Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMVERKANS ENTREPRENAD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMVERKANS ENTREPRENAD"— Presentationens avskrift:

1 SAMVERKANS ENTREPRENAD
(PARTNERING, VINNA-VINNA) INGEN NY ENTREPRENADFORM UTAN ETT SÄTT ATT ORGANISERA, STYRA SAMARBETET OCH KUNSKAPSFLÖDET MELLAN DE INVOLVERADE

2 BAKGRUND PROBLEM INOM BYGGSEKTORN
HÖGA BYGGKOSTNADER BRISTANDE FLEXIBILITET - FÖRÄNDRINGAR BLIR DYRA OCH LEDER TILL KONFLIKTER LÅG LÖNSAMHET FÖR ENTREPRENÖRER DE MEDVERKANDES KOMPETENS UTNYTTJAS INTE FULLT UT FÖR PROJEKTETS BÄSTA

3 BAKGRUND PROBLEM INOM BYGGSEKTORN
DÅLIGA RELATIONER MELLAN BESTÄLLARE OCH ENTREPRENÖR BRISTANDE ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE B K E UE UE

4 FÖRVÄNTNINGAR PÅ SAMVERKANS ENTREPR.
FÖRBÄTTRA SAMARBETET – BESTÄLLARE, ENTREPRENÖR (UNDERENTREPRENÖR) KONSULTER UNDVIKA KOSTNADSKRÄVANDE ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETEN HÖJA KVALITETEN PÅ SLUTPRODUKTEN FÖRBÄTTRA KUNSKAPSÖVERFÖRINGEN B K SAMVERKAN OM PROJEKTET UE E UE

5 FRAMGÅNGSFAKTORER ÖPPNA DIALOGEN MELLAN SAMVERKANSGRUPPEN OCH BERÖRDA INDIVIDER BEREDSKAP ACCEPTERA DELAT ANSVAR FÖR FEL OCH MISSTAG EKONOMISK INCITAMENT INFÖRS FÖR DELNING AV KOSTNADSREDUKTIONER I PROJEKTET PÅDRIVARE (DISSKUSIONSLEDARE) FINNS MED UNDER PROCESSEN BUDSKAPET (OM ARBETSSÄTTET) UPPREPAS MED JÄMNA MELLANRUM

6 UPPHANDLING ENTREPRENAD FORM PROJEKTERING KONSTRUKTION BYGGANDE
UNDERHÅLL FUNKTIONS ENTREPRENAD TOTAL ENTREPRENAD GENERAL ENTREPRENAD DELAD ENTREPRENAD SAMVERKANS ENTREPRNAD

7 SAMVERKANSGRUPP BESTÄLLARE ENTREPRENÖR UNDERENTREPRENÖR KONSULT

8 GEMENSAMT MÅLDOKUMENT
EXEMPEL BANVERKET MÅL RESULTAT Minska antalet störningar för tågtrafiken 19% Kostnadseffektivitet % Utveckla affärsmässighet Bättre än tidigare Förbättra arbetsklimatet Bättre VÄGVERKET ÖVERGRIPANDE MÅL (satt av beställaren vid upphandling) Införs i kontraktet För den aktuella trafiken nöjaktig plan- och profilstandard kostnadseffektivt och med miljöhänsyn Kostnad - 10% % Bättre kvalitet JA Noll kvalitetsfel NJA (vid ett fall tveksamt) Noll fel vid slutbesiktning JA Noll klagomål från trafikanter NEJ (omöjligt mål) Redan år 1, ett ingen axeltrycksnedsättning JA

9 GEMENSAM MÅLSTYRNING VECKOMÖTEN
ENTREPRENÖREN OMBESÖRJER INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER PRÖVNING SKER I ARBETSGRUPPEN GEMENSAM STYRNING

10 KONFLIKTLÖSNINGSTRAPPA
VERKS- & FÖRETAGS- LEDNING REGION CHEF OMBUD ARBETSGRUPP

11 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING
PARTERNAS KOSTNADER FÖRTROENDE NIVÅ

12 ERSÄTTNING RIKTKOSTNAD MED INCITAMENT
BETALNING EFTER REDOVISADE VERKLIGA KOSTNADER

13 FÖRDELAR KOSTNADSEFFEKTIV KORTARE BYGGNADSTIDER ( inte kunnat styrkas)
ARBETSFORMEN ÖPPNAR FÖR ALTERNATIVA LÖSNINGAR KUNSKAPSÖVERFÖRING MELLAN PARTERNA

14 NACKDELAR ANTALET MÖTEN ÖKAR SVÅRARE FASTPRISSÄTTA ENTREPRENADEN
RISK FÖR ATT PARTERNA GLÖMMER SINA ROLLER

15 ALLMÄNT FÖRUTSÄTTER ATT ALLA ENGAGERAR SIG
I SVERIGE ÄR ENDAST PROJEKTSAMVERKAN MÖJLIG ENLIGT LOU VARKEN AB ELLER ABT PASSAR HELT FÖR SAMVERKANS ENTREPRENAD INOM SVERIGE ÄR VI, VÄGVERKET OCH BANVERKET, ÖVERENS OM ATT NÅGON EGEN AB, FÖR SAMVERKANS ENTRETRPENAD, ERFORDRAS INTE. VI FÖRORDAR KOMPLEMENT TILL AB MED REKOMMENDATIONER

16 ANSVAR FÖLJ GRUNDLÄGGANDE I DAGENS AB.
VI FÖRORDAR SAMMA ANSVARSFÖRDELNING SOM I UTFÖRANDE ENTREPRENAD - BESTÄLLAREN ANSVARAR FÖR KONSTRUKTIONEN - ENTREPRENÖRENS ANSVARAR FÖR GENOMFÖRANDET

17 ERFARENHETER I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN
DANMARK Guide till partnering för privata byggherrar har tagits fram. Guiden är skriven som mall avsedd att användas för att utarbeta ett juridiskt bindande partneringsavtal. NCC i Danmark arbetar aktivt med att introducera samverkans entreprenad i sina objekt. Utbildning av medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och konsulter pågår. Driftentreprenader, 3 st, pågår med resultat över förväntan. Kostnadseffektiviseringar och bättre framkomlighet har uppnåtts Nya upphandlingar på samverkans entreprenad planeras

18 ERFARENHETER I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN
NORGE Erfarenheter från tre Norska samverkans entreprenad projekt inom anläggningssektorn visar att de medverkande upplever denna typ av samverkan kombinerad med ekonomiska incitament som mer positiv än traditionella entreprenader. En del Norska erfarenheter redovisas i rapporten ” Samspill satt i system” där lämnas också rekommendationer hur effektiv samverkan kan åstadkommas.

19 SAMMANFATTNING Bedrivs på ungefär samma sätt i de Nordiska länderna
ERFARENHETSMÄSSIGT har man kommit olika långt OLIKHETERNA är kalkylerbara EX I Sverige har vi menat att det är lämpligt att användaren står för konstruktionsansvaret och entreprenören för utförande ansvaret. I Danmark sägs i ”Partnering i praksis” parterna har sat sig som mål - at opföre byggeri, der opfylder byggherrens behov - at genomföre en process som leder till en produkt i visdom, at kvaliten af processen kan väre afgörande for produktet. - parterna tar lika ansvar för besluten

20 ATT UTVECKLA KOMPLETTERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (AB)
HUR REGLERA ÖVERVÄRDEN NÄR OCH HUR FÖRÄNDRA RIKTPRISET - VID HÖGRE PLAN OCH PROFILSTANDARD ? - VID BÄTTRE BÄRIGHET ?

21 SAMVERKAN VID KONSULTUPPDRAG
Fastpris Löpande Budgetpris Riktpris med incitament Vid genomförandet (byggandet) skall konsult som upprättat bygghandlingen medverka. Minimikravet bör vara att medverka på månatliga byggmöten mellan entreprenör och beställare.

22 SAMVERKAN VID KONSULTUPPDRAG
PROJEKTERINGSSKEDET Konkurensutsättning med riktpris (motsvarande budgetpris) Beställare och konsult samverkar Vinst och förlustfördelning

23 RIKTPRIS MED INCITAMENT PROJEKTERING
VINST 50% BESTÄLLARE 50% KONSULT RIKTPRIS 50% BESTÄLLARE 50% KONSULT FÖRLUST

24 RIKTPRIS MED INCITAMENT GENOMFÖRANDE
VINST 50% ENTREPRENÖR 50-x% BESTÄLLARE RIKTPRIS x% KONSULT 50% BESTÄLLARE 50% ENTREPRENÖR FÖRLUST


Ladda ner ppt "SAMVERKANS ENTREPRENAD"

Liknande presentationer


Google-annonser