Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sektorövergripande samarbete mellan myndigheter och det uppsökande ungdomsarbetet i ungdomslagen - Hur förändras ungdomslagen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sektorövergripande samarbete mellan myndigheter och det uppsökande ungdomsarbetet i ungdomslagen - Hur förändras ungdomslagen?"— Presentationens avskrift:

1 Sektorövergripande samarbete mellan myndigheter och det uppsökande ungdomsarbetet i ungdomslagen - Hur förändras ungdomslagen?

2 Bakgrund •Majoriteten av finska ungdomar mår bra, men social och psykisk utslagning har ökat –snabba förändringar i samhället –splittrade och sektorbundna servicestrukturer –oklarheter gällande behörighet och ansvarsfördelning –tolkningsskillnader beträffande sekretessbestämmelser och skyddet för individer –snäv inställning till samarbete, kunnande och ledande •utslagning innebär ett hot mot såväl den unga som mot hans/hennes familj, närkrets och samhället •de nationalekonomiska konsekvenserna av utslagning är påtagliga –enligt statens revisionsverk är den ekonomiska förlusten / utslagen ungdom 27 500 EURO (genomsnittet med antagande om 40 år i arbetslivet) •befolkningsstrukturens utveckling klarar inte av en omfattande utslagning av unga i arbetsför ålder •resultaten i försöksprojekten har varit goda •de andra nordiska ländernas erfarenheter

3 Kort om beredningen •Statens revisionverks revisionberättelse 146/2007 •Statsminister Vanhanens II regeringsprogram •Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd •Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet 2007-2011 •Riksdagens kulturutskotts utlåtande 10/2008 rd •Ställningstagande av regeringens politikria, sk:s publiceringsserie 14/2009 •Två arbetsgrupper har berett ärendet. Grupperna bestod av representanter från undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, försvarsministeriet, delegationen för ungdomsärenden och politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd (i den första gruppen var även kommunförbundet, polisen, socialjouren och ungdomsforskningen representerade) •Regeringspropositionen i ärendet (RP 1/2010 rd.) gavs till riksdagen den 5.2. 2010 •Republikens President stadfäste lagen (693/2010) den 20.8.2010 •Lagförändringen träder i kraft den 1.1.2011

4 Mål •Övergång till tidigt stöd för de unga inom den offentliga sektorn •Förbättrade möjligheter för de unga att få de offentliga tjänster de behöver •Genom effektivare tidigt stöd stärker man de ungas liv och ger dem bättre möjligheter att träda in i arbetslivet

5 Tre centrala förslag 1.Sektorövergripande samarbete mellan lokala myndigheter 2.Föreskrifterna om det uppsökande ungdomsarbetet tas in i lagen 3.Utlämnande av information till det uppsökande ungdomsarbetet

6 Sektorövergripande samarbete mellan lokala myndigheter (7 a §) •i kommunerna bildas ett nätverk för vägledning av och tjänster för unga med representanter för –undervisningsväsendet –social- och hälsovårdsväsendet –ungdomsväsendet –arbetsförvaltningen –polisförvaltningen •även andra myndigheter kan delta, t.ex. försvarsförvaltningen, räddningstjänsten, församlingen •kommunerna kan grunda ett gemensamt nätverk •nätverket fungerar i växelverkan med sammanslutningar som producerar tjänster för unga

7 Uppgifterna för nätverket för vägledning av och tjänster för unga: - omfattar områdets alla ungdomar 1.Samla information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden och utvärdera situationen som stöd för det lokala beslutsfattandet 2.Befrämja sammanslagning av tjänster för unga i syfte att åstadkomma kvalitativa och lätt tillgängliga tjänster 3.Underlätta de ungas tillgång till och information om tjänsterna (vid behov styra dem vidare) 4.Befrämja smidigt utbyte av information i samband med anordnandet av tjänster genom att ta fram gemensamma förfaringssätt mellan myndigheterna –Behandlar INTE den enskilda ungas ärenden –EJ mer byråkrati

8 Det uppsökande ungdomsarbetet som stöd för att anlita tjänster (7 b §) •Uppgifterna för det uppsökande ungdomsarbetet bestäms i lagen •Målet är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att komma i kontakt med sådana tjänster och stödformer, som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess. Samtidigt vill man stärka deras möjligheter till utbildning och inträde på arbetsmarknaden •Arbetet grundar sig på den information som den unge själv gett samt på hans/hennes bedömning av stödbehovet •Kommunen utser en ansvarsperson –dessa tjänster kan i vissa fall erbjudas av en sammanslutning som producerar tjänster för de unga •Behörighetskraven

9

10 ATT LÄMNA UT UPPGIFTER FÖR UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE ( 7 §) •Utgångspunkten för utlämnande av information är den unges klara samtycke •Trots sekretessbestämmelserna ska den unges kontaktuppgifter lämnas ut, om det är fråga om: 1.unga som ska avsluta sin grundläggande utbildning och som inte fått eller mottagit en studieplats eller inlett studier 2.unga som inte har fyllt 25 år och avbryter sina yrkes- eller gymnasieutbildning 3.unga som befrias från sin värnplikts- eller civiltjänstgöring för att de inte är tjänstdugliga eller som avbryter sin tjänstgöring •Uppgifterna i fråga finns redan, förutsätter inte insamlande av nya uppgifter •Uppgifterna behöver inte ges ut om man i helhetsbedömningen anser att det inte är nödvändigt för att hjälpa den unge •Om stödbehovet är akut har även andra myndigheter rätt att ge ut uppgifter om den unge •Den unga ska på förhand meddelas om utlämnande av dennes uppgifter. Om det är det är fråga om en minderårig meddelas även vårdnadshavaren •Uppgifter om barnskyddsanmälan ges inte till det uppsökande ungdomsarbetet

11 ATT LÄMNA UT UPPGIFTER FÖR DET UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETET •Förändring i 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret, där det föreskrivs om uppgifter som får lämnas ut ur registret •Efter att ha fått den ungas kontaktuppgifter kontaktar det uppsökande ungdomsarbetet den unge och tar reda på om denna behöver hjälp med att få sådana tjänster och annat stöd som främjar hans/hennes tillväxt och självständighetsprocess samt tillträde till utbildning och på arbetsmarknaden (stöd till de ungas levnadsbana) –studievägledaren, skolkuratorn, verkstadsverksamheten, arbets- och näringsbyrån, hälsocentralen mentalvårdsbyrån etc. •Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder inte tjänstehelheter utan hjälper de unga att hitta de tjänster som passar dem

12 BEHANDLING AV UPPGIFTER OM EN UNG PERSON (7 d §) •10 § i grundlagen: "Vars och ens privat liv, heder och hemfrid är tryggade. Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag." •Noggrant definierade uppgifter (identifierings- och kontaktuppgifterna)om den unge överförs till det uppsökande ungdomsarbetet (enligt lagen) •Uppgifterna kan lämnas ut elektroniskt •I det uppsökande ungdomsarbetet kan även olika instansers information om en enskild ung person samköras •Följande uppgifter bör registreras; vem som gjort anmälan, fortsatta åtgärder samt vilken information som lämnats ut och till vem •Uppgifterna ska förstöras genast, när de inte mera är nödvändiga •Det uppsökande ungdomsarbetet kan lämna ut uppgifter endast med den unges och vårdnadshavarens samtycke •Särskild sekretessbestämmelse

13 RESURSERNA •Nätverket för vägledning av och tjänster för unga förorsakar inte kommunerna omedelbara nya kostnader, eftersom arbetet organiseras genom att införliva det som en del i tjänsteinnehavarnas befattningsbeskrivning •När behörigheten och ansvarsfördelningen blir tydligare kan även dubbelfunktioner avskaffas. Till samma funktion reserveras inte mer resurser •Samarbete och förenhetligande av verksamhetskulturer är ekonomiskt lönsamt •Statsunderstöd 2,5 milj. euro till det uppsökande ungdomsarbetet år 2009 •I statsbudgeten för 2010 har 4,65 milj. euro anvisats till verksamheten •I propositionen till tilläggsbudgeten för 2010 föreslås 3 milj. extra anslag för förstärkandet av det uppsökande ungdomsarbetet


Ladda ner ppt "Sektorövergripande samarbete mellan myndigheter och det uppsökande ungdomsarbetet i ungdomslagen - Hur förändras ungdomslagen?"

Liknande presentationer


Google-annonser