Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prospective memory, episodic memory and working memory in persons

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prospective memory, episodic memory and working memory in persons"— Presentationens avskrift:

1

2 Prospective memory, episodic memory and working memory in persons
with intellectual disability and matched controls Post-doc. Anna Levén Department of Behavioural Sciences and Learning Linköping University Sweden

3 Rubrik ”an elephant never forgets”

4

5 Planeringon Minne? Minnesträning Ett aktuellt exempel: Mastermind!
långtidsminne, korttidsminne Minnesträning Övergripande aspekter Resultat Ett aktuellt exempel: Mastermind!

6 Hade Räcker det fifty hon

7 Arbetsminne; kapacitet eller komponenter
Den centrala exekutiva funktionen Planering, styrning, kontroll Den fenologiska loopen Förvarar verbal och akustisk information Det visuospatiala skissblocket Förvarar visuell och spatial information Den episodiska bufferten Integrerar information

8 Generalisering Strategier, begränsad strategikompetens hos personer med utvecklingsstörning (Bray,1997)

9 Sammanställning arbetsminnesträning, 2013 Melby-Lervåg&Hulme,2013
Samband mellan arbetsminne och aktiviteter i vardagen Kognitiv utveckling Träning av arbetsminne Teoretiskt perspektiv Träningsprogram Överföring nära / avlägsen Mediatorer: Ålder, mängd träning, design, kontrollgrupp, urval, kunskap

10 Resultat Verbalt arbetsminne Spatialt arbetsminne
Överföring till närliggande Uppgifter Överföring till andra uppgifter Träningsmetod Praktisk betydelse av träning Teoretisk betydelse Bias!

11 Minnesträning Äldre bättre på att komma ihåg skriftlig information (Rogalski, 2014), överföring till sifferspann, ersätta siffror med symboler (Heinzel, 2014), verbal fluency hos yngre. Träning lång tid ökar möjligheten till positiva resultat. Äldre personer Träning: visuospatialt, språkligt, exekutivt arbetsminne Effekt på tränade uppgifter, verbalt arbetsminne och flytande intelligens. Träningseffekt och överföring till andra förmågor även nio månader efter träning

12 Minnesträning Blandade resultat
Olika grupper; ADHD, autism, utvecklingsstörning, åldrande Åldrande-fysisk träning rekommenderas Tränar man koncentrationer eller grundläggande kognitiva förmågor? Specifikt / generellt

13 Mastermind: Anna Levén
Träning av exekutiva funktioner för barn och ungdomar med utvecklingsstörning Anna Levén

14 Mastermind Träning av exekutiva funktioner för barn och ungdomar med utvecklingsstörning Anna Levén, Henrik Danielsson, Mariët van der Molen, Björn Lyxell Går det att träna upp exekutiva funktioner hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning? Påverkar träningen andra kognitiva funktioner? Hur länge finns träningseffekten kvar?

15 Exekutiva funktioner (Miyake et al., 2000)
Inhibiering att hålla tillbaka för tidiga svar Uppdatering / arbetsminne att bearbeta och uppdatera information i minnet över kort tid Förmåga att växla fokus mellan olika aktiviteter, ”shifting”

16 Exekutiva funktioner Inhibering
ofta begränsad, t ex spatialt för personer med Williams syndrom Uppdatering / arbetsminne begränsad hos personer med utvecklingsstörning Förmåga att växla fokus ofta begränsad men ibland relativt bra, t ex verbalt för personer med Williams syndrom

17 Träning av exekutiva funktioner
Conners, F. A. Rosenquist, C. J. Arnett, L. Moore, M. S. & Hume, L. E. (2008). Improving memory span in children with Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research.52 (3) 244–255. Klingberg T., Fernell E., Olesen P. J., Johnson M., Gustafsson P., Dahlström K. et al. (2005) Computerized training of working memory in children with ADHD: a randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 177–86. Klingberg, T. et al. (2002) Increased brain activity in frontal and parietal cortex underlies the development of visuo-spatial working memory capacity during childhood. J. Cogn. Neurosci. 14, 1–10. Dahlin, E., Stigsdotter Neely, A., Larsson, A., Bäckman, L., & Nyberg, L. (2008) Transfer of learning after updating training mediated by the striatum. Science, (320), Prins P. J. M., Dovis S., Ponsioen A., Ten Brink E. & Van der Oord S. (2011) Does computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD? Cyberpsychology, Behavior and Networking. 14 (3), Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Van der Molen, M. W., Klugkist, I., & Jongmans, M. J. (2010a). Effectiveness of a computerized working memory training in children with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54,

18 Tidigare forskning Arbetsminnesträning har resulterat i förbättrad funktion för ungdomar ed måttlig utvecklingsstörning (van der Molen et al., 2010).

19 ‘OddYellow’ (van der Molen et al., 2010)

20 Tidigare forskning Arbetsminnesträning har resulterat i förbättrad funktion för ungdomar ed måttlig utvecklingsstörning (van der Molen et al., 2010). Förändringar också för aritmetik och förmåga att återberätta kortare historier.

21 Nytt tillägg Träning av förmåga att växla fokus.
Leder den här träningen till ytterligare förbättringar jämfört med arbetsminnesträning? Pilottestning våren 2014!

22 Vem deltar i träningen? Barn och ungdomar med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, år gamla. Barn och ungdomar utan funktions-nedsättning med motsvarande mental ålder. Barn och ungdomar utan funktions-nedsättning med motsvarande kronologisk ålder.

