Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd1 Lägsta godtagbara standard ur ett arbetsmiljöperspektiv Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd1 Lägsta godtagbara standard ur ett arbetsmiljöperspektiv Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö."— Presentationens avskrift:

1 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd1 Lägsta godtagbara standard ur ett arbetsmiljöperspektiv Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Ruth Carlsson Ergonom, Avdelningen för regelarbete och expertstöd

2 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd2 Arbetsmiljöverket Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga ur fysisk, psykisk, social och arbetsorganisatorisk synvinkel. Utfärdar föreskrifter - inspekterar arbetsställen - sprider information

3 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd3 Inspektionsavdelningen Inspektionsverksamheten är indelad i 3 regioner, syd, mitt och nord Varje region består av 3-4 inspektionsdistrikt Distriktet i Luleå Distriktet i Umeå Distriktet i Härnösand Distriktet i Falun Distriktet i Stockholm (Inkl. Gotland) Distriktet i Linköping Distriktet i Växjö Distriktet i Malmö Distriktet i Göteborg Distriktet i Örebro

4 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd4 Mer info på www.av.se

5 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd5 Arbetsmiljölagstiftningen Arbetsmiljölagen (AML) Arbetsmiljöverkets föreskrifter med allmänna råd - exempel AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning AFS 1998:1 Belastningsergonomi AFS 2000:1 Manuell hantering AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

6 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd6 Arbetsmiljölagstiftningen •Funktionskrav - Utformningen beror på verksamheten •Ansvarssubjekt: - arbetsgivare - upplåtare - byggherren eller dennes uppdragstagare - projektörer och andra som medverkar vid projekteringen - byggarbetsmiljösamordnare •Krav kan ställas för det arbete som faktiskt utförs

7 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd7 Kraven för ett utrymme kan ändras om arbetet ändras. Ändrat vårdbehov - ändrade krav. Vilket arbete kan man förutse kommer att utföras? Problem

8 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd8 AML 3 kap om byggherre- och projekteringsansvar 6 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska 1. under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet, …… 7 § Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Dessutom 7a § om BAS-P, 7c § om uppdragstagare

9 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd9 Belastningsergonomi AFS 1998:1 1 § Tillämpningsområde och syfte … förhållanden ska ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs. 2 § Arbetsställningar och arbetsrörelser … så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbete och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda för kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Långvarigt eller ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål liksom med händerna över axelhöjd eller under knähöjd skall undvikas. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar…

10 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd10 Arbetsställningar Foto: Denny Lorentzen

11 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd11 Belastningsergonomi AFS 1998:1 3 § Manuell hantering och annan kraftutövning Arbetsgivaren skall se till att arbete som kräver kraftutövning så långt det är praktiskt möjligt ordnas och utformas så att arbetstagaren kan arbeta med arbetsobjekt, arbetsutrustning, reglage, material eller personförflyttningar utan att utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar. Manuell hantering AFS 2000:1

12 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd12 Plats att arbeta och plats för hjälpmedel Film – Personal och hjälpmedel kräver utrymme www.av.se/teman/ergonomi/informationsmaterial/film

13 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd13 Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 •Transportvägar, gångar och korridorer •Trappor och fasta stegar •Varumottag, kajer och ramper •Lastöppningar •Skyddsanordningar och nödutrustningar •Larm och utrymning •Personalutrymmen •Drift och underhåll ”Allt” om den fysiska utformningen av arbetsplatser. Paragrafer med funktionskrav, råd (kommentarer) med exempel på hur funktionskraven kan uppfyllas •Allmänna krav (Storlek, tillgänglighet m.m.) •Dagsljus och belysning •Luftkvalitet, ventilation och termiskt klimat •Buller och akustik •El •Installationer för vatten, avlopp, kyla och värme •Inredning och utrustning •Golv, väggar och tak •Fönster, dörrar och portar

14 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd14 Lokaler för vård- och omsorg •Sjukvård •Särskilt boende •Arbete i enskilt hem - Personliga assistenter - Hemtjänst

15 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd15 Area Verksamhet och arbetsutrymme bestämmer storleken Mått som tillåter ergonomiskt gynnsamma arbetsställningar 0,8 m fritt t.ex. vid sidan av säng och toalettstol (måttlig kraftutövning, skjuta, dra, huka sig) Enligt minsta passagemått för person 0,6 m, i sidled 0,35 m (handboken Bygg) 0,8 m passage med rullstol, städvagn Arbetsutrymme 0,6x0,9x2,1 m 4 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.

16 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd16

17 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd17

18 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd18 Sovrum Mått enligt svensk standard, utökad tillgänglighet SS 91 42 21:2006, utökad tillgänglighet, 3,0x2,8 m Bra tillgänglighet för person i rullstol som klarar sig själv. Fungerar inte med mobil lyft

19 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd19 0,8 m fritt vid sidan av säng och vid sidan av hjälpmedel Med mobil lyft (normalstor) räcker oftast 2,0 m 0,8 m mellan vägg och fotända möjliggör passage med städvagn eller rullstol 0,6 m mellan vägg och fotända passage för gående Yta för garderober och övriga möbler tillkommer Sovrum Om plats behövs för hjälpare och hjälpmedel

20 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd20 Sovrum

21 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd21 Hygienrum Plats att arbeta vid sidan av wc-stol 0,8 m fritt vid sidan av wc-stol: Ger utrymme för hjälpare på sidan, förutsatt att inga hjälpmedel inkräktar på utrymmet För lite för person med rullstol som klarar sig själv

22 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd22

23 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd23 Förflyttning rullstol till toalettstol Plats för hjälpare och hjälpmedel 1,0m vid sidorna av toalettstolen 0,9m diagonalt mellan toalettstol och handfat 1,3m - 1,4m framför toalettstolen

24 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd24 Hygienrum Mått enligt standard, utökad tillgänglighet SS 91 42 21:2006, utökad tillgänglighet Bra tillgänglighet för person i rullstol som klarar sig själv 0,9 m vid sidan av wc-stol ger dåligt med plats för hjälpare om rullstol också ska rymmas där 4,8 m 2

25 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd25 Hygienrum Om plats behövs för hjälpare och hjälpmedel Plats för lyfthjälpmedel 1,0 m vid sidan av wc-stol ger utrymme för rullstol och hjälpare (Inte plats för duschvagn) 5,3 m 2

26 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd26 Hygienrum Om duschvagn behöver användas Exempel på hygienrum som fungerar med 199x77 cm duschvagn (andra mått finns) 0,9 m fritt i dörröppningen (karmyttermått 10) förutsätter att vagnen kan dras ut rakt Lång duschslang Minimal golvlutning, helst < 1:50 6,5 m2

27 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd27 Kommunikationsutrymmen Dörröppning med 0,9 m fritt (K10) medger passage för person med rollator och hjälpare. Korridorbredder – dörröppningar – dörrslagningar. Rullstol och hjälpare, yta för att vända: ca 1,75 m

28 | Typ av krav som kan ställas •Area, mått •Dörrbredder och trösklar – rullstol, rullator, hjälpare, transporter •Hissar och ramper – rullande hantering •Material •Ventilation och klimat •Dagsljus och belysning •Utrymning •”Program” 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd28

29 | Ni ska se till att det finns tillräckligt arbetsutrymme för personalen i vårdsituationer vid sängen och i hygienutrymmet, d.v.s. Där arbetstagare måste utföra arbetsmoment som innebär en kraftutövning t.ex. förflyttning av vårdtagare eller att arbetstagaren hukar eller böjer sig ner, behövs ett fritt arbetsutrymme på minst 0,8m När arbetstagaren står och hjälper till vid sidan av toaletten utan att någon kraftutövning utförs behövs ett fritt arbetsutrymme på minst 0,6m Ni ska se till att det finns fritt utrymme för de hjälpmedel som behöver användas i aktuell situation så att hjälpmedel kan passera och manövreras utan att hindras av väggar, möbler eller annat material. Se 2 och 3§§ Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:1) om belastningsergonomi och 1§ om manuell hantering (AFS 2000:1) samt 4§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning. 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd29

30 | Kommunikation •Hiss behövs även för transporter •Rullstolshiss 1,1 x 1,4 m, trångt för hjälpare •Bårhiss1,1 x 2,1 m har bättre plats för rullstol och hjälpare •Ramper bör undvikas eller göras så korta och flacka som möjligt. Lutning 1:12 och höjdskillnad max 0,5 m (råd i BBR) är ofta för brant. Bygg ikapp handikapp rekommenderar lutning högst 1:20 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd30

31 | 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd31 Till synes olika krav? •BBR, Svensk standard och Bygg ikapp handikapp, oftast krav med utgångspunkt från den som bor i lägenheten (t.ex. person med rörelsehinder som klarar sig själv) •AFS krav på utrymme för arbetstagare, dvs. den boendes medhjälpare •BBR krav på lokaler, rumsmått mm •AFS krav på utrymme för det arbete som faktiskt utförs


Ladda ner ppt "| 2012-05-23Avdelningen för regelarbete och expertstöd1 Lägsta godtagbara standard ur ett arbetsmiljöperspektiv Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö."

Liknande presentationer


Google-annonser