Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljöverket 1 Belastningsergonomi Den här OH-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 1998:1 och Manuell hantering,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljöverket 1 Belastningsergonomi Den här OH-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 1998:1 och Manuell hantering,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljöverket 1 Belastningsergonomi Den här OH-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 1998:1 och Manuell hantering, AFS 2000:1. Använd OH-serien i utbildningssammanhang. Genom att lyfta fram föreskrifternas olika delar – paragraferna, checklistan samt modellerna för riskbedömning – och förtydliga deras innehåll, så blir det lättare att förebygga belastningsskador. Komplettera gärna OH-serien med egna fotografier från aktuella arbetsplatser, som kan vara till nytta vid arbetet med riskbedömning. © Illustrationer: Stina Söderholm, Layout och Original.

2 Arbetsmiljöverket 2 Belastningsergonomi AFS 1998:1

3 Arbetsmiljöverket 3 1 § Tillämpningsområde och syfte … förhållanden ska ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs.

4 Arbetsmiljöverket 4 Ergonomi Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa – teknik – organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system. (Svensk version, ESS 2006)

5 Arbetsmiljöverket 5

6 6 Skelett, nerver och muskler är kroppens rörelseorgan

7 Arbetsmiljöverket 7 Samband mellan fysisk belastning och skaderisk (Winkel 1989)

8 Arbetsmiljöverket 8 Riskfaktorer för belastningsbesvär –Böjda och/eller vridna arbetsställningar och arbetsrörelser –Arbete ovanför axelhöjd och nedanför knähöjd –Arbete utanför underarmsavstånd –Statiskt muskelarbete –Ensidigt upprepat arbete –Manuell hantering (lyft, skjuta och dra)

9 Arbetsmiljöverket 9 Checklista - Belastningsfaktorer ur AFS Belastningsergonomi, bilaga B 1. Är golvet/underlaget ojämnt, sluttande, halt eller stumt? Finns det trösklar, nivåskillnader eller andra hinder? 2. Är arbetsredskap och övriga anordningar olämpligt utformade eller dåligt inställda … … … … 17. Saknas tekniska hjälpmedel som kan underlätta arbetet?

10 Arbetsmiljöverket 10 Riskbedömning Rött område Rött område = Olämpligt • Alla eller flertalet av arbetstagarna riskerar belastningsbesvär • Åtgärda omgående om det inte finns särskilda skäl att avvakta

11 Arbetsmiljöverket 11 Riskbedömning Gult område Gult område = Värdera närmare • Ett flertal arbetstagare riskerar belastningsbesvär • Noggranna undersökningar och bedömningar behövs

12 Arbetsmiljöverket 12 Riskbedömning Grönt område Grönt område = Acceptabelt • Ingen risk för de flesta arbetstagare • Det kan krävas viss försiktighet för särskilda riskgrupper

13 Arbetsmiljöverket 13 2 § Arbetsställningar och arbetsrörelser … använd för kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Undvik långvarigt eller ofta återkommande arbete med - böjd eller vriden bål, - händerna över axelhöjd eller - under knähöjd.

14 Arbetsmiljöverket 14 Nackens rörelser: Böjning framåt och bakåt, åt sidan samt vridning

15 Arbetsmiljöverket 15 Ledens uppbyggnad

16 Arbetsmiljöverket 16 Ryggradens segment

17 Arbetsmiljöverket 17 Ryggradens rörelser: Böjning framåt och bakåt, åt sidan samt vridning

18 Arbetsmiljöverket 18 Arbetshöjder

19 Arbetsmiljöverket 19 Inre och yttre arbetsområden

20 Arbetsmiljöverket 20 Modell för bedömning av arbetsställningar

21 Arbetsmiljöverket 21 3 § Manuell hantering och annan kraftutövning … arbete som kräver kraftutövning ska ordnas och utformas så att arbetstagaren kan arbeta … utan att utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar.

22 Arbetsmiljöverket 22 Manuell hantering AFS 2000:1

23 Arbetsmiljöverket 23 Disk (mellankotskiva)

24 Arbetsmiljöverket 24 Hävarmseffekten

25 Arbetsmiljöverket 25 Cirkulation Hjärta – Muskler – Lungor

26 Arbetsmiljöverket 26 Prestationsförmåga Styrka – Teknik – Motivation

27 Arbetsmiljöverket 27 Handen och verktyget

28 Arbetsmiljöverket 28 Modell för bedömning av lyft

29 Arbetsmiljöverket 29 Modell för bedömning av skjuta och dra-arbete

30 Arbetsmiljöverket 30 Påverkande faktorer –Tidspress –Handlingsutrymme –Arbetsställning –Utrymme –Klimatförhållanden –Kunskap, erfarenhet och styrka –Arbetskläder och skor –Greppbarhet –Underlag och nivåskillnader –Bäravstånd –Precision

31 Arbetsmiljöverket 31 4 § Ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete … ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet ska normalt inte förekomma … … det förebyggs genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar variationen.

32 Arbetsmiljöverket 32 Ensidigt upprepat arbete En eller några få arbetsuppgifter utförs med liknande arbetsrörelser om och om igen, ofta med högt tempo och kort arbetscykel

33 Arbetsmiljöverket 33 Bundet och styrt arbete Bundet arbete Fysiskt bunden till en arbetsplats eller till vissa arbetsverktyg. Arbetsställningar och arbetsrörelser är begränsade. Styrt arbete Styrningen är relaterad till ledning och organisering av arbetet, arbetsinnehållet och/eller tekniken.

