Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vänsterskolan Ekonomi. Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. August Strindberg, ur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vänsterskolan Ekonomi. Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. August Strindberg, ur."— Presentationens avskrift:

1 1 Vänsterskolan Ekonomi

2 Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. August Strindberg, ur Liten katekes för underklassen

3 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin • Grundläggande teoretiska skiljelinjer • Att inom givna ramar ”bäst hushålla med knappa resurser…” • …eller föra en kamp om hur ”produktionen” och ”reproduktionen” i samhället ska organiseras?

4 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin • ”Klassuppdelningen bygger på människors olika förhållande till produktionen av varor och tjänster” (ur partiprogrammet). • Liberaler ser bara individer – inte klasser eller ekonomiska strukturer • Maktförhållandena döljs bakom marknadsrelationer

5 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin • Den stora majoriteten av världens kvinnor och män tjänar sitt uppehälle genom att lönearbeta – sälja sin arbetskraft – i privata företag eller i den offentliga sektorn. De äger inte så mycket kapital att det ger någon makt, de har ingen beslutanderätt över produktionen och de kontrollerar inte andras arbete. De utgör arbetarklassen (ur partiprogrammet).

6 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin • Mot dem står borgarklassen. Det är den lilla minoritet som äger och kontrollerar kapital i en sådan utsträckning att det ger en avgörande makt över samhället. De bestämmer över produktionen och kontrollerar andras arbete och de värden som det skapar (ur partiprogrammet). • Det ”ekonomiska tvånget” att sälja sin arbetskraft gör att kapitalet kan exploatera arbetets ”mervärde”

7 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin • Kapital – en maktrelation mellan klasser • Vinstintressen och konkurrens dominerar samhällsutvecklingen • Den ekonomiska utvecklingen framstår som ”naturlig” • Klyftor och kriser, spekulation och oligopol: naturliga inslag i kapitalismen • Ojämlik internationell ekonomisk utveckling

8 1. Vänsterns kritik av den politiska ekonomin • ”Gratis” naturresurser och (kvinnors) obetalda arbete är förutsättningar för kapitalismen som både liberaler och socialister ofta bortsett från. • Vänsterns perspektiv idag: en syntes av marxistiska, feministiska och ekologiska perspektiv – och en hel del keynesianskt inspirerad politik • Demokratiskt styrd ekonomi: socialism som utgår från behov och ekologi istället för vinstmaximering • På kort och lång sikt

9 2. Hur är det idag och varför? • Statens roll avgörande • Ekonomisk politik påverkar det mesta • Penningpolitik och finanspolitik • Keynesianisk stimulanspolitik och välfärdsstat

10 2. Hur är det idag och varför? • Val av ekonomisk politik avgörande för jämställdheten

11 11 2. Hur är det idag och varför? Från keynesianism och vänsterkritik till kriser och nyliberal normpolitik

12 2. Hur är det idag och varför? • Sveriges ekonomiska politik idag • Räntan påverkar aktiviteten • Riksbanken håller arbetslösheten uppe • Teorier som menar att full sysselsättning är omöjligt

13 • Ett budgetramverk som behöver reformeras • Ökad investeringskvot krävs Fasta bruttoinvesteringar som andel av BNP. Övre linjediagram total investeringskvot, mellan näringslivets och nedre offentlig sektors. Källa: SCB och Macrocrbond – redovisat i Ekonomifakta. 2. Hur är det idag och varför?

14 14 Arbetslöshet 15-74 år Sysselsättningsgrad 15-74 år

15 2. Hur är det idag och varför? Växande inkomstklyftor

16 2. Hur är det idag och varför? Antal långtidsarbetslösa

17 2. Hur är det idag och varför? Växande klyftor mellan kvinnor och män

18 2. Hur är det idag och varför? Allt fler fattiga – störst ökning bland kvinnor

19 2. Hur är det idag och varför? Utvecklingen av den relativa barnfattigdomen

20 20 2. Hur är det idag och varför? •Varför för regeringen en sådan här politik? •Full sysselsättning och starka fackföreningar nyckelfråga för arbetarrörelsen •Regeringens samlade politik upprätthåller arbetslösheten och försvagar facket och löntagarna

21 2. Hur är det idag och varför? • Massarbetslöshet stärker arbetsgivarna • Löneandelen av BNP sjunkit (EU 15-länderna respektive Sverige 1960-2000)

22 2. Hur är det idag och varför? • Teorin om effektiva marknader har kapsejsat i och med krisen • Ökade klyftor grunden till krisen • Världens finansiella tillgångar tre och en halv gång så stora som real BNP • Svenska bankers omsättning 4,5 gånger Sveriges BNP • Förlusterna socialiseras – vinsterna privatiseras • Regeringens politik förvärrar krisen

23 3. Vänsterpartiets alternativ – Vår ekonomiska politik är verktyg • Jämlikt och jämställt samhälle • Jämlika samhällen mår bättre • Omfördelning alltid bra, men särskilt vettigt när ekonomin krisar • Kvinnors deltagande i arbetslivet både en demokratifråga och en nyckelfråga för ekonomin • Full sysselsättning

24 Hur fixar vi fler jobb? • Nytt ramverk för statsbudgeten • Direkta jobb i den offentliga sektorn istället för skattesänkningar • Samhällsnyttiga investeringar • Ökad jämlikhet stimulerar ekonomin – socialförsäkringar och a-kassa • En aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik

25 Alternativt ramverk för full sysselsättning • Sysselsättningsmål ska ingå i finans- och penningpolitiken • Åtgärdsplaner för full sysselsättning • Överskottsmålet ersätts med ett mål om balans över en konjunkturcykel • Ettåriga utgiftstak • Demokratisering av penningpolitiken • Balanskravet på kommunerna ska gälla över en konjunkturcykel • Införande av investeringsbudget

26 Satsningar på välfärdsjobb • Direkta jobb i den offentliga sektorn istället för skattesänkningar • Storsatsning på hemtjänst och äldreomsorg • Utökad barnomsorg och fler lärare i skolan • Mer pengar till kommunerna

27 Öka kvinnors sysselsättning • Satsningar på välfärdsjobb • Barnomsorg på obekväm arbetstid • Individualiserad föräldraförsäkring • Rätt till fasta jobb på heltid • Slopad 75-dagarsregel vid deltidsstämpling

28 Samhällsnyttiga investeringar • Grön omställning inom infrastrukturen • Gröna satsningar på energiomställning och klimatinvesteringar • Statligt stöd till byggande av hyresrätter och upprustningar • Satsningar på utbildning och arbetsmarknadspolitik

29 29 Fler jobb med Vänsterpartiets politik Tabell 12 Direkta jobb i Vänsterpartiets budgetförslag antal personer, netto jmf med regeringen 201320142015 Kommunala välfärdssatsningar30 20041 10053 500 Bostadssatsningar ersätter ROT±0 Infrastruktursatsningar4 4005 2006 900 Övriga verksamheter7 7006 7006 900 Övergångsjobb14 000 Lärlingsanställningar11 0008 100 Traineeanställningar11 500 Utbildningsvikariat m.m.4 0006 3006 500 Totalt82 80092 900107 400 Tabell 13 Utbildningsplatser i Vänsterpartiets budgetförslag utbildningsplatser, jmf med regeringen 201320142015 Komvux inklusive yrkesvux26 60029 85035 625 Yrkeshögskolan8 0006 500 Högskola8 600 Arbetsmarknadsutbildning10 000 Totalt53 20054 95060 725 Direkta jobb och utbildningsplatser, exempel hösten 2012

30 30 Fler jobb med Vänsterpartiets politik

31 Ungdomsgaranti • Aktiva insatser från första dagen man skrivs in på Arbetsförmedlingen • Inom 90 dagar ska man erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning • Fyra former av arbete: garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställning och traineeanställning • Fyra former av utbildning: arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux och komvux • Sammantaget 57 000 jobb- och utbildningsplatser mer än regeringen

32 A-kassa och sjukförsäkring • A-kassan ska gå att leva på – den ska hjälpa till att upprätthålla lönenivåer • Sjukförsäkringen måste ge ersättning till alla som är sjuka

33 Riktlinjer för skattepolitiken • Få fler i arbete • Trygga välfärden • Öka jämlikhet och jämställdhet • Bidra till hållbar utveckling • Likformig beskattning • Skatt efter bärkraft

34 Skattepolitik – inkomstskatt • Gör inkomstskatten mer rättvis • Nu: avtrappat av jobbskatteavdrag från månadslöner på över 30 000 kr • På sikt: likformig beskattning • Inför skatteavdrag för medlemskap i a-kassa och fack

35 Skattepolitik – kapital • Beskatta ägda bostäder mer än idag • Ta bort fastighetsskatten på hyreshus • Inför förmögenhetsskatt och skatt på arv • Bolagsskatten ska vara konkurrenskraftig • Skatt på finansiella transaktioner

36 Skattepolitik – miljö • Miljöfarlig verksamhet ska beskattas – ”förorenaren betalar” • Höj koldioxidskatten – kompensera landsbygd och låginkomsttagare • Inför flygskatt • Beskatta handelsgödsel och bekämpningsmedel – satsa pengarna på miljöåtgärder i jordbruket

37 Förändrad syn på ekonomisk politik • Borgerliga ledarsidor förespråkar Keynes • Historiska exempel förskräcker • Riksbankens räntepolitik kritiseras inifrån • Flera tunga internationella ekonomer kritiska

38 Hur vi vinner allierade? • Samsyn med Vänsterpartiet om den ekonomiska politiken • LO och TCO står delvis för samma ekonomiska politik som vi • Kommunicera ekonomisk politik begripligt • Koppla till sånt som är viktigt i människors vardag


Ladda ner ppt "1 Vänsterskolan Ekonomi. Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. August Strindberg, ur."

Liknande presentationer


Google-annonser