Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MdH 2013 +MdH 2014-02-03 UNDERSÖKNINGEN RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET UNDERSÖKNINGSRESULTAT AGERUS SYSTEM 67,3% (647 av 962) SVARSFREKVENS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MdH 2013 +MdH 2014-02-03 UNDERSÖKNINGEN RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET UNDERSÖKNINGSRESULTAT AGERUS SYSTEM 67,3% (647 av 962) SVARSFREKVENS."— Presentationens avskrift:

1 MdH 2013 +MdH 2014-02-03 UNDERSÖKNINGEN RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET UNDERSÖKNINGSRESULTAT AGERUS SYSTEM 67,3% (647 av 962) SVARSFREKVENS

2 Här är resultatet av undersökningen. Nu ska gruppen gemensamt tolka resultatet och diskutera åtgärder som förbättrar arbetssituationen. 1. För en dialog om undersökningens resultat Samtala om varje område och kom fram till en gemensam bild av vad resultatet säger. Se till att alla i gruppen deltar i diskussionen. 2. Sammanfatta Notera de viktigaste positiva och negativa faktorerna i gruppens arbetssituation. Samtala om hur de positiva faktorerna kan bibehållas eller stärkas ytterligare och hur de negativa faktorerna kan åtgärdas. 3. Besluta om förbättringsaktiviteter Bestäm ett antal förbättringsaktiviteter. Kontakta andra grupper för aktiviteter som behöver koordinering. Kontakta chef/ledning om ni behöver stöd eller mandat för att genomföra en viss aktivitet. Börja med ett mindre antal aktiviteter. 4. Bestäm tid för nästa möte Bestäm en tid när vi följer upp arbetet med aktiviteterna. När aktiviteterna är genomförda, se över analysen på nytt och besluta om nya aktiviteter att genomföra. Lycka till! AGERUS INSTRUKTION GRUPPENS UTVECKLINGSPROCESS 2

3 PRESTATION & IDENTIFIKATION ÖVERSIKT 3

4 AGERUS PRESTATIONSINDEX, APIPRESTATIONSPROFIL API-värde 78,1 (max 100) API visar i vilken utsträckning de fem villkoren för prestation är uppfyllda. API används för att enkelt se enhetens utveckling över tid. Ett API-värde på 78,1 tyder på att villkoren för prestation är uppfyllda i hög grad. Arbetssituationen kan dock alltid utvecklas. Människorna inom enheten bör utifrån resultatet besluta ett antal förbättringsaktiviteter som bibehåller eller ytterligare stärker villkoren för prestation. Alla fem villkor för prestation måste vara över 3 för att förutsättningar för prestation ska finnas, oavsett API-värde. Ett lågt skattat villkor vägs inte upp av andra högt skattade villkor. Är villkoren ojämna (>0,5 enheter) kan även detta hindra prestation. Bäst prestation får man med en hög och jämn profil. Ett utropstecken över en stapel innebär att det finns en stor spridning bland svaren. SAMMANFATTNING API OCH PRESTATIONSPROFIL 4

5 AGERUS IDENTIFIKATIONSINDEX, AIIIDENTIFIKATIONSPROFIL AII-värde 77,0 (max 100) AII visar i vilken utsträckning de fyra mänskliga basbehoven är uppfyllda i arbetet och används för att enkelt se enhetens utveckling över tid och för att jämföra olika enheter med varandra. När basbehoven är uppfyllda kan man identifiera sig med företaget eller organisationen, dvs känna samhörighet, stolthet och lojalitet. Ett AII-värde på 77 tyder på att basbehoven är uppfyllda i hög grad. Arbetssituationen kan dock alltid utvecklas. Människorna inom enheten bör utifrån resultatet besluta ett antal förbättringsaktiviteter som bibehåller eller ytterligare stärker basbehoven. Alla fyra basbehov måste vara över 3 för att arbetssituationen ska leda till identifikation, oavsett AII-värde. Ett lågt skattat behov vägs inte upp av andra högt skattade behov. Är behoven ojämna (>0,5 enheter) kan även detta motverka identifikation. Bäst identifikation får man med en hög och jämn profil. Ett utropstecken över en stapel innebär att det finns en stor spridning bland svaren. SAMMANFATTNING AII OCH IDENTIFIKATIONSPROFIL 5

6 FRÅGOR MED HÖGST RESULTATFRÅGOR MED LÄGST RESULTAT 4,5 - Mina arbetsuppgifter är viktiga för organisationen - VILL - VILLKOR FÖR PRESTATION 4,4 - I mitt arbete kan jag ta egna initiativ för att lösa problem - FÅR - VILLKOR FÖR PRESTATION 4,4 - Mitt arbete känns ansvarsfullt - BÖR - VILLKOR FÖR PRESTATION 4,4 - I mitt arbete behöver jag ständigt lära mig nya saker - KAN - VILLKOR FÖR PRESTATION 4,4 - Min arbetsinsats bidrar till verksamhetens nytta - BIDRA - MÄNSKLIGA BASBEHOV 4,4 - Jag känner att jag bidrar med mitt kunnande i arbetet - BIDRA - MÄNSKLIGA BASBEHOV 3,3 - Jag har förtroende för högsta ledningen i organisationen - ÖVRIGA FRÅGOR - PÅVERKARE 3,4 - Vår arbetsgrupp är effektiv i att driva förbättringsarbete tillsammans - GRUPPEFFEKTIVITET - PRESTATION 3,4 - Mitt arbete påverkar min hälsa positivt - HÄLSA - KONSEKVENSER 3,4 - Jag känner en stor samhörighet med organisationen - IDENTIFIKATION - IDENTIFIKATION 3,5 - Jag kan själv påverka de viktigaste besluten som rör mitt arbete - FÅR - VILLKOR FÖR PRESTATION 3,5 - Jag har de resurser jag behöver för att kunna prestera bra - ÖVRIGA FRÅGOR - PÅVERKARE HÖGSTA & LÄGSTA FRÅGOR ÖVERSIKT 6

7 Området visar medarbetarnas upplevelse av engagemang för arbetsuppgifterna och uppdraget. Tänk på att detta område inte nödvändigtvis är detsamma som motivation eller lust. Dessa kan snarare ses som konsekvenser av att ha klarat av prestationen. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni kan skapa en inspirerande arbetssituation. Vad engagerar oss i arbetet? Hur kan vi bidra till engagemang hos varandra? Vad skapar känslan av stolthet för vårt arbete? 1. Jag vill i hög grad arbeta med mina arbetsuppgifter 2. Mina arbetsuppgifter motiverar mig att gå till arbetet 3. Mina arbetsuppgifter är viktiga för organisationen 4. Jag är stolt över mina arbetsuppgifter VILLKOR FÖR PRESTATION VILL 7

8 Området visar medarbetarnas upplevelse att vara informerade om arbetet. Det viktigaste är inte att veta allt, eller ha all information utan uppleva sig veta det man behöver veta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni får ett öppet informationsflöde i arbetssituationen. Hur hittar vi rätt information? Hur informerar vi varandra? Hur värderar vi information? 1. Jag är oftast säker på vad som är min uppgift i arbetet 2. Jag hittar själv information ifall jag behöver veta något 3. Jag är uppdaterad med den senaste informationen som berör mitt arbete 4. Mitt arbete är organiserat på sådant sätt att jag har god överblick VILLKOR FÖR PRESTATION VET 8

9 Området visar medarbetarnas upplevelse av sin kompetens kopplat till arbetsuppgifterna. Flera aspekter är viktiga när det gäller upplevelsen att vara kunnig. Att man har tillräcklig kompetens, att man får användning för den kompetens man har, att man utvecklas och lär sig mer, etc. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni får till stånd kompetensutveckling i arbetssituationen. Hur lär vi oss av varandra? Hur använder vi varandras kompetens? Hur ser vi till att vi inte får kompetensbrist i gruppen? 1. Jag kan tillräckligt mycket för att kunna utföra mina uppgifter på ett bra sätt 2. Jag klarar av alla mina arbetsuppgifter 3. Jag tycker att jag får användning av min kompetens i arbetet 4. I mitt arbete behöver jag ständigt lära mig nya saker VILLKOR FÖR PRESTATION KAN 9

10 Området visar medarbetarnas upplevelse av mandat och frihet i arbetet. Tänk på att det bästa inte nödvändigtvis är att ha alla mandat eller befogenheter, utan ha rätt befogenheter kopplat till ansvaret och uppdraget. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni skapar en tillåtande arbetssituation. Är det tydligt vilket mandat vi har? Behöver vi ofta fråga om lov och tillåtelse? Är jag ofta rädd att göra fel? 1. I mitt arbete kan jag ta egna initiativ för att lösa problem 2. I praktiken bestämmer jag själv på vilket sätt jag utför mitt arbete 3. Jag kan själv påverka de viktigaste besluten som rör mitt arbete 4. Jag planerar själv hur mycket tid jag lägger ned på olika arbetsuppgifter VILLKOR FÖR PRESTATION FÅR 10

11 Området visar medarbetarnas upplevelse av ansvar och vilka krav som ställs på individerna. Ansvar bör vara både tydligt och tillräckligt stort. För lite ansvar är lika illa som för stort ansvar. Reflektionsfrågor Samtala om ert uppdrag och hur kraven blir tydliga och genomförbara. Tar jag mitt ansvar i gruppen? Hur delar vi på ansvaret i gruppen? Vet vi vad som förväntas av oss? 1. Mitt ansvar stämmer väl överens med de befogenheter jag har 2. Jag har tillräckligt med ansvar i mitt arbete 3. När det gäller mitt arbete vet jag vad som förväntas av mig 4. Mitt arbete känns ansvarsfullt VILLKOR FÖR PRESTATION BÖR 11

12 Området visar medarbetarnas upplevelse av gruppens gemensamma prestation. Reflektionsfrågor Samtala om gruppens effektivitet och samverkan. Vilket är gruppens gemensamma uppdrag? Klarar vi av vårt uppdrag? Samarbetar gruppen bra? 1. Vår arbetsgrupp arbetar effektivt tillsammans 2. Vår arbetsgrupp är effektiv i att driva förbättringsarbete tillsammans 3. Vår arbetsgrupp är duktig på att leverera kvalitativa tjänster/produkter PRESTATION GRUPPEFFEKTIVITET 12

13 Området visar medarbetarnas upplevelse av sin egen individuella prestation. Reflektionsfrågor Samtala gärna om individernas prestation. I gruppdiskusssionen kan man be deltagarna ge exempel på när de upplevt sig prestera bra och hur det känns. När gjorde jag en riktigt god prestation senast? Hur kändes det? Vad bidrog till att jag klarade det så bra? 1. Jag är effektiv i mitt arbete 2. När jag går hem från jobbet en vanlig dag känner jag mig oftast nöjd med vad jag har uträttat 3. På det hela taget gör jag ett utmärkt jobb PRESTATION INDIVIDPRESTATION 13

14 Att ka ̈ nna tillho ̈ righet i ett socialt sammanhang a ̈ r ett basbehov fo ̈ r att vilja ge sitt bidrag i arbetet. Det a ̈ r inte ovanligt att individens prima ̈ ra sociala behov ma ̊ nga ga ̊ nger uppfylls pa ̊ arbetet da ̊ arbets- gruppen i dag mer och mer fa ̊ r rollen som sa ̊ kallad prima ̈ rgrupp. (Traditionellt utgo ̈ rs prima ̈ rgruppen av ”familjen”). Reflektionsfrågor Samtala om vad som skapar tillho ̈ righet i arbetet. Vad skapar ka ̈ nsla tillho ̈ righet i va ̊ r grupp? Ka ̈ nner vi varandra? Vet jag vad de andra i gruppen ta ̈ nker om va ̊ rt arbete? Vad kan utveckla va ̊ r ka ̈ nsla av tillho ̈ righet? 1. Jag känner att jag tillhör min arbetsgrupp 2. Det känns bra att gå till jobbet efter ledighet för att få träffa mina arbetskamrater MÄNSKLIGA BASBEHOV TILLHÖRA 14

15 Vad som a ̈ r utvecklande a ̈ r ho ̈ gst individuellt. Varje individ beho ̈ ver dock ka ̈ nna att han/hon va ̈ xer, la ̈ r sig mer och fa ̊ r nya utmaningar. Om man upplever stagnation i utvecklingen bo ̈ rjar individen inte sa ̈ llan fundera pa ̊ andra mo ̈ jligheter fo ̈ r utveckling. Koppla utvecklingen till gruppens uppdrag och arbetsuppgifterna. Reflektionsfrågor Samtala om hur alla kan fa ̊ utvecklas i arbetet. Pa ̊ vad sa ̈ tt kan va ̊ rt uppdrag vara utvecklande? Hur kan vi utveckla varandra? 1. Jag känner att jag utvecklas genom mina arbetsuppgifter 2. Mitt arbete bidrar till min personliga utveckling MÄNSKLIGA BASBEHOV UTVECKLAS 15

16 Att fa ̊ bli bekra ̈ ftad a ̈ r ett tredje grundla ̈ ggande ma ̈ nskligt behov. Att bli bekra ̈ ftad fo ̈ r den man a ̈ r och det man go ̈ r och klarar av, skapar ba ̊ de identitet och sja ̈ lvka ̈ nsla. Bekra ̈ ftelsen blir ocksa ̊ en viktig ”kalibrering” av kvalitet och resultat i arbetet. Ta ̈ nk pa ̊ att bekra ̈ ftelsen inte bara bo ̈ r komma fra ̊ n chef och ledning utan skall lika va ̈ l ske medarbetarna emellan. Reflektionsfrågor Samtala om hur ni bekra ̈ ftar varandra och fa ̊ r bekra ̈ ftelse i arbetet. Vad a ̈ r bekra ̈ ftelse? Hur bekra ̈ ftar vi varandra? Hur kan detta utvecklas? 1. Jag känner mig bekräftad som person i arbetet 2. Jag känner mig bekräftad för det jag gör i jobbet MÄNSKLIGA BASBEHOV BEKRÄFTAS 16

17 O ̈ nskan av att fa ̊ vara med och ge sitt bidrag i ett socialt sammanhang a ̈ r ett basbehov. Detta behov a ̈ r att ja ̈ mfo ̈ ra med prestation. Att fa ̊ prestera i ett socialt sammanhang ger extra positiv upplevelse. Reflektionsfrågor Samtala om hur alla skall kunna fa ̊ bidra pa ̊ ba ̈ sta sa ̈ tt. Fa ̊ r alla bidra sa ̊ mycket som man vill och kan? Kan/bo ̈ r na ̊ gon bidra med mer/annat? 1. Min arbetsinsats bidrar till verksamhetens nytta 2. Jag känner att jag bidrar med mitt kunnande i arbetet MÄNSKLIGA BASBEHOV BIDRA 17

18 Omra ̊ det visar hur medarbetaren upplever av sin relation till arbetet, organisationen och varuma ̈ rket. Identifikation a ̈ r bl a en konsekvens av att mänskliga basbehov är uppfyllda. Reflektionsfrågor Vad inneba ̈ r det att vara stolt o ̈ ver sitt arbete? Vad innebär det att ka ̈ nna samhörighet med fo ̈ retaget/organisationen? 1. Jag är stolt över att arbeta i organisationen 2. Jag känner en stor samhörighet med organisationen IDENTIFIKATION 18

19 PÅVERKARE LEDARSKAP 1. Min chef bidrar till att jag kan göra ett bra arbete 2. Min chef frågar efter min uppfattning när det gäller jobbet 19

20 PÅVERKARE SOCIALT KLIMAT 1. Människorna inom organisationen inspirerar mig att göra ett bra arbete 2. Jag finner alltid någon som är villig att hjälpa till 3. Jag behandlas i allmänhet rättvist på jobbet 20

21 PÅVERKARE ÖVRIGA FRÅGOR 1. Jag har förtroende för högsta ledningen i organisationen 2. Jag har de resurser jag behöver för att kunna prestera bra 21

22 KONSEKVENSER LUST 1. Vad har du vanligtvis för känslor inför ditt arbete när du är på väg till jobbet? 22

23 KONSEKVENSER HÄLSA 1. Jag mår bra 2. Mitt arbete påverkar min hälsa positivt 23

24 MDH: EGNA FRÅGOR ÖVERSIKT 24

25 MDH: EGNA FRÅGOR MDH: EGNA FRÅGOR 1 1. Jag har förtroende för min närmaste chef 2. Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete/uppdrag 3. Jag har goda förutsättningar att kunna utföra mitt arbete/uppdrag på ett tillfredsställande sätt 25


Ladda ner ppt "MdH 2013 +MdH 2014-02-03 UNDERSÖKNINGEN RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET UNDERSÖKNINGSRESULTAT AGERUS SYSTEM 67,3% (647 av 962) SVARSFREKVENS."

Liknande presentationer


Google-annonser