34 Arbetsmiljöverket 34 Starkt styrt arbete • Små eller inga möjligheter att planera och lägga upp sitt eget arbete. • Små eller inga möjligheter att fatta beslut om hur det egna arbetet ska utföras. Etc.

35 Arbetsmiljöverket 35 Möjliga organisatoriska åtgärder Arbetsväxling/Arbetsrotation, man byter mellan arbetsuppgifter med likartat innehåll Arbetsutvidgning, flera olika arbetsuppgifter förs samman Arbetsberikning, bredare arbetsuppgifter med olika skicklighets- och kvalifikationskrav

36 Arbetsmiljöverket 36 Skuldermuskulatur

37 Arbetsmiljöverket 37 Statiskt och dynamiskt arbete

38 Arbetsmiljöverket 38 Handintensivt arbete

39 Arbetsmiljöverket 39 ”Askungehypotesen” tid kraft

40 Arbetsmiljöverket 40 Modell för bedömning av ensidigt upprepat arbete

41 Arbetsmiljöverket 41 Förvärrande faktorer –Kraft –Precision –Hög hastighet –Hög vikt –Dålig greppbarhet –Kognitiv belastning –Störningar i produktion –Dåliga sociala relationer –Svagt socialt stöd –Belöningssystem som premierar kvantitet –Klimat, kyla

42 Arbetsmiljöverket 42 5 § Handlingsutrymme … arbetstagaren ska ha möjligheter att påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning kan åstadkommas.

43 Arbetsmiljöverket 43 Handlingsutrymme –Växla arbetsuppgifter –Pauser vid behov –Anpassa arbetstempo –Växla mellan sittande och stående –Få hjälp vid behov –Påverka utrustning och arbetsmetoder

44 Arbetsmiljöverket 44 Variation och rörelsevariation Förändring av belastning över tid,  arbetstakt,  arbetstyngd och  arbetsrörelser

45 Arbetsmiljöverket 45 Återhämtning –Rörelsevariation –Mental variation –Paus och rast –Avkoppling från arbetet –God sömn –Vila –Fysisk aktivitet

46 Arbetsmiljöverket 46 Variation och återhämtning

47 Arbetsmiljöverket 47 Stress förstärker belastningen

48 Arbetsmiljöverket 48 6 § Kunskaper, färdigheter och information … arbetstagaren ska ha tillräckliga kunskaper om – lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, – hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, – vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför samt – tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. Möjlighet ska ges till praktisk träning av arbetsteknik.

49 Arbetsmiljöverket 49 Träning och utbildning för: • Inlärning av arbetsteknik/förflyttningsteknik • Användning av hjälpmedel • Lyftteknik

50 Arbetsmiljöverket 50 Instruktion

51 Arbetsmiljöverket 51 7 § Ansvar för arbetstagare Arbetstagaren ska vara uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner för hur hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar ska undvikas. Arbetstagare som bedömer att en arbetsuppgift kan medföra sådana belastningar skall underrätta arbetsgivaren om detta.

52 Arbetsmiljöverket 52 Informera om brister

53 Arbetsmiljöverket 53 8 § Tillverkare, importör, överlåtare och upplåtare Tillverkare, importörer, överlåtare och upplåtare ska … se till att de tekniska anordningar, ämnen och förpackningar som levereras inte vållar hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar vid … hantering. När det behövs ska det vid leveransen medfölja information om hur anordningarna, ämnena och förpackningarna ska hanteras på ett belastningsergonomiskt säkert sätt.

54 Arbetsmiljöverket 54 Tillverkare har också ansvar

55 Arbetsmiljöverket 55 9 § Byggherrar och övriga som medverkar vid projekteringen Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska vid projekteringen förebygga att hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar uppkommer under byggskedet eller i det avsedda brukandet av byggnaden. Detta gäller särskilt i fråga om materialval, åtkomlighet och transporter.

56 Arbetsmiljöverket 56 Projektering i bygg- och brukskede

57 Arbetsmiljöverket 57 10 § Samordningsansvarig för ett gemensamt arbetsställe Den som är samordningsansvarig för ett gemensamt arbetsställe ska ta hänsyn till riskerna för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar särskilt ifråga om - åtkomlighet, - framkomlighet, - transporter samt - förflyttning av material, utrustning och annat gods.

58 Arbetsmiljöverket 58 Krav på samordning

59 Arbetsmiljöverket 59 11 § Den som råder över ett arbetsställe Den som råder över ett arbetsställe ska se till att de som utför arbete där, utan att vara anställda av honom, inte utsätts för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar. Han ska också se till att de inte utsätts för belastningar till följd av utrustning som tillhandahålls på arbetsstället.

60 Arbetsmiljöverket 60 Den som råder över arbetsstället har ansvar

61 Arbetsmiljöverket 61 12 § … den som anlitar inhyrd arbetskraft Den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet, … likställs med arbetsgivare. Den som utför arbetet likställs med arbetstagare.

62 Arbetsmiljöverket 62 Inhyrd personal ska ha bra arbetsmiljö


Ladda ner ppt "Arbetsmiljöverket 1 Belastningsergonomi Den här OH-serien bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi, AFS 1998:1 och Manuell hantering,"

Liknande presentationer


Google-annonser