Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MÖJLIGHETER ATT IDENTIFIERA KOSTNADSEFFEKTIVA ÅTGÄRDER REKO luft - reduktionskostnader för luftemissionsbegränsande åtgärder Malin Ribbenhed, IVL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MÖJLIGHETER ATT IDENTIFIERA KOSTNADSEFFEKTIVA ÅTGÄRDER REKO luft - reduktionskostnader för luftemissionsbegränsande åtgärder Malin Ribbenhed, IVL."— Presentationens avskrift:

1 MÖJLIGHETER ATT IDENTIFIERA KOSTNADSEFFEKTIVA ÅTGÄRDER REKO luft - reduktionskostnader för luftemissionsbegränsande åtgärder Malin Ribbenhed, IVL

2 REKO luft - Bakgrund I Sverige i dagsläget görs kostnadseffektivitetsberäkningar av reduktionsåtgärder med punktinsatser, varför ingen långsiktighet har kunnat fås i arbetet. Målet med projektet var att tillsammans med olika sektorer ta fram och sammanställa den information som finns tillgänglig över de åtgärder som genomförts, planeras eller är möjliga i ett framtida perspektiv för att minska utsläppen av ett antal luftföroreningar. Informationen samlas i en databas som kan användas vid skapande av utsläppsscenarier och som underlag till politiska beslut. Malin Ribbenhed, IVL

3 REKO luft - Behov - miljömålsuppföljning - miljökvalitetsnormer för tätortstrafik - internationellt arbete - regionala åtgärdsprogram Malin Ribbenhed, IVL

4 REKO luft - Samverkansprojekt Genomförande: 2002-2004 Deltagare: IVL, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Elforsk, Jordbruksverket och Vägverket Malin Ribbenhed, IVL

5 REKO luft - Vision Upprätta en nationell allmänt tillgänglig och flexibel databas över utsläppsreduktioner och deras kostnader för samtliga sektorer i Sverige. Användas av: - myndigheter - i det internationella arbetet - industrin Datavärdskap för åtgärdskostnadsdata för en långsiktig hantering av frågan inom Sverige Malin Ribbenhed, IVL

6 REKO luft - Syfte och mål Syfte: Tillsammans med sektorerna sammanställa den information som finns tillgänglig över åtgärder för att minska luftemissioner => databas Övergripande mål: •Skapa en oberoende källa för åtgärdskostnader i samförstånd med berörda aktörer (databas) •Utveckla ett verktyg för att optimera kostnadsåtgärder (optimeringsverktyg) Malin Ribbenhed, IVL

7 REKO luft - Databas Sektorer Emissioner

8 REKO luft - Struktur databas Malin Ribbenhed, IVL

9 Tekniska åtgärder Malin Ribbenhed, IVL

10 Aktivitetsförändrande åtgärd Malin Ribbenhed, IVL

11 REKO luft - Funktion databasen Databasen kan hantera: - utvalda luftföroreningar - prognoser - icke-tekniska åtgärder i kombination med tekniska åtgärder - flera luftföroreningar parallellt

12 REKO luft - Optimeringsverktyg Funktion: identifiera den mest kostnadseffektiva lösningen givet flera satta mål, d.v.s. hantering av flera ämnen samt flera sektorer parallellt Icke linjärt => Matlab Att svara på: • Vilka referensanläggningar ska beaktas? • Vilket år gäller beräkningen? • Vilka emissioner ska beaktas? • Vilken är den maximalt tolererade nivån för dessa emissioner? • Vilken är återbetalningsgraden för redan gjorda investeringar? Malin Ribbenhed, IVL

13 REKO luft - Organisation för dataförsörjning och uppdatering Vem ska samla in data? Vem ska mata in data? Vem ska kvalitetssäkra data? Vem ska uppdatera data? Malin Ribbenhed, IVL

14 REKO luft - Jordbruk Referensanläggningar: 7 olika produktionsområden med: Nötkreatur resp. svin (fast- och flytgödsel) Emission: NH3 Aktivitetsenhet: kg NH 3 /(djur*år) Tekniska åtgärder: 4 st (lagring, spridning, ooptimerade stallförluster, betesförluster) Aktivitetsförändrande åtgärder: Överföra från fast- till flytgödsel Malin Ribbenhed, IVL

15 REKO luft - Energi Referensanläggningar: pannor < 10 MW, 10-50 MW, 50-100 MW, 100-300 MW, > 300 MW Emissioner: NOx, SO2, CO2 Aktivitetsenhet: GWh tillfört bränsle Tekniska åtgärder: 7 st (förbränningstekniska åtgärder, SNCR, SCR rökgasavsvavling, kalkstensinjektion) Aktivitetsförändrande åtgärder: Bränslebyten Malin Ribbenhed, IVL

16 REKO luft - Vägtrafik Malin Ribbenhed, IVL Referensanläggningar: Personbil, lätt lastbil, bussar, tung lastbil 3,5-16t, tung lastbil >16t, mopeder och motorcyklar, 2-taktare, motorcyklar, 4-taktare Emissioner: NOx, SO2, CO2, NMVOC, CH4, NH3 TSP, partiklar Aktivitetsenhet: miljon fordonskm Tekniska åtgärder: 12 st såsom ex. förbättrad bränslekvalitet, katalysator Aktivitetsförändrande åtgärder: 9 st, ex. Ökad beläggning i personbilar vid pendling Alternativa bränslen

17 REKO luft - Illustrativt exempel 3 referensanläggningar: 100-300 MW: EO5, EO1, trädbränsle, förädlat Malin Ribbenhed, IVL

18 REKO luft - Forts. exempel Emissioner 2015 av NO X och SO 2 NO X max 750 ton (27% minskning) SO 2 max 1500 ton (28% minskning) Malin Ribbenhed, IVL

19 REKO luft - Resultat EO5, exempel

20 012345678 x 10 8 SO2 NOx CO2 Emmissions for all reference installations Unabated Baseline Optimised Common limit -0.500.511.522.5 x 10 6 "100-300 MW, Eo5" "100-300 MW, Eo1" "100-300 M...refined" Activity change Total Cost of solution for reference installations (relative to NO measures) Baseline Optimised REKO luft - Resultat tot, exempel

21 REKO luft - Vad kvarstår? • Utökning med data för befintliga sektorer • Utökning av sektorer • Användarvänlighet • Datavärdskap för åtgärdskostnader Malin Ribbenhed, IVL

22 REKO luft - Slutsatser • Behov finns! • Flexibel databasstruktur men måste fyllas med data! • Optimeringsverktyget kan utsöka flera ämnen och sektorer parallellt! • Långsikligt arbete! • Rapport IVL B1608 (finns att ladda ner på www.ivl.se) Malin Ribbenhed, IVL

23 REKO luft - Fortsättning “REKO light”: • Förvalta kunskapen • Skapa ett forum för kunskapsutbyte om åtgärdskostnader • Bidra till ett ökat utbyte av information och öka intresset => hemsida och seminarier Malin Ribbenhed, IVL


Ladda ner ppt "MÖJLIGHETER ATT IDENTIFIERA KOSTNADSEFFEKTIVA ÅTGÄRDER REKO luft - reduktionskostnader för luftemissionsbegränsande åtgärder Malin Ribbenhed, IVL."

Liknande presentationer


Google-annonser