Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv

2 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Studenten i fokus! •Studenten skall ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan skall se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information som behövs.” Högskoleförordningen – 6 kap 3 § •TYSTNADSPLIKT

3 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Studenten i fokus! •”På alla utbildningar ska finnas en studievägledare (eller lärare med studievägledares uppgifter) som på ett tidigt stadium kan fånga upp signaler om olika studierelaterade problem och som studenterna kan vända sig till. Studievägledaren ska om så behövs informera studierektor (eller motsvarande) och föreslå åtgärder.” I dokumentet ”Riktlinjer för relationen mellan LU och universitetets studenter” fastställt av universitetsstyrelsen 2008-12-04.

4 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum SVL:s huvuduprocesser - Studenten i fokus! •Vägledning och coachning •Koordinering av introduktionsaktiviteter •Projektledning för phös- och fadderutbildning •Ansvar för uppföljning av studenter – retentionsarbete •Information och rekrytering – gymnasiedagarna, tekniskt basår, t.ex.

5 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum INFORMATION – VÄGLEDNING – COACHNING - SVL-JOUR PROGRAMLEDNING Presumtiva studenter Introduktion Gruppväg - ledning Missat första matten EWS enkät SI Studenters studie- och karriärplanering Phös Fadder utb Uppföljnings -samtal åk 1- 3 Utlands- information Exjobb Karriären Framtiden Examen Individuella studieplaner Specialisering sval Karriärcenter CV Intervjusituationer Kontakter med alumner INDIVIDUELLA STUDIEPLANER STUDIEUPPEHÅLL - AVBROTT Gymnasie- dagarna Tekniskt basår Åk 0 Åk 5

6 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Studievägledningens (SVL) roll i programledningsarbetet •Vid programledningssammanträden finns en ständig punkt på dagordningen – ”SVL informerar”. •SVL:s roll i programledningens arbete är att förankra, förtydliga och synliggöra studentperspektivet.

7 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Studievägledningens (SVL) roll i programledningsarbetet •Agera bollplank för programutveckling/kursutveckling. •Lyfta aktuella projekt och frågor till programledningen och göra dem till hela programledningens angelägenhet – t.ex. introduktionens innehåll och upplägg.

8 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Studievägledningens (SVL) roll i programledningsarbetet •Ta emot signaler från både lärare och studenter om aktuellt läge om hur en kurs/student fungerar. •Studenternas ”ombud” och möter studenternas behov •Fundera över konsekvenser för studenter – av beslut och annat som kan påverka studenternas situation.

9 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Exempel på väglednings/coachsamtal •Få tillbaka motivationen för studierna •Få tillbaka självförtroendet •Röster från studenter: ”Stödet, uppmuntrandet och inspirationen från svl har gjort att jag klarade min utbildning på LTH, på senare år även med mycket goda studieresultat. Svl gav aldrig upp hoppet om mig och detta bidrog till att jag byggde upp ett väldigt gott självförtroende och har nu börjat doktorera.” ”SVL har fått mig att tro på mig själv och hjälpt mig utvecklas som person.”

10 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Exempel på väglednings/coachsamtal •Samtal kring studiestrategier och planering •Målfokusering Röst från student: ”Vi diskuterade och gjorde upp en plan om hur jag skulle komma i kontakt med mina studier och fick även hjälp med att komma över chocken att gå från gymnasiet till högskolan. Jag fick hjälp med att lära mig studietekniken och började klara tenta efter tenta.” ”Hit har jag kunnat vända mig när jag behövt råd och stöd hur jag ska lägga upp och planera mina studier. Det har alltid varit fokus på att lösa problem så smidigt som möjligt för mig som student, vilket i hög grad har underlättat min tillvaro.”

11 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Exempel på vägledning/coachsamtal •Karriärplanering med framtida mål och delmål •Röst från student: ”Hade jag inte fått denna hjälp och uppmuntran från svl hade jag hoppat av utbildningen.”

12 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Exempel på vägledning/coachsamtal •Ind. studieplanering, t.e.x för elitidrottare, småbarnsföräldrar, vid uteblivna studieresultat, sjukdomar, funktions- hinder etc. •Utlandsstudier •Specialiseringsval •Exjobb •Röst från student: ”Även om jag haft en idé om hur saker varit eller idéer om hur man ska lägga upp studieplanen så har det varit en stor trygghet att kunna få denna hjälp och samtidigt kunna diskutera idéer man haft och få dessa bekräftade.”

13 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vägledning och coachning •”Röst från student: Det heter ju studievägledning och mycket riktigt var det JAG i slutänden som fattade besluten, men för att komma fram till ens beslut är det ovärderligt att få de olika möjligheterna klargjorda för sig och helt enkelt ha ett bollplank.”

14 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Kuratorerna - Funktionshinder •Antal kända studenter med funktionshinder: • Lå 05/0652 stud varav 35 med dyslexi Lå 07/0875 stud varav 51 med dyslexi Lå 09/1095 stud varav 67 med dyslexi

15 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Kuratorerna - Funktionshinder •Kriterier: Beslut om pedagogiskt stöd avseende lå 09/10 eller tidigare samt terminsregistrering i Ladok H09 och/eller V10 • •Övriga diagnoser: •ADHD (2), Asbergers syndrom (4), Diskbråck och ischiassmärta, Epilepsi, Hörselnedsättning (4), Inflammatorisk ledsjukdom, Koncentrationsstörning, Neurologisk skada, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (2), Primär språkstörning, Psykisk funktionsnedsättning/psykiskt funktionshinder (5), •Synnedsättning/synskada (5) •Anm: Totalt har 8 studenter en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eftersom ADHD och Asbergers syndrom ingår i den gruppen.

16 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Varför? •”Fick mig att inse verkligheten” •”Studenthjulet! En överblick som kan bli tankeställare” •”Att se att det finns resurser och människor som kan hjälpa till och bryr sig” •”Att få en spark i ändan när det gäller att förbättra studietekniken”

17 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Gruppsamtal F, Pi, N •Start läsvecka 1 •Ca 45 min/gruppsamtal •Ca 190 studenter •Totalt 14 grupper •Marknadsföring •Time Edit

18 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Innehåll •Allmän information •Studieteknik •Coachning •Min studie- och karriärplanering

19 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Studieteknik »Metaplansövning med post-it lappar »Steg 1: vad är bra studieteknik? (individuellt) »Steg 2: kategorisera (gemensamt) »Steg 3: återkoppling/diskussion »Steg 4: konkreta tips

20 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Coachning »Studenthjulet »Hur ser balansen ut? »Hur vill du ha det?

21 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum GROOW »GOAL – vad är ditt mål? »REALITY – hur ser nuläget ut? »OPTIONS – möjligheter »OBSTACLES – hinder »WILL – vad blir ditt nästa steg? » Identifiera dina möjligheter/ hinder

22 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Min studie och karriärplanering •Studieplanering –Satsa på dina studier –Se gruppen som en resurs –Sikta mot dina mål •Karriärplanering –Att bygga nätverk –CV föreläsning

23 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum CoachHing – Högskoleingenjörsutbildningarna i HBG •CoachHing: ett samlingsnamn för våra aktiviteter inom högskoleingenjörsutbildningarna •Coachning som ett pedagogiskt verktyg. •Coachning ger studenten konkreta redskap att arbeta vidare med på egen hand, t ex tidsplanering och att arbeta med delmål och utmaningar. •Genom att använda coachning känner vi att det skapas dynamiska och aktiva möten mellan oss och studenterna. Varje student blir synliggjord och ges möjlighet till reflektion över sin egen studiesituation.

24 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum CoachHing – Högskoleingenjörsutbildningarna i HBG •Steg för steg mot smartare studiestrategier •CoachHing består av olika aktiviteter i steg som är tidsstyrda utifrån studentens behov. •Teambuilding Under första veckan får studenterna lära känna varandra och träna på att i grupp lösa en enklare uppgift •Seminarium om studiestrategier Äger rum under de första veckorna på första terminen. Under seminariet får studenten bl a arbeta med mål, tidsplanering, studieteknik och utmaningar under studietiden

25 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum CoachHing – Högskoleingenjörsutbildningarna i HBG •Uppföljning, enskilt och gruppvis Första uppföljningen sker i grupp efter första tentamensperioden, därefter erbjuds studenten enskild uppföljning ett flertal gånger under hela utbildningstiden. Dessutom kan studenten alltid boka in tid för studievägledning •Enskild coaching Studenten erbjuds enskild coaching under hela studietiden •Coaching som moment i kurser Studenter i projektkurser erbjuds coaching på teman projektledning och konflikthantering

26 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Syftet med Introduktionen •ATT LÄRA KÄNNA: kurskamrater, äldre teknologer, SVL, lärare •ATT FÅ KÄNNEDOM OM: Helheten i utbildningen, vad som händer i lp 1, Snabbt komma in i studierna med planering, yrkesrollen * ATT KÄNNA SIG HEMMASTADD: på Campus och i Lund

27 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Phös-fadder utbildning Ledarskap Konflikthanterin g Gruppdynamik Kommunikation Reflektion Metaplan Kamratstöd Rollspel AlkoholhanteringLikabehandling Lagar Värderingsövning ar Olika teman utifrån Likabehandlings- lagen TINTO Studiekompisar Kommer jag att passa in? Kommer jag att klara studierna? Studiestrategier Samarbete mellan LTH – SVL – Kuratorer – Nollegeneral - TLTH

28 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Phös- fadderutbildning •REFLEKTION över sin roll som phös •Kamratstöd •Rollspel •Värderingsövningar

29 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Kvalitetsuppföljningar – Studenten i fokus! •Benchmarking – frågor kring tillgänglighet och bemötande vid e-mail och personliga besök hos svl (och kuratorer) •Varje moment vid phös- och fadderutbildning (4 st) •Utvärdering av gruppvägledning för nyantagna läsv 1-4 •Utvärdering av introduktionsaktiviteter för de nyantagna •Utvärdering av stöd till phösen från programledningar och svl efter avslutad nollning/introduktion. •Utvärdering av effekter av studievägledning – pedagogisk kurs VI VILL ALLTID BLI BÄTTRE!


Ladda ner ppt "Från rekrytering till examen ur ett studievägledarperspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser