Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© ABB Group June 24, 2014 | Slide 1 Energibanta din motor -trimma musklerna i din anläggning Claes Andersson, ABB Svensk försälning Motorer & drivsystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© ABB Group June 24, 2014 | Slide 1 Energibanta din motor -trimma musklerna i din anläggning Claes Andersson, ABB Svensk försälning Motorer & drivsystem."— Presentationens avskrift:

1 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 1 Energibanta din motor -trimma musklerna i din anläggning Claes Andersson, ABB Svensk försälning Motorer & drivsystem

2 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 2 Innehållsförteckning Energieffektiva motordrifter  Effektiva motorer och reglermetoder betyder stora besparingar  Andra fördelar med hög verkningsgrad i motorer och reglering  Drivkrafter för effektivisering  Hur minska elkostnaderna i motordrifter?  Några exempel  Ny standard för att fastställa motorers verkningsgrad

3 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 3 Effektiva motorer och reglermetoder betyder stora besparingar  Dyrt att välja hög verkningsgrad?

4 Varför effektivisera motordrifter? Motordrifter motsvarar 40 % av Sveriges elförbrukning Exempel Sverige  Effektiva motordrifter enkel väg till lägre elkostnad och miljöpåverkan  Rätt motor och dimensionering spar 1-10%  Rätt reglering spar 20-80% Bostäder & service 71 TWh Industrin 57 TWh Motorer 38 TWh Övrigt 19 TWh Transporter 3 TWh Total elanvändning 131 TWh (Sverige)

5 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 5 Hur mycket går att spara i en motordrift? Bättre systemdesign: 5–60 %  T.ex. grova och raka fläktkanaler Varvtalsreglering istället för strypning: 20–80 %  Frekvensomriktare Rätt motorstorlek: 5–30 %  Överdimensionering onödigt med bra motor Uppgradering av komponentverkningsgrad: 2–10%  Välj produkter utifrån livscykelkostnaden Källa: Department Of Energy, USA

6 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 6 Uppskattad potential effektivisering av motordrifter IndustrinBostäder & service Elanvändning totalt i motorer (TWh)3812 Bästa verkningsgrad (TWh)-0,76-0,36 Varvtalsregl pumpar & fläktar (TWh)-5,7-2,4 Total besparing (TWh)-6,5-2,8  Potentialen motsvarar ca 1,5 kärnkraftreaktor  CO 2 -utsläpp: Räknat på det europeiska snittet motsvarar det en reduktion av Sveriges totala utsläpp med ca 9 %

7 30 kW HP-motor (IE3) Η = 94,7 % © ABB Group June 24, 2014 | Slide 7 Exempel på skillnad mellan motorer 30 kW standardmotor (IE1) Η = 92,0 % IE1-motorn ger:  6 600 kWh/år högre elförbrukning  Ökade CO 2 -utsläpp motsvarande en familjebil som går 1750 mil/år*. * Baserat på Europagenomsnittet 0,5 kg CO 2 /kWh och 8500 drifttimmar/år

8 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 8 Ändring i effektuttag (P) när flöde minskas från 10 m3/s till 7 m3/s Varvtalsreglering Start/stopp-reglering Strypreglering By pass Pumpen går ej under 30% av tiden Pumpen går under 70% av tiden P= -11 % P= -55 % P= -18 % P= -30 %

9 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 9 Exempel från värmeverk Totalluftfläkt 250 kW Innan åtgärd  Ledskenereglering  557 000 kWh/år  278 ton CO 2 /år*  Skillnaden i CO 2 -utsläpp motsvarar 22 medelstora bilar som går 1750 mil/år*. * Baserat på Europagenomsnittet 0,5 kg CO 2 /kWh Efter åtgärd  Varvtalsreglering  387 000 kWh/år  193 ton CO 2 /år* +

10 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 10 Andra fördelar med hög verkningsgrad  Mindre underhåll och längre livslängd tack vare lägre temperatur i lindningar och lager  Lägre ljudnivå genom mindre kylbehov  Högre driftsäkerhet genom:  Bättre förmåga att klara överlaster  Bättre förmåga att klara onormala driftsituationer, som under- och överspänning eller fasobalans  Bättre tolerans mot övertoner i spänning och ström

11 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 11 Fördelar med effektiv reglering Frekvensomriktare Tid Nominellt Varvtal Optimal styrning och kontroll genom varierande processer ger bästa kvalitet på slutresultatet. Kontrollerad överlast vid behov. Lågt varvtal vid låg last. Lägsta energikostnaden och lägre buller. Mjukstart av motorn ger minimala underhålls- kostnader i både mekaniska och elektriska system.

12 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 12 Förlusterna växer bakåt längs kabeln M  =0.4  =0.9  =0.4  =0.75 P förlust = 556 kW + 37 kW + 200 kW + 33 kW = 826 kW M f1f1 f2f2  =0.4  =0.9  =0.8 P förlust = 260 kW + 18 kW + 31 kW + 25 kW = 334 kW P 1 = 926 kW P 2 = 100 kW P 1 = 434 kW P 2 = 100 kW Strypreglering Frekvensomriktardrift

13 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 13 Övergripande drivkrafter för effektivisering Elpris på nordiska elbörsen Nordpool: Källa: Nord Pool, Svensk Energi EUR/MWh (≈ öre/kWh) ?

14 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 14 Övergripande drivkrafter för effektivisering Begränsade energiresurser = långsiktigt stigande kostnader  Minskande bränsleresurser, globalt ökad efterfrågan och hårt utnyttjad produktionskapacitet  Driver även på samhällets arbete för bl.a. effektivisering FNs klimatpanel -3000 forskares slutsatser:  Jorden 0,74°C varmare på 100 år  Större förändringar kommande 100 åren  > 90 % sannolikhet beroende på människan  CO 2 anses vara största boven -380 ppm jämfört med 180-300 ppm de senaste 650 000 åren Sterns rapport (tidigare chef för Världsbanken):  Åtgärda skadorna kommer kosta tiotals procent av BNP, men att undvika merparten av skadorna kostar bara några procent

15 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 15 CO2-halten jämfört med jordens medeltemperatur Temperatur ppm koldioxid CO2-halt Avvikelse i jordens medeltemp (˚C)

16 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 16 Omvärldsbeskrivning industri  Elkostnaderna minskar resultatet rakt av – energieffektivitet en allt viktigare konkurrensfördel

17 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 17 Stora potentialer återstår  Mindre industrier kan ofta halvera sin elanvändning  Enligt bl.a. forskare från Linköping som studerat ca 200 företag  Ventilation och tomgångsförluster ofta bästa potentialerna  Tunga industrin har jobbat länge med effektivisering  Trots det många drifter med stora förluster  Exempel från ABB:s energianalyser: besparingspotentialen är 41 % i snitt (återbetalningstiden = 0,3–3,5 år, oftast omkring 1 år (motor och/eller frekvensomriktare)

18 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 18 Hur minska elkostnaderna i motordrifter? Helhetsgrepp på hela anläggningen  Kräver arbetsgrupp och/eller inhyrd kompetens  Bäst chans till systemoptimering  Krav inom PFE (Program för energieffektivisering i tung industri) Energianalys av väl valda motordrifter  Pumpar & fläktar har ofta stor del av elkostnaden och goda potentialer –varvtalsreglera!  Använd enkel mjukvara eller kräv analys från leverantörer Trimning av befintliga system, t.ex.:  Remdrifter: 5-20 % besparing  Ändra pump- och fläkthjul

19 Tips inför val av motorer  Ha en policy för inköp och omlindning  Skillnaden i verkningsgrad 0–5 %-enheter  Några månaders elkostnad motsvarar inköpspriset  Lönsamt välja effektivaste motorn vid drift mer än halva året  Ta hjälp av dataprogram eller EU:s verkningsgrads- klassning  IE3 = högsta klassen

20 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 20 Enkla program för egna beräkningar  PumpSave för jämförelse mellan olika reglermetoder i pumpsystem  FanSave för jämförelse mellan olika reglermetoder i fläktsystem  EffSave för jämförelse mellan motorer med olika verkningsgrad www.abb.se/motorer&drivsystem

21 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 21 Energi- och miljöanalys Standardkoncept:  Information hos företaget  Beskrivning av läget och trender på energiområdet  Beskrivning av generella lösningar och besparingspotentialer  Exempel från tidigare fall  Rundvandring i anläggningen  Val av 3-5 drifter att analysera  Mätning av driftdata vid behov  Analys  Uppföljande mätning  Rapport och presentation hos företaget

22 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 22 Referensfall 315 kW primärluftfläkt på värmeverk  Tidigare: Ledskenereglering  Drifttid: 4500 h/år  Flöde: 30-100 % (jämnt fördelat)  Elpris: 75 öre/kWh  Åtgärd: Frekvensomriktare  30 % minskad elanvändning  126 ton mindre CO 2 /år  Återbetalningstid 1,6 år

23 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 23 Referensfall från sågverk 2 stegmatare (stegvis matning av stockar i höjd- och sidled)  Tidigare: Hydrauliska drifter med en motor à 22 kW per stegmatare.  Idag: Elektriskt drivsystem med en frekvensomriktare och en motor à 22 kW per stegmatare.  -85 % el (mätt 36 tim, 9000 stockar)

24 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 24 Exempel 260 kW matarvattenpump på värmeverk  Tidigare: överdimensionering och strypreglering  Drifttid: 8000 h/år  Flöde: 30–80 %  Elpris: 75 öre/kWh  Åtgärd: frekvensomriktare + ny processmotor (motsv. eff1)  40 % minskad elanvändning  253 ton mindre CO 2 /år  Återbetalningstid 0,9 år

25 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 25 Referensfall  Tidigare: Växelvis en eller två kompressorer  Flöde: 90 eller 110 %  Drifttid 8000 h/år  Elpris: 50 öre/kWh  Idag: Varvtalsreglering, mestadels 90 % (en kompressor) men periodvis upp till 120 %  Elbesparing ca 454 000 kWh/år – motsv. 227 000 kr/år  Återbetalningstid ca 1,4 år  Minskat behov av kylning av kompressorerna

26 Länssjukhuset Ryhov Sparar miljoner med nya motorer och drivsystem  Länssjukhuset Ryhov hade 30 fläktar med skovelvinkelreglering och 75 kW-motorer från 80-talet.  Åtgärd: Installation av frekvens- omriktare och IE2-motorer Resultat  Elanvändningen minskade 29 %  Total elbesparing 3,7 miljoner sek/år  ACH550 har 25 % lägre övertonshalt jämfört med traditionella frekvensomriktare. ” Vi har kanske tio procent av underhållsjobbet idag mot tidigare” Bengt Jönsson, Ryhovs länssjukhus

27 IE3 IE2 IE1 IE4,.. Eff3 Eff2 Eff1 η (%) 1996 2008 Effekt kW Spänning V Poltal 1,1-904002, 4 Effekt kW Spänning V Poltal 0,75-375≤10002, 4, 6 Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30 IE1, IE2, IE3

28 Efter glödlamporna: Nu ska motorer bli effektivare EU-beslut 22 juli 2009  Ekodesign-direktivet = EU-beslut om lägsta energiprestanda för vissa produktgrupper  EU tog beslut om Ekodesign-krav på motorer 22 juli 2009 2011 2015 2017 1 jan Krav på IE3 0,75-375 kW (IE2 vid varvtalsreglering) 1 jan Krav på IE3 7,5-375 kW (IE2 vid varvtalsreglering) 16 juni Krav på minst IE2

29 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 29 Ny IEC-standard För att fastställa verkningsgraden  Gäller sedan september 2007  Visar i högre grad motorns verkliga verkningsgrad  Gör att det nya värdet på verkningsgraden på en viss motor blir något lägre  Skillnaden mellan effektiva och ineffektiva motorer kommer att öka  Eff-klassningen utgår fortfarande från de gamla verkningsgradsvärdena = Viktigt att kolla vilken verkningsgrad som anges!

30 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 30 Exempel på skillnader Nya och gamla metoden MotorGamla testmetoden IEC 60034-2: 1996 Nya testmetoden IEC 60034-2-1: 2007 7.5 kW, 2 poler88.4%87.9% 11 kW, 4 poler90.9%90.3% 160 kW, 4 poler96.0%95.4%  ABB kommer tills vidare att redovisa både det gamla och nya värdet.  Under 2009 beräknas efterföljare till Eff-klassningen introduceras.

31 Varför effektivisera motordrifter? Motordrifter motsvarar 40 % av Sveriges elförbrukning Effektiva motordrifter – enkel väg mot lägre elkostnad och miljöpåverkan!  Rätt motor och dimensionering sparar 1–10 %  Rätt reglering sparar upp till 80 %  Med energi- och miljöanalyser identifieras de största besparingspotentialerna 1TWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh Industrin 57 TWh Transporter 3 TWh Övrigt 19 TWh Motorer 38 TWh Total elanvändning ca 131 TWh Bostäder & service 71 TWh Motorer 12 TWh Övrigt 59 TWh 17 % 65 %

32 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 32 Sammanfattning  Elpriset tillsammans med samhällets morötter och piskor kommer bara att göra effektivisering än mer nödvändigt  Bra verkningsgrad & reglering ger:  Sänkta energikostnader  Mindre underhåll och längre livslängd  Högre driftsäkerhet  Bättre prestanda och kontroll i produktionen  Lägre ljudnivå  Mindre miljöbelastning  Ny standard för motorers verkningsgrad – se till att jämföra äpplen och äpplen

33 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 33 Sammanfattning Hur kan ABB hjälpa till?  Energi- & miljöanalyser  Lättanvända analysverktyg på www.abb.se/motorer &drivsystem  Beskriva tekniska möjligheter och goda exempel  Guidning bland standarder, samhällets styrmedel m.m.  Tips för policy för inköp, underhåll m.m.  Utbildning  Bollplank  Produkter, system och erfarenhet av tillämpningarna

34 © ABB Group June 24, 2014 | Slide 34


Ladda ner ppt "© ABB Group June 24, 2014 | Slide 1 Energibanta din motor -trimma musklerna i din anläggning Claes Andersson, ABB Svensk försälning Motorer & drivsystem."

Liknande presentationer


Google-annonser