruments, where the undrawn credit facilities include agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities. These facilities are classified according to their original maturity: those of more than one year are classified as of medium risk, these of up to and including one year are classified as of medium/low risk, and these which may be cancelled unconditionally at any time without notice are considered as of low risk (the full classification is provided in Annex 2). RMTI

15 Nya låneavtal (1/3): verkliga nya avtal och omförhandlingar
För mer djupgående analyser av den monetära ekonomin och för stabilitetsanalyser: hur mycket nya lån beviljar MFI-sektorn till företagen och hushållen? Nya låneavtal (nuvarande transaktion N) indelas i två kategorier N01 = Verkliga nya låneavtal N02 = Omförhandlade låneavtal Finlands Bank utför summering (Nuvarande N=N01+N02) Transaktion N behålls som transaktion för nya inlåningsavtal i rapporteringen RMTI

16 Nya låneavtal (2/3): verkliga nya avtal
Verkliga nya låneavtal ökar balansen för MFI-sektorn I verkliga nya låneavtal ingår inte avtal som ingåtts på grund av byte av bank köpta/överförda lån, inkl. lån överförda från annan än MFI-sektorn ett nytt avtal som upprättats till följd av sammanslagning av flera avtal omräkning till euro av lån i andra valutor än euro RMTI

17 Nya låneavtal (3/3): omförhandlade lån
Nya eller omförhandlade lån är nya lån enligt gällande definition som har ingått i balansräkningen i slutet av föregående månad Inkluderar även avtal som har ingått i en annan banks/ett annat monetärt finansinstituts balansräkning, samt Lån som tas i syfte att avbetala ett annat lån Nya låneavtal där man samtidigt höjer lånebeloppet, rapporteras i två partier: Förhöjd andel → N01 Andel som ingått i balansräkningen i slutet av föregående månad → N02 RMTI

18 Information Materialet om ändringarna läggs ut på:
Vi tar gärna emot frågor och kommentarer! RMTI

19 Begäran om förlängd tidsfrist
Övriga frågor (1/2) Begäran om förlängd tidsfrist Förlängd tidsfrist kan begäras före tjänstetidens utgång den sista inlämningsdagen för rapporten Meddela gärna i förväg om revisioner Stora ändringar i rapporten för föregående månad ska meddelas via e-post Utlåning till Finland och inlåning från Finland publiceras med noggrannare sektorindelning: Inlåning: Utlåning: RMTI

20 Ändringar i uppgifter om kontaktpersonerna
Övriga frågor (2/2) Ändringar i uppgifter om kontaktpersonerna ska meddelas via e-post så att informationen och frågorna om rapporteringen kan förmedlas till rätta personer Uppdatering av kontaktinformationen i Itellas DCS-tjänst, under punkten Uppgifter om användaren Hantering av underanvändarkoder i Itellas DCS-tjänst, under punkten Användarnamn BIS statistik målet är att statistiken ska motsvara tillsynsmyndigheternas uppgifter rapportörsgruppen för KOTI-rapporteringen bör i något skede utvidgas eller RATI-rapporteringen förändras så att den ger de behövliga uppgifterna RMTI

21 E-postmeddelanden ska gärna skickas till
Information E-postmeddelanden ska gärna skickas till I teamet arbetar: Jyrki Lehtinen Hanna Häkkinen Jaakko Suni Essi Tamminen Annamari Pajunen Katja Kelloniemi Markus Aaltonen Peter Halonen RMTI


Ladda ner ppt "Möte för RATI-rapportörer"

Liknande presentationer


Google-annonser