Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå PriMa Umeå – ett förslag som får matematiken att lyfta? Prioritering 2008 - 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå PriMa Umeå – ett förslag som får matematiken att lyfta? Prioritering 2008 - 2011."— Presentationens avskrift:

1 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå PriMa Umeå – ett förslag som får matematiken att lyfta? Prioritering 2008 - 2011

2 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Varför? Vi ser att det finns möjligheter ……….. • att öka elevernas intresse för att lära mer matematik • att förbättra studieresultaten i matematik ------------------------------------------ LoF Ma/Nv vill medverka till utvecklingsarbeten som ”gör skillnad” för arbetet i barngrupper och i klassrum.

3 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Är matematikkunskaper viktigt? ”Vikten av goda kunskaper i matematik är obestridlig. Det handlar om en baskunskap som är nödvändig i vardagen, för ett aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv och som grund för ett fortsatt lärande. Kunskaper i matematik krävs också för att besitta den kompetens och problemlösningsförmåga som underlättar lärande i andra ämnen och för att uppnå framgångsrika resultat inom andra kunskapsområden”. (Källa: I regeringens uppdrag till MSU 2006-02-02) ------------------------------------- Lpfö 98 - barnen i förskolan och familjedaghem ska få möjlighet att använda matematik i meningsfulla sammanhang och att utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i matematiska begrepp. Eleverna i grundskolan har rätt till minst 900 h matematik, vilket motsvarar 13,5 % av all undervisning.

4 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Vad kännetecknar skolsystem som toppar TIMMS, PISA och NAEP? • De får rätt personer att bli lärare. ”Kvaliteten i ett utbildningssystem kan inte överstiga kvaliteten på dess lärare”. • De utvecklar dessa personer till att undervisa effektivt. ”Det enda sättet att förbättra resultaten är att förbättra undervisningen”. • De ser till att varje elev får tillgång till bästa möjliga undervisning. ”Det enda sättet för ett skolsystem att nå högsta resultat är att höja nivån för varje elev”.

5 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå • Förutbestämda mål som löpande följs upp • Innehållsmässig prioritering (obligatoriskt/valbart) • Överenskommelser om tid och engagemang • Utfästelser om utvecklingsstöd/kompetensutveckling • Tydlig rollfördelning/organisation PriMa Umeå - ett högflygande förslag med yttre konturer… PriMa Umeå är tänkt att vara en långsiktig och ”öppen utvecklings- process” som går att påverka inom den ”kontur” som beslutas.

6 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå •Barn och elever ska i allt högre utsträckning uppleva att matematik är stimulerande och lärorikt. •Barns och elevers tilltro till sin förmåga att lösa matematiska och logiska problem ska öka. •Elevers behov av särskilt stöd i matematik ska minska. •Studieresultaten i matematik ska förbättras. •Elever ska i allt högre utsträckning välja att fördjupa sina matematikkunskaper under gymnasietiden. Fem mål för matematiksatsningen

7 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Matematiken ska lyfta… men av vad?

8 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Prioriterat kunskapsinnehåll •Kursplaner och mål •Matematik - Fördjupade insikter i den matematik som beskrivs i Lpfö 98 och kursplanerna - ämnesinnehåll, begrepp och matematiska resonemang. - Kännedom om den matematik som behandlas i årskurserna före och efter •Matematikdidaktik - Kunskaper om lärande i matematik - Kunskaper om undervisning som effektivt stödjer lärande i matematik - Kunskaper om likvärdighet i matematikundervisningen

9 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Hur berörs du och din förskola/skola? •Alla skolformer, alla förskolor/skolor och alla pedagoger involveras. •Utmaning för alla - hitta/nyttja fler tillfällen till att träna matematik i vardagssituationer, ämnesövergripande arbeten och andra gemensamma aktiviteter! •Den primära målgruppen för matematik- satsningen är pedagoger i förskola och förskoleklass och alla som undervisar i matematik i grundskola och särskola.

10 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Forts….Hur berörs du och din förskola/skola? •Förskolan/skolan ska utgå från sin egen situation och skapa en bild av utgångsläget… - Måluppfyllelsen idag? - Vilka styrkor och svagheter finns i arbetet med matematik? - Vad behöver ändras i förutsättningar och arbetsprocesser om måluppfyllelsen/resultatet ska kunna förbättras? •Prioritera matematik under 2009 – 2011 (ev år 1012)…planera, genomför och utvärdera konkreta förbättringsinsatser i arbetet med barn/elever. •Beslutade mål och förbättringsinsatser på förskolan/skolan följs upp och analyseras. Arbetet synliggörs i kvalitetsredovisningen.

11 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Kan man slå två flugor i en smäll? ….eller kan 1 + 1 bli 3? Det finns starka samband med andra utvecklingsarbeten, t ex •kunskap, bedömning och likvärdig betygssättning •individuella utvecklingsplaner •kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning En väl vald utvecklingsinsats eller förändring kan ge goda resultat inom många områden!

12 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå Hur organsierar vi arbetet inom PriMa-satsningen? Förutsättningar •Lpf,Lgr, kursplaner •Barn/elever, •Personal •Förkunskaper i Ma •Lokaler / ekonomi •-------- Process Resultat/mål- uppfyllelse: 1. Stimulerande och lärorikt 2. Tilltro till egen förmåga 3.Minskat behov av särskilt stöd 4.Studieresultat förbättras 5. Fortsatta studier i matematik i Gy Prima Stöd • Ume-modell • Nätverk - spetskompetens i matematiksvårigheter • ”Resonerande” diagnos- material PriMa Bas PriMa Djup PriMa Webb PriMa Framsteg och forskning • Analysstöd • Forskning • Goda exempel Effekt på lång sikt ?

13 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå I. Pri Ma Bas Fokuserar på att höja pedagogernas yrkeskunskaper i matematik och matematikdidaktik, där intresseväckande teman kan bli praktisk matematik, flerspråkighet, matematiksvårigheter mm Arbetsformer: Teman över läsår eller terminer som berör alla. Studiedagar följs upp i mattenätverk och vid arbetsplatsträffar. Erfarenhetsutbyte, synliggörande av goda exempel. Rektorer och matteinspiratörerna blir viktiga motorer och idébärare som ser till att nya kunskaper leder till fördjupad reflektion och försöksverksamhet ute i förskolor och skolor. Matematikutvecklare kan vid behov bidra vid inspirationsträffar på förskolan/skolan.

14 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå II. Pri Ma Djup Utifrån de resurser som kan knytas till PriMa Umeå kommer pedagoger att erbjudas möjligheter till fördjupning. •Utbudet (valmöjligheterna) kommer i första hand att svara mot generella behov i FoG-förvaltningen, t ex att öka kunskaper hur man möter flerspråkighet och inlärningsproblematik i matematik, praktisk matematik, formativ bedömning mm. •All utbildning ansluter till det kunskapsinnehåll som PriMa Umeå prioriterat, dvs kursplaner och mål, matematik och matematikdidaktik. Arbetsformer: Kurser, seminarier och studiecirklar på enheten eller sökbara för enskilda medarbetare. Universitetskurser. Helst året runt och mer ”just in time” än nu!

15 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå LoF ledningsgrupp i Ma/Nv som är en omkopplingscentral mellan skolans praktik och forskningsamordnar insatserna inom området framsteg och forskning. Lärare ska löpande informeras om aktuell forskning av betydelse för de pedagogiska arbetet i matematik. Kunskapsöversikter och nya forskningsrön presenteras löpande. Utvärderings- och analysstödet ska förbättras. Arbetsformer: Ped. caféer, inspirationsföredrag, webbbaserad information, förmedla möjligheter till deltagande i forskningsstudier mm. III. Pri Ma Webb IV. Pri Ma Framsteg och forskning Den ”virtuella inspiratören” ska vara ett aktivt och attraktivt forum för alla pedagoger som på ett enkelt och överskådligt sätt vill hålla sig uppdaterad om nyheter i matematikens värld, hämta undervisningstips/goda exempel eller kommunicera med andra kring matematiska frågor.

16 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå V. PriMa Stöd Spetskompetens i arbetet med barn i särskilt behov av stöd i matematik utvecklas i samarbete med Umeå universitet. •15 - 20 pedagoger, geografiskt fördelade i organisationen, deltar i ”Matematikdidaktik med inriktning mot elever i behov av särskilda utbildningsinsatser” (10p, 2 terminer 25% studietakt, ht 2008?). De arbetar parallellt med barn i behov av särskilt stöd i matematik, handleder kollegor och bildar ett nätverk som leds av en pedagog knuten till Elevhälsan. Gunnar Sjöberg engageras som expert och kontakt till UFM. •”Ume-modell” för särskilt stöd i matematik. Två undervisningsgrupper med handplockade elever som får möta och lär sig lösa matematiska problem ute i samhället. Projektet läggs upp så att det beforskas under arbetets gång. 60% lärartjänst under tre år med början 2009.  Diagnosmaterial efter norsk modell (Olav Lundhe:s material) översätts och introduceras i skolorna.

17 Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå • Information och diskussion på enheterna fram till årsskiftet. • Läs förslaget i sin helhet på Lär- och forskningscentrums webb! • Öppet forum på webben – gör inlägg! • Intervjuserie med ett urval pedagoger i förskolor och skolor • Omarbetning av förslaget. Beslut vid rektorskonferens i början av 2009. • Du kan påverka under ”hela resan”! Hur kan du påverka PriMa Umeå?


Ladda ner ppt "Lär- och forskningscentrum www.umea.se/lof PriMa Umeå PriMa Umeå – ett förslag som får matematiken att lyfta? Prioritering 2008 - 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser