Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ladok3 Sammanfattning av projektet samt planer den närmaste tiden NUAK 2010 09 28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ladok3 Sammanfattning av projektet samt planer den närmaste tiden NUAK 2010 09 28."— Presentationens avskrift:

1 Ladok3 Sammanfattning av projektet samt planer den närmaste tiden NUAK

2 Wilhelm Arndt Huvudprojektledare Ladok3 Extern konsult, Transcendent Group Catherine Zetterqvist Projektledare verksamhetsdelprojekt Systemansvarig, Linnéuniversitetet Reijo Soréus Projektledare lösningsdelprojekt Teknisk systemförvaltare för Ladok, VHS Föredragshållare

3 Inledning Vad vi levererar – Projektets mål Projektet Ladok3 Förankring Kommunikation Agenda

4 » Det nya systemstödet Ladok3: – Kan i jämförelse med dagens Ladok vara mindre eller större, beroende på vilket resultat vi så småningom når och hur vi väljer att benämna det eller de system som ger oss morgondagens studieadministrativa stöd. » Projektet Ladok3: – Omfattar även processbeskrivningar, begreppskartläggning och systemkartläggning för de processer och system som kommunicerar eller borde kommunicera med systemstödet Ladok3 Ladok3 – Projekt och system

5 Inledning Vad vi levererar – Projektets mål Projektet Ladok3 Förankring Kommunikation Agenda

6 Nästa generation av studieadministrativt systemstöd för universitet och högskolor i Sverige, som alltså ska ersätta det Ladoksystem som idag är i drift. Vad ska Ladok3 leverera

7 Vilka bitar ska vi använda till Ladok

8 Omfattning och krav på Ladok3 ? ?? ? ? ?

9 Omfattning och krav på Ladok3 ? ?? ? ? ? Omfattning

10 » 1. Definiera och strukturera informationen » 2. Fånga in behov och krav via processkartläggning » 3. Kartlägga informationsflöden Omfattning - Förstå verksamheten Integration Stabilitet Organisat ion Process vem?hur? Informati on vad?

11 » För att kunna definiera en omfattning över vad Ladok3 ska stödja behöver vi säkerställa att lärosätena har en gemensam definition av informationen Strukturera informationsbehovet Stabilitet OrganisationProcess vem?hur? Information vad?

12 Begreppsdefinition

13 Andra viktiga stödprocesser är: •Rekrytera och behålla personal •Ekonomistyrning och inköp •Tillhandahålla infrastruktur (IT, lokaler) Övergripande processbeskrivning

14 Andra viktiga stödprocesser är: •Rekrytera och behålla personal •Ekonomistyrning och inköp •Tillhandahålla infrastruktur (IT, lokaler) Identifiera omfattning Ladok3?

15 » Omfattningen av Ladok3 påverkas också av i vilken mån informationsflödet täcks av befintliga system Kartlägga informationsflöden Open Ladok Ladok3 NYA STUDERA Ping SCBCSN LPW Kursdb Ladok Lokal Ladok Lokal Ladok Lokal Ladok Lokal Ladok Lokal Ladok Kontohantering Schema Lärplattformar Kontohantering Anmälan

16 Bottenplattan på plats

17 Krav på Ladok3 Krav på:

18 Det här ska Ladok3 leva upp till Nya behov

19 Det här ska Ladok3 leva upp till Effektiv integration Nya behov

20 Det här ska Ladok3 leva upp till Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt

21 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt

22 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt Effektiv datadelning

23 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt Effektiv datadelning Användarvänlighet

24 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt Effektiv datadelning 24/7 drift Användarvänlighet

25 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt Effektiv datadelning 24/7 drift Modernt Användarvänlighet

26 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt Effektiv datadelning 24/7 drift Modernt Mobila studenter Användarvänlighet

27 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt Effektiv datadelning 24/7 drift Enkelt Flexibelt Modernt Mobila studenter Användarvänlighet

28 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt Effektiv datadelning 24/7 drift Enkelt Flexibelt Modernt Mobila studenter Självbetjäning Användarvänlighet

29 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Nya behov Kostnadseffektivt Effektiv datadelning 24/7 drift Säker Enkelt Flexibelt Modernt Mobila studenter Självbetjäning Användarvänlighet

30 Det här ska Ladok3 leva upp till Hållbart över tiden Effektiv integration Framtidssäkrat Nya behov Kostnadseffektivt Effektiv datadelning 24/7 drift Säker Enkelt Flexibelt Modernt Mobila studenter Självbetjäning Förankring

31 Ladok3!

32 Inledning Vad vi levererar – Projektets mål Projektet Ladok3 Förankring Kommunikation Agenda

33 Bakgrund till projekt Ladok HS 2007 Förstudieprojekt initieras. HS 2009 Beslut om att påbörja genomförandet av Ladok3- projektet. Styrelse 16 Dec 2009 Styrgrupp för Ladok3 tillsätts. Initiala uppgifter tilldelas. Styrelse 18 Jan 2010 Styrelsen förtydligar uppdrag till styrgruppen i form av målen för projektet. Styrgrupp Projekt- direktiv 20 maj 2010 Styrgruppen tar fram projektdirektiv med effektmål för projektet. Målet med förberedelse- arbetet är att ta fram en projektplan för genomförandet av projektet. PL Projektplan

34 Ladok3 – Nuläge Förbereda Genomföra Avveckla BP 8 BP 1 BP 2.1 BP 2.2 BP 3 BP 4 BP 5 BP 6 BP 5 BP 6 BP 7 BP 2.3

35 » I förberedelsefasen läggs fundamentet för hela projektet » Efter förberedelsefasen har vi kommit så långt att vi kan presentera en projektplan med: – Kravbeskrivning – Lösningsförslag – Tidplan för genomförandet – Budget – Migreringsplan Målet med förberedelsefasen

36 Övergripande aktiviteter och beroenden under förberedelsefasen Processbeskrivningar BegreppsdefinitionerVerksamhetsarkitektur Integration mot lokala tekniska miljöer Alternativa externa lösningar Kartläggning av icke funktionella krav Utvärdera alternativen Övergripande Lösningsförslag Lösningsprojekt Verksamhetsprojekt Projekt- plan Migreringsplan Övergripande kravspecifikation Projekt- direktiv

37 Övergripande tidplan Verksamhetsdelprojekt Processbeskrivningar Lösningsdelprojekt BP 1 BP 2.2 BP 2.3 BP 2.1 Begreppsdefinitioner Verksamhetsarkitektur Migreringsplan Integration mot lokala tekniska miljöer Kartläggning av icke funktionella krav Alternativa externa lösningar Utvärdera alternativ Övergripande Lösningsförslag Övergripande kravspecifikation Förankr. Förankr BP

38 Idé om plan efter BP3 - genomförandefas Inplanerade delprojekt Övergripande kravspecifikation Övergripande lösningsförslag BP 3 Ex. Bygga Ex. Upphandling av standardsystem Framtagande av detaljerad kravbild Upphandlingsunderlag Upphandling och selektering Detaljerad kravbild för del/modul Utveckling Test Leverans1 Lösningsarkitektur Migreringsplan Val av tjänsteleverantör Köp & Anpassning

39 Pågående aktiviteter Delprojektledare

40 Delprojektledare: Catherine Zetterqvist » Mål för delprojektet är att leverera verksamhetens krav på nästa generations studieadministrativa systemstöd och att säkerställa att definierade krav uppfylls i del- och slutleveranser. » Målet för delprojektet fram till BP3 är att ta fram verksamhetskraven på en övergripande nivå och tillsamman med delprojekt lösningar ta fram en migreringsplan med hänsyn till den samlade kravbilden. Delprojekt Verksamhet Aktiviteter (deldelprojekt) till BP3 StatusMer information ProcessbeskrivningarArbete pågårPresenteras på NUAK (nästa pass) BegreppsdefinitionerArbete pågårPresenteras på NUAK (nästa pass) VerksamhetsarkitekturEj påbörjad Övergripande kravspecifikationEj påbörjad MigreringsplanEj påbörjad

41 » Startat av PFG » Syfte att åskådliggöra de ingående delprocesserna för att klargöra vilka delprocesser som ska beskrivas på en fördjupad nivå. Påbörja en fördjupad beskrivning av är-läget för valda delar. » Leverans: En processbeskrivning i bild och text med aktiviteter, in- och ut- objekt, med begrepp definierade i begreppsprojektet. Resultatet ska utgöra underlag och fasas in i arbetet att beskriva verksamhetsarkitekturen. Processbeskrivningar

42 » Startat av PFG » Syftet med delprojekt Begreppsdefinitioner är att kartlägga vilka begrepp som förekommer i verksamheten, beskriva dessa begrepp, föreslå nya och identifiera problematiska begrepp. » Projektet har också till uppgift att utgöra stöd i processarbetet och säkra att de överenskomna begreppen används. » Leverans: En lista med begrepp och deras betydelse. Begreppsdefinitioner

43 » En metod för arbetet med framtagande av funktionella krav där processer och informationsmodell samverkar på ett tydligt sätt. » Syftet med delprojekt Verksamhetsarkitektur är att övergripande beskriva verksamhetens processer, informationsobjekt och systemstöd för att kunna göra en avgränsning för vilket område som ska utgöra fokus för funktionella krav inom Ladok3. » Leverans: Övergripande processkarta, Informationsmodell, systemsamband och informationssamband. Verksamhetsarkitektur

44 » Syftet med delprojekt Övergripande kravspecifikation är att ta fram funktionella krav som underlag för: – Val av systemstöd och lösningsarkitektur – Vidare detaljering inför upphandlings- eller utvecklingsunderlag » Leverans: Funktionella krav i form av användningsfall med tydliga kopplingar mot informationsobjekten. Övergripande kravspecifikation

45 » Syfte med delprojekt migreringsplan är att utreda vilka förutsättningar som är styrande för i vilken ordning Ladok3 kan implementeras i verksamheten. » Styrande faktorer utöver vad som är mest lämpligt för verksamheten kan vara; » vilka funktioner som är eftersatta i dagsläget, » vilka funktioner som tekniskt går att implementera före andra, » vilka funktioner som berör flest medarbetare, externt informationsutbyte etc. » Leverans: En plan över vilka moduler/funktioner som är möjliga att del leverera, i vilken ordning de kan levereras och inom vilka tidsspann leveranser är lämpliga för verksamheten. Migreringsplan

46 Delprojektledare: Reijo Soreus » Mål för delprojektet är att leverera en teknisk lösning som uppfyller kravspecifikationen från verksamheten » I och med BP3 ska delprojektet leverera en övergripande systemarkitektur som pekar ut hur kravspecifikationen ska uppfyllas Delprojekt lösningar Aktiviteter (deldelprojekt) till BP3 StatusMer information Integration mot lokala tekniska miljöer SlutfördPresenteras på NUAK (nästa pass) Icke-funktionella kravPrecis påbörjad Alternativa externa lösningarArbete pågår Utvärdera alternativenEj påbörjad Övergripande lösningsförslagEj påbörjad

47 » Tolka krav – komplett och korrekt » Motstridiga krav eller direktiv – Stora skillnader i förväntningar och behov » Använda erfarenheter från dagens Ladok – Erfarenheterna varierar » Förankring, att säkra acceptans för den valda lösningen » Samarbete nationellt och internationellt » Alla möjligheter är öppna – avgränsning! Utmaningar

48 » Syfte att kartlägga förväntningar på vilka typer av lokala system som Ladok3 ska gå att integrera mot och på vilket sätt det ska kunna göras » Leverans: förslag till krav beträffande lokala integrationsbehov – Prioriteras och tas in av verksamhetssidan Integration med lokala teknikmiljöer

49 » Syfte att identifiera huvudspår för hur vi ska möta upp kraven för verksamheten (kommersiella och Kuali) Knyta kontakter » Målet med projektet är att beskriva ett representativt urval alternativa produkter som kan utgöra eller ingå i Ladok3 » Leverans: – En rapport per möjlig kommersiell produkt som beskriver produkten – Rapporterna utgör startpunkt för utvärdering när kravbilden är mer tydlig – En sammanställning av tillgänglig information om Kuali (i samarbete med RAKETTI) » Exempel på kända alternativ – Peoplesoft/Oracle (USA) – Kuali (USA) – HiSInOne (Tyskland) – IST (Sverige) Alternativa externa lösningar

50 » Syfte: att komplettera den verksamhetsbaserade funktionella kravspecifikationen med krav som styr hur systemet ska byggas » Mål: att identifiera krav som inte uttrycks som åtgärder en användare ska kunna göra med Ladok3 – Gå igenom tidigare utredningsmaterial och kända krav på dagens Ladok » Leverans: Kravlista över tänkbara icke-funktionella krav samt nödvändiga vägval » Exempel på icke-funktionella krav – Användarvänlighet – Driftkrav/tillgänglighet – Arkitektur – Standarder som ska stödjas Icke-funktionella krav

51 » Syfte: att bedöma hur väl olika möjliga lösningar uppfyller kravspecifikationen » Mål: underlag för val av produkter vi kan bygga upp Ladok3 på » Leverans: Bedömningsmatris som visar vilka krav som uppfylls av respektive lösning » Externa lösningar + egen utveckling/anpassning = Ladok3 Utvärdering av alternativa lösningar

52 » Visar hur vi möter den samlade kravspecifikationen » Syfte att kombinera ihop de bästa alternativen från utvärderingen till en sammanhållen systemarkitektur » Mål: en beskrivning av slutmålet för huvudprojektet och vilket arbete som behövs för att nå dit: » Leverans: övergripande systemarkitektur Övergripande lösningsförslag

53 Projektorganisation

54 Projektorganisation

55 » Lars-Olof Nilsson, universitetsdirektör, Linnéuniversitetet (ordförande) » Kjell Gunnarsson, förvaltningschef, Malmö högskola » Tarmo Haavisto, sektionschef, Lunds universitet » Lisbet Kristiansson, avdelningschef, Högskolan i Borås » Joakim Nejdeby, IT-direktör, Linköpings universitet » Mia Lindegren, avdelningschef, Uppsala universitet » Carl Nettelblad, doktorand, Uppsala universitet, SFS-representant » Jan-Martin Löwendahl, research director, Gartner Inc. » Kuno Öhrman, direktör, Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors Styrgrupp

56 Projektledning

57 Verksamhetsdelprojekt

58 Lösningsdelprojekt

59 » Projektet behöver kompetens, både inom delprojekten och i referensgrupper » Finns intresse? – Förankra med din chef – Kontakta projektadministratör, Karin Hellmalm, eller aktuell projektledare i Ladok3-projektet, Catherine Zetterqvist eller Reijo Soréus Projektbemanning

60 Inledning Vad vi levererar – Projektets mål Projektet Ladok3 Förankring Kommunikation Agenda

61 Intressenter

62 » Referensgrupper används för löpande förankring – Viktigt med bredd i referensgrupperna – Viktigt att medlemmar i referensgrupperna är förankrade på respektive lärosäte » Formella remisser vid tillfällen för viktiga ställningstaganden. Några kandidater: – Omfattning av systemet Ladok3 – Övergripande krav – Lösningsförslag – Migreringsplan Förankring Referensgrupper och remissförfarande

63 Inledning Vad vi levererar – Projektets mål Projektet Ladok3 Förankring Kommunikation Agenda

64 Kommunikatör börjar i mitten av oktober » Äger kommunikationsplanen » Ansvarar för både projektintern och projektextern kommunikation Kommunikatör

65 » Ladok.se – Nyhetsflöde – Information om remisser – Fattade beslut – Viktiga dokument – En ”Tyck till” möjlighet » Presentationer i forum » Lärosätets möjlighet att påverka – Projektmedarbetare – Referensgrupp – Remiss – Ladok.se Projektkommunikation

66 ? Frågor


Ladda ner ppt "Ladok3 Sammanfattning av projektet samt planer den närmaste tiden NUAK 2010 09 28."

Liknande presentationer


Google-annonser