Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Workshop om Nationell kvalitetssäkring av naturguider Centrum för naturvägledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Workshop om Nationell kvalitetssäkring av naturguider Centrum för naturvägledning."— Presentationens avskrift:

1 1 Workshop om Nationell kvalitetssäkring av naturguider Centrum för naturvägledning

2 Program 9.00 Välkomna - Presentation NEST Lennart Vessberg/Bosse Säll 9.45 Paus 10.00 Kvalitetssäkring – process, bakgrund och exempel Per Sonnvik Ekoturismföreningen Per Jiborn Naturvårdsverket PO Wikberg, Camilla Persson 12.00 Lunch

3 Program 13.15 ”Walk and talk” 13.40 Samling Ateljén - Diskussion i grupper 14.20 Redovisning 14.45 Fika 15.15 Scenarier - Diskussion i grupper 16.00 Redovisning 16.15 Slutsatser – Gemensam diskussion 17.00 Avslutning

4 Centrum för naturvägledning - kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet.

5 Vad är naturvägledning? •”Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och kunskaper om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället.” Nordiska ministerrådet 1990 •”Med naturen menas här både landskapets natur- och kulturgivna element.” Tillägg till ovanstående i avtal om CNV

6

7 Bakgrund •Ökande turismsektor •Behovet av naturguider •Vad är en naturguide? •Betalningsviljan

8 Metodik •Arbetet utförts 2008 och 2009 •Studier av publicerat material –NEST-rapporten (2007) m.fl. •Personliga kontakter via telefon eller e-post –Ett hundratal aktörer i Sverige har 2009 fått enkät Svar från 43 aktörer (respondenter) –Workshop på närnaturguideträffen på Valla folkhögskola 2009-06-24 med cirka 30 deltagare –Kontakter med aktörer i andra länder

9 Respondenter •Respondenterna är listade i bilaga 3 •Kommersiella, ideella guider och guideorganisationer •Myndigheter och naturvårdsorganisationer •Utbildare •Utländska aktörer

10 Andra kvalitetssäkringssystem •Betydelse av naturguide varierar i världen. •Varje lands kultur, geografi, turistisk historia och påverkar utformningen av de kvalitetssäkringssystem som finns. •Ytterligare beskrivningar finns i NEST- rapporten samt i rapporten Naturvägledning i Sverige – en översikt på www.cnv.nu www.cnv.nu •Först Sverige och sedan övriga världen

11 Sveriges Guideförbund (SveGuide) •1000 auktoriserade professionella turistguider •Utbildar och certifierar •Antagningskraven till grundutbildning •Grundutbildningen till lokalguide •Examination och förnyelse av auktorisation •Examinationen: 1) teoretiskt prov; 2) skriftliga redovisningar; 3) språkprov

12 Laponiaguider •Utbildning och certifiering •Arbeta i världsarvet •Antagningskrav •Kompetensområden i utbildning •Certifieringspanel •Certifieringen

13 Fjälledarnormen •Fjällsäkerhetsrådet •Frivillig norm •En nationellt lägsta kompetensnivå •Huvuddel och kompletterande vinterdel •60 dagar loggbokförd personlig färdighetsträning •Lokal utbildningsanordnare •Utbildningsmoment •Ej vistelse på glaciär och i fallriskmiljö

14 Bergsguide •Svenska bergsguideorganisationen (SBO) •UIAGM / IVBV / IFMGA och Europeiska guidekommissionen. •Antagningskrav •Utbildning, praktik, certifiering. •Uppföljning: varje år genom fortbildning •Allmänna utbildningen •Specialiserade utbildningen

15 Fiskeguider •ForshagaAkademin: 20 utbildas per år •Lika många utbildas via en KY-utbildning •Ingen nationell kvalitetssäkring

16 Närnaturguiderna och Storstockholms naturguider •Närnaturguiderna nationellt projekt 2004-2007 •Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Sveriges ornitologiska förening •Storstockholms naturguider. •46 utbildningar •Antagningskrav •”göra en guidning till ett äventyr och angenäm upplevelse.”

17 Svensk standard om utbildning för turistguider •SS-EN 15565:2008 •Svensk standard •Turistservice •CEN •Inget krav i Sverige vid utbildning •”en person som guidar besökare på valfritt språk och interpreterar det kulturella och naturliga arvet på en plats”. •Utbildningsinnehåll •Demonstrationsturer och fältbesök •Minst 600 timmar

18 Finland •Examination av vildmarks- och naturguider. •Fristående från utbildning. –Kundbetjäning och interaktionsfärdighet –Vildmarksfärdigheter och säkerhet –Naturkännedom och miljökunskap –Yrkesutövning och företagsamhet •Yrkesprov •Världsarvsguider i Kvarkens världsarvsområde

19 Norge •Norges guideforbund (NGF) har föreskrifter för utbildning och certifiering av lokalguider. –Generell del och lokal och regional del –Liknar SveGuides. –Skriftligt, praktiskt och muntligt prov. –Examenskommission •Statens naturoppsyns utredning Naturveiledning i Norge Certifieringsorganisation

20 Danmark •Naturvejlederuddannelsen •Benämna sig naturvägledare och bära logotypen. •Antagningskrav: anställningsförhållande •Två år: Fem kursperioder samt hemuppgifter. •Förmedling och pedagogik. •24 naturvägledare åt gången •Vidareutveckla naturvägledarnas kompetens

21 Italien •The Italian Association for Professional Nature and Walking Guides •Staten delaktig. •Regionala kontor med egna regler •Antagningskrav •Kompetensinnehåll i certifieringen •Nature and Walking leaders

22 Tyskland •Certified Nature and Landscape Guide •Certified Heritage Interpreter •Nature and Landscape Ward •Delstaten Schleswig Holstein

23 Storbritannien •Association of Heritage Interpretation (AHI) •Blue Badge: nationellt utbildningssystem för turistguider. –Ämnesområde och säkerhet. –Städer och i bebyggda miljöer. –Institute of Tourist Guiding –18 månader. –Inhämta, välja och presentera kunskap

24 Australien Två parallella certifieringsprogram som leder till samma certifiering: •Guiding Organisations Australia (GOA) •The EcoGuide Australia Certification Program Savannah Guides Antagningskrav Utbildning Certifieringen

25 Nya Zeeland •Arbetsplatsbaserat system för certifiering •Poäng erhålls genom moment •Obligatoriska moment •Valbara moment •Finansiering: avgifter och staten

26 USA / NAI •National Association for Interpretation (NAI) •Professionell nivå •Training-nivå •Antagningskraven professionella nivån: 4 alternativ •Utbildningarna helt på distans eller på femdagars kurs. •Certifieringen: skicka in •Mellan $600 och $700 •Återcertifiering vart fjärde år

27 Kanada •Canada Adventure Diploma •”världens mest kända guideutbildning”. •tvåårig universitetsutbildning •praktisk erfarenhet och möjligheter att testa olika aktiviteter. •40 % är teori och 60 % i fält. •får certifikat för äventyrssporter

28

29 Enkätfrågor •Finns det behov av nationell kvalitetssäkring av naturguider? •Form på kvalitetssäkringssystemet? Utbildning / prov •Ska det vara antagningskrav? •Vilket kompetensinnehåll? Vad ska guiden kunna? •”Titel” och omfattning? Naturguidning / naturvägledning. Natur / kultur / landskap. •Hur får man systemet attraktivt? För guider, deras kunder och arbetsgivare •Vem ska vara värd? Statligt / bransch / nytt •Hur ska systemet finansieras? Uppstart och löpande

30 Finns det behov av nationell kvalitetssäkring av naturguider? •Majoritet av respondenterna tycker det finns behov: –skapar tydlighet och yrkesprofil –kan ta mer betalt –nätverksbyggande –erfarenhetsutbyte –hållbart nyttjade av resurser –gynnar utbildningar

31 Finns det behov av nationell kvalitetssäkring av naturguider? •Farhågor: –exkludering. Vilken nivå på kompetenskraven? –minskad mångfald –toppstyrt –dyrt –ojämn konkurrens om staten finansierar –hellre regionalt/lokalt än nationellt

32 Form på kvalitetssäkringssystemet? •Antagningskrav, utbildning och prov kan kombineras på olika sätt •Tydligt och öppet system efterfrågas •Gemensam utbildning för alla naturguider –Nätverksskapande och identitetsbyggande –Kvalitetssäkra utbildningar/utbildare –Tidskrävande att gå utbildning

33 Form på kvalitetssäkringssystemet? •Majoritet av respondenterna förespråkar prov som betydande moment –Teoretiska och praktiska prov –NEST-rapporten rekommenderar prov •Löpande diskussion med guider, deras arbetsgivare och kunder om former och innehåll •Uppföljning •Certifierare / bedömargrupp

34 Vad tycker du? Diskutera nu två och två under 2 minuter: Hur ska ett nationellt kvalitetssäkringssystem utformas?

35 Ska det vara antagningskrav? •Vilka guider ska kunna kvalitetssäkra sig? •Utbildning och prov kan med hjälp av antagningskrav fokusera på det som anses prioriterat att bedöma och utbilda inom •Utesluter guider. NEST-rapporten •Antagningskrav: sitt ämne, guideerfarenhet, första hjälpen

36 Vilket kompetensinnehåll? •Vad ska utbildning och prov lära ut och testa? Certifiering •NEST-rapporten: –Ämneskompetens i certifieringen •Ekologi och organismkunskap •Naturgeografi och geologi •Väder och klimat •Miljökunskap och naturskydd •Naturen för avkoppling och hälsa och upplevelser •Kulturgeografi och kulturlandskapet

37 Vilket kompetensinnehåll? –Guidekompetens i certifieringen •Kommunikationsförmåga •Logistik, organisation och planering •Säkerhetsmanagement •Ledarskap, värdskap och service –Övriga områden •Kompetenskrav relevanta för alla naturguider i Sverige

38 ”Titel” och omfattning? •Bör spegla det som bedöms i kvalitetssäkringen •Naturguide, tycker respondenterna –Accepterat –Lättförståeligt –Tydlighet efterfrågas •Naturvägledare •Kulturlandskapet inkluderas •Certifiering

39 Vad tycker du? Diskutera två och två under 2 minuter: Vilken titel ska den kvalitetssäkrade ha?

40 Hur får man systemet attraktivt? •Hur får man guider att vilja kvalitetssäkra sig? •Hur får man guidernas kunder och potentiella arbetsgivare att efterfråga kvalitetssäkringen? •Acceptans och erkännande av viktiga aktörer •Systemet är enligt behov och önskningar •Lönsamt för guiden •Löpande diskussion och utveckling •Enkelt, tydligt och robust •Förtroendeingivande avsändare •Höga kompetenskrav

41 Vem ska vara värd? •Vem ska hålla i den nationella kvalitetssäkringen? •Respondenter: värd ska inge förtroende, ha status, närhet till branschen samt kunna och vilja bygga upp och hålla igång systemet långsiktigt. •NEST-rapportens förslag: –en statlig myndighet, t.ex. genom CNV –en ny organisation skapas –en redan befintlig ideell organisation, t.ex. SveGuide eller Ekoturismföreningen •CNV planerar att avsätta 40 % av en tjänst

42 Vad tycker du? Diskutera 2 och 2 under 3 minuter: Vem ska vara värd för ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider?

43 Hur ska systemet finansieras? •För uppstart och löpande verksamhet •Marknadsföring •Statlig finansiering •Certifieringsavgifter •Aktörer med intresse i frågan •Medlemsavgifter •Sponsring

44

45 ”Walk and talk” Efter lunchen 13.15-13.40 gå ut och diskutera två och två: •Hur vill jag ha ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider? Varför vill jag det? •Vilket är syftet med ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider? Var tillbaka här kl 13.40.

46 Gruppdiskussion enligt enkätfrågorna Se enkätfrågorna på utdelat papper: Behov, form, antagningskrav, kompetensinnehåll, titel, attraktivitet, värd och finansiering Enas i gruppen om vad ni ska presentera inför alla workshopdeltagare. Vem ska presentera under 3 minuter inför alla workshopdeltagare? Diskutera i grupper till kl 14.15

47 Scenarier 1.Certifiering 2.En längre utbildning 3.Utbildningsnorm 4.Regionala, lokala initiativ 5.Övriga?

48 Gruppdiskussion om scenarierna Frågor att diskutera: •Vilken väg skulle du vilja gå? •Varför? Enas i gruppen om vad ni ska presentera inför alla workshopdeltagare. Vem ska presentera under 3 minuter inför alla workshopdeltagare? Diskutera i grupper till kl 15.55

49


Ladda ner ppt "1 Workshop om Nationell kvalitetssäkring av naturguider Centrum för naturvägledning."

Liknande presentationer


Google-annonser