Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänläkardagarna Skövde 130131 Ulla Rydå Barn- och ungdomspsykiater.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänläkardagarna Skövde 130131 Ulla Rydå Barn- och ungdomspsykiater."— Presentationens avskrift:

1 Allmänläkardagarna Skövde 130131 Ulla Rydå Barn- och ungdomspsykiater

2  Vad är omsorgsbrist?  Hur vanligt är det?  Hur reagerar barnen?  Vad ska jag säga?  Kan vi förebygga? Ulla Rydå Omsorgssvikt

3 Barn som far illa Ulla Rydå Barnmiss- handel AktivPassiv Fysisk Psykisk

4 Barn som far illa Barnmiss- handel AktivPassiv Fysisk Kroppslig misshandelBristande omvårdnad ”Failure to thrive” Psykisk Avvisande Hån Hot Straff för naturligt och åldersadekvat beteende Ointresse Kontaktlöshet ”brist på kärlek” Ulla Rydå

5  Mobbning ~ 15 % i åk 5, 7, 9 mobbade senaste mån. (2003)  Psykiskt sjuka föräldrar ~ 200 000 barn  Missbrukande föräldrar ~ 200 000 barn Ulla Rydå Barn som far illa

6 Bakgrund till omsorgsvikt Riskfaktorer hos föräldrar exempelvis:  Misshandel  Intellektuell funktionsnedsättning  Psykisk sjukdom  Personlighetsstörning Ulla Rydå

7 Andra riskfaktorer för att barn ska fara illa  Ex. skola – mobbning, överkrav  Ex. barn omhändertagna av Socialtjänst  Ex. barn med funktionshinder Ulla Rydå

8 Barns reaktioner på omsorgsbrist externaliseringinternalisering somatisering Ulla Rydå

9 externalisering aggressivetet mobbare missbruk kriminalitet internalisering skuld, skam ångest depression självmordsförsök somatisering magont huvudvärk sömnsvårigheter Ulla Rydå Barns reaktioner på omsorgsbrist

10 Generella psykiska effekter av omsorgsvikt Skadar:tillit trygghet självkänsla Reaktionsmönstret kan vara ”typiskt, men inte specifikt” Ulla Rydå

11 Enligt uppskattningar (BRÅ, Rädda Barnen m.fl. 2007) 100 000–200 000 barn berörda Ulla Rydå Misshandel av mor

12 Barns reaktioner då mor misshandlas  Barnet får svårt att tolka olika sociala situationer  Barnet tenderar att hantera konflikter antingen med våld eller med passivitet Ulla Rydå

13 De övergivna barnen – våld i familjen Gymnasieelever 2000 21 % bevittnat våld i hem 4 % har ofta bevittnat våld i hemmet SOU 2001:8 Ulla Rydå

14  Ungefär 50–60 % får symtom som barn (kan även komma i vuxen ålder)  PTSD  Skuld  Somatisk (yngre framför allt)  Depression, suicidalt beteende  Utagerande Ulla Rydå Barns reaktioner då mor misshandlas

15 Barn till kvinnor som misshandlas Material: 15 tonåringar (10 flickor, 5 pojkar) Ungdomar har intervjuats i familjer där far misshandlar mor  I 11/15 av hemmen förekom alkohol och andra droger  50 % av ungdomarna har gjort självmordsförsök  14/15 har själva upplevt dödshot  14/15 har mobbats i skolan Ulla Rydå

16  Samtliga 5 pojkar har slagit sina flickvänner  50 % av flickorna har blivit slagna av sina pojkvänner  De professionella har ej sett – förstått – reagerat Ur: Katarina Weinehall; doktorsavhandling, Umeå universitet 1997 Ulla Rydå Barn till kvinnor som misshandlas

17  Omsorgssvikt  Hög stressnivå a. Rollomkastning b. Explosivitet c. Oförutsägbarhet Ulla Rydå Föräldrars missbruk  Kontaktlöshet, isolering  Flykt  Förnekande Alkoholistfamiljens vardag

18 Överlevnadsstrategier Hjältenflicka Syndabocken/rebellenpojke Tapetblommanflicka Clownenpojke Ulla Rydå

19 Barnmisshandel, polisanmälda brott 20012011 0–6 år 7–14 år 15–17 år ~ 900 ~ 6 000 – 2 900 (flickor 1 200) 9 300 (flickor 3 300) 7 000 (flickor 2 600) BRÅ 2013

20 Varningssignaler vid barnmisshandel  Skadans uppgivna uppkomstsätt stämmer ej: lokalisation och barnets ålder  Upprepade skadetillfällen  Multipla skador (även olika ålder på skada)  Far illa också på annat sätt Ulla Rydå

21  Föräldrar söker sent för skadan  Barnet berättar om misshandel  Psykiska symtom ospecifika • Kontaktmönster • Depression Ulla Rydå Varningssignaler vid barnmisshandel

22 Barnamord 1965–2007 (totalt 278 fall)  ~ 7 fall per år  Gärningsman • 80 % en förälder • Konflikt mellan föräldrar + psykisk sjukdom • Män hämnas på partner • Kvinnor ofta depression 50 % suicid • Ungefär 10–15 % inga släktband (endast män)  ~ 1/3 av mördarna har fått hjälp för psykiska problem före brottet Ulla Rydå

23 Reaktion på misshandel  Ospecifikt  I allvarliga fall PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) Huvudsymtom  Återupplevande (flash-back, mardrömmar)  Psykisk avskärmning, undvikande  Förhöjd spänningsnivå, vaksamhet, instabilitet, koncentrationsproblem Ulla Rydå

24 Polisanmäld våldtäkt mot barn 0–17 år  2011 anmäldes totalt cirka 2 990 våldtäkter  I 91 % av dessa våldtäkter var offren flickor  2 260 av dessa offer var yngre än 15 år  Pojkar som offer vanligen 0–14 år Ulla Rydå

25 Övergreppsindikatorer vid sexuella övergrepp – förskolebarn  Regression  Emotionell störning  Kontaktstörning  Självdestruktivitet  Nya, främmande beteenden Ulla Rydå Enligt Socialstyrelsen

26 Övergreppsindikatorer hos skolbarn och ungdomar vid sexuella övergrepp  Internaliserande • Sömnsvårigheter, mardrömmar • Ångestattacker • Depressioner • Mutism • Fobier • Suicidförsök Ulla Rydå

27  Externaliserande • Sexuellt utagerande • Rymningar • Skolk • Skolsvårigheter • Missbruk  Somatiserande • Konversionssymtom • Psykosomatiska symtom Ulla Rydå Övergreppsindikatorer hos skolbarn och ungdomar vid sexuella övergrepp

28 Sam 73–90 (Karin Edgardh et al.)  Gymnasieungdomar Sexuella övergrepp (exkl. exhibitionism) Flickor 12 % (7%) Pojkar 4 % (3%)  KUA (låg svarsfrekvens) Flickor 26 % exklusive blottning Pojkar4 % exklusive blottning Ulla Rydå

29

30 Barns reaktioner & barns behov – då en närstående är allvarligt sjuk Ulla Rydå Barn- och ungdomspsykiater Allmänläkardagarna i Skövde 130131

31 ”att ha en psykiskt avvikande förälder är den enskilt allvarligaste riskfaktorn för utvecklandet av psykisk ohälsa hos barn.” ”… it is evident that parental mental disorder constitutes an important psychiatric risk factor for children. However, the risk is far from inevitable.” Varför uppmärksamma barnen? Ulla Rydå (Rutter)

32 Risker för barnet då förälder drabbas av psykisk eller somatisk sjukdom  Oro, rädsla  Skuld  Känslomässig ensamhet  Social isolering  Skam  Ansvarstagande Ulla Rydå Varför uppmärksamma barnen?

