Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försvarshögskolan Utbildning och forskning för samhällets skydd och säkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försvarshögskolan Utbildning och forskning för samhällets skydd och säkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Försvarshögskolan Utbildning och forskning för samhällets skydd och säkerhet

2 Högskola på stabil grund
1818 Högre artilleriläroverket vid Marieberg inrättas 1866 Kungliga Krigshögskolan (KHS) bildas 1961 Tre krigshögskolor slås samman till en gemensam Militärhögskola 1994 Militärhögskolan och Förvaltningshögskolan sammanförs och blir en egen myndighet 1995 Delar av nuvarande FOI integreras i verksamheten 1997 Gamla Försvarshögskolan (nu IHT) och MHS förenas till nuvarande Försvarshögskolan 2005 FHS flyttar till Campus KTH 2008 Inrättas som statlig högskola med examensrätt

3 Lokalisering Stockholm Campus KTH Solna Karlberg Karlstad Karolinen

4 Fakta Omsättning ca 500 miljoner kr
360 anställda (325 PÅ) – ca 100 officerare 14 professorer 11 docenter, 21 doktorander Ca 480 militära studenter/år Ca 240 fristående helårsstudieplatser Ca studerande

5 FHS vision (år 2014) Vara ett nationellt och internationellt framstående lärosäte för utbildning och forskning för samhällets säkerhet och skydd. Leda utvecklingen av yrket som officer till en profession grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vara ett centrum för utvecklingen av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv.

6 Kännetecken Unika ämnesområden
Erkänd expertis - nationellt och internationellt Mötesplats - civilt och militärt, nationellt och internationellt Nära samarbete mellan studenter, lärare och forskare Nära samarbete med uppdragsgivare Anna Lindh-biblioteket - Nordens ledande vetenskapliga bibliotek för försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik

7 Försvarshögskolan som högskola
Dubbla regleringsbrev (Utbildnings- och Försvars- departement) Utbildningsdepartementet har myndighetsansvaret Lyder under högskolelagen och högskole- förordningen men med egen förordning samt officersförordningen

8 Huvudsakliga uppdragsgivare
Försvarsmakten (FM), utbildning och forskning Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), utbildning och forskning Försvarsdepartementet, internationell utbildning och forskning Utrikesdepartementet, uppdrag

9 Vilka examina kan Försvarshögskolan ge?
Generella examina på grundnivå Högskoleexamen (120 hp) Kandidatexamen (180 hp) Yrkesexamina på grundnivå Officersexamen (180 hp) Generella examina på avancerad nivå Magisterexamen inom områdena krigsvetenskap eller statsvetenskap, 2 inriktningar (60 hp)

10 Organisation

11 Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH)
Leder och utvecklar officersutbildning som leder till officersexamen, Officersprogrammet (OP) Högre stabsofficersutbildning (HSU), Stabs- utbildningen (SU) och Taktisk stabskurs (TSK) planering för och stöd till svenska officerare som genomför del av HSU vid utländsk skola samt utländska studerande vid Försvarshögskolan

12 Militärvetenskapliga institutionen (MVI)
Leder forskning och utbildning inom ämnena krigsvetenskap militärteknik ledningsvetenskap militärhistoria

13 Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
Leder forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi folkrätt ledarskap under påfrestande förhållanden krigsvetenskap med inriktning militärstrategi

14 Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT)
Nationella och internationella kurser för civila och militära chefer och nyckelpersoner inom totalförsvar och krishantering

15 Högskoleförvaltningen (HF)
Planeringskansliet (PLAN) Ekonomiavdelningen (EK) Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd (LVS) Human Resources (HR) Avdelningen för infrastruktur och bibliotek (AIB)

16 Ämnen Ämnen som är unika för Försvarshögskolan: Krigsvetenskap
Militärteknik

17 Ämnen Inriktningar av ämnen som är unika för Försvarshögskolan:
Ledarskap under påfrestande förhållanden Ledningsvetenskap Historia med inriktning mot militärhistoria Juridik med inriktning mot folkrätt Statsvetenskap med inriktning mot krigshantering och internationell samverkan Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi

18 Försvarshögskolan - ämnen
Krigföring Krishantering Krigsvetenskap Militärteknik Militärhistoria Ledningsvetenskap Säkerhetspolitik och strategi Folkrätt Ledarskap Krishantering & internationell samverkan

19 Begreppen krig och kris
Krigföring - hela konfliktskalan från en begränsad väpnad konflikt med såväl statliga som icke-statliga aktörer till extremfallet, storskaligt krig Krishantering - åtgärder i situationer som riskerar att skada samhällets funktionalitet och överlevnad, till exempel infrastrukturkollapser, pandemier, naturkatastrofer eller gränsöverskridande terrorism

20 Officersutbildning Officersprogrammet Stabsutbildningen
Högre stabsofficersutbildning Taktisk stabskurs Högre operativ chefskurs Fristående kurser

21 Fristående högskolekurser inom ämnena
Historia med inriktning mot militärhistoria Juridik med inriktning mot folkrätt Ledarskap under påfrestande förhållanden Ledningsvetenskap Militärteknik Statsvetenskap med inriktning mot krigshantering och internationell samverkan Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi

22 Uppdragsutbildning inom ämnena
Krishantering Informationssäkerhet Ledarskap Militär vidareutbildning

23 Forskning och studier (1/2)
Vetenskaplig grund, anslag från både Försvars- och Utbildningsdepartementet Forskning för regeringens behov, (FORBE) anslag från Försvarsdepartementet Forskning och Teknikutveckling, (FoT) uppdrag från Försvarsmakten, FM Forskning och studier åt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB

24 Forskning och studier (2/2)
Försvarshögskolans och Försvarsmaktens doktorandprogram, anslag från Försvarsdepartementet Forskning bedrivs inom krigsvetenskap, ledarskap, ledning, militärhistoria, strategi, militärteknik, statsvetenskap, folkrätt och säkerhetspolitik Unika områden/inriktningar som inte har motsvarighet vid andra universitet och högskolor

25 Centrumbildningar och forskningsprogram
CRISMART Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier CATS Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier Folkrättscentrum Programmet för europeisk säkerhetsforskning The European Societal Security Research Group

26 Anna Lindh-biblioteket
Försvarshögskolans och Utrikespolitiska Institutets gemensamma högskolebibliotek böcker 280 tryckta tidskrifter 2 800 elektroniska tidskrifter och databaser Raritetssamling

27 Ledning Rektor Fil.dr Romulo Enmark
Prorektor Professor Maja Kirilova Eriksson Vicerektor Brigadgeneral Bengt Axelsson Högskoledirektör Lars Bergström

28 Hemsidor


Ladda ner ppt "Försvarshögskolan Utbildning och forskning för samhällets skydd och säkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser