Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kv Uppfinnaren, Växjö Universitet limträstomme Martinsons Byggsystem Träbyggandets huvudspår; hallar, publika lokaler, kontor mm ….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kv Uppfinnaren, Växjö Universitet limträstomme Martinsons Byggsystem Träbyggandets huvudspår; hallar, publika lokaler, kontor mm …."— Presentationens avskrift:

1 Kv Uppfinnaren, Växjö Universitet limträstomme Martinsons Byggsystem Träbyggandets huvudspår; hallar, publika lokaler, kontor mm ….

2 Massivträelement är skivor i storformat – uppbyggda av flera korslimmade träskikt Massivträ – ett nytt byggmaterial med nya möjligheter för både bostäder och lokaler……..

3 Storelementtekniken ger nya statiska förutsättningar med stora spännbvidder – och nytänkande arkitekter och konstruktörer kan utnyttja möjligheten Massivträ – komponenter med nya tekniska möjligheter

4 Ett exempel på enkla träkonstruktioner för stora spännvidder…… Massivträ – komponenter med nya tekniska möjligheter

5 Träbyggandets huvudspår; infrastruktur/broar…. Sävar, Umeå Martinsons Träbroar För 15 år sedan fanns inte ens tanken att bygga träbroar med full bärighetsklass……… Nu kör dagligen 60 tons timmerlastbilar över denna bro vars spännvidd är 35 meter………

6 Träbyggandets huvudspår; infrastruktur/broar…. Skutgränd Umeå Martinsons Träbroar Drivkraften för denna utveckling är återigen ett industriellt byggande - och en mycket kort montagetid Det betyder mycket när järnvägar och trafikleder skall överbyggas……..här 230 meter över väg och järnväg. Montagetid över järnväg: 45 minuter……

7 Träbyggandets huvudspår; påbyggnader …. Efterfrågan på centralt beläget boende och verksamhetslokaler är stor - tredimensionell fastighetsbildning ger nya möjligheter …… Bostäder på Postgirot, Stockholm Totalentreprenör Peab

8 En trästomme väger ca 1/3- del av motsvarande med betong Träbyggandets huvudspår; påbyggnader …. Med dimensionerande last på bjälklagen blir lastökningen ca 50% En träpåbyggnad kan därför ofta bäras av den befintliga stommen utan förstärkning………

9 Träbyggandets huvudspår; påbyggnader …. Påbyggnader kan ske med olika träbyggnadstekniker …. en limträstomme är mycket flexibel …… Hyresgästerna kan bo kvar i huset under påbyggnaden – alla byggkomponenter lyfts in

10 Summering av dagsläget – träbyggande i Sverige… Till detta används ca 20 000 m 3 trä för flerbostadshus, ca 40 000 för lim- och massivträ i hallar, ca 200 000 m 3 för småhus Marknadsandelen är ungefär 15-20% för flerbostadshus och hallar, ca 5% för kontor och publika lokaler Marknadsandelarna kan växa – men affärssystemen måste utvecklas…. Träbyggnadsteknik för högre och större hus är idag etablerad – och accepterad – på den svenska byggmarknaden.

11 Konsumtion sprodukt - boende Slutproduk ter - funktionell a lösningar Koordinerings mekanismer - ” felande länkar” Byggkomp onenter Halv- fabrikat Koordinerande krav - funktionella Konvergerande krav - produktkopplade Divergerande krav - materialkopplade Processen från skog till konsumentprodukt är inte rak….. Skogs- råvara Det är mycket svårt att inrymma hela värdekedjan och kompetensen i ett företag…

12 Träbyggarna måste utveckla sin affärsmodell tillsammans med bygg-& bostadssektorn….….. Byggherre Förvaltande Exploaterande Totalentreprenör Systemleverantörer Delsystemleverantörer Komponentleverantörer Materialleverantörer Träbyggare Produktleverantör Träsystemleverantör Komponentleverantör Materialleverantör Träbyggföretagen omsätter idag ca 1 miljard…… och det finns ett utrymme för fler att växa…..

13 OCH – så finns det finns en egenskap som kan lyfta träbyggandet till helt andra nivåer – dess klimatpåverkan Betongindustrin har haft detta klart för sig länge – därav den hårda inställningen mot alla träprogram

14 Det är den enskilt mest klimatpåverkande industriella processen – förbränning av kalk till cement…. Betongmaterialets baksida – dess klimatpåverkan

15 De tyska forskarnas budskap att substitution av betong med trä ger dubbel positiv klimateffekt har uppenbart skapat “betongfrossa” För cementindustrin framstår träbyggande som ett stort hot…..

16 Tillverkningsprocessen är mycket energikrävande för både cement och stål…

17 Klimatpåverkan … vår viktigaste fråga på 2000-talet EU har kvantifierat klimatmålen: •20% utsläppsminskning till 2020 (från 1990 års nivå) •50% utsläppsminskning till 2050 •alla nya byggnader skall vara klimatneutrala 2019 Sveriges mål synes bli ännu mer offensiva (prop 2008/09:162) •40% minskning till 2020 (från 1990 års nivå samt 2/3-delar inom landet) Alla har noterat frågeställningen –få har tagit till sig innehållet – än färre har förstått vilka förändringar som krävs

18 Cement- och stålindustrin i Europa är välorganiserad och har positionerat sig väl …… Cement- och stålindustrin är undantagna från koldioxid- beskattning (via handeln med utsläppsrätter). I byggsektorns LCA-analyser och miljömärkning ingår ej tillverkningsskedet – trots att det är där de stora skillnaderna återfinns i framtiden Att trä minskar klimatpåverkan när det används istället för stål och betong och samtidigt binder koldioxid motsvarande sin egenvikt – detta kan öka träbyggandet radikalt de närmaste 25 åren…….

19 Det är dessa frågor hållbart samhällsbyggande handlar om – och de är Träbyggnadskansliets kärnfrågor Tack för att ni lyssnade – sprid gärna budskapet…. När byggnaderna blir klimatneutrala i driftskedet (2019) blir CO2-emissionerna i byggsektorns nyproduktion helt en fråga om tillverkningsenergi och effektiv logistik. Att sprida kunskap och insikt om vilket alternativ träbyggande kan erbjuda torde vara den trämeka-niska industrins största utmaning någonsin……


Ladda ner ppt "Kv Uppfinnaren, Växjö Universitet limträstomme Martinsons Byggsystem Träbyggandets huvudspår; hallar, publika lokaler, kontor mm …."

Liknande presentationer


Google-annonser