Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har vi gjort? • Hitta den egna identiteten • Samla underlag om område, användare och användning • Diskutera och samtala om uppdraget, identiteten,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har vi gjort? • Hitta den egna identiteten • Samla underlag om område, användare och användning • Diskutera och samtala om uppdraget, identiteten,"— Presentationens avskrift:

1 Vad har vi gjort? • Hitta den egna identiteten • Samla underlag om område, användare och användning • Diskutera och samtala om uppdraget, identiteten, mål och medel med biblioteket

2 Varför? ”öka kunskaper och erfarenhetsutbyten mellan praktiker, och praktiker och forskare” ”utveckla kompetens i form av ett omvärldanalytiskt förhållningssätt” Idag: en del av dokumentationen av våra samlade erfarenheter.

3 Vad kom vi fram till? Identitet: Omfattar bibliotekets läge, demografi, faktiska användare, uppdrag, organisation, värderingar och fokus.

4 Identiteten – Vad tycker bibliotekspersonalen? IDENTITET Vall å s OnsalaLaholmHylte L ä get - kommunen Stadsdel Halmstad, 4 km ö om H centrum. Omr å det har ” lite d å lig klang ” Havsn ä ra, popul ä rt boende i Kungsbacka kommun. Det finns inget tydligt centrum i Onsala, och det har l å nga avst å nd. Hav och strand, centrum, sl ä tten och skogen (glesbygd). 14 t ä torter. Inlandskommun, landsbygd, 3 t ä torter, 9 ö vriga orter, ca 1000 kvm. Geografiska l ä get I centrum, i skolan I skolan, ca 600 m fr å n centrum. Ing å ng p å baksidan, d å lig skyltning fr å n centrum. Inga bussh å llplatser n ä ra. Upplevs som ett d å ligt l ä ge av bibl. HB: I centrum, viktigt f ö r anv ä ndarna som kombinerar bib bes ö k med andra ä renden (enk ä t).

5 IDENTITET Vall å s OnsalaLaholmHylte OrganisationIntegrerat biblioteksfilial (h ö gstadium). Bokbuss. Samarbeten: Vall å s aktivitetsf ö rening, ABF, hembygdsf ö rening, f ö rskola, BVC Integrerat biblioteksfilial ( å k 6-9). Samarbeten med n ä raliggande f ö rskolor. Hb, 3 filialer, bokbuss (plus 3 utl å ningsstationer, ej med). Hb plus 2 filialer i de andra t ä torterna. UppdragVision för kommunen: Hemstaden, Kunskapsstaden och upplevelsestaden. Mål för folkbibliotekets olika roller som Mötesplats, Kunskapscentrum, Upplevelsecentrum. Prestationsm å l: 30 bes ö k/ ö ppettimme. Ö ka antal bes ö k, s ä rskilt av ungdomar 13-20 samt av barn 0-6 (fr å n kulturf ö rvaltningen). Sv å rt att arbeta med/mot vaga nyckeltal. Biblioteksplan ( ” k ä nns som endast papper ” ): satsa p å barn och ungdomar. Biblioteksplan p å g å ng.

6 IDENTITET Vall å s OnsalaLaholmHylte DemografiCa 6000 inv Vall å s v: ca 25% invandrarbakgrund, l å g f ö rv ä rvsfrekvens, h ö g oh ä lsa Vall å s ö : ” sovstad ” – lik genomsnitt. Sn ö storp – ä ldre befolkning; Brog å rd: barn Ca 14000 inv., i villa/radhus. M å nga sommarstugor som blivit permanentboenden. Befolkningen har ö kat – ” mycket barn och m å nga ä ldre ”. Ekonomiskt ganska stark befolkning, f å invandrare. Ca 23000 inv. plus sommarboenden. Ca 6000 i centralort, ca 7000 p å landsbygd. H ö g medel å lder, antalet ä ldre ö kar. Olika identiteter i strandomr å de, landsbygd och t ä tort. F å invandrare. Kustomr å det har vuxit mycket. Ca 10 000 inv. varav de flesta i t ä torterna. F å kopplar Hyltes identitet till ” kultur ”, flest till ” idrott ” eller ” natur ” (webbenk ä t kommun). Anv ä ndare Skolelever under skoltid, ä ldre vuxna. (F ö r) f å bes ö kare efter skoltid, oftast ä ldre, ibland st ö rande ungdomsg ä ng. Ca 100- 150 bes ö kare en vanlig helg utan program. Skolelever! Kvinnor 50+, ensamma m ä n 50+, sm å barnsfamiljer. Utl å n ö ver de senaste 10 å ren hyfsat stabilt, j ä mnt f ö rdelat ö ver ö ppettider. Anv ä ndare lika n ö jda och g ö r samma som p å HB. Enda skillnad: ej m ö tesplats och ö nskar mer ö ppet. 5600 aktiva anv ä ndare. P å filialer: skolelever! Enstaka str ö anv ä ndare. P å bokbuss: ä ldre kvinnor som l ä ser mycket, vill ha fokus p å sk ö nlitteratur. HB: ocks å vuxenstuderande inkl h ö gskolestudenter. Skolelever, f ö rskolor, barnfamiljer, kvinnor ö ver 50, m ä n ö ver 60. Asyls ö kande vuxna och barn i HB (Internet).

7 IDENTITET Vall å s OnsalaLaholmHylte V ä rderingar Vill utveckla sig som folkbibliotek, familjebibliotek, upplevelserum, l ä sning snarare ä n kunskapscentrum. Vill komma bort fr å n ” mini-hb ”. L å nebibliotek. Social och symbolisk funktion f ö r vuxna och barn. Till ” f ö r alla ” – gett upp vissa unga. Ser sig sj ä lvt som litteraturbibliotek, l å nebibliotek. Ser sig sj ä lva som kravl ö st, mest skolbibliotek (filialer), folkbildning/litteraturs amtal (bokbuss), m ö tesplats f ö r b å de elever (filialer) och allm ä nheten (HB, bokbuss). M ö tesplats f ö r ä ldre och asyls ö kande. ” Hyltebruks kulturcentrum. En plats att koppla av och m ö tas p å, d ä r man kan hitta information och f å nya upplevelser ”. Aktiviteter (fokus) V ä lbes ö kta program ca 5 gg/termin Samarbete med skolorna; l ä sstimulans, sk ö nlitteratur mest Mest skolbibliotek. Ca 2 program/termin (fler togs bort i sb med nedsk ä rningar). Sagostunder d å ligt bes ö kta – krockar med andra aktiv? F ö rs ö k med rim och ramsor 0-1 å r, 2009. Marknadsf ö ring i fokus Olika för HB, filialer och bokbuss

8 Satsningar och dilemman • Ur diskussioner och fiskbensanalyser – vad vill vi/ni satsa på? Vilka idéer har vi/ni om hur det kan gå till?

9 Vall å s OnsalaLaholmHylte Vill satsa p å : Dra in familjer, barn/ungdomar ut ö ver skolanknytning F å in fler Vall å sbor fr å n n ä rmast biblioteket (som har det s ä mst) F å in fler ” av samma sort ” som dagens anv ä ndare - ” mentala biblioteks-bes ö kare ”. Fler barnfamiljer; ” Amelia och M- kvinnor. F å in fler barnfamiljer. Nå grupper som inte vet att vi finns F å in fler ungdomar 13-19. Fler till databaserna? M ö jliga metoder Medieplanering, gallring, m ö blering (konkret), riktade program, marknadsf ö ring: mun-till-mun, se ö ver utbudet Arbeta med rummet, inredning, skyltning. Å terinf ö ra program? Hemsida, folder – nya marknadsf ö rings- v ä gar. Tr å dl ö st Internet? Gallring. Marknadsf ö ra databaser? Barnv ä nlig fika? M ö blering (genomfört) Sms, maila, annonsera. Fler boktips på nätet för barnfamiljer Bokprat Sagostunder Låntagarvärvning genom andra låntagare Programverksamhet Mer samarbete med h ö gstadiet/h ö gstadiebibl ? M ö blering? Mer samarbete med l ä rare?

10 Vall å s OnsalaLaholmHylte M ö jliga m ä tningarAndel bes ö kare i omr å det, vilka intressen finns, referensgrupper: familjer, observation i bib, icke-anv ä ndare, m ä tvecka ! enk ä t-tr ö tta biblioteksbes ö kare. Icke-anv ä ndare? Anv ä ndare p å Fyren (Hb)? Observation i bib. Skol-enk ä t? (provf ö rs ö k: flest killar och tjejer anv ä nder bibl ” s ä llan ”, flest tjejer anv ä nder bibl f ö r att l å na litt f ö r n ö jes skull). Observation. Vem bokar Internetdatorer? Vem l ä ser tidskrifterna p å bibl (l ä sesticka). Tidigare studier. Observation. Dilemman, utmaningar Skolbibliotek vs folkbibliotek. F å in ungdomar mer p å fritiden, f å bort st ö rande ungdomsg ä ng. F å nyinflyttade mm att veta om att biblioteket finns. Motverka det d å liga l ä get (se Hylte enk ä t om vikten av centralt l ä ge). Skolbibliotek vs folkbibliotek. Skolbibliotek vs folkbibliotek p å filialer? (bibplan: folkbib ” i malp å se ” !) Hur mycket tid och ork tar kurslitteraturen p å HB? Hur synligg ö r man bokbussen n ä r den inte st å r p å sin h å llplats? F å in ungdomar mer p å fritiden, men ej vara ” fritids ”. Hitta tid/resurser till ungdomar (mest satsas p å yngre barn).

11 Kände ni igen er?


Ladda ner ppt "Vad har vi gjort? • Hitta den egna identiteten • Samla underlag om område, användare och användning • Diskutera och samtala om uppdraget, identiteten,"

Liknande presentationer


Google-annonser