Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumentation Workshop ”Dalsland den attraktiva arbetsgivaren” Dalslands center 2009-05-18–19 Jan Elofsson, Public Resources AB Christina Svensson, förbundschef,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumentation Workshop ”Dalsland den attraktiva arbetsgivaren” Dalslands center 2009-05-18–19 Jan Elofsson, Public Resources AB Christina Svensson, förbundschef,"— Presentationens avskrift:

1 Dokumentation Workshop ”Dalsland den attraktiva arbetsgivaren” Dalslands center 2009-05-18–19 Jan Elofsson, Public Resources AB Christina Svensson, förbundschef, Dalslandskommunernas Kommunalförbund

2 Syfte med dagen -Kartlägga begreppet ”attraktiv arbetsgivare” – vad betyder det för oss? -Ta fram ett gemensamt förslag på utvecklingsprogram för att jobba med de befintliga medarbetarna. -Hitta en metod för detta.

3 Vad är en attraktiv arbetsgivare? -En arbetsgivare som både attraherar nya medarbetare och behåller de befintliga. -Ett klimat som tar tillvara medarbetarnas potential. -Goda utvecklingsmöjligheter. -Ledarskap OCH medarbetarskap.

4 Varför är det här så viktigt? -Det är viktigt för ett företag eller en kommun att både betraktas och vara en attraktiv arbetsgivare. -En förutsättning är att ha kunskap om vad som attraherar både dagens och morgondagens medarbetare.

5 Framtiden -Fram till 2015 måste kommuner och Landsting rekrytera 25 000 nya chefer. -40-talisternas uttåg.

6 Vårt fokus – våra befintliga medarbetare. -Vad tycker ni?

7 Upplägg -Introduktion -Omvärldsanalys -Grupparbeten: ”vad är en attraktiv arbetsgivare?”, ”hur ser det ut idag?”, ”Hur vill vi att det ska se ut?” samt: -Ta fram ett gemensamt förslag på utvecklingsprogram för att jobba med de befintliga medarbetarna. -Hitta en metod för detta.

8 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss. 090518 •Grupp 1 •Flexibla arbetstider, valfria sysselsättningsgrader •Goda förutsättningar för att klara sitt uppdrag •Bra kommunikation •Arbetsglädje •Möjligheten till kompetensutveckling. •Grupp 2 •Utvecklingsmöjligheter och kompetensutv •Delaktighet •Löner och förmåner, t ex friskvård •Uppskattning, öppen kommunikation •Nytänkande, inte rädd för förändringar

9 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss. 090518 •Grupp 3 •Närvarande och tydlig chef • Tydlig kommunikation •Valfrihet, eget ansvar •Utbildning, inom arbetsgruppen och utanför •Tydliga mål för verksamheten •Grupp 4 •Få möjlighet att utvecklas, tillåtande kultur •Samma och tydliga regler i hela verksamheten •Tydliga roller; tjänstemän och politiker •Stöd och stöttning, t ex om man blir chef över sina gamla arbetskamrater •Relevant information

10 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss. 090518 •Grupp 5 •Delaktighet / information •Social gemenskap på arbetsplatsen •Kompetensutveckling, dela med kunskap •Arbetsmiljö; rätt redskap till det man gör •God löneutveckling

11 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss Sammanfattning samtliga grupper 090518 •En arbetsgivare med god arbetsmiljö, med goda möjligheter till utveckling och kompetensutveckling. •En arbetsgivare med tydliga mål, och tydlig kommunikation med relevant information. Tydliga roller finns mellan politiken (vad) och medarbetarna (hur). •En arbetsgivare med hög status och möjligheter till flexibla arbetstider, löneutveckling och delaktighet där man får och tar ansvar. •En arbetsgivare som vågar nytänkande och som ger förutsättningar för medarbetarna att lösa sina uppdrag. •Medarbetare som är stolta över sina jobb och sin arbetsgivare och sina arbetskamrater.

12 Nuläget – önskat läge Grupp 1 090518 •Nuläge •Bättre arbetsmiljö •Status, löner och personaltäthet för låg •Dåligt anpassade arbetstider •Önskat läge •Fortsatt satsning på arbetsmiljö •Bättre anpassade arbetstider •Högre status, lön och personaltäthet

13 Nuläget – önskat läge Grupp 2 090518 •Nuläge •Inga utvecklingsmöjligheter, pengar styr •Tydliga mål •Kommunikation åt båda hållen •Bra och dålig arbetsmiljö •Mer insyn i arbetsplatsens ekonomi •Önskat läge •Tydligare mål •Rättvisa löner •Delaktighet och information •Mer uppskattning •Möjlighet till kompetensutveckling •Förmåner, friskvård

14 Nuläget – önskat läge Grupp 3 090518 •Nuläge •Eget ansvar •Flexibilitet i arbetstider •Frånvarande chef •Otydliga mål •God arbetsmiljö •Önskat läge •Förebyggande friskvård, t ex massage på plats •Kompetensutveckling, även planera in detta i arbetsgruppen, t ex via Vuxenutbildningen •Handlingsplaner, mål för varje individ •Tydliga lönekriterier för löneutveckling kopplat till mål

15 Nuläget – önskat läge Grupp 4 090518 •Nuläge •Otydliga mål •Outvecklad uppföljning •Otydliga roller •Väller in info •Hur förhåller vi oss till varandra? •Känsla av små möjligheter till utveckling •Önskat läge •Vad vill JAG? •Aktivt arbeta med mål, följa upp och gå vidare •Särskilja dubbla roller

16 Nuläget – önskat läge Grupp 5 090518 •Nuläge •Bristande kommunikation •Små marginaler •Slitage •Otydliga mål •Mellanchefssituationen •Önskat läge •Större delaktighet •Mera luft i systemet •Flexibla arbetstider •Statusökning serviceyrket •Kontinuerlig kompetensutveckling

17 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 1 090518 •Medarbetarutbildning: vilka finns vi till för? Vilka uppdrag har vi? Vilka roller har vi? Ta fram ett medarbetaravtal för tydlighet! •Samverkansprojekt mellan kommunerna och yrkesgränser. Programmet måste vara tvärprofessionellt. •Utvecklingsprogrammet för inte vara en kommunledningsfråga – alla anställda måste vara med. •En tydlig kommunikations- och informationspolicy. •Lista alla bra saker i kommunen och kommunicera ut detta. •Introduktionsdag för alla nyanställda.

18 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 2 090518 •Underifrånperspektiv, med arbetsledarna. Alla bär ansvar för utveckling, detta måste kommuniceras. Ta fram och visa arbetsgruppernas kompetens. •Ett tydligt ledarskap som vågar ta i problem. Ledarskap och medarbetarskapsutbildning. •Våga gå över gränserna, utbyta kompetens och erfarenheter över både verksamheterna och kommunerna. •Flexibel arbetstid – visa vinsterna av detta. •Målinriktat arbete inom verksamheten med den enskilde i fokus. •Öppenhet i arbetsgrupperna.

19 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 3 090518 •Mötesplatser/arenor för möten och diskussioner över yrkes- och kommungränserna. •Involvera de som studerar, t ex genom att de som läser omvårdnadsprogrammet lovas fast anställning i Dalsland. •Samarbete med det privata näringslivet för att visa helheten. Gemensamma rekryteringar med privata företag. •Kommunikation. •Chefs- och ledarrollen; tydligt beskriva vad cheferna har för roll, uppdrag, mandat och mål.

20 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 4 090518 •Förtydliga – vem är vår arbetsgivare och vad förväntas av oss? •Utveckla trygga och tydliga chefer, särskilt viktigt om man är upplockad ur de egna leden. •Arbetsrotation både inom och över kommunen, ett billigt sätt att kompetensutveckla.

21 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 5 090518 •Arbeta över gränserna för ökad förståelse. •Nätverkssträffar. •Underifrån. •Låt utvecklingsprogrammet vara en insats för kompetensutveckling, gemensam för hela Dalsland. Se till att det tas på allvar, är förankrat och att det finns tid avsatt till detta. •Sprida det goda via personaltidningar och webb. •Använda mediekontakter och andra nätverk för att nå ut. Massmedieträning. •Utse ”årets medarbetare”, ”årets arbetsplats” odyl.

22 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss. 090519 •Grupp 1 •Delaktighet, påverkan •Öppet klimat •Brukaren i fokus •Lön •Grupp 2 •Bli sedd, få feedback •Positivt rykte kring arbetsgivaren •Kompetensutveckling / utbyte •Lätt tillgänglighet hos arbetsgivaren •Hälsotänk, förmåner

23 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss. 090519 •Grupp 3 •Lyssna •Ta tillvara allas kompetens •Flexibel •Påverka •Tydlighet •Grupp 4 •Tydliga mål •Delaktighet •Bra kommunikation •Kompetensutveckling •Kommunal service

24 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss. 090519 •Grupp 5 •Trygghet •Tydlighet •Utveckling •Påverkansmöjlighet •Positiv anda

25 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss Sammanfattning samtliga grupper 090519 •En arbetsgivare med tydliga roller, mål, ansvar och ett tydligt uppdrag - med brukaren i fokus. •En arbetsgivare med positiv anda som tar tillvara kompetens och ger möjligheter till kompetensutveckling och god löneutveckling. •En arbetsgivare med god arbetsmiljö som ser sin personal och ger feedback på arbetsinsatser. •En arbetsgivare med öppet klimat och tydlig kommunikation med stora påverkansmöjligheter och delaktighet.

26 Nuläget – önskat läge Grupp 1 090519 •Nuläge •Dåligt rykte •Oro för ekonomin •Bristande kompetens •Meningsfulla arbetsuppgifter •Yrkesstolthet •Önskat läge •God löneutveckling •Närvarande chef •Dialog om förändring och utveckling •Nöjda brukare •Gott rykte

27 Nuläget – önskat läge Grupp 2 090519 •Nuläge •Positiv stämning i arbetsgruppen •Oro inför negativa förändringar •Negativa rykten om arbetsgivare •Omorganisation •Viss kompetensutveckling •Önskat läge •Brukaren i fokus •Konkurrenskraftig lön •Arbetsro och trygghet •Mera kompetens •Positiv anda

28 Nuläget – önskat läge Grupp 3 090519 •Nuläge •Mer arbete på samma tid •Höga krav på anställda •Frånvarande chefer •Mycket administrativa arbetsuppgifter •Förändringar •Önskat läge •Bra ekonomi •Delaktighet •Mer tid! •Positiv anda •Bra råvaror – mat och personal!

29 Nuläget – önskat läge Grupp 4 090519 •Nuläge •Otrygghet •Negativ ekonomi •LEAN •Bra personal •Tappade sugar •Önskat läge •Politisk tydlighet •Bättre ekonomi •Samverkan mellan kommunerna på olika plan •Aktiv delaktighet

30 Nuläget – önskat läge Grupp 5 090519 •Nuläge •Helhetssyn saknas •Tuff ekonomi •Sliten personal •Stolt över jobbet men inte över arbetsgivaren / kommunen •Bra och spännande verksamhet •Önskat läge •Tydlig uppdrag med brukaren i fokus •Välutbildad personal med ökade utvecklingsmöjligheter •Engagemang •Se ekonomin som ett verktyg och inte ett hinder •Prata GÖTT om arbetsgivaren

31 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 1 090519 •APT viktigt, det måste finnas tid att prata utveckling. •Politikerna måste stå upp för både verksamheten och medarbetarna. •Programmet måste följas upp. •Kan de anställda påverka sina löner? •Alla medarbetare måste med från början i ett sånt här arbete. •Samverkan. •Förändringsarbete – ta tillvara kunskap och ha återkommande dialog.

32 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 2 090519 •Kommunchefen måste vara med och gå ut och prata om att det här är viktigt. •Mötesplatser kommuner emellan. •LEAN bör inblandas. •Utvecklingsarbetet måste vara ett levande dokument. •Bloggen ”Melleruds kommun”, veckans bloggare •Samarbete över gränserna.

33 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 3 090519 •Tydlighet i arbetsbeskrivningar. •Fördelning av ansvar. •APT/ utvecklingsdagar. •En coach för att stötta och coacha de anställda. •Utbyta erfarenheter mellan arbetsplatser och kommuner. •Attityder – att våga vara positiva. •Ledarskap/medarbetarskap.

34 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 4 090519 •Motivation att jobba i enlighet med ”en attraktiv arbetsgivare”. Tydliggöra vinsten för de anställda. •Skapa tid och förutsättningar för att jobba med detta. •Tydliga uppdrag och gemensamma mål för var och en, så att alla drar åt samma håll. •Bra ledning är grunden. •Politiskt mod. •Inte bara ord. VERKSTAD.

35 Förslag till utvecklingsprogram Grupp 5 090519 •Arbetstagare/arbetsgivare – utbildning. •Tydlighet i uppdraget. •Ge och ta ansvar och befogenheter. •Information/kommunikation. •Karriärcoaching för medarbetarna. •Attitydförändring – en ny form för medarbetarskap. •Medarbetarna är de bästa ambassadörerna.

36 Reflektioner och förslag på upplägg •Medarbetarskapsutbildning. En gemensam utbildning där samtliga får utbildning i hur kommunen fungerar, vilka visioner och mål kommunerna har, vilka mål som finns, värdegrund, förväntningar. Genomgång av begreppet ”medarbetarskap”, både teori och praktik. Detta bör avslutas med ett medarbetaravtal. •Mötesplatser och arenor. Samtliga kommuner och yrkesgrupper bör mötes över gränserna i utvecklingsprogrammet. Detta skapar vi- känsla (”vi i Dalsland”) och dessutom förståelse för varandras yrkesroller. Politiker bör ingå i olika inslag i programmet. •Kommunicera fördelar! Låt de som ingår i programmet lista och ta fram fördelar med Dalsland och kommunerna, paketera och kommunicera ut detta. •Privat näringsliv. Ta med dessa på tåget, visa Dalsland som helhet. •Gemensamma träffar för att resonera om ”två sidor av samma mynt”, dvs ledarskap/medarbetarskap.

37 Kritiska framgångsfaktorer för att projektet ska lyckas •Stark förankring hos politiken och kommunledningarna, som måste tycka att projektet är viktigt och visa detta genom handling och visst deltagande. •Stark förankring hos första linjens chefer och arbetsledare. •Alla medarbetare bör på sikt bli berörda. Det får inte bara vara vissa, då kan subkulturer och annat utvecklas bland de som inte är med. •En tydlig gemensam kommunikationsplan. Ett paket med informationsmaterial kopplat till detta så att alla får samma information på samma sätt. Denna plan skall också innefatta media och marknadsföring av projektet. •Tätt samarbete med de fackliga organisationerna som måste vara delaktiga. •En tydlig planering och en tydlig struktur för utvecklingsprogrammet. •Att tid verkligen finns avsatt. •Alla kommuner bör medverka.


Ladda ner ppt "Dokumentation Workshop ”Dalsland den attraktiva arbetsgivaren” Dalslands center 2009-05-18–19 Jan Elofsson, Public Resources AB Christina Svensson, förbundschef,"

Liknande presentationer


Google-annonser