Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universitetssjukhuest MAS 27 September 2006 Den delaktiga patienten: betydelse för vården, vårdarbete, behandlingsresultat Judy Arnetz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universitetssjukhuest MAS 27 September 2006 Den delaktiga patienten: betydelse för vården, vårdarbete, behandlingsresultat Judy Arnetz."— Presentationens avskrift:

1 Universitetssjukhuest MAS 27 September 2006 Den delaktiga patienten: betydelse för vården, vårdarbete, behandlingsresultat Judy Arnetz

2 Några frågor:  Vad är patientdelaktighet?  Vill patienterna vara delaktiga? Anhöriga?  Hur ser vårdpersonalen på den delaktiga patienten? Hur påverkas vårdarbetet?  Vilken betydelse har patientdelaktighet för behandlingsresultat?

3  Är patientdelaktighet en självklarhet?

4 Dagens Medicin (1998): ”Ökat medinflytande kommer att bli en självklarhet för morgondagens patienter… Men… det får inte gå till överdrift”. ” Patienten ska inte bli medarbetare i hälso- och sjukvård…Man behöver inte bli särskilt sjuk förrän man tycker att det är skönt att bli omhändertagen”. - Daniel Brattgård, sjukhuspräst

5 Några exempel  Birgit60 år, kontorist, tjocktarmscancer  Per45 år, lärare, skadad hälsena  Marti27 år, sjukgymnast, stresshuvudvärk

6 En ovanlig sjukdom  Arnold Chiari Malformation with syringomyelia (ACM/SM)  Medfödd missbildning mellan hjärnan och ryggmärgen  ”medical orphans”  Andra diagnoser: ”Tired Mother Syndrome” ”Ménieres syndrom” ”stresshuvudvärk”

7 Patientdelaktighet  VAD?  VARFÖR?  HUR?

8 Patientdelaktighet: VAD?  empowerment  involvement/participation  medical decision making/shared decision making  patient partnerships  patient autonomy

9 Patientdelaktighet: VAD?  Delaktighet = aktiv medverkan  Delaktighet = ökat inflytande

10 Patientdelaktighet: VARFÖR? 1. Patienter har fått en förändrad ställning i vården 2. Patienternas krav och förväntningar på vården har förändrats 3. Forskning har visat ett samband mellan patientdelaktighet och behandlingsresultat.

11 (1) Patienter har fått en förändrad ställning i vården  Hälso- och sjukvården har skyldighet att stärka patientens ställning bland annat i form av:  individuellt anpassad information  möjlighet att välja behandlingsalternativ  rätten till förnyad medicinsk bedömning (second opinion) vid livshotande eller annan särskilt allvarlig sjukdom eller skada.

12 Patientdelaktighet: VARFÖR?  Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

13 Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 1982:763 Vården skall uppfylla följande krav:  Vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen  Vara lätt tillgänglig  Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet  Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen

14 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården  SOSFS 1996:24 – föreskrifter - stöd i hur lagen skall tillämpas  Från 1 januari 1997: kravet på kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inskrivet i HSL och Tandvårdslagen (TL).

15 2 § SOSFS 1996:24  Patientens - värdighet - integritet - delaktighet - säkerhet skall säkerställas

16 2 § SOSFS 1996:24  Kvalitetssystemen skall säkerställa - att patienten och dennes närstående informeras och görs delaktiga

17 Patientdelaktighet: VARFÖR?  (2) Patientens krav och förväntningar har förändrats

18 Patient-läkarrelationen  Szasz and Hollender (1956) - ”A contribution to the philosophy of medicine”  3 grundmodeller för patient-läkarrelationen: 1. Aktiva-passiva 2. Vägledning-samarbetande 3. Ömsesidig delaktighet

19 Patient-läkarrelationen En 4:e modell: patientens autonomi  Coulter (1997): ”Partnerships” with patients  consumerism: patienten som ”kund”, ”klient”, ”informed consumer”  ”compliance” ”concordance”

20

21 Patientdelaktighet: VARFÖR? ökat ansvar ökad följsamhet förbättra tillfrisknande optimera medicinska resultat

22 Följsamhet  ”Uppmärksamhet måste riktas mot patienternas svagheter eftersom de ofta ljugit om att ta de förskrivna läkemedlen”. - Hippocrates,5:e århundradet f.Kr.

23 Följsamhet  ” I vilken utsträckning en persons beteende överensstämmer med ordinationen”. - Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning  Globalt problem (WHO)  Följsamheten vid långtidsmedicinering: högst 50%

24 Ytterligare några frågor:  Delaktighet = ansvar?  Vill alla patienter vara delaktiga?  Vill anhöriga/närstående till patienten vara delaktiga?

25 Vem vill bli delaktig?  Yngre patienter  Föräldrar (Ygge & Arnetz 2004)  Anhöriga till äldre patienter

26 Patientdelaktighet: VARFÖR?  (3) Forskning har visat ett samband mellan patientdelaktighet och behandlingsresultat

27 Vetenskapliga litteraturen Sökord - PubMed:  ”patient participation”11055 ”hits”  ” patient autonomy” 8871  ” patient partnership” 1855

28 Kontrollerade interventioner: n<10?  Greenfield et al 1985 (USA) – magsår, n=45  Greenfield et al 1988 (USA) – diabetes, n = 59  Rost et al 1991 (USA) – diabetes, n = 61  Rachmani et al 2002 (Israel) – diabetes, n = 165  Arnetz et al 2004 (Sverige) – reumatisk sjukdom, n = 79

29 Greenfield et al: 20 min. patient coaching vs. standard utbildning  1985 (magsår)  1988 (diabetes)  Intervention > kontroll - tillfredsställelse - självrapporterad hälsa  Intervention > kontroll - blodsocker kontroll - självrapporterad hälsa

