Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Erik Bergström Prof emeritus Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Erik Bergström Prof emeritus Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet 1."— Presentationens avskrift:

1 Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Erik Bergström Prof emeritus Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet 1

2 Projekt Balans Västerbottens läns landsting Delprojekt Läkaradministration ”Effektivisering” ”Kompetensutnyttjande” 2

3 Utveckling antal läkare 3

4 Orsaker till ökat läkarbehov • Mer avancerad och komplicerad vård • Ökade krav på information till patienter • Normala arbetstider • Krav på ST-handledning/utbildning • Reducering av sjukvårdsbiträden, usk, m fl • Ökad dokumentation/administration – ”dubbeldokumentation”, ”byråkratisering” 4

5 Parkinsons lag ①”Arbete expanderar alltid så att det fyller anslagen tid”. ”Finns det tid så tar man sig tid” ②”Utgifterna stiger raskt till inkomsternas nivå” ③”Expansion leder till komplexitet och komplexitet leder till förfall” ④Trivialiteternas lag – ”mer tid ägnas åt oväsentligheter än väsentligheter” 5

6 6 Omfattningen av administrationen inom vården Utredning Socialstyrelsen, 2000 Några av förslagen från utredningen : ”Utvecklingen av system för patientdokumentation på IT-medium accelereras” ”Detaljerade regler om patientdokumentation tas bort och ersätts med krav på att verksamhetschefen ansvarar för detta” ”Signeringstvånget bör tas bort. Verksamhetschefen skall kunna avgöra när signering behövs med hänsyn till kvalitet och säkerhet”

7 Arbetstidsfördelning läkare Norrbottens läns landsting 7 Kom Rev, 2002

8 8 Nilsson- Bågenholm, Läkartidningen 2009

9 Sammanfattning Nilsson-Bågenholm, LT 2009 • Inte mycket har hänt sedan SoS utredning • Dåliga datasystem ett stort problem • Ineffektiv organisation, dålig tillgänglighet • Neddragning av antalet vårdbiträden, undersköterskor och läkarsekreterare 9

10 10 Projekt Balans Läkaradministration Västerbottens läns landsting

11 Material • Tidigare utredningar – Socialstyrelsen, KOM REV • Läkarstatistik VLL • Mindre tidsstudie • Patientdatalag, SOFS 2008 • Synpunkter från referensgrupp läkare • Synpunkter från adm personal 11

12 Produktivitet läkare Västerbotten läns landsting 20072008200920102011Förändr Läkare, tjänster-1 1551 2051 2261 240+7% Läkarbesök, antal566 551567 600572 113596 547629 665+11% Läkarbesök/läk/v-12 13 Vårdtillfällen, antal 54 00053 83954 89255 60955 540+3% Vårdtillfällen/läk/v-1111 12

13 Målsättning • ”Målsättningen är att minska läkarnas administrativa arbetsuppgifter så att deras arbetstid i så hög grad som möjligt skall kunna användas till medicinska uppgifter” • ”Rätt använd kompetens (RAK) ska vara en ledstjärna” 13

14 Strategi Läkaradministration som kan: » tas bort » förenklas » göras av annan personal 14

15 Två typer av administration • Patientrelaterad administration • Övrig administration 15

16 16 Patientrelaterad administration

17 Patientdatalag (SFS 2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring (SOFS 2008:14) En patientjournal ska alltid innehålla uppgifter om; patientens identitet, bakgrunden till vården, aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar, undersökningsresultat, ställd diagnos, ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning, vidtagna och planerade åtgärder, ordinationer av läkemedel och behandlingar, information som lämnats till patienten, överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, vårdhygienisk smitta samt epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård. Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att patientjournalen innehåller uppgifter om; lämnade samtycken, uppgifter om patientens egna önskemål vad avser vård och behandling, de uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende de medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats till eller tillförts en patient, utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter samt uppgifter om vårdplanering. 17

18 Signering • ”väsentliga ställningstaganden som rör vård och behandling, förhållningsregler enligt smittskyddslagen samt epikriser och andra sammanfattningar av den genomförda vården” • ”det kan finnas skäl att göra undantag från signeringskravet om nyttan av signeringen inte står i proportion till det merarbete som signeringskravet innebär möjligt” SOFS 2008;14 18

19 Intyg • Läkare skyldig att utfärda intyg • Begäran av patienten eller myndighet • Tidskrävande för vissa verksamheter 19

20 20 Övrig administration

21 • Tidbokningar, kallelser • Jourrapporter (schablon?) • Register • Patientstatistik, rapporter, • Litteratursökningar, kopieringar, presentationer • Resebeställningar 21

22 Övergripande frågor • Vårdrutiner • Administrativa projekt • IT-system • Rätt använd kompetens – RAK 22

23 Vårdrutiner • ”Jakten på vårdplatser” • Överflyttningar mellan avdelningar/kliniker skapar administration (in-, utskrivning, epikris) • Beställning och bedömning av provsvar • Kommunikationer med patienter 23

24 Administrativa projekt • Omorganisationer • Rutiner och riktlinjer • ”Förbättringsarbeten” 24

25 IT system • IT är här för att stanna - går inte att ”backa bandet” • Omfattar all verksamhet • Många (de flesta?) system har bristande kapacitet, funktionalitet, integrering och säkerhet • Upplevs ”användarovänliga” och dåligt anpassade till vårdarbetet • Är tidskrävande för läkarna (>pappersjournalen?) och orsaker frustration och stress. Arbetsmiljöproblem. 25

26 RAK Rätt använd kompetens Slutsatser: • Läkaren är en ”verksamhetskritisk” yrkesgrupp • Läkaren startar, styr och avslutar vårdprocessen • Läkarna bör i så stor utsträckning som möjligt befrias från arbetsuppgifter som inte kräver medicinsk kompetens” 26

27 Huvudprocess i vården 27 Läkare Patient

28 28 Förslag

29 Ansvarsnivåer • Socialstyrelsen • Landstingsledningen • Basenhet 29

30 Förslag Landstingsnivå • IT- system – Förbättrad funktionalitet och användaranpassning – Ökad integrering mellan journalsystem och laboratoriesystem – Datorstöd vid ”gåronder” (t ex läsplattor) prövas 30

31 Förslag Landstingsnivå • Vårdadministration/rutiner – Befintliga centrala rutiner bör ständigt omprövas och analys av administrativa konsekvenser av nya rutiner och uppdrag bör alltid göras – Sjuksköterska/vårdkoordinator ansvarar för vårdplatsplaceringar – Flyttningar av patienter mellan klinik/avdelning minimeras 31

32 Förslag Basenhetsnivå • Allmänt – Forum för diskussion om administrativa rutiner – Analys och omfördelning av administrativt arbete – Översyn av rutiner för patientkontakter (tel, SMS, e- post, webb) • Datasystem – Adm personal ansvarig för lokal daglig funktion och support 32

33 Förslag Basenhetsnivå • Journaldokumentation – Översyn av struktur, innehåll, omfattning och signering – Utbildning/handledning i dokumentation – Översyn av intygsskrivande (journalkopior?) • Provsvarshantering – Beställning av prover/undersökningar görs av sjuksköterska alt. sekreterare – Primär screening av provsvar görs av sjuksköterska 33

34 Förslag Basenhetsnivå • Övrig administration – Teamsekreterare – Tidbokningar, kallelser, diagnoskodningar, registreringar, resebokningar och kopieringar görs av sekreterare – Sekreterare utgör adm stöd för läkar/jourschema, litteratursökning, patientstatistik, rapporter, presentationer, mm – Utveckling av elektroniska PM och beslutsstöd på intranät/internet 34

35 Tack för mig! 35


Ladda ner ppt "Vårdadministrativa resurser - läkaradministration Erik Bergström Prof emeritus Institutionen för klinisk vetenskap Pediatrik Umeå Universitet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser