Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Preliminära resultat av intervjuerna med företagare inom fiskerinäringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Preliminära resultat av intervjuerna med företagare inom fiskerinäringen."— Presentationens avskrift:

1 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Preliminära resultat av intervjuerna med företagare inom fiskerinäringen Temadag för fiskerinäringen 16.4.2014 Guy Svanbäck

2 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Projekt: ’Nulägesanalys och utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten Projekttid: 1.4.2013-31.10.2014 Projektbudget: 50 000 euro Målsättning: att intervjua fiskeriföretagarna om nuläget och framtidsplanerna och att sammanställa detta och befintligt material om fiskerinäringen i Österbotten i en rapport, samt att ge förslag till utvecklingsmål 2014-2020 för fiskerinäringen i Österbotten Finansiärer: Österbottens Förbund 35 000 euro (ERUF medel), kommunerna/utvecklingsbolagen i Österbotten 5000 euro, egna medel 10 000 euro

3 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Nyckeltal för fiskerinäringen 2011 Antal yrkesmässigt fiskande personer585 st, varav 149 st i klass I Antal registrerade fiskebåtar, -fartyg871 + 12 st Antal fiskehamnar i aktivt bruk 17 st Antal fiskgrossister och –förädlare 30 st Antal matfiskodlingar 13 st Antal fiskyngelodlingar 1 st Antal fiskeredskapsindustrier 5 st Antal fisketurismföretagare/fiskeguider11 st Antal registrerade foderkök23 st

4 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Företag inom fiskerinäringen i Österbotten De flesta företag kan klassas som småföretag, omsättning under 1 miljon euro. Några företag inom partihandeln, redskapsindustrin och fiskförädlingen har omsättning över 1 miljon euro. Finns inte gjord någon branschanalys på företagen i Österbotten. Några företag i Österbotten deltar i fiskeriforskningens branschöversikter och fiskeribarometern. Dessa görs med jämna intervaller.

5 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Fiskeribarometern 2012 ( www.rktl.fi/julkaisut/j/595.html ) Företagarnas bedömning av det allmänna ekonomiska läget, lönsamheten, efterfrågan på produkter, kostnader, priser samt investeringsläge och exportförutsättningar nu jämfört med den gångna och den kommande 12-månaders perioden. Hela fiskerinäringen - hela branschens gångna bokslutsperiod (2011) positiv - speciellt minuthandeln och förädlingen hade ett gott år - primärproduktionens syn på framtiden försiktigare än övriga branschers

6 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Fiskeribarometern 2012 (forts.) Fisket - de större fiskeföretagens ekonomiska situation förbättrats - pris och åtgång på inhemska marknaden utvecklats positivt - produktionskostnaderna fortsätter öka Fiskodlingen - fiskodlingens ekonomiska situation bättre än tidigare - producentprisen stiger - exportförväntningarna försiktiga

7 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Fiskeribarometern 2012 (forts.) Fiskförädlingen - den ekonomiska utvecklingen för de större fiskförädlarna fortsättningsvis positiv - exportmängderna och –prisen har utvecklats utmärkt - produktionskostnaderna fortsatt öka Fiskpartihandeln - partihandelns lönsamhet minskat - investeringsviljan fortsättningsvis liten - exportprisen stigande

8 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Fiskeribarometern 2012 (forts.) Minuthandel med fisk - ekonomiska situationen för de större minuthandlarna bättre än tidigare och förväntningarna höga - de mindre handlarnas situation närmast oförändrad - de större minuthandlarna upplever att den inhemska åtgången och medelprisen klart har förbättrats Fiskeribarometern bör ses som en intern uppfattning över atmosfären inom näringen. Den berättar för den enskilde företagaren vad andra anser om den nuvarande och kommande situationen. Barometern är även ett gott medel t.ex. för utveckling, bedömning och styrning av fiskerinäringen.

9 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Intervjufrågor: Dagsläget - när har verksamheten inletts, företagsformen - fiskesättet, produkterna - anställda, omsättningen - utmaningar i verksamheten - konkurrenter, samarbetspartners, nätverk - vem kontaktas angående ekonomiska och juridiska frågor, regelverk, utvecklingsidéer mm. Framtiden - kommer företaget att finnas efter fem år - vilka förändringar förväntar ni er - trender att beakta i verksamheten - utmaningar/möjligheter -- investeringsbehov -- samarbete inom branschen

10 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Svaren: De utmaningar företagarna anger att de har i dag är t.ex. - brist på lokalfångad vild fisk 7-8 mån/år - att få logistiken att fungera, lönsamhetsfråga (partihandeln) - att hitta goda medarbetare/kunnig personal (ex. filetering, redskapsbygge) - dyr arbetskraft - att bli känd, marknadsföringen (fisketurismen) Företagarna samarbetar delvis med andra likartade företag kring - att sälja till varandra - vissa underleveranser - fraktförädling av fisk Konkurrens upplevs kring t.ex. - försäljningsområde - fiskarnas direktförsäljning - små nättillverkare

11 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Svaren: Företagarnas nätverk är i regel betydligt större än t.ex. fiskarnas nätverk. De man kontaktar är oftast branschorganisationer, myndigheter, företagar- föreningen, turistbyrån, bokföraren m.fl. Alla intervjuade anger att de kommer att finnas till som företag efter fem år. De flesta verkar nöjda med dagens situation. För några är generationsskifte eller ägarbreddning/ägarbyte aktuella. Några avser öka verksamheten/ omsättningen. ”att expandera inom husets väggar” Trender man ser är bl.a. krav på längre förädlade fiskprodukter, lokalproducerat, strängare myndighetskrav, miljöhänsyn, fiskeripolitiken oklar. Utmaningar för framtiden ser företagen i fiskeripolitiken, det ”överdimen- sionerade” naturskyddet, lönsamheten mm. ”Det krävs ett flexibelt företag. Mer servicetänkande än produktionstänkande.”

12 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Svaren: Akuta större investeringsbehov finns inte för närvarande i företagen. Exempel på investeringar som borde göras är - benplockare - skivmaskin - packningsmaskiner - större kylrum - singelfrys Företagarna ser generellt positivt på samarbete inom branschen, och många tycker att man borde utöka samarbetet över sektorgränserna. ”Det behövs mera öppenhet och långsiktigt tänkande inom branschen”

13 ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Projektets fortsättning: - intervjuerna fortsätter ytterligare - sammanställning av material om fiskerinäringen (om möjligt kommunvis) - PP –presentationer på väsentlig statistik mm - informationsinsatser - slutrapport och slutredovisning Slutrapporten skall innehålla förslag till utvecklingsmål för fiskerinäringen som helhet och sektorvis för nästa programperiod 2014-2020 Den samlade informationen kan direkt användas t.ex. i arbetet med landskapsstrategin, olika utvecklingsprogram, planer mm Tack!


Ladda ner ppt "ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND r.f. Fiskets utvecklingsorganisation www.fishpoint.net Preliminära resultat av intervjuerna med företagare inom fiskerinäringen."

Liknande presentationer


Google-annonser