Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad finns det för brister? Kan vi lära av omvärlden? Henrik Emilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad finns det för brister? Kan vi lära av omvärlden? Henrik Emilsson."— Presentationens avskrift:

1 Vad finns det för brister? Kan vi lära av omvärlden? Henrik Emilsson

2  Introduktionens organisering och resultat  Kunskapsöversikt: utredningar om introduktionen i Sverige  Integrationspolitik inom EU-samarbetet och dess relation till Sverige  Svensk introduktion i internationell jämförelse  Internationella organisationers rekommendationer till Sverige  Hur göra andra länder?  Hur utvecklar vi introduktionen? Henrik Emilsson

3

4 Innehållet i introduktionen lever inte upp till målen Få fullföljer Svenska För Invandrare (SFI) Långsam etablering på arbetsmarknaden

5 • Svag anknytning till arbetsmarknaden i introduktionsprogrammen • Samverkan • Bristande parallellitet/En sak i taget • Svaga incitament • Dåligt tillvaratagande av individens kompetens/validering • Brister i uppföljning och utvärdering • Hälsa, jämställdhet, höga trösklar på arbetsmarknaden, inlåsning i introduktionsprogram

6  Goda förutsättningar för integration - Positiva attityder - Bästa integrationslandet

7 Henrik Emilsson

8

9

10  EU/EU-kommissionen har en integrationspolitik  Påverkat svensk diskrimineringslagstiftning  Mest handgripligen genom fonder som Socialfonden/Växtkraft mål 3 /Equal, Flyktingfonden (Integrationsfonden)  En agenda för integration och 11 principer  Sysselsättnings- och sammanhållningspolitiken

11  Skatter, incitament, bidrag, arbetsutbud 2002: särskilt uppmärksamma invandrare inom arbetsmarknadspolitiken 2003: Öka arbetsutbudet bland invandrare 2004: Följa upp resultaten av integrationspolitiken 2007: Mer kraftfulla insatser för att höja sysselsättningsgraden hos invandrare

12  Förbättra språkutbildningen  Mer riktade åtgärder till arbetslösa invandrare  Ökat arbetsmarknadsfokus i introduktionsprogrammen, tidig arbetsmarknadskontakt  ”Uppluckring av reglerna om anställningstrygghet, större individuell löneflexibilitet och väsentliga sänkningar av bidragsnivåerna.”

13  Hur gör andra länder för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen?  Introduktion för nyanlända invandrare

14 • Allt fler länder inrättar introduktionsprogram • Obligatoriskt deltagande och lagstiftning • Deltagande i introduktionsprogram knyts till uppehållstillstånd – en del av migrationspolitiken • Integrationskrav för medborgarskap • Sanktioner och ekonomiska incitament • Ensidig anpassning

15  Integrationslag 1999, senast ändrad 2006  Obligatoriskt deltagande  Asyl ger tillfälligt uppehållstillstånd.  Introduktionsprogram. Högst tre år och i genomsnitt 37 timmar i veckan.  Integrationskontrakt: Gäller till utlänningen får permanent uppehållstillstånd.  Deklaration om ett aktivt medborgarskap  Krav för permanent uppehållstillstånd:  7 års boendetid.  Orsaken till uppehållstillståndet ska fortfarande gälla.  Avklarat introduktionsprogram  Avklarad introduktionsexamen: Haft arbete i minst 2,5 år och klarat av prov i danska 2 eller prov i danska 1 och engelska 2. Henrik Emilsson

16  "Den mest slående skillnaden mellan länderna när det gäller introduktionen för nyanlända invandrare är variationerna i de nyanländas rättigheter och plikter. Sverige skiljer sig i detta sammanhang inte bara från Danmark och Norge, utan också från de flesta andra länderna i Västeuropa. Norge, och i ännu högre grad Danmark, betonar plikterna i den nyanländas introduktion. Deltagande är obligatoriskt och bristande deltagande sanktioneras både ekonomiskt och rättsligt. Sverige håller däremot fast vid en större grad av frivillighet för de nyanlända och en långt mindre uttalad sanktionspolitik. Deltagande i introduktionsprogram är frivilligt och uteblivet deltagande har inga konsekvenser för uppehållstillstånd eller medborgarskap. Det är öppet för kommunerna att genomföra ekonomiska sanktioner för flyktingar som inte deltar i program, men om möjligheten används är upp till kommunerna. Också i bosättningspolitiken märks skillnaden mellan länderna. I Danmark och Norge tilldelas flyktingen en plats i en kommun, medan Sverige har öppnat för egen bosättning." Henrik Emilsson

17  Ingen samlad lagstiftning  Introduktionsprogram inte kopplade till uppehållstillstånd eller medborgarskap  Högre grad av frivillighet och mindre sanktioner  Inga integrationskrav för uppehållstillstånd eller medborgarskap  Lika rättigheter från dag ett

18  Låg måluppfyllelse  Samma gamla introduktion  Metoder - Regler – Strukturer  Lagstiftning - Politik  Migrationspolitik  Vad kan Sverige göra? Henrik Emilsson

19  Arbete – inte utbildning  Lågutbildade och kvinnor  Samordnade och parallella insatser  Bättre uppföljning och utvärdering  Vad gör alla dem som inte arbetar?

20  TABU? - Säråtgärder riktade till invandrare - Kultur, värderingar, medborgarskunskap  Vad är en realistisk integrationspolitik?  Kan Sverige ”fixa” integration för 25-30 000 flyktingar per år?  Kan man istället överlåta ansvaret att integrera sig på den som invandrar?  Hög tid för en introduktionslag

21  www.temaasyl.se www.temaasyl.se Henrik Emilsson


Ladda ner ppt "Vad finns det för brister? Kan vi lära av omvärlden? Henrik Emilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser