Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalt avtal om arbetstid för lärare m.fl. vid Lunds universitet 2012 Seminarieserie maj – juni 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalt avtal om arbetstid för lärare m.fl. vid Lunds universitet 2012 Seminarieserie maj – juni 2012."— Presentationens avskrift:

1 Lokalt avtal om arbetstid för lärare m.fl. vid Lunds universitet 2012 Seminarieserie maj – juni 2012

2 Dagens agenda • Sammanfattning • Kollektivavtal • Genomgång av avtalet • Det fortsatta arbetet

3 Sammanfattning • Det är ett kollektivavtal • Tidsmässigt bör personalplaner, kompetensutvecklingsplaner och utvecklingssamtal genomföras i anslutning till budgetarbetet • Variationer mellan olika utbildningsområden och användning av olika begrepp medför att generella beräkningsgrunder för tidsåtgång som är identiska för alla är svåra att fastställa • Avtalet berör inte finansieringsfrågor

4 Kollektivavtal • Vad är ett kollektivavtal? – Formalavtal: parter, form, innehåll • Centrala och lokala kollektivavtal • Kollektivavtalets särskilda rättsverkningar: – Medlems bundenhet – Normativ verkan – Tvingande verkan – Fredsplikt

5 Exempel 1 På institutionen diskuteras det nya arbetstids- avtalet. En del av de anställda är fackligt anslutna, andra är det inte. Gäller avtalet för alla, trots att vissa inte är medlemmar i något fack? En kommentar som fälls lyder enligt följande: ”Ett intressant men ganska generellt dokument. Vi fortsätter nog att göra som vi gjort hittills.” Kan man göra det?

6 Syfte • Utbildning och forskning av hög kvalitet kan genomföras. • Bra arbetsförhållanden för universitets lärare. • Balans i arbetstidens fördelning över kalenderåret. • En god arbetssituation och en god arbetsmiljö. • Bemanningsplaneringen ska grundas på en realistisk bedömning av vilken faktisk tid som krävs för att fullgöra olika arbetsuppgifter väl. • Vid uppföljning och utvärdering av verksamhet ska arbetsfördelningen särskilt uppmärksammas för att förbättra bemanningsplaneringen.

7 1 § Bemyndigande Avtalen sluts med stöd av 1 kap 4 § ALFA med bilaga 5 och 1 kap 4 § ALFA-T med bilaga 5. 2 § Tillämpningsområde Detta avtal gäller lärare och i tillämpliga delar vissa andra anställningar (se nedan) vid Lunds universitet vilka omfattas av ALFA och ALFA-T.

8 3 § Årsarbetstid (per kalenderår) Samtliga förekommande arbetsuppgifter för en lärare ska inrymmas i den totala årsarbetstiden som är: 1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar (fr o m det år läraren fyller 40 år) 1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar (fr o m det år läraren fyller 30 år) 1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar (t o m det år läraren fyller 29 år)

9 4 § Arbetsuppgifternas fördelning • Balans mellan en lärares olika arbetsuppgifter. • Balans i årsarbetstidens fördelning över kalenderåret. • Fördelningen av arbetsuppgifterna (personalplan) kan ske i en dokumenterad flerårsplan på högst tre år. • Utrymme för forskning ska normalt ges enbart till vetenskapligt kompetenta lärare.

10 4 § Arbetsuppgifternas fördelning Professor, gästprofessor, adjungerad professor En professor ska normalt ägna huvudparten av sin årsarbetstid åt forskning samt delta i utbildning och handledning av forskarstuderande. En professor bör även delta i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

11 4 § Arbetsuppgifternas fördelning Seniorprofessor Arbetsuppgifterna för en seniorprofessor regleras i den enskilda överenskommelse som träffas. En seniorprofessor ska normalt ägna huvudparten av sin årsarbetstid åt forskning. En seniorprofessor kan även delta i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning och handledning av forskarstuderande.

12 4 § Arbetsuppgifternas fördelning Universitetslektor En universitetslektor ska normalt ägna sig åt både utbildning och forskning. Den del av årsarbetstiden som används för utbildning ska normalt uppgå till i genomsnitt högst 70 % för planeringsperioden. Övriga arbetsuppgifter ska normalt uppgå till minst 30 % av arbetstiden varav minst 20 % ska avse forskning och kompetensutveckling.

13 4 § Arbetsuppgifternas fördelning Postdoktor, biträdande universitetslektor, forskarassistent En postdoktor, biträdande universitetslektor och forskarassistent ska ägna huvudparten av sin årsarbetstid åt forskning. Det ska ges möjlighet till högskolepedagogisk utbildning och att vara verksam inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå för att kunna meritera sig för anställning som universitetslektor och professor (se universitetets föreskrifter rörande anställning av lärare, 22 §).

14 4 § Arbetsuppgifternas fördelning Universitetsadjunkt En universitetsadjunkt ska normalt ägna huvudparten av sin årsarbetstid åt utbildning. Den del av årsarbetstiden som används för utbildning ska normalt uppgå till i genomsnitt högst 80 % för planeringsperioden. Övriga arbetsuppgifter ska normalt uppgå till minst 20 % av arbetstiden varav minst 10 % ska avse kompetensutveckling, vari forskarutbildning kan ingå där så är relevant.

15 Exempel 2 En universitetslektor har endast uppgifter på institutionen. Undervisning, max 70 % Forskning och kompetensutveckling, min 20 %

16 Exempel 3 En universitetslektor har uppdrag om 20 % för fakulteten. Undervisning, max 50 % Övriga arbetsuppgifter, min 30 % Fakultetsuppdrag 20 %

17 Exempel 3, alt 2 En universitetslektor har uppdrag om 20 % för fakulteten. Undervisning, max 60 % Forskning och kompetensutveckling, min 20 % Fakultetsuppdrag 20 %

18 Exempel 4 Vad händer med arbetsuppgifternas fördelning när en universitetslektor blir befordrad till professor? Före: Efter: Undervisning, max 49% Forskning samt delta i utbildning och handledning av forskarstuderande, min 51 % Undervisning, max 70 % Forskning och kompetensutveckling, min 20 %

19 5 § Kompetensutveckling • Varje enskild lärare ska garanteras viss tid för egen kompetensutveckling. • Lärare bör stimuleras att meritera sig. • En kompetensutvecklingsplan ska finnas för varje lärare. • I utvecklingssamtal ska en uppföljning och revidering av planen göras.

20 6 § Personalplan • Planeringen av årsarbetstiden ska ske i samråd med berörd lärare. • Planering ska genomföras för varje kalenderår. • En undervisningstimme (45 minuter), inklusive för- och efterarbete, ska omräknas till 2-7 klocktimmar. • Lärares personalplan utarbetas i god tid, dokumenteras och fastställs av prefekt/motsvarande.

21 6 § Personalplan, kalenderårscykel Personalplan Utvecklingssamtal (kompetenutveklingsplan) Budgetarbete och resursfördelning Lönesamtal Årscykel (Saco) Arbetsmiljö (skyddsronder)

22 Exempel 5 Hur många föreläsningstimmar skall en universitetslektor som endast har uppgifter på institutionen maximalt göra? Svar: • Lektorn är 45 år, dvs. har 35 semesterdagar och skall därmed göra 1700 timmar per år (årsarbetstid) • 70 % av denna tid är 1190 timmar. • Vi antar att examination är förknippad med lektorns föreläsningar, dvs. minst faktorn 4 skall användas. • Det ovanstående ger 297 föreläsningstimmar för lektorn per kalenderår.

23 Exempel 6 Universitetslektorn från föregående exempel erhåller till allas glädje ett forskningsanslag. Men prefekten konstaterar att undervisningen nog ändå måste ligga fast. Prefekten kommer då överens med lektorn att denne ändå ska få forska mer – undervisningstiden som görs ”för mycket” i år kan man bara spara och lyfta över till nästa år och då istället användas till forskningstid. Svar: • Årsarbetstiden är fortfarande totalt 1700 timmar. • Om utrymmet för forskning utökas måste undervisningstiden eller tid för andra arbetsuppgifter minskas, annars uppkommer övertid.

24 Exempel 7 När upprättas personalplanen? För vilken tidsperiod? Svar: • Förslagsvis under hösten före det kalenderår då den ska gälla. • Lämpligen genomförs också utvecklingssamtal i anslutning till att personalplanen upprättas. I samband med detta upprättas också en kompetensutvecklingsplan. • Ovanstående punkter ger underlag för budgetarbetet. Samordning av ovanstående punkter hjälper till med att minimera tiden som åtgår för att genomföra dem.

25 7 § Närvaro på arbetsplatsen • Lärare ska vara närvarande på arbetsplatsen i den omfattning verksamheten och arbetsuppgifterna kräver. • Tillgänglighet krävs för; ―samarbete med andra anställda, ―att bidra till en god arbetsmiljö ―studenterna ―möten och aktiviteter som institutionen genomför/anordnar • Om en lärare, under övrig tid kommer att vara frånvarande från arbetsplatsen ska hon/han till prefekten anmäla på vilken adress hon/han är anträffbar, om hon/han inte är anträffbar på sin ordinarie bostadsadress.

26 8 § Övertid och mertid • Samtliga arbetsuppgifter ska inrymmas inom årsarbetstiden. • Om särskilda behov av att utföra vissa inte planerade arbetsuppgifter uppkommer ska i första hand en omfördelning av arbetsuppgifterna göras. • Prefekt har rätt att begära mertid eller övertid. • Mertid och eller övertid regleras normalt en gång per kalenderår.

27 8 § Övertid och mertid • Ska normalt inte förekomma • Ska vara beordrad eller godkänd i efterhand • Högst 175 timmar mertid • Högst 150 timmar övertid • Sammanlagt högst 200 timmar • Om partiellt sjukskriven, ledig med stöd av lag är ej skyldig att arbeta övertid • Deltidspension; högst 25 timmar mertid, 25 timmar övertid • Doktorand, amanuens och klinisk assistent kan ej beordras övertid

28 9 § Kvälls- och helgundervisning För kvällsundervisning efter klockan 18.00 samt för undervisning på lördagar och söndagar utgår lönetillägg enligt gällande lokalt avtal om arvoden för timundervisning samt för kvälls- och helgundervisning. www3.lu.se/pers/Loner-skatt/timavtal_090123.pdf

29 10 § Semesterns förläggning Utöver det som följer av semesterlagen ska i fråga om semesterns förläggning följande gälla. Årssemestern förläggs i en följd till sommaren med början måndagen som infaller efter midsommarhelgen, såvida inte annat skriftligen överenskommes mellan prefekt och enskild arbetstagare i god tid före semesterns påbörjande. Denna bestämmelse tillämpas inte för doktorand, assistent med utbildningsbidrag, amanuens och klinisk assistent.

30 11 § Årsarbetstid vid sjukfrånvaro och ledighet Vid sjukfrånvaro och ledighet minskas årsarbetstiden i relation till sjukfrånvarons och ledighetens omfattning. Därvid ska om möjligt lärarens personalplan omdisponeras så att konsekvenserna för verksamheten och för läraren minimeras.

31 12 § Förhandlingsordning • Personalplanerna ska upprättas i god tid före kalenderårets början. Prefekten ansvarar. • Innan beslut om personalplan fattas ska berörd lokal arbetstagarorganisation tillställas planen. • Vid oenighet mellan  prefekt och lokal arbetstagarorganisation om tillämpningen av detta avtal ska prefekten hänskjuta frågan till dekanen.  dekan och lokal arbetstagarorganisation ska ärendet överföras till universitetsförvaltningen. • Prefekten får interimistiskt besluta i frågan i brådskande fall.

32 13 § Avtalsperiod • 1 juli 2012 och tillsvidare under ALFA/ALFA-T:s giltighetstid • tre månaders uppsägningstid • avtalets bestämmelser om personalplan tillämpas första gången för kalenderåret 2013.Planeringen ska därför ske under hösten 2012, i god tid inför årsskiftet 2012/2013.

33 Länkar • http://www3.lu.se/pers/Regler/foreskrift120216_ao_larare.pdf (Anställningsordningen) http://www3.lu.se/pers/Regler/foreskrift120216_ao_larare.pdf • http://www3.lu.se/pers/Regler/postdoktor_avtal080904.pdf (Postdoktorsavtalet) http://www3.lu.se/pers/Regler/postdoktor_avtal080904.pdf • http://www3.lu.se/pers/Regler/professor-emeriti_beslut091217.pdf (Seniorprofessor) http://www3.lu.se/pers/Regler/professor-emeriti_beslut091217.pdf • http://www5.lu.se/o.o.i.s/5231 (Arbetstidsavtalet för lärare) http://www5.lu.se/o.o.i.s/5231


Ladda ner ppt "Lokalt avtal om arbetstid för lärare m.fl. vid Lunds universitet 2012 Seminarieserie maj – juni 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser