Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Försvarshögskolan Utbildning och forskning för samhällets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Försvarshögskolan Utbildning och forskning för samhällets."— Presentationens avskrift:

1 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Försvarshögskolan Utbildning och forskning för samhällets skydd och säkerhet

2 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Högskola på stabil grund 1818Högre artilleriläroverket vid Marieberg inrättas 1866Kungliga Krigshögskolan (KHS) bildas 1961Tre krigshögskolor slås samman till en gemensam Militärhögskola 1994Militärhögskolan och Förvaltningshögskolan sammanförs och blir en egen myndighet 1995Delar av nuvarande FOI integreras i verksamheten 1997Gamla Försvarshögskolan (nu IHT) och MHS förenas till nuvarande Försvarshögskolan 2005FHS flyttar till Campus KTH 2008Inrättas som statlig högskola med examensrätt

3 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Karlstad Karolinen Solna Karlberg Stockholm Campus KTH Lokalisering

4 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Fakta • Omsättning ca 500 miljoner kr • 360 anställda (325 PÅ) – ca 100 officerare • 14 professorer • 11 docenter, 21 doktorander • Ca 480 militära studenter/år • Ca 240 fristående helårsstudieplatser • Ca 2 500 studerande

5 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) FHS vision (år 2014) • Vara ett nationellt och internationellt framstående lärosäte för utbildning och forskning för samhällets säkerhet och skydd. • Leda utvecklingen av yrket som officer till en profession grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. • Vara ett centrum för utvecklingen av det svenska nationella säkerhetskonceptet i ett internationellt perspektiv.

6 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Kännetecken • Unika ämnesområden • Erkänd expertis - nationellt och internationellt • Mötesplats - civilt och militärt, nationellt och internationellt • Nära samarbete mellan studenter, lärare och forskare • Nära samarbete med uppdragsgivare • Anna Lindh-biblioteket - Nordens ledande vetenskapliga bibliotek för försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik

7 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Försvarshögskolan som högskola • Dubbla regleringsbrev (Utbildnings- och Försvars- departement) • Utbildningsdepartementet har myndighetsansvaret • Lyder under högskolelagen och högskole- förordningen men med egen förordning samt officersförordningen

8 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Huvudsakliga uppdragsgivare • Försvarsmakten (FM), utbildning och forskning • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), utbildning och forskning • Försvarsdepartementet, internationell utbildning och forskning • Utrikesdepartementet, uppdrag

9 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Vilka examina kan Försvarshögskolan ge? Generella examina på grundnivå • Högskoleexamen (120 hp) • Kandidatexamen (180 hp) Yrkesexamina på grundnivå • Officersexamen(180 hp) Generella examina på avancerad nivå • Magisterexamen inom områdena krigsvetenskap eller statsvetenskap, 2 inriktningar (60 hp)

10 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Organisation

11 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Ledningen för högskoleutbildning av officerare (LH) Leder och utvecklar • officersutbildning som leder till officersexamen, Officersprogrammet (OP) • Högre stabsofficersutbildning (HSU), Stabs- utbildningen (SU) och Taktisk stabskurs (TSK) • planering för och stöd till svenska officerare som genomför del av HSU vid utländsk skola samt utländska studerande vid Försvarshögskolan

12 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Militärvetenskapliga institutionen (MVI) Leder forskning och utbildning inom ämnena • krigsvetenskap • militärteknik • ledningsvetenskap • militärhistoria

13 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) Leder forskning och utbildning inom ämnena • statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan • statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi • folkrätt • ledarskap under påfrestande förhållanden • krigsvetenskap med inriktning militärstrategi

14 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT) • Nationella och internationella kurser för civila och militära chefer och nyckelpersoner inom totalförsvar och krishantering

15 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Högskoleförvaltningen (HF) • Planeringskansliet (PLAN) • Ekonomiavdelningen (EK) • Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd (LVS) • Human Resources (HR) • Avdelningen för infrastruktur och bibliotek (AIB)

16 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Ämnen Ämnen som är unika för Försvarshögskolan: • Krigsvetenskap • Militärteknik

17 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Ämnen Inriktningar av ämnen som är unika för Försvarshögskolan: • Ledarskap under påfrestande förhållanden • Ledningsvetenskap • Historia med inriktning mot militärhistoria • Juridik med inriktning mot folkrätt • Statsvetenskap med inriktning mot krigshantering och internationell samverkan • Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi

18 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Försvarshögskolan - ämnen •Säkerhetspolitik och strategi •Folkrätt •Ledarskap •Krigsvetenskap •Militärteknik •Militärhistoria •Ledningsvetenskap •Krishantering & internationell samverkan KrishanteringKrigföring

19 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Begreppen krig och kris • Krigföring - hela konfliktskalan från en begränsad väpnad konflikt med såväl statliga som icke-statliga aktörer till extremfallet, storskaligt krig • Krishantering - åtgärder i situationer som riskerar att skada samhällets funktionalitet och överlevnad, till exempel infrastrukturkollapser, pandemier, naturkatastrofer eller gränsöverskridande terrorism

20 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Officersutbildning • Officersprogrammet • Stabsutbildningen • Högre stabsofficersutbildning • Taktisk stabskurs • Högre operativ chefskurs • Fristående kurser

21 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Fristående högskolekurser inom ämnena • Historia med inriktning mot militärhistoria • Juridik med inriktning mot folkrätt • Ledarskap under påfrestande förhållanden • Ledningsvetenskap • Militärteknik • Statsvetenskap med inriktning mot krigshantering och internationell samverkan • Statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och strategi

22 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Uppdragsutbildning inom ämnena • Krishantering • Informationssäkerhet • Ledarskap • Militär vidareutbildning

23 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Forskning och studier (1/2) • Vetenskaplig grund, anslag från både Försvars- och Utbildningsdepartementet • Forskning för regeringens behov, (FORBE) anslag från Försvarsdepartementet • Forskning och Teknikutveckling, (FoT) uppdrag från Försvarsmakten, FM • Forskning och studier åt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB

24 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Forskning och studier (2/2) • Försvarshögskolans och Försvarsmaktens doktorandprogram, anslag från Försvarsdepartementet • Forskning bedrivs inom krigsvetenskap, ledarskap, ledning, militärhistoria, strategi, militärteknik, statsvetenskap, folkrätt och säkerhetspolitik • Unika områden/inriktningar som inte har motsvarighet vid andra universitet och högskolor

25 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Centrumbildningar och forskningsprogram • CRISMART Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier • CATS Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier • Folkrättscentrum • Programmet för europeisk säkerhetsforskning • The European Societal Security Research Group

26 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) • Försvarshögskolans och Utrikespolitiska Institutets gemensamma högskolebibliotek • 244 000 böcker • 280 tryckta tidskrifter • 2 800 elektroniska tidskrifter och databaser • Raritetssamling Anna Lindh-biblioteket

27 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Ledning Rektor Fil.dr Romulo Enmark ProrektorProfessor Maja Kirilova Eriksson VicerektorBrigadgeneral Bengt Axelsson Högskoledirektör Lars Bergström

28 XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Hemsidor www.fhs.se www.annalindhbiblioteket.se


Ladda ner ppt "XXXX-XX-XX Namn/Presentation (för att ändra välj Visa => Bildbakgrund. Ändra i översta mallen) Försvarshögskolan Utbildning och forskning för samhällets."

Liknande presentationer


Google-annonser