Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänstens riskanalys •Kartlägga riskbilden som räddnings- tjänsten har att arbeta mot •Underlag för handlingsprogram för skydd mot olyckor •Kvantifiera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänstens riskanalys •Kartlägga riskbilden som räddnings- tjänsten har att arbeta mot •Underlag för handlingsprogram för skydd mot olyckor •Kvantifiera."— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänstens riskanalys •Kartlägga riskbilden som räddnings- tjänsten har att arbeta mot •Underlag för handlingsprogram för skydd mot olyckor •Kvantifiera riskerna » jämförelser möjliga •Lika för flertalet kommuner i länet

2 Begreppet risk risk = frekvens · konsekvens frekvens vanliga ovanliga sällsynta samhälletgrupperindivider konsekvens Vanliga olyckor Stora olyckor Katastrofer

3 Definitioner händelse = oönskad händelse som kan medföra räddningsinsats sannolikhet = mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar frekvens = antal händelser per år konsekvens = skada på egendom eller liv/hälsa RISK = FREKVENS · KONSEKVENS E RISK,förväntat skadebelopp per år [kr] L RISK,förväntad skadepoäng per år

4 Riskinventering ??

5 Blå sjön Skol a Folkets hus Lager Nilssons snickerifabrik Mekano AB Järnvägsstati on Landsbygd Väst (121) Norrängen (113) Centrum (111) Österängen (112) Höghuse t Landsvä g Väg i tätort Modell ”minikommun”

6 Grunden i riskanalysen bygger på en databas som upprättas i Excel. Här listas och analyseras objekt och händelser som kan medföra räddningsinsats. Del ur databasen från Habo kommun Databas

7 Objekt • Brandsyneobjekt • Bostäder • Lantbruk • Fordon • Väg och järnväg per statistikområde • Sjöar, vattentäkter och vattendrag • Skog och mark

8 Händelser •brand •trafikolycka •drunkning •farligt gods/kemikalieutsläpp •brandfarlig vara/gas

9 Frekvens Beräkningar bygger på: –Kommunens egen statistik ( ca 5 år) –Riksstatistik (SRV, SBF, F-bolag m fl) –Uppskattningar • Anger hur ofta händelsen beräknas inträffa

10 Faktorer justerar frekvensen Sannolikheten för att en brand eller annan händelse ska uppkomma antas bero på anläggningens storlek, mätt i antal anställda för en industri, antal gäster i en samlings-lokal, antal patientbäddar på ett sjukhus osv. Antalsfaktor0,80,911,11,21,3 allmän byggnad-1920 till 4950 till 99100 till 199200 till 299300- ind,annan byggnad -1415 till 3940 till 99100- Sannolikheten påverkas också av hur verksamheten sköts vad gäller kontroll och underhåll samt om särskild brandfarlig verksamhet bedrivs. • Liten sannolikhet för uppkomst 0,5 • Normal sannolikhet för uppkomst 1 • Stor sannolikhet för uppkomst 1,5

11 Konsekvens •Anger skadan av händelsen •Bygger på riksstatistik och uppskattningar •Liv/hälsa och egendom •Fem klasser

12 Konsekvensklasser Egendom •E1 <100 Kkr •E2 100-1000 Kkr •E3 1-5 Mkr •E4 5-20 Mkr •E5 > 20 Mkr Liv/hälsa •L1, lindriga övergående obehag 0,2 •L2, lindrig skada 2 •L3, enstaka allvarlig skada 50 •L4, enstaka dödsfall 400 •L5, katastrofala följder 2000

13 Risk Hur stor är den förväntade egendomsrisken för brand i Nilssons snickerifabrik? (värde 12,5 milj, antal anställda 12, stor sannolikhet för uppkomst av brand) E-RISK= 0,8  1,5  0,085(0,81  50000+0,166  550000+0,013  3000000+0,006  12500000) = 28206 kr/år antalsfaktor frekvens sannolikhet för uppkomst utfall E1E1utfall E4E4

14 Resultat, möjliga skärningar •per statistikområde •per olyckstyp •per tätort •per kommun •per zon, tidszon •per …. Förväntat antal händelser Förväntad egendoms- skada [kr/år] Förväntat utfall personskador [poäng/år]

15 Resultat från Jönköpings kommun •Händelser •Geografisk fördelning •Speciella risker

16 Mest frekventa händelser HändelserFörväntat antal per år Brand314 Trafikolycka135 Brandfarlig vara/gas 24 Farligt gods/kem 5 Drunkning 3 TOTALT481

17 Största risk för liv/hälsa Händelse Skadepoäng per år Trafikolycka 4109 Drunkning 323 Brand 413 Brandfarlig vara/gas 13 Farligt gods/kem 2 TOTALT4860

18 Brand i byggnad Objektstyp Egendomsskada kkr per år Bostad 36000 Industri 11000 Allmän byggnad 7500 Annan byggnad 7300 TOTALT62000

19 Ekonomisk risk, Jönköpings län Kommun Egendomsskada Mkr per år Jönköping66 Nässjö30 Eksjö19 Habo 7

20 Områden med flest förväntade händelser Totalt •Jönköping väster •Jönköping öster •Huskvarna centrum •Gränna landsbygd •Jönköping söder

21 Områden med störst risk för liv/hälsa Totalt •Gränna landsbygd •Mulseryd •Bankeryd landsbygd •Tenhult landsbygd •Järstorp

22 Områden med störst ekonomisk risk Totalt •Jönköping söder •Huskvarna centrum •Jönköping väster •Jönköpign öster •Barnarp landsbygd

23 Järnväg och flyg •Risk för mycket omfattande olyckor •Farligt gods •Otillgänglig terräng •Persontrafik •Stort personalbehov vid insatser

24 Risker för miljön •Farligt gods transporter •Utsläpp av kemikalier från anläggningar •Giftiga brandgaser och förorenat släckvatten Förorening av mark, vattendrag och vattentäkter

25 Konsekvenser för särskilda byggnader • kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer, Q/q • byggnadsminnen • annan trähus- bebyggelse

26 Sammanfattning •Största riskerna utgörs av trafikolycka, brand i byggnad och drunkning » Räddningstjänsten är dimensionerad att klara dessa mer frekventa händelser •Speciella risker finns i form av olyckor med FG, järnväg, flyg, omfattande industribrand eller brand i trähuskvarter » Resursbehovet sörjs för genom samverkan •Relativt dålig täckningsgrad för kommuninvånarna » Behovet av förebyggande åtgärder ökar t ex genom information och utbildning av allmänheten


Ladda ner ppt "Räddningstjänstens riskanalys •Kartlägga riskbilden som räddnings- tjänsten har att arbeta mot •Underlag för handlingsprogram för skydd mot olyckor •Kvantifiera."

Liknande presentationer


Google-annonser