23 Mental ålder kontrollgrupp
Vem deltar i träningen? Deltagare Träningsgrupp med US Grupp som Väntar Mental ålder kontrollgrupp Kronologisk ålder kontrollgrupp

24 Vad är nytt? Förmåga att bearbeta och uppdatera information över kort tid har förbättrats med hjälp av träning. Vi kommer att undersöka om det är möjligt att förbättra förmågan att växla fokus med hjälp av träning. Tillför träning av förmågan att växla fokus någonting jämfört med träning av förmågan att bearbeta information över kort tid?

25 Vad är nytt? Arbetsminnesträning har haft effekt på aritmetik och förmåga att återge kortare texter I tidigare studier. Får vi samma resultat I Sverige? Förändras resultatet om man också tränar förmågan att växla fokus?

26 Upplägg Före Efter Uppföljning Grupper av deltagare CA MA WM
WM+växling väntar WM WM+växling väntar

27 Upplägg Grupp och träning Före Efter Uppföljning CA 35 MA MID väntar
MID Arbetsminne+Växling MID Arbetsminne

28 Test före och efter minnesträning
Skattningar Skola Visuellt korttidsminne Styrkor och svagheter Läsning Exekutiva funktioner Beteende Aritmetik Inhibiering Delaktighet Växling Uppdatering Prospektivt minne Episodiskt minne

29 Upplägg Skillnader eller avsaknad av skillnader studeras på gruppnivå. Vi inkluderar flera grupper inledningsvis för att kunna uttala oss om gruppen som tränar exekutiva funktioner. Resultat kommer att kunna rapporteras redan efter analys av material från testning innan träningen har genomförts.

30 Analys Data kommer att analyseras på gruppnivå. Stora individuella variationer gör att det också kan vara intressant att titta på mindre grupper med en gemensam faktor. Också möjlighet att beskriva enskilda fall eller grupper av fallstudier.

31 Förväntade resultat Projektet kan bidra med kunskap som är av betydelse för att utveckla mer specifik träning. Det kan också vara möjligt att ge rekommendationer gällande för vilka individer som träning förväntas ge goda resultat. Vilka förutsättningar krävs?

32 Visuellt korttidsminne Skattningar
Uppgifter Visuellt korttidsminne Corsi test Skattningar SDQ Strengths and Difficulties Questionnaires Exekutiva funktioner Delin-Kaplan Executive Functioning System (D-KEFS; Delis, Kaplan, & Kramer, 2001). BRIEF Behavior Rating Inventory of Executive Function child/parent,everyday behaviour VIMI (Verbal inhibition Motor inhibition) task (Henry et al., under revision). Participation interview Digit span forward and backward Skolrelaterade färdigheter. Reading MG-kedjor (Johansson, 2010). Minne Prospective Memory Game (Levén, 2007; Levén 2008). Adler Färdighetstest addition, subtraction, multiplication, division and complex tasks Intelligens Raven

33 Tack!

34 Referenser Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Jongmans, M. J., & Van der Molen, M. W. (2009). Memory profiles in children with mild intellectual disabilities: Strengths and weaknesses. Research in Developmental Disabilities, 30, Van der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Van der Molen, M. W., & Jongmans, M. J. (2009). Everyday memory and working memory in children with mild intellectual disabilities. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 115, Van der Molen, M. J. (2010b). Working memory structure in 10- and 15-year old children with mild to borderline intellectual disabilities Research in Developmental Disabilities, 31, Karbach, J., & Kray, J. (2009). How useful is executive control training? Age differences in near and far transfer of task switching training. Developmental Science, 12, 978–990.

35 hålla tillbaka för tidiga svar, inhibiering
Exekutiva funktioner Förmåga att: hålla tillbaka för tidiga svar, inhibiering växla fokus mellan olika aktiviteter bearbeta och uppdatera information i minnet över kort tid, arbetsminne Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, (41),

36 Uppdatera & bearbeta: arbetsminne
Exekutiva funktioner inhibiering växla fokus Uppdatera & bearbeta: arbetsminne Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, (41),

37 Forskare inom projektet Mastermind
Anna Levén Henrik Danielsson Mariët van der Molen Björn Lyxell

38 Bidra till beskrivningen av samband mellan olika exekutiva processer i relation till andra minnesprocesser , skolrelaterade färdigheter och funktion i vardagen. Effekten av träning på uppgiften som tränas, på besläktade uppgifter och på Mer avlägset besläktade uppgifter. I vilken utsträckning ger träning effekter Som består över tid.

39 Testning av färdigheter
Före Träning Direkt efter träning Uppföljning 6 månader efter träning Före Träning Grupp som väntar Testning av grupp som väntar innan träning Testning direkt efter träning Uppföljning

40 local and global figure (Navon, 1977)?
Tests visual STM task Corsi test Executive functions. Switching trailmaking? Delin-Kaplan Executive Functioning System (D-KEFS; Delis, Kaplan, & Kramer, 2001).category fluency task local and global figure (Navon, 1977)? Inhibition VIMI (Verbal inhibition Motor inhibition) task (Henry et al., under revision). Erikson flanker task./ The Contingency Naming Test, CNT; Anderson, Anderson,Northam, & Taylor, 2000 Updating Digit span forward and backward clown test (Birberg-Thornberg, Karlsson, Gustavsson, & Duchén, 2008). Memory Prospective memory and episodic memory Prospective Memory Game (Levén, 2007; Levén 2008). episodic memory ,Prospective Memory Game (Levén, 2007; Levén 2008). Memory ratings. ( CBCL parent, teacher, ch ) SDQ BRIEF child/parent,everyday behaviour ( ABAS) Participation interview Scolastic activities. Reading skill will be investigated with MG-kedjor (Johansson, 2010). This test includes chains with words and sentences. Arithmetic skills screening, Adler Färdighetstest addition, subtraction, multiplication, division and complex tasks Intelligence Raven


Ladda ner ppt "Prospective memory, episodic memory and working memory in persons"

Liknande presentationer


Google-annonser