30 ”sharing therapeutic responsibility”  Rost et al (1991) (diabetes)  Rachmani et al (2002) (diabetes)  45-min. aktiveringsträning vs. standard utbildningspaket  Intervention > kontroll - ställa frågor - blodsocker kontroll  Patient participation vs. standard konsultation  Intervention < kontroll på samtliga riskfaktorer

31 SADEL-projektet (Arnetz et al 2004)  Samverkan och Delaktighet i målformulering  målforum = aktiv roll i formulering av behandlingsmål  Målforum vs. traditionell sjukgymnastik  Intervention > kontroll - rörlighet - styrka - balans - tillfredsställelse

32 MEN...  Kinmonth et al (1998): (diabetes)  Träning för läkare och sjuksköterskor i ”patient centred care”  Intervention > kontroll - bättre kommunikation - högre tillfredsställelse - högre bmi - högre triglycerides  Intervention < kontroll - kunskap

33 Slutsats:  Tappa inte fokus på ”disease management”

34 Patientdelaktighet: HUR?  Vad innebär patientdelaktighet i praktiken?

35 Delaktighet: patientens bedömning  Har Du haft möjlighet att ställa frågor angående Dina besvär?  Har Du förstått den information Du fått?  Fick Du vara med och diskutera vilka undersökningar och behandlingar som skulle göras i Ditt fall?  Har Du varit delaktig i utformningen av Din vårdplan?  Har Du haft möjlighet att diskutera målet med Din behandling med Din läkare?

36

37

38 Den delaktiga patienten: implikationer för vårdens förändringsarbete och folkhälsan Judy Arnetz Ulrika Winblad Spångberg Anna Höglund Bengt Arnetz Uppsala universitet

39 Syfte:  Fördjupa kunskapen om patientdelaktighet i behandlingsprocesser och beslut

40 Samarbetspartner  Uppsala Clinical Research Center (UCR) 1. Nationella kvalitetsregistret för hjärt- och kärlsjukdomar, RIKS-HIA 2. SEPHIA-registret: Sekundärprevention i hjärtintensivvård - målgruppen: hjärtinfarktpatienter < 75 år

41 Bakgrund (1):  Hjärtinfarkt: - 30,000 - 40,000 nya fall/år - vanligaste dödsorsaken i Sverige (30% samtliga dödsfall) - förbättrad överlevnad den första månaden efter en hjärtinfarkt under det senaste decenniet - risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt och död fortfarande hög i den efterföljande perioden

42 Bakgrund (2):  Nya behandlingsmöjligheter  Bättre medicinska resultat  Kortare vårdtider  Nya krav på eftervårdsinsatser  Den ”nya” patienten: högutbildad, med frågor, förväntningar, krav på vården

43 Vilka implikationer har en ökad patientdelaktighet för  Vårdpersonalens arbete?  Vårdtid?  Följsamhet?  Tillfrisknande?  Behandlingsresultat?  Förändrat beteende, t.ex. rökavvänjning, ökad fysisk aktivitet, kostvanor?  Återgång till arbete?

44 Metod (1): studiegrupper  Hjärtinfarktpatienter < 75 år  Personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor) som arbetar med hjärtinfarktvård  12 sjukhus i Sverige

45 Metod (2): arbetssätt  Fokusgrupper  Utveckling av enkäter  Enkätstudier bland personal och patienter  Samkörning av enkätdata med SEPHIA

46 Metod (3): tidplan  2004: Fokusgrupper Utveckling av enkäter  2005:Pilotstudier Personalenkätstudien Patientenkätstudien (pågår 1 år)  2006:Samkörning av databaser Analys och resultatsammanställning

47 Preliminära resultat:  Personalenkät: maj 2005  Svarsfrekvens 67% (n = 500)

48

49

50 Personalens syn: Patientdelaktighet = att patienten får:  tydlig information  ställa frågor  uttrycka sina synpunkter  vara med i diskussioner kring sin vård/behandling

51 Personalens syn:  Patienten har huvudansvaret för sin framtida hälsa  En delaktig patient innebär bättre följsamhet till ordination (läkare > andra yrkesgrupper)  En delaktig patient innebär att arbetsbördan ökar (läkare > andra yrkesgrupper)

52 Personalens syn:  En delaktig patient berikar arbetet  En delaktig patient skapar förutsättningar för en framgångsrik behandling

53 Hinder för patientdelaktighet : Enligt läkare och sjuksköterskor: - tidsbrist - andra uppgifter som måste prioriteras  Enligt undersköterskor: egen osäkerhet

54 Betydelse  Relevans for hjärtinfarktvårdens struktur, organisation och utveckling  Den delaktiga patienten kan stimulera till nya attityder och arbetssätt

55 På längre sikt Patientdelaktighet kan påverka  patientens uppfattning om vårdkvalitet  patientens beteende  vårdtider  tillfrisknande  vårdpersonalens kompetensutvecklingsbehov  vårdpersonalens rutiner  samhällsekonomi?

56 Patientdelaktighet: för- och nackdelar FÖRDELAR:  Bättre förståelse för sin sjukdom  Ökad motivation  Förbättrad compliance/ concordance  Bättre behandlingsresultat NACKDELAR:  Vårdgivaren ifrågasätts  Patientbesök tar längre tid  Patienter/anhöriga ställer krav

57 Framtiden: ”Flat-pack” patienter? ”The flat-pack patient? Creating health together” Cayton (2006)


Ladda ner ppt "Universitetssjukhuest MAS 27 September 2006 Den delaktiga patienten: betydelse för vården, vårdarbete, behandlingsresultat Judy Arnetz."

Liknande presentationer


Google-annonser