Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEREF 99 det nya tar över efter det gamla. • Inledning (Christian Andersson) • Generellt från arbetsgruppen för SWEREF 99 (Leif Carlsson) • Tillvägagångssätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEREF 99 det nya tar över efter det gamla. • Inledning (Christian Andersson) • Generellt från arbetsgruppen för SWEREF 99 (Leif Carlsson) • Tillvägagångssätt."— Presentationens avskrift:

1 SWEREF 99 det nya tar över efter det gamla

2 • Inledning (Christian Andersson) • Generellt från arbetsgruppen för SWEREF 99 (Leif Carlsson) • Tillvägagångssätt och erfarenheter Oskarshamns kommun (Leif Carlsson) • Tillvägagångssätt och erfarenheter Ängelholms kommun (Christian Andersson) • Information från Lantmäteriet (Leif Wikman) • Frågor / diskussion Agenda

3 Leif Carlsson Oskarshamns kommun

4 Gemensamt projekt Sweref 99 för Topobase-kunder Målsättning: * Gemensamt verka för att Tekis tog fram ett transformationsverktyg anpassat för Topobase och med de funktioner vi önskade * Redovisa erfarenheter från deltagande kommuner till övriga Topobase-kunder Deltagare:Oskarshamns kommun Ängelholms kommun (Värnamo kommun) Ing-Britt Sjösten, Jan Elofsson Tekis Lantmäteriet Sponsor: Topobase användarförening Denna webb-visning är ett komplement till arbetsgruppens redogörelse

5 Aktiviteter i gruppen 24 oktober 1:a mötet (telefonmöte) i ”Tekis-gruppen”. Kommunerna, Tekis, Lantmäteriet 6 december Arbetsmöte i Nässjö. Tekis och kommunerna. Kravspecifikation av transformationsverktyg. Genomgång av all data som ska transformeras 9 januari Möte i Topobase-gruppen inför mötet 16 januari (telefonmöte) 16 januari 2:a mötet (telefonmöte) i ”Tekis-gruppen”. Kommunerna, Tekis, Lantmäteriet 15 februari Möte i Stockholm om Tekis-Trans. Visning av nästan färdig produkt. Mars Ängelholm och Oskarshamn ställer sina databaser till förfogande för tester. Christian Andersson bollplank vid testkörningar. (”buggletare”) Vecka 15 Ängelholm går över Vecka 16 Oskarshamn går över Hösten 2007 Rapporten färdig. Webb-information.

6 Varför skulle vi byta koordinatsystem? •Vi får ett och samma koordinatsystem för både storskalig och småskalig geografisk information •Vi får ett system som är anpassat till mätning med GPS •Underlättar överföring av data mellan olika aktörer •Upprätning och förbättring av befintligt nät •Stomnätet behöver inte underhållas lika mycket •Lantmäteriet skiftade till Sweref 99 i början av 2007 •Knappt 20 kommuner av 290 har bytt till Sweref 99

7 Vem påverkades och vad påverkades av koordinatsystembytet •Alla förvaltningar och andra företag som hanterar lägesbunden information: Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska kontoret, Räddningstjänsten, kommunala bolag…. •Alla databaser som innehåller koordinater •Alla system som innehåller koordinater ex. Ecos, FIR, KID, VABAS…. •Alla digitala och analoga produkter såsom detaljplaner, nybyggnadskartor, ledningskartor, dwg, shp…… •Koordinaterna kan inte härledas till gamla dokument utan att transformeras först

8 Krav på transformationsprogramvara • Transformation av Topobase 2 baser • Transformation av Tekis produkter ex. Ecos • Transformation av filer med geografisk information (dwg, shp,.) • Transformation av flera koordinatsystem i samma bas • Enkelt gränssnitt (utseende) • Möjlighet för batchkörning

9 SWEREF 99 Erfarenheter från Oskarshamns kommun Kart och Planavdelningen Topobase användarförening

10 Lite fakta om Oskarshamn Kommunen: 27 000 inv Centralorten17 000 imv 4 tätorterung. 1 000 inv vardera 1000 km2 Kart- och Planavdelningen 2 mätningsingenjörer 1 mätningstekniker 1½karttekniker 1chef 2gis-ingenjörer 5Planerare Kartsystem: Topobase 2 Gis-system: ArcMap Webbsystem: ArcIms Internetsystem: Inget

11 2,5 gon V 1938/1966 2,5 gon V region 6 All data som var Kommuntäckande var i RT90 Problem •2 koordinatsystem i samma databas •3 koordinatsystem i kommunen •ej anpassat till GPS-mätning •utbyte av information med andra •felkällor Områden med storskaligt kartverk Viktigaste anledningen för byte av koordonatsystem

12 Historien Våren 2005 Bestämde oss för att gå över till Sweref 99 i plan men vara kvar i RH70 i höjd mäta transformationspunkter när tid fanns Våren 2006Konstaterades att efter ett år hade endast ett fåtal punkter mätts in. Aldrig bli klara. Juni 2006Bestämde oss för att bedriva övergången i projektform. Mycket viktigt beslut. September 2006Beslut i KS och start på mätningen av transformationspunkter April 2007Övergång till Sweref 99

13 Vad behövde göras: •Detaljerad plan och tidsplan för genomförandet •Inmätning med GPS (RTK-mätning) av ett antal punkter (ca 20 st.) för att komplettera Rix95- sambandet och få en bra grund för GPS-mätningen. •Inmätning med GPS (RTK-mätning) av ca 150-200 punkter för att ta fram det transformationssamband och restfelsmodell som ska användas vid transformationen •Beräkningar och analys av mätningarna. Utfördes av Henrik Nilsson med rådgivning av Lantmäteriet •Information till berörda •Transformationer. •Ändring i alla system såsom Ecos, Vabas etc…och transformering av alla gis-filer, främst dwg och shp

14 Detaljerad plan och tidsplan för genomförandet Tidsplan September •Beslut i KS •Inledande mätningar •SWEREF 99 – seminarium i Kalmar •Bengt Andersson, Lantmäteriet i Oskarshamn för information och undervisning av Henrik på Lantmäteriets programvaror. •Uppstart av interkommunalt projekt Oktober, November •Planering och mätning av punkter. Detaljerad tidsplan för mätningarna. Lånat instrument. •Analys av mätningarna  Nya mätningar December, Januari •Identifiering av allt som ska transformeras •Information till andra förvaltningar, bolag och företag Mars •Ny lagringsstruktur på GIS-servern April •Övergång till Sweref 99

15 Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 21 juni Beslut i Kommunstyrelsen 19 september att byte till Sweref 99 Varför ? •Stora ekonomiska värden •Centralt beslut i kommunen •Inget resonemang om och varför med övriga förvaltningar •Arbetsro

16 Planering av mätningarna •En mätningsingenjör ”helt” bortkopplad från mätningarna för att sköta ordinarie jobb •Hyra av GPS (Trimble R8) i 3 månader •Grovplanering inne med hjälp av karta eller ortofoto. •800-1000 meter mellan punkterna •tätare om man vet om svagheter •Inom vissa områden rekades i terrängen innan mätningar •Vid problem att hitta lämpliga punkter kan excentriska punkter användas

17 Detaljplanering av GPS-tiden Oktober-december •Peter (mätningsingenjör)körde ordinarie produktion. •Henrik (mätningsingenjör) mätte Sweref och analyserade + lite ordinarie produktion •Bengt (mätningstekniker)mätte Sweref + ordinarie produktion •Eva (karttekniker)mer på fältet än normalt för ordinarie produktionen •Anders (gis-ingenjör)mätte Sweref •Leif (gis-samordnare)mätte Sweref

18 Ortofoton i planeringen

19 GOOGLE EARTH I PLANERINGEN

20 Mätningstekniskt •Nätverks-RTK •2 x 10 mätningar med minst 4 timmar emellan •Mätning på omkring 160 punkter, vilket motsvarar 4 procent av stomnätet •Tidsåtgång: ca 2,5 timmar per punkt (planering, transport, mätning)

21 Kristdala, ca 1000 invånare Utbyggnad av stomnät i 3 etapper Analys av mätresultat

22 Rix95, 3 punkter

23 Etapp 1: 8 punkter Totalt: 11 punkter

24 Restfelsvariationsbild

25 Etapp 2: 10 punkter Totalt: 21 punkter

26 Borttag av 1 punkt Totalt 20 punkter X

27

28 SYSTEMBYTE VECKA 16 Transformation: 2 kartadatabaser (primärkarta, vabas) 1 ärendehanteringssystem (ecos) ung. 8000 filer (shp, dwg) ändring av alla webbtjänster Kontroll: mätning av slumpvis utvalda stomnätspunkter

29 SLUTREFLEKTION: •STORT ENGAGEMANG •POSITIVT MED HELA PROCESSEN HOS OSS •POSITIVT MED KOMMUNSAMARBETET OCH •SAMARBETET MED TEKIS OCH LANTMÄTERIET •BRA RESULTAT SKÖNT ATT VARA I SWEREF 99

30 Christian Andersson Ängelholms kommun

31 Invånare: 39 721 st. (2007-09-18) Yta: 480 km 2 (Hav: 57 km 2, Land: 423 km 2 ) KFF (kommunal förrättningsförberedande) Samarbete med Båstads kommun Personal inom MBK-avdelning 5 st. Mätningsingenjörer 3 st. GIS-ingenjörer (+ 2 st. andra verksamheter) 2 st. Karttekniker

32 Geodetisk bakgrund Koordinatsystem Innan byte:Ängelholms lokala Relaterat till:RT R01 5 gon V 62:-1 Stomnätsepoker 1972 – Kommunsammanslagning 1995 – SKAN 95 2007 – SWEREF 99

33 Systemteknisk bakgrund MicrosoftExcelAccessOracle Database 9.2 Enterprise Edition SpatialAutodesk Map 3D 2006 MapGuide 6.5(kommer MapGuide Enterprise) Topobase 2 (C-Plan)(kommer Autodesk Topobase 2008) Tekis TEFAT-Webb (FIR, ADRESS, KID)WINBÄR Tekis WebGIS MapGuideOVK CORELTF ECOS VABAS Duf

34 - SWEREF 99 13 30 - Ängelholms kommuns tillvägagångssätt och erfarenheter vid övergång - Ängelholms lokala - - Ängelholms lokala -

35 Agenda • Initiering • Planering • Information • Mätning • Samband • Transformation • Övergång • Reflektion

36 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Initiering HÖSTEN 2005 Lantmäteriet – stärkning av information under 2005 Gedigen information lättillgänglig på Internet Byte bygger på frivilligt genomförande Fastställde ett övergångsdatum Regional MBK-träff hösten 2005 Presenterades generell projektplan Värdkommunskoncept Övergång i fas med Lantmäteriet (strax efter Lantmäteriets övergång) MBK-ansvariga och drivande personer är vunna Förståelse för nyttan som genereras på lång sikt Beredda på att avsätta tid – hur mycket och vem?

37 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Initiering Ängelholms starkaste motiv Ängelholms motiv * Stora spänningar i det dåvarande lokala systemet * Varit på gång länge i.o.m. SKAN 95-projekt * Regionalt projekt Skånekartan * Befintligt utbyte med Lantmäteriet som även ökar * Främjar och förespråkar utveckling Generella motiv * Datautbyte i allmänhet (samverkan) * Minska fel vid transformeringar * Satellitmätning (GNSS) * Minimera antalet koordinatsystem * Ingen eventuell dubbellagring

38 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Initiering Förankring Antagande * Projektkostnaden ryms inom den egna budgeten * Bristande kunskap inom ämnet hos andra * Komplicerar projektet med ytterligare beslutsfattare * God kännedom över påverkade verksamheter * Garderar med löpande och utförlig information Förankrat endast inom avdelningen!

39 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Planering • Projektledare – inte till en början • Grov planering – följde förslaget från MBK-möte • Detaljplanering inom projektdelar • Viktigt att relativt snabbt spika övergångsdatum - svårt • Närmare övergångsdatum mer detaljerad tidplan • Planen utvidgades med transformationsprogram Transformationsprogram

40 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Planering Grov MBK-möte Ängelholms kommun

41 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Planering Detalj Detaljplanering för delarna * Information - Vilka kanaler och forum internt och externt - Typ av information - När det skulle infalla * Mätning - I värdkommunsgruppen - Beroende av mätningssätt * Övergång - Detaljerad handlingsplan

42 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Information • ( Informella projektmöte för avstämning ) • Intranät • Internet • Utskick till externa intressenter • Löpande månadsvis på avdelningsmöte • Seminarium för Ängelholms kommuns berörda och intresserade verksamheter • Diskussion med berörda nyckelpersoner i berörd verksamhet • Artikel i lokaltidning • Tydlig handlingsplan för berörda precis innan övergångsskede

43 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Mätning Passpunkter • Bra grundförutsättning med passpunkter – SKAN 95 • Första trubbiga samband för tester Mätmetod • Snabb statisk mätning • Sessionsplanering – utfördes av konsult Mätningar • Mätning sent på våren 2006 • Första analys tidigt på hösten 2006 – utfördes av konsult • Kompletterande mätningar under hösten 2006

44 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Samband Slutligt samband • Slutligt samband i början av 2007 • Vidimering och förankring Lantmäteriet Geodesienheten – Bengt Andersson

45 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Transformation Uppdelning • Transformationsverktyg • Datainventering för transformering - Grov - Applikationer - Format - Exakt - Högprioriterad - Lågprioriterad Inventerades i ett tidigt skede Inventerades så nära inpå övergången som möjligt

46 Transformation Verktyg » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Grundförutsättningar GTrans implementerat Vanligt förekommande filformat Relationsdatabaser ( Raster ) ( Oracle Spatial ) Önskan Ett verktyg som klarar allt, mycket, är snabbt och är lättanvänt Transformationsverktyg * FME från Safe * Tekis Trans från tekis

47 Transformation Datainventering » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion God kännedom av var data finns Känner till de mesta av data som relaterar till kartdata Driftar många av miljöerna Data utanför vår kännedom Högprioriterat – insamling till övergångstillfället individuella handlingsplaner Lågprioriterat – offentlig katalog för ärenden signal via mail

48 Transformation Datainventering » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Metadata Utbredningsområden Koordinatsystemsdefinitioner Övrigt att ta ställning till Stompunktsskisser Bladindelningar Analoga kartor

49 Transformation Datainventering - Grov » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Grov Microsoft Excel Access Oracle Database 9.2 Enterprise Edition Spatial Autodesk Map 3D 2006 MapGuide 6.5(kommer MapGuide Enterprise) Topobase 2 (C-Plan)(kommer Autodesk Topobase 2008) Tekis TEFAT-Webb (FIR, ADRESS, KID)WINBÄR Tekis WebGIS MapGuideOVK CORELTF ECOS VABAS Duf MECAD Ettnoll El (MapInfo) Ettnoll Fv (MapInfo)

50 Grov Microsoft Excel Access Oracle Database 9.2 Enterprise Edition Spatial Autodesk Map 3D 2006 MapGuide 6.5(kommer MapGuide Enterprise) Topobase 2 (C-Plan)(kommer Autodesk Topobase 2008) Tekis TEFAT-Webb (FIR, ADRESS, KID)WINBÄR Tekis WebGIS MapGuideOVK CORELTF ECOS VABAS Duf MECAD Ettnoll El (MapInfo) Ettnoll Fv (MapInfo) Transformation Datainventering - Grov » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion

51 Transformation Datainventering - Grov » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Grov Microsoft Excel Access Oracle Database 9.2 Enterprise Edition Spatial Autodesk Map 3D 2006 MapGuide 6.5(kommer MapGuide Enterprise) Topobase 2 (C-Plan)(kommer Autodesk Topobase 2008) Tekis TEFAT-Webb (FIR, ADRESS, KID)WINBÄR Tekis WebGIS MapGuideOVK CORELTF ECOS VABAS Duf MECAD Ettnoll El (MapInfo) Ettnoll Fv (MapInfo)

52 Transformation Datainventering - Grov » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Filformat (ser varje databas som eget format) InterntExternt SDFTAB SHPDB – VABAS Duf DWGDB – Skolskjuts DXF DB – Topobase (GGD) DB – FR Raster – ECW Behandlas ej Raster – GeoTIFFDB – ECOS Raster – TIFF (*.tfw) DB – CORE Raster – JPEG (*.jgw)

53 Transformation Datainventering - Detalj » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Uppdelning • Hög- respektive lågprioriterat Högprioriterat • Transformeras ”över natten” (helgen) • Data som ej kan störa verksamheter Lågprioriterat • Data som kunde vänta till senare tillfälle

54 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Övergång Förtransformation • En del kan transformeras innan övergång Detaljerad handlingsplan • Checklista för moment • Checklista för data att transformera

55 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Övergång Ängelholms lokala  SWEREF 99 Helgen 14-15 april Vecka 15 (Lantmäteriets registerkoordinater och Ängelholms GGD) Helgen 21-22 april Vecka 16 (Lantmäteriets GDB-Alfa tillsammans med Oskarshamns kommun)

56 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Övergång I praktiken pågår övergången fortfarande!

57 » Initiering » Planering » Information » Mätning » Samband » Transformation » Övergång » Reflektion Reflektion ? • Överarbetades informeringen? • Mätning av den eventuella framtida nyttan? ! • Krävs avsatt tid, planering m.m. annars är det svårt att komma till skott. Kan inte komma undan med övergången under daglig verksamhet. Tendera dra ut på tiden! • Smidigt verktyg för övergångstillfället och alla eftertransformationer! • Överdramatiserade för oss själva!

58 Tack för mig! Christian Andersson System- och GIS-ingenjör (civ. ing. Lantmätare) christian.andersson@engelholm.se 0431 – 87 102 Tack för er uppmärksamhet

59 Leif Wikman Lantmäteriet Division I

60 Process SWEREF 99 XX YY övergång. Före övergången: • Ta fram plan över vilka kommuner som skall gå över och när. Uppgifter från resp. kommun. • Avstämning med lantmäterimyndigheten om vilka system som används vid förrättningsmätning i resp. kommun. • Planera in personal och maskiner (än så länge helgjobb). • Besluta om ändringsdatum. • Ta fram slutgiltigt transformationssamband och ev transformationsområde. • Tillverka macron för transformation och pågående ärenden. • Skall ABT-hus och PM-skikt transformeras • Informera berörda om förestående systemändring. (Leveransavdelning, handläggare på lantmäterimyndighet m m)

61 Under övergången: •Transformation av fastigheter, planer, bestämmelser och rättigheter ev PM- skikt och ABT-hus. •Tätning av glapp som uppstått vid kommungräns eller andra områdes- indelningar (ca en vecka /kommun) •Byte av transformationssamband i FR och BALK Efter övergången: •Informera om att transformationen är klar •Åtgärda pågående förrättningsärenden KLM-kommuner: •Kommunen transformerar själv sitt material och skickar till Kiruna som vid temporär ajourhållning. •APC-kommuner kommer överens med Kiruna om vem som skall transformera.

62 Ovanstående process samordnar vi på IFR. Det resp. kommun kan bidra med är att även samråda med och informera SLM (statliga lantmäterimyndigheten). •Hälsningar •Leif Wikman LANTMÄTERIET I-Divisionen Informationsförsörjning/IFR 801 82 GÄVLE Besöksadress: Lantmäterigatan 2 TEL 026-63 49 77 FAX 026-61 18 88 E-POST leif.wikman@lm.seleif.wikman@lm.se

63 Frågor / diskussion

64 Kontaktuppgifter Oskarshamns kommun: Leif Carlsson leif.carlsson@oskarshamn.se 0491 – 76 47 43 Ängelholms kommun: Christian Andersson christian.andersson@engelholm.se 0431 – 87 102 Lantmäteriet: Leif Wikman (fastighetsregistrets allmänna del) leif.wikman@lm.se 026 – 63 49 77 Jan-Erik Hammarberg (Adress- och byggnadsregistret) jan-erik.hammarberg@lm.se 026 - 63 47 90 Bengt Andersson bengt.g.andersson@lm.se 026 - 63 37 36 Tack för oss! http://www.topobase.se


Ladda ner ppt "SWEREF 99 det nya tar över efter det gamla. • Inledning (Christian Andersson) • Generellt från arbetsgruppen för SWEREF 99 (Leif Carlsson) • Tillvägagångssätt."

Liknande presentationer


Google-annonser