33  Att underlätta livssituationen för barn, vars förälder drabbas av allvarlig sjukdom  Att ge barnet stöd i sin vardagsmiljö  Att motverka psykisk och fysik ohälsa hos barnet – på kort och lång sikt Mål Ulla Rydå

34  Ingeninser ej försvar – förnekar  Protest, ilska  Gråt  Apati, tystnad Bekräfta – acceptera Omedelbar reaktion Ulla Rydå

35 Efterreaktion (dagar, veckor) Ulla Rydå ExternaliseringInternalisering Somatisering

36  Utagerande, retlighet  Kontaktsvårigheter  Koncentrationsproblem, rastlös  Ilska:den sjuka/döda sjukvårdspersonal alla vuxna sig själv Externalisering Ulla Rydå

37  Ängslighet  Separationsångest  Sårbarhet  Starka minnesbilder  Skuld, skam  Sorg, saknad Internalisering Ulla Rydå  Undandragande  Depression  Regression

38  Sömnproblem  Aptitförändring  Kroppsliga klagomål Somatisering Ulla Rydå

39  Tidigare psykiska problem  Föräldrar svåra psykiska problem  Svåra hemförhållanden  Barnet vittne  Suicid, mord – dråp  Barnet upplevt hot  Förnekande  ”Skuld” Risk för särskilda problem (behov professionell kontakt) Ulla Rydå

40 Dödsbegrepp  <3 år ej definitivt  >9 år vuxet Ulla Rydå

41 Omhändertagande av yngre barn  Fysisk närhet  Trygga ramar – rutiner  Berätta (snarast!), var ärlig och konkret  Lyssna – fråga – red ut  Acceptera – bekräfta alla reaktioner  Stöd uttryck i lek och berättelse  Info förskola – skola Ulla Rydå

42 Syskon som anhöriga  Vardagsrutiner och eget nätverk  Delaktighet  Skuldkänslor  Aktiv uppmärksamhet från vården Ulla Rydå

43 Barn behöver  Kunskap om sjukdomen, dess förlopp och behandling  Känslomässigt utrymme att reagera  Stöd till ett så normalt vardagsliv som möjligt Ulla Rydå

44 Lag om skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd 1/1 2010 HSL, LYHS, SOL Ulla Rydå

45 Barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om föräldern har Ulla Rydå •Psykisk sjukdom/funktionsnedsättning •Allvarlig fysisk sjukdom eller skada •Missbruk av alkohol/annat beroendeframkallande •Plötslig död

46 Vården ska ha  Beredskap att uppmärksamma barn  Kunskap att möta frågor, tankar och känslor hos barn som anhöriga  Riktlinjer för hur stödinsatser ska samordnas, genomföras och följas upp Ulla Rydå

47 Vården behöver  Fungerande kontaktkedjor mellan olika vård- givare, skol- och barnhälsovård, barnomsorg, socialtjänst samt övriga stödfunktioner/personer  Handledning i konkreta situationer  Ökad kompetens  Metod-/materialstöd Ulla Rydå

48 Hur mäta resultat av långsiktigt folk- hälsoarbete?  Forskning stödjer hypotesen att barn, som får kunskap om förälders sjukdom och stöd i sin vardag, mår väl av detta  Stora studier saknas beträffande långsiktiga effekter  Kvalitativa studier, smågrupper och individer, stödjer hypotesen Ulla Rydå

49

50 Samtala med barn Ulla Rydå Barn- och ungdomspsykiater Allmänläkardagarna i Skövde 130131

51 Kommunikation spädbarn  Barnet aktivt  Barnet minns  Tala med barnet Ulla Rydå

52 Kommunikation”kolt” 1,5–3 år  Kroppsspråk  Föräldrars stöd  Ordsamlande  Imitera  Identifiera Ulla Rydå  Konkret  Kontaktlekar  Ritualism

53 Kommunikation ”förskoleålder” 3–5 år  Varför?  Rim, ramsor, ordlekar  Nya vuxenord  Fria associationer  Funktionella svar  Narcissism – beröm Ulla Rydå

54 Kommunikation skolåldern 6–12 år  Logisk  Talar som en vuxen  Kroppslig medvetenhet  Kontrakt  Tala i enrum  Återberätta Ulla Rydå

55  Ärlighet  Gensvar på tankar  Förklara nya vuxenord  Samarbete  Rättvisa och straff  Regler och normer Ulla Rydå Kommunikation skolåldern 6–12 år

56 Preadolescens 11–13 år Regression till preoidipala/oidipala utvecklingsfaser  Oral  Anal  Oidipal Ulla Rydå

57 Tidig adolescens 12–14 år  Reaktion mot föräldrarna  Stark ambivalens till föräldrarna  Allt omprövas – osäkerhet och självhävdelse  Aggression Ulla Rydå

58 Högadolescens 14–16 år  Existensiella frågor  Frigörelsen från föräldrarna: förlust, sorg, ensamhet  Depression Ulla Rydå

59 Kommunikation tonåringar ”Bemöt mig som en vuxen, behandla mig som ett barn” Ulla Rydå

60 Samtal med unga sköra människor  Respektera ungdomar och ungdomars känslor  Lyssna även om det verkar vara en bagatellartad fråga  Säg aldrig – ”jag vet hur du känner” eller ”jag förstår”  Tala inte ungdomars språk Ulla Rydå Ur ”Låt himlen vänta” (Sensus/SPES)

61  Ha tålamod och var ärlig  Klargör dina gränser  Dra dig inte för att ställa frågor. Barn och ungdomar som mår dåligt känner lättnad över att någon tar deras ångest på allvar Ulla Rydå Ur ”Låt himlen vänta” (Sensus/SPES) Samtal med unga sköra människor

62 Allmänt  Tolka inte  Bekräfta  Om du hjälper den unga att öppna upp känslomässigt – var beredd att ta hand om reaktionen  Sammanfatta  Det finns hjälp  Avsluta – vad händer nu? Ulla Rydå

63 Exempel på frågor  Vad menar du med det?  Vad betyder det för dig?  Menar du att…?  Ge mig ett konkret exempel  Kolla vad kvantitetsord, som aldrig och alltid står för. Exempelvis, hur rädd? 5 %, 10 %, 100 %  Kan det vara på annat sätt? Ulla Rydå Ur ”Låt himlen vänta” (Sensus/SPES)

64 Exempel på frågor  Vad får det för konsekvenser?  Hjälp den unge att beskriva problemet. Håll dig själv tillbaka till dess han/hon själv hittat sin formulering. Tolka inte utan fråga.  Hänvisa vidare – kom ihåg att din roll är att vara en stöttande samtalspartner, inte terapeut. Var uppmärksam på när den unge behöver ett kvalificerat, professionellt stöd och se då till att han eller hon får detta. Ulla Rydå Ur ”Låt himlen vänta” (Sensus/SPES)

65 Att närma sig känsliga områden Utgå från kända, generella förhållanden  ”Ibland upplever unga…”  ”Jag vet att det händer…”  ”En del barn får vara med om…”  ”Som barn kan man vara orolig…” Ulla Rydå

66 Kom ihåg  I en utsatt livssituation kan det vara svårt att berätta → uppföljande samtal?!  Fragmentarisk eller motsägelsefull berättelse kan tala för stor utsatthet  Mycket traumatiska erfarenheter kan vara bortträngda på grund av hög ångest, skuld, skam, rädsla för konsekvenser Ulla Rydå

67 Våga fråga Orka lyssna Tro på barnet Ulla Rydå


Ladda ner ppt "Allmänläkardagarna Skövde 130131 Ulla Rydå Barn- och ungdomspsykiater."

Liknande presentationer


Google-annonser