Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMVERKANS ENTREPRENAD (PARTNERING, VINNA-VINNA) INGEN NY ENTREPRENADFORM UTAN ETT SÄTT ATT ORGANISERA, STYRA SAMARBETET OCH KUNSKAPSFLÖDET MELLAN DE INVOLVERADE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMVERKANS ENTREPRENAD (PARTNERING, VINNA-VINNA) INGEN NY ENTREPRENADFORM UTAN ETT SÄTT ATT ORGANISERA, STYRA SAMARBETET OCH KUNSKAPSFLÖDET MELLAN DE INVOLVERADE."— Presentationens avskrift:

1 SAMVERKANS ENTREPRENAD (PARTNERING, VINNA-VINNA) INGEN NY ENTREPRENADFORM UTAN ETT SÄTT ATT ORGANISERA, STYRA SAMARBETET OCH KUNSKAPSFLÖDET MELLAN DE INVOLVERADE

2 BAKGRUND PROBLEM INOM BYGGSEKTORN  HÖGA BYGGKOSTNADER  BRISTANDE FLEXIBILITET - FÖRÄNDRINGAR BLIR DYRA OCH LEDER TILL KONFLIKTER  LÅG LÖNSAMHET FÖR ENTREPRENÖRER  DE MEDVERKANDES KOMPETENS UTNYTTJAS INTE FULLT UT FÖR PROJEKTETS BÄSTA

3 BAKGRUND PROBLEM INOM BYGGSEKTORN  DÅLIGA RELATIONER MELLAN BESTÄLLARE OCH ENTREPRENÖR  BRISTANDE ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE B UE K E

4 FÖRVÄNTNINGAR PÅ SAMVERKANS ENTREPR.  FÖRBÄTTRA SAMARBETET – BESTÄLLARE, ENTREPRENÖR (UNDERENTREPRENÖR) KONSULTER  UNDVIKA KOSTNADSKRÄVANDE ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETEN  HÖJA KVALITETEN PÅ SLUTPRODUKTEN  FÖRBÄTTRA KUNSKAPSÖVERFÖRINGEN B UE E K SAMVERKAN OM PROJEKTET

5 FRAMGÅNGSFAKTORER  ÖPPNA DIALOGEN MELLAN SAMVERKANSGRUPPEN OCH BERÖRDA INDIVIDER  BEREDSKAP ACCEPTERA DELAT ANSVAR FÖR FEL OCH MISSTAG  EKONOMISK INCITAMENT INFÖRS FÖR DELNING AV KOSTNADSREDUKTIONER I PROJEKTET  PÅDRIVARE (DISSKUSIONSLEDARE) FINNS MED UNDER PROCESSEN  BUDSKAPET (OM ARBETSSÄTTET) UPPREPAS MED JÄMNA MELLANRUM

6 UPPHANDLING ENTREPRENAD FORM PROJEKTERING KONSTRUKTION BYGGANDEUNDERHÅLL FUNKTIONS ENTREPRENAD TOTAL ENTREPRENAD GENERAL ENTREPRENAD DELAD ENTREPRENAD SAMVERKANS ENTREPRNAD

7 SAMVERKANSGRUPP  BESTÄLLARE  ENTREPRENÖR  UNDERENTREPRENÖR  KONSULT

8 GEMENSAMT MÅLDOKUMENT EXEMPELBANVERKET MÅL RESULTAT Minska antalet störningar för tågtrafiken19% Kostnadseffektivitet 13% Utveckla affärsmässighet Bättre än tidigare Förbättra arbetsklimatet Bättre VÄGVERKET ÖVERGRIPANDE MÅL (satt av beställaren vid upphandling) Införs i kontraktet För den aktuella trafiken nöjaktig plan- och profilstandard kostnadseffektivt och med miljöhänsyn Kostnad - 10% 2-16 % Bättre kvalitet JA Noll kvalitetsfel NJA (vid ett fall tveksamt) Noll fel vid slutbesiktning JA Noll klagomål från trafikanter NEJ (omöjligt mål) Redan år 1, ett ingen axeltrycksnedsättning JA

9 GEMENSAM MÅLSTYRNING VECKOMÖTEN  ENTREPRENÖREN OMBESÖRJER INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER  PRÖVNING SKER I ARBETSGRUPPEN  GEMENSAM STYRNING

10 KONFLIKTLÖSNINGSTRAPPA ARBETSGRUPP OMBUD REGION CHEF VERKS- & FÖRETAGS- LEDNING

11 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING FÖRTROENDE NIVÅ PARTERNAS KOSTNADER

12 ERSÄTTNING  RIKTKOSTNAD MED INCITAMENT  BETALNING EFTER REDOVISADE VERKLIGA KOSTNADER

13 FÖRDELAR  KOSTNADSEFFEKTIV  KORTARE BYGGNADSTIDER ( inte kunnat styrkas)  ARBETSFORMEN ÖPPNAR FÖR ALTERNATIVA LÖSNINGAR  KUNSKAPSÖVERFÖRING MELLAN PARTERNA

14 NACKDELAR  ANTALET MÖTEN ÖKAR  SVÅRARE FASTPRISSÄTTA ENTREPRENADEN  RISK FÖR ATT PARTERNA GLÖMMER SINA ROLLER

15 ALLMÄNT  FÖRUTSÄTTER ATT ALLA ENGAGERAR SIG  I SVERIGE ÄR ENDAST PROJEKTSAMVERKAN MÖJLIG ENLIGT LOU  VARKEN AB ELLER ABT PASSAR HELT FÖR SAMVERKANS ENTREPRENAD  INOM SVERIGE ÄR VI, VÄGVERKET OCH BANVERKET, ÖVERENS OM ATT NÅGON EGEN AB, FÖR SAMVERKANS ENTRETRPENAD, ERFORDRAS INTE. VI FÖRORDAR KOMPLEMENT TILL AB MED REKOMMENDATIONER

16 ANSVAR  FÖLJ GRUNDLÄGGANDE I DAGENS AB.  VI FÖRORDAR SAMMA ANSVARSFÖRDELNING SOM I UTFÖRANDE ENTREPRENAD - BESTÄLLAREN ANSVARAR FÖR KONSTRUKTIONEN - BESTÄLLAREN ANSVARAR FÖR KONSTRUKTIONEN - ENTREPRENÖRENS ANSVARAR FÖR GENOMFÖRANDET - ENTREPRENÖRENS ANSVARAR FÖR GENOMFÖRANDET

17 ERFARENHETER I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN DANMARK  Guide till partnering för privata byggherrar har tagits fram. Guiden är skriven som mall avsedd att användas för att utarbeta ett juridiskt bindande partneringsavtal. NCC i Danmark arbetar aktivt med att introducera samverkans entreprenad i sina objekt. Utbildning av medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och konsulter pågår.  Driftentreprenader, 3 st, pågår med resultat över förväntan.  Kostnadseffektiviseringar och bättre framkomlighet har uppnåtts  Nya upphandlingar på samverkans entreprenad planeras

18 ERFARENHETER I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN NORGE  Erfarenheter från tre Norska samverkans entreprenad projekt inom anläggningssektorn visar att de medverkande upplever denna typ av samverkan kombinerad med ekonomiska incitament som mer positiv än traditionella entreprenader.  En del Norska erfarenheter redovisas i rapporten ” Samspill satt i system” där lämnas också rekommendationer hur effektiv samverkan kan åstadkommas.

19 SAMMANFATTNING  Bedrivs på ungefär samma sätt i de Nordiska länderna  ERFARENHETSMÄSSIGT har man kommit olika långt  OLIKHETERNA är kalkylerbara  EX I Sverige har vi menat att det är lämpligt att användaren står för konstruktionsansvaret och entreprenören för utförande ansvaret. I Danmark sägs i ”Partnering i praksis” I Danmark sägs i ”Partnering i praksis” parterna har sat sig som mål parterna har sat sig som mål - at opföre byggeri, der opfylder byggherrens behov - at opföre byggeri, der opfylder byggherrens behov - at genomföre en process som leder till en produkt i visdom, at kvaliten af processen kan väre afgörande for produktet. - at genomföre en process som leder till en produkt i visdom, at kvaliten af processen kan väre afgörande for produktet. - parterna tar lika ansvar för besluten - parterna tar lika ansvar för besluten

20 ATT UTVECKLA  KOMPLETTERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (AB)  HUR REGLERA ÖVERVÄRDEN  NÄR OCH HUR FÖRÄNDRA RIKTPRISET - VID HÖGRE PLAN OCH PROFILSTANDARD ? - VID HÖGRE PLAN OCH PROFILSTANDARD ? - VID BÄTTRE BÄRIGHET ? - VID BÄTTRE BÄRIGHET ?

21 SAMVERKAN VID KONSULTUPPDRAG  Fastpris  Löpande  Budgetpris  Riktpris med incitament  Vid genomförandet (byggandet) skall konsult som upprättat bygghandlingen medverka. Minimikravet bör vara att medverka på månatliga byggmöten mellan entreprenör och beställare.

22 SAMVERKAN VID KONSULTUPPDRAG  PROJEKTERINGSSKEDET  Konkurensutsättning med riktpris (motsvarande budgetpris) (motsvarande budgetpris)  Beställare och konsult samverkar  Vinst och förlustfördelning

23 RIKTPRIS MED INCITAMENT PROJEKTERING RIKTPRIS BESTÄLLARE KONSULT VINST FÖRLUST BESTÄLLARE KONSULT 50%

24 RIKTPRIS MED INCITAMENT GENOMFÖRANDE RIKTPRIS BESTÄLLARE KONSULT VINST FÖRLUST BESTÄLLARE ENTREPRENÖR 50% x% 50% 50-x% ENTREPRENÖR


Ladda ner ppt "SAMVERKANS ENTREPRENAD (PARTNERING, VINNA-VINNA) INGEN NY ENTREPRENADFORM UTAN ETT SÄTT ATT ORGANISERA, STYRA SAMARBETET OCH KUNSKAPSFLÖDET MELLAN DE INVOLVERADE."

Liknande presentationer


Google-annonser