Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsetik och vetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsetik och vetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Forskningsetik och vetenskap
Bengt Berglund

2 Utgångspunkter Inomvetenskaplig utveckling:
Nya upptäckter (Newton, Einstein) Nya teorier (paradigmskiften) Nya forskningsområden (biotek, etc.) Utomvetenskaplig förändring: Organisationer (nya aktörer) Demokrati (politiskt inflytande, bredare bas för beslut) Ekonomi (marknad, fou, multinationella bolag) Etikfrågan har blivit mer komplex, fler inblandade parter, organisationer. Svårare att koppla till individ/företag/ organisation/stat Var ligger ansvaret för etikfrågorna?

3 Teknologisk förändring som evolutionär process
Vardagsrationaliseringar (”learning by doing”) Stegvisa förändringar Diskontinuiteter eller flaskhalsar Produkter Processer Innovationer Nya industrier eller branscher (system) ”Kreativ förstörelse” (J Schumpeter). Förändring av hela det tekno- ekonomiska mönstret

4 Teknologier som förändrat tids- och rumsperspektiven
Transport och infrastruktur Kommunikationsteknologins landvinningar: Boktryckarkonsten Telekommunikation Massmedia Satellittekniken Glasfiberoptiken IT

5 Förändring av tillverkningsprocesser
Hantverket Manufakturen Fabrikssystemet Taylorism (”Rationell arbetsdelning”) Fordism (MTM) Efter-fordism (Flexibilitet kopplad till själva produktionsprocessen, i fabriken och till dess underleverantörer). Nätverk av företag Ett återupprättande av hantverket? På motsvarande sätt har det skett en förändring av produkterna (livscykler). Konjunkturer Gradvis har också inslaget av ingenjörer ökat

6 Innovativa miljöer och teknologiska distrikt
Innovationer bygger till stor del på kunskap baserad på experiment, observation och tester i samarbete Kunskap kräver närhet i innovativa miljöer Information lätt att kodifiera och överföra längre distanser (kräver ej närhet) Miljöerna styrs av regelverk och institutioner som accepteras av aktörerna Teknologiska distrikt/teknopoler utvecklas Produktionen kan idag separeras från fou, design och marknadskännedom. Nationsgränser saknar betydelse

7 Globalisering Några viktiga kännetecken:
Sveriges exportandel av BNP har ökat från ca 20% till ca 50% idag De stora företagen har övervägande delen av sin produktion förlagd utomlands Ägandet har internationaliserats. Mer än 1/3 av börsföretagen utlandsägda Kapitalmarknaden har avreglerats Staten har svårt att driva en nationell politik, än mindre en nationell forskningspolitik Överstatliga organisationer (EU) nya arenor

8 Teknologi och naturvetenskap
Teknologi och vetenskap hör ihop, men många former av teknologi kräver olika kunskaper och naturvetenskapen är bara en Samtidigt påverkas vetenskapen av ny teknologi som ett led i observationer och experiment Problemlösning med hjälp av sociala erfarenheter har också haft stor betydelse (arbetsprocesser) Teknologi berör materiella processer och produkter, men också social organisation och kommunikation Datateknologin är således en social teknologi baserad på materiella processer, mikroelektronik, och formar våra relationer mer med andra människor än vårt förhållande till naturen

9 Teknologi och ekonomi Historien ger flera belägg för att teknologin formats av marknaden Samtidigt kunde det gå lång tid från en uppfinning till dess att den slog igenom som en innovation (ångmaskinen) En del hävdar att dagens teknologi är mer toppstyrd och i händerna på multinationella företag som söker behärska marknaden Makten blir teknologibaserad?

10 Teknologins konsekvenser
Den teknologiska utvecklingen har varit enorm och många gånger oförutsägbar Teknologisk utveckling har ibland skapat förutsättningar som inte var planerade, ibland har detta medfört sociala konflikter (arbetslöshet, miljöproblem etc) Teknologin har också skapat flaskhalsar Produkter Processer Miljöproblemen inget nytt fenomen

11 Teknologiska nätverk Teknologin ingår i nätverk och är ofta länkad till andra teknologier – system Bilismen utgör ett exempel som har starka kopplingar till den kemiska industrin, stålindustrin, datateknik, distribution och transporter Här finns även starka kopplingar till politik, försvarsindustri och intresseorganisationer Komplexiteten ökar, systemen sårbara

12 Vetenskapens integration och internationalisering
Fram till mitten av 1800-talet var vetenskaps- männen enstöringar och få Idag socialt integrerade i samhället med speciella karriärvägar, även kvinnor Vetenskaperna har också breddats och omfattar fler objekt och fler avnämare Kopplingen till industrin är tydlig (stärks av fou) Internationell (gäller även publicering) Vetenskapligt ansvar? Var hamnar de etiska frågorna?

13 Naturvetenskap utan ansvar?
Vid doktorspromovering förr i tiden avlades en ed eller förpliktelse (så ej idag) Idag kan vi fortfarande anmäla en läkare eller advokat som begår misstag eller handlar fel En civilingenjör som medverkar till och utvecklar en för samhället livsfarlig produkt avkrävs ej ansvar, utan detta åvilar fabriksägaren Finns en värdeneutral teknik o naturvetenskap?

14 Autonom teknik? Vanliga påståenden från tekniker:
Tekniken är varken ond eller god Jag kan lika gärna göra det som någon annan Utvecklingen går inte att hejda (determinism) Tekniken löser problemet/n Kan man styra den tekniska utvecklingen? Kärnkraftsomröstningen, Kyoto-avtalet Historien visar att tekniken alltmer kommit att integreras i samhället och därmed är den inte heller autonom

15 Finns en särskild ingenjörsetik?
Ingenjören har en betydande kontroll över teknologin i sin dagliga verksamhet Har mer information om teknologin än flertalet medborgare Har större kompetens att bedöma problem och risker med ny teknik Problemet: Är detta ett vetenskapligt eller ett samhälleligt problem? Var går gränsen för ansvarstagandet (inom företaget eller omfattar det hela samhället?)

16 ”Kommunicera med naturen” J Habermas 1929 -
Det gäller att avliva myten om den autonoma naturvetenskapen, den oberoende forsk- ningen och om den tekniska utvecklingen som faller från himlen likt Newtons äpple Istället måste man påvisa sambanden mellan politisk, kulturell, ekonomisk, naturveten- skaplig och teknisk utveckling Synliggöra spelreglerna i samhället En central fråga inom ingenjörsetiken blir då frågan om vem som styr över den tekniska utvecklingen, eller snarare vilken roll spelar och har tekniken spelat genom historien

17 Vad lär vi av detta? Hur får vi fler samhällsengagerade ingenjörer som syns i debatten? Specialister/generalister? Förmåga att se och formulera de över- gripande problemen och varsebli de intressen som styr problemurvalen Mer samhällsvetenskap/humaniora inom ingenjörsutbildningen?

18 Moral och etik Moral: Etik: Läran om ”god” moral
En uppsättning föreställningar om vad som är rätt och fel, vad man bör och inte bör göra och varför det är så Etik: Läran om ”god” moral Ett teoretiskt reflekterande över frågor kring moral Normativ (den faktiska moralen, hur vi bör agera mot varandra, skyldigheter) Deskriptiv (beskrivning av rådande moral i olika samhällen eller inom grupper) Tillämpad (normativ etisk analys kopplat till ett visst område ex.vis miljöetik, forskningsetik)

19 Forskningsetik Forskning avser ett sytematiskt sökande efter ny kunskap eller nya metoder med vars hjälp ny kunskap kan uppnås Styrs av teoretiska utgångspunkter och etablerade metoder Etik blir då ett teoretiskt reflekterande över frågor kring moral som inkluderar systematisering, analys och kritik Hit räknas: forskningsprocessen, hantering av försökspersoner och försöksdjur samt forskningens konsekvenser på sikt

20 Interna/externa aspekter
Interna: (forskarna och själva forskningen) Bedrivs forskningen på ett korrekt sätt? Metod Kan man lita på resultaten? Värderingar och normer som styr forskningen Ämnets utveckling Nya teorier Externa: (forskningen och samhället) Forskningsverksamhetens effekter (miljöutsläpp) Forskningsresultatens effekter på samhället (nya tekniska landvinningar)

21 Forskningsetiska aspekter
Före: Val av studieobjekt, teorier, område, källmaterial Ansvar för värdet av forskningen Frågeställningar som i förväg styr mot vissa resultat Vem finansierar undersökningen? Under: Teori- och metodval, forskningsfrågor, hypotesformulering Behandling av försökspersoner, experiment, kompetens Fabricering, förfalskning och plagiering Efter: Redovisning av resultaten Samhälleliga tillämpningar av forskningsresultaten Inverkan på världsbilden

22 Intressentperspektiv
Forskarna Finansiärer (universitet, forskningsråd, fonder, företag, kommuner m.m.) Försökspersoner (tester och intervjuer) De som direkt berörs av forskningsresultaten (användare vid tillämpad forskning) Övriga samhället: Indirekt med och finansierar Berörs förr eller senare av forskningsresultaten

23 Historik C Babbage på 1830-talet om vetenska- pens förfall i England:
Trimming (data rensas bort som avviker från de önskade resultaten) Cooking (endast de studier eller observationer som passar forskarens avsikter tas med) Forging (data fabriceras, man hänvisar till studier som ej finns) Hoaxing (hitta på något som ej finns)

24 Avskräckande exempel Forskarnas övergrepp på koncentrations- lägerfångar i Nazityskland Tuskegeestudien i USA Hypotesen att afroamerikaner var särskilt benägna att få syfilis, vägrades penicillin Åtgärder mot övergrepp inom forskningen: Nürnbergkoden (regler för experiment på människor fastställs efter kriget) Helsingforsdeklarationen (medicin)

25 Andra exempel Deceptionsforskning (forskaren säger sig studera en sak, men gör något annat) Grävande journalistik med dold kamera eller utklädda forskare (Wallraff) Forskning på djur, debatten om kloning Fusk Partiskhet Plagiat Nedladdning på nätet? Forskningsetiska kommittéer – en lösning?

26 Modell för etisk analys
Identifiering av problemet: Vad är problemet? Är det fråga om ett eller flera problem? Vilka värden, principer och intressen står på spel? Informationsinsamling: Vilken information är relevant för just det här problemet, just den här situationen? Fastställande av alternativen: Vilka handlingsalternativ är tillgängliga? Bedömning: Vad är möjliga/troliga utfall (konsekvenser) för respektive handlingsalternativ?

27 Modell forts. Värdering: Beslut: Handling:
Vilka för- och nackdelar finns med respektive alternativ? På vilka sätt berörs olika etiska normer? Hur väga handlings-alternativens för- och nackdelar? Beslut: Vad bör jag göra? Handling: Motivera beslut!

28 Skäl för riktlinjer om forskningsetik
Skydda försökspersoner Skydda forskarkåren Öppet beskriva och klargöra praxis Uppmärksamma etiskt känsliga inslag i forskningen Vägleda forskningsverksamheten Skapa konsensus om värden för forskning inom ett specifikt område Möjliggöra extern granskning av forskning Stärka forskarprofessionen i samhället Utarbeta regler och underlag för praxis i undervisning och forskarutbildning Behandla andra som Du själv skulle vilja bli behandlad

29 Oacceptabel forskning
Innebär övergrepp på eller förtryck av människor Medför stora risker för inblandade eller samhället i stort Förstärker ojämlikhet eller skillnader mellan rika och fattiga länder Bygger på resultat från oacceptabel forskning Forskning på ”förbjudna” subjekt Ofri forskning Finansiering från oacceptabla källor

30 Pseudovetenskap Auktoritetstro Experiment som ej kan upprepas
Handplockade exempel Ovilja till prövning Likgiltighet inför motsägande fakta Inbyggda undanflykter Förklaringar överges utan att ersättas


Ladda ner ppt "Forskningsetik och vetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser