Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mikrofinansiering En social innovation för arbetsmarknadsintegrering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mikrofinansiering En social innovation för arbetsmarknadsintegrering"— Presentationens avskrift:

1 Mikrofinansiering En social innovation för arbetsmarknadsintegrering
Projektet medfinansieras av:

2 NEEM Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter
Ideell förening sedan 2002 med syfte att främja entreprenörskap för kvinnor, främst med utländsk bak- grund. Med många års erfarenhet av att arbeta med målgruppen och en rad olika specialkompetenser synliggör, uppmärksammar och lyfter vi fram kvinnors företagande. I dag är Neem en snabbt expanderande organisation med 11 medarbetare. Tillväxtarbetet sker på såväl kommunal, regional, nationell som internationell nivå. Föreningen driver ett antal projekt med finansiärer som Tillväxtverket, Strukturfondsprogrammet Östra Mellan- sverige och Europeiska Socialfonden, samt är grundare & samarbetspartner till Mikrofinansinstitutet i Sverige. På uppdrag av Arbetsförmedlingen arbetar vi som etableringslotsar för nyanlända. Europeiska Kommissionen ger utmärkelse till originella och innovativa regionala projekt. År 2010 drevs Mikrofinansinstitutet som ett projekt av Neem. Bland 87 ansökningar från 27 europeiska länder tog MFI hem segern i kategorin: Integrering av invandrade & marginaliserade grupper i storstadsregioner. Make Women Bankable!

3 NEEM Nätverk för Entreprenörer från Etniska Minoriteter
Neem har bl a tidigare drivit ett projekt som resulterade i Mikrofinansinstitutet i Sverige AB, där blivande entre- prenörer utan tillgång till finansiering har möjlighet att låna mellan – kr. Neem är medlem i och ingår i styrelsen för EMN (European Microfinance Network), ett nätverk av 93 medlemmar och partners i 21 europeiska länder. EMN:s årsmöte hålls i Stockholm år 2013 med Neem som värd. Neem har också tagit initiativet till bildandet av ett nordiskt samarbete inom mikrofinansiering. Make Women Bankable!

4 Ett samhälle där alla är delaktiga
Vision Ett samhälle där alla är delaktiga ”Just dina livserfarenheter bidrar till ett rikare samhälle” Affärsrådgivare Neem ”Integration genom entreprenörskap” Neem

5 ”Projektet använder entreprenörskap som metod och är unikt då det samlar en bred samverkan med relevanta aktörer” ESF Mervärde för kommunen

6 Målgrupp Arbetslösa – fas 1 & 2 samt nyanlända Minst 80 % kvinnor Minst 85 % med utländsk bakgrund - En viktig målgrupp som i dagsläget har små möjligheter att förändra sin livssituation. Permanent uppehålls- tillstånd krävs. Mål Att utveckla och kvalitetssäkra en hållbar modell för att bekämpa utanförskap med hjälp av mikrofinansiering. Modellen införs kontinuerligt i de olika samverkanspartners ordinarie organisationer, där de tillämpas och sprids över hela landet vid projektets slut. Mobilisera 180 deltagare i nätverksgrupper (60 personer / plattform) Starta minst 3 sociala företag, 1 i varje region 20 – 30% av deltagarna startar företag i olika former 60 – 70% av alla deltagare tar nästa steg i livet – börjar studera, får praktikplats, arbete eller startar företag

7 Syfte Att människor återfår tron på sin egen förmåga och ser en möjlighet till att förverkliga livsidéer utifrån egen drivkraft. Att bekämpa negativa attityder och fördomar om invandrarkvinnors entreprenörskap och dess finansiering genom att: Skapa goda kvinnliga förebilder. Inspirera kvinnor att starta egna företag. Lyfta fram invandrarkvinnor som sanna innovatörer. Att bygga lokala mikrofinansieringsplattformar hos våra samarbetspartners i tre regioner – Stockholm, Västerås och Örebro. Att utveckla kvalitetssäkrade metoder för mikrofinansiering som en social innovation till arbetsmarknadsintegrering med fokus på sociala företag.

8 Samhälls-ekonomisk förlust
Utanförskap kostar! Människor Åtgärder Samhälls-ekonomisk förlust Outnyttjade resurser Arbetslöshet Sjukskrivning Exkludering & lidande Socialförvaltning Arbetsförmedling Integrationssamordnare Psykologer Läkare Sjuksköterskor Lärare Tolk Ca kr/person/år

9 Socioekonomiska effekter
Förväntad påverkan från startade företag Kr Exempel från Katrineholm (Dec-2009) Nya produktionsenheter Ökad konsumtion Ökade inkomster från skatter Minskade kostnader för sociala förmåner Beräkningen är gjord på fem startade företag under tre år i projektet Mikrofinansinstitut för ökad sysselsättning, social och ekonomisk integration – finansierat bland annat av Till-växtverket och Strukturfonden Östra Mellansverige. Enligt statistik från Industriella Utvecklingscentra (IUC Sverige AB)

10 Mervärde för individen
”Människor återfår tron på sin egen förmåga och ser en möjlighet till att förverkliga livsidéer utifrån egen drivkraft.” Amal Jasm Mervärde för individen

11 Dagens problem för målgruppen
Invandrarkvinnor identifieras inte som entreprenörer Brist på kapital – bevisligen svårare för kvinnor att få lån och ännu svårare om kvinnan är utomeuropeisk Synen på entreprenörskap saknar genus- & etnicitetsperspektiv Stort mörkertal av arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund Det första riktiga steget in till arbets- marknaden är större i Sverige än i andra länder. Inte lika många naturliga kontaktytor Arbetslösheten är mycket högre bland personer som är utrikes födda 16,02% (jmfr 8,38) Bland utrikesfödda kvinnor är siffran ännu högre. Bland invandrare från Afrika och Asien har färre än 20% fast sysselsättning Befintliga introduktionsprogram är foku- serade på kollektiva lösningar och tittar inte på den enskilde individens behov Arbetsmarknaden är inriktad mot anställning Invandrarkvinnor saknar relevanta sociala nätverk Komplex arbetsmarknad Deffinitioner: Utrikesfödd person – Född utanför Sverige Första generationens invandrare – Född utanför Sverige Andra generationens invandrare – Född i Sverige. Föräldrar födda utomlands Invandrarbakgrund – Person som antingen själv är född i utlandet eller vars far eller mor är det.

12 Urvalsprocessen Sker i lokala plattformar i samarbete med väl etablerade invandrarföreningar, arbetsförmedling samt med övriga relevanta aktörer. Workshops hos lokala arbetsförmedlingar där presumtiva deltagare bjuds in för information Rekommendationer till enskild person från de olika aktörerna Mun – till – mun / rekommendationer De viktigaste kriterierna i urvalsprocessen är drivkraft och vilja hos individen.

13 Coachning Sker i lokala plattformar i samarbete med väl etablerade invandrarföreningar , arbetsförmedling samt med övriga relevanta aktörer: Coachningen är på heltid och tar ca 3-6 månader beroende på individen. Coachning sker i grupp och individuellt . Lokal / Datorer Teoretiska kunskaper varvas med praktiska arbetsuppgifter. Studiebesök och gästföreläsare ger insyn i affärsvärlden. Kunskaper inom såväl sociala som affärsmässiga koder här i Sverige är viktiga med tanke på vår målgrupp. Kontakter tas med berörda myndigheter. Behovsriktad språkträning Hänsyn tas till om familj/släkt är involverade i idén Under snart tio år har Neem utvecklat metoder och processer som vi vet har stor framgång hos den målgrupp vi arbetar med. Pedagogiken bygger på individens egen vilja och drivkraft, där affärsrådgivaren är en resurs i kunskapssökandet. Syftet är att deltagaren utifrån sina mångkullturella kunskaper och erfarenheter ska utveckla egna affärsidéer som kan bidra till egen försörjning, alternativt tar ett stort kliv vidare i livet mot anställning eller utbildning.

14 Mikrofinansiering del 1
1. Mobilisering (Uppsökande verksamhet, Nätverkande, Inspiration) 2. Affärsutveckling (Empowerment, Coachning, Innovation, Utbildning) Frigörelse av eget kapital – dröm om egen försörjning Innovativ skapandeprocess Affärsplanering : Affärsidé Produkt/tjänst (branschkunskap, tillstånd, produktcirkel, prissättning, försäljningsplan etc) Innovation Lokal / utrustningar Marknad / Kunder / Konkurrenter Marknadsföring Regelsystem (Företagsform, Skatter och moms, Försäkringar, Arbetsgivar- ansvar, Bokföring, Pension) Budget (Resultat & Likviditetsbudget, Kaptitalberäkning)

15 Mikrofinansiering del 2
3. Utlåning / Uppföljning (Lånemanagement, Affärsutveckling) Ansvarsfull lånehantering Vidareutveckling av affärsplanering (punkt 2) 4. Make Women Bankable (Stärkt nätverk för individ & organisation, Livskraftigt företag, Egen kredithistoria)

16 Uppföljning / Utvärdering
Uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt av projektet och den enskilda individen: Våra erfarna affärsrådgivare går tillsammans med deltagaren igenom checklistor av nya kunskaper efter varje avslutad modul. Om modulen är godkänd kan deltagaren gå vidare. Sociala indikatorer följs upp genom ett databasprogram – MIS – Management Information System Uppföljning efter företagsstart är en viktig förutsättning för att skapa en långsiktig lönsam och konkurrenskraftig verksamhet Följeforskare från European Minds följer samtliga processer i projektet genom lärande utvärdering för kvalitetssäkring

17 Tidsplan / Genomförande
– Mobiliseringsfas – Genomförandefas Budget totalt: Ca 14 miljoner kr Medfinansiering: Arbetsförmedlingen & Tillväxtverket . Diskussion medfinansiering: Eget arbete. Aktivitetsstöd. Försörjningsstöd. Lokaler. Datorer etc. Viktiga samarbetspartners Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Swedbank, Kommuner, Lokala invandrarföreningar, Nyföretagarcentrum, Mikrofinansintstiutet, IFS/ Almi, Innovationsexperter etc.

18 Organisationsschema ESF-projektet: Mikrofinansiering – en social innovation för arbetsmarknadsintegrering Styrgrupp Region 1 Stockholm #Region-ansvarig # Admin. Region 2 Västmanland # Region- ansvarig # Admin. Region 3 Örebro #Region-ansvarig # Admin. Lednings- grupp Följeforskare Styrgruppen - Verkar för att projektet genomförs på ett effektivt sätt enligt uppsatta mål Ledningsgruppen - Ansvarar för den operativa verksamheten Regioner – Utvecklar stödplattformar, bidrar till metodutveckling och kartlägger specifika behov hos samarbetspartners etc Följeforskare – Kopplas till projektet för maximalt lärande / utvärