Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv

2 Studenten i fokus! Studenten skall ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan skall se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information som behövs.” Högskoleförordningen – 6 kap 3 § TYSTNADSPLIKT

3 Studenten i fokus! ”På alla utbildningar ska finnas en studievägledare (eller lärare med studievägledares uppgifter) som på ett tidigt stadium kan fånga upp signaler om olika studierelaterade problem och som studenterna kan vända sig till. Studievägledaren ska om så behövs informera studierektor (eller motsvarande) och föreslå åtgärder.” I dokumentet ”Riktlinjer för relationen mellan LU och universitetets studenter” fastställt av universitetsstyrelsen

4 SVL:s huvuduprocesser - Studenten i fokus!
Vägledning och coachning Koordinering av introduktionsaktiviteter Projektledning för phös- och fadderutbildning Ansvar för uppföljning av studenter – retentionsarbete Information och rekrytering – gymnasiedagarna, tekniskt basår, t.ex.

5 INFORMATION – VÄGLEDNING – COACHNING - SVL-JOUR PROGRAMLEDNING
Karriären Framtiden Presumtiva studenter Gruppväg- ledning Uppföljnings-samtal åk 1-3 Introduktion Missat första matten Utlands-information Exjobb Examen Åk 5 Åk 0 EWS enkät SI Phös Fadder utb Specialiseringsval Kontakter med alumner Karriärcenter CV Intervjusituationer Gymnasie-dagarna Tekniskt basår Studenters studie- och karriärplanering Individuella studieplaner INDIVIDUELLA STUDIEPLANER STUDIEUPPEHÅLL - AVBROTT

6 Studievägledningens (SVL) roll i programledningsarbetet
Vid programledningssammanträden finns en ständig punkt på dagordningen – ”SVL informerar”. SVL:s roll i programledningens arbete är att förankra, förtydliga och synliggöra studentperspektivet.

7 Studievägledningens (SVL) roll i programledningsarbetet
Agera bollplank för programutveckling/kursutveckling. Lyfta aktuella projekt och frågor till programledningen och göra dem till hela programledningens angelägenhet – t.ex. introduktionens innehåll och upplägg.

8 Studievägledningens (SVL) roll i programledningsarbetet
Ta emot signaler från både lärare och studenter om aktuellt läge om hur en kurs/student fungerar. Studenternas ”ombud” och möter studenternas behov Fundera över konsekvenser för studenter – av beslut och annat som kan påverka studenternas situation.

9 Exempel på väglednings/coachsamtal
Få tillbaka motivationen för studierna Få tillbaka självförtroendet Röster från studenter: ”Stödet, uppmuntrandet och inspirationen från svl har gjort att jag klarade min utbildning på LTH, på senare år även med mycket goda studieresultat. Svl gav aldrig upp hoppet om mig och detta bidrog till att jag byggde upp ett väldigt gott självförtroende och har nu börjat doktorera.” ”SVL har fått mig att tro på mig själv och hjälpt mig utvecklas som person.”

10 Exempel på väglednings/coachsamtal
Samtal kring studiestrategier och planering Målfokusering Röst från student: ”Vi diskuterade och gjorde upp en plan om hur jag skulle komma i kontakt med mina studier och fick även hjälp med att komma över chocken att gå från gymnasiet till högskolan. Jag fick hjälp med att lära mig studietekniken och började klara tenta efter tenta.” ”Hit har jag kunnat vända mig när jag behövt råd och stöd hur jag ska lägga upp och planera mina studier. Det har alltid varit fokus på att lösa problem så smidigt som möjligt för mig som student, vilket i hög grad har underlättat min tillvaro.”

11 Exempel på vägledning/coachsamtal
Karriärplanering med framtida mål och delmål Röst från student: ”Hade jag inte fått denna hjälp och uppmuntran från svl hade jag hoppat av utbildningen.”

12 Exempel på vägledning/coachsamtal
Ind. studieplanering, t.e.x för elitidrottare, småbarnsföräldrar, vid uteblivna studieresultat, sjukdomar, funktions-hinder etc. Utlandsstudier Specialiseringsval Exjobb Röst från student: ”Även om jag haft en idé om hur saker varit eller idéer om hur man ska lägga upp studieplanen så har det varit en stor trygghet att kunna få denna hjälp och samtidigt kunna diskutera idéer man haft och få dessa bekräftade.”

13 Vägledning och coachning
”Röst från student: Det heter ju studievägledning och mycket riktigt var det JAG i slutänden som fattade besluten, men för att komma fram till ens beslut är det ovärderligt att få de olika möjligheterna klargjorda för sig och helt enkelt ha ett bollplank.”

14 Kuratorerna - Funktionshinder
Antal kända studenter med funktionshinder: Lå 05/06 52 stud varav 35 med dyslexi Lå 07/08 75 stud varav 51 med dyslexi Lå 09/10 95 stud varav 67 med dyslexi

15 Kuratorerna - Funktionshinder
Kriterier: Beslut om pedagogiskt stöd avseende lå 09/10 eller tidigare samt terminsregistrering i Ladok H09 och/eller V10 Övriga diagnoser: ADHD (2), Asbergers syndrom (4), Diskbråck och ischiassmärta, Epilepsi, Hörselnedsättning (4), Inflammatorisk ledsjukdom, Koncentrationsstörning, Neurologisk skada, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (2), Primär språkstörning, Psykisk funktionsnedsättning/psykiskt funktionshinder (5), Synnedsättning/synskada (5) Anm: Totalt har 8 studenter en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eftersom ADHD och Asbergers syndrom ingår i den gruppen.

16 Varför? ”Fick mig att inse verkligheten”
”Studenthjulet! En överblick som kan bli tankeställare” ”Att se att det finns resurser och människor som kan hjälpa till och bryr sig” ”Att få en spark i ändan när det gäller att förbättra studietekniken”

17 Gruppsamtal F, Pi, N Start läsvecka 1 Ca 45 min/gruppsamtal
Ca 190 studenter Totalt 14 grupper Marknadsföring Time Edit

18 Innehåll Allmän information Studieteknik Coachning
Min studie- och karriärplanering

19 Studieteknik Metaplansövning med post-it lappar
Steg 1: vad är bra studieteknik? (individuellt) Steg 2: kategorisera (gemensamt) Steg 3: återkoppling/diskussion Steg 4: konkreta tips

20 Coachning Studenthjulet Hur ser balansen ut? Hur vill du ha det?

21 GROOW GOAL – vad är ditt mål? REALITY – hur ser nuläget ut?
OPTIONS – möjligheter OBSTACLES – hinder WILL – vad blir ditt nästa steg? Identifiera dina möjligheter/ hinder

22 Min studie och karriärplanering
Studieplanering Satsa på dina studier Se gruppen som en resurs Sikta mot dina mål Karriärplanering Att bygga nätverk CV föreläsning

23 CoachHing – Högskoleingenjörsutbildningarna i HBG
CoachHing: ett samlingsnamn för våra aktiviteter inom högskoleingenjörsutbildningarna Coachning som ett pedagogiskt verktyg. Coachning ger studenten konkreta redskap att arbeta vidare med på egen hand, t ex tidsplanering och att arbeta med delmål och utmaningar. Genom att använda coachning känner vi att det skapas dynamiska och aktiva möten mellan oss och studenterna. Varje student blir synliggjord och ges möjlighet till reflektion över sin egen studiesituation.

24 CoachHing – Högskoleingenjörsutbildningarna i HBG
Steg för steg mot smartare studiestrategier CoachHing består av olika aktiviteter i steg som är tidsstyrda utifrån studentens behov. Teambuilding Under första veckan får studenterna lära känna varandra och träna på att i grupp lösa en enklare uppgift Seminarium om studiestrategier Äger rum under de första veckorna på första terminen. Under seminariet får studenten bl a arbeta med mål, tidsplanering, studieteknik och utmaningar under studietiden

25 CoachHing – Högskoleingenjörsutbildningarna i HBG
Uppföljning, enskilt och gruppvis Första uppföljningen sker i grupp efter första tentamensperioden, därefter erbjuds studenten enskild uppföljning ett flertal gånger under hela utbildningstiden. Dessutom kan studenten alltid boka in tid för studievägledning Enskild coaching Studenten erbjuds enskild coaching under hela studietiden Coaching som moment i kurser Studenter i projektkurser erbjuds coaching på teman projektledning och konflikthantering

26 Syftet med Introduktionen
ATT LÄRA KÄNNA: kurskamrater, äldre teknologer, SVL, lärare ATT FÅ KÄNNEDOM OM: Helheten i utbildningen, vad som händer i lp 1, Snabbt komma in i studierna med planering, yrkesrollen * ATT KÄNNA SIG HEMMASTADD: på Campus och i Lund

27 Samarbete mellan LTH – SVL – Kuratorer – Nollegeneral - TLTH
Phös-fadder utbildning Ledarskap Konflikthantering Gruppdynamik Kommunikation Reflektion Metaplan Kamratstöd Rollspel Alkoholhantering Likabehandling Lagar Värderingsövningar Olika teman utifrån Likabehandlings-lagen TINTO Studiekompisar Kommer jag att passa in? Kommer jag att klara studierna? Studiestrategier

28 Phös- fadderutbildning
REFLEKTION över sin roll som phös Kamratstöd Rollspel Värderingsövningar

29 Kvalitetsuppföljningar – Studenten i fokus!
Benchmarking – frågor kring tillgänglighet och bemötande vid och personliga besök hos svl (och kuratorer) Varje moment vid phös- och fadderutbildning (4 st) Utvärdering av gruppvägledning för nyantagna läsv 1-4 Utvärdering av introduktionsaktiviteter för de nyantagna Utvärdering av stöd till phösen från programledningar och svl efter avslutad nollning/introduktion. Utvärdering av effekter av studievägledning – pedagogisk kurs VI VILL ALLTID BLI BÄTTRE!


Ladda ner ppt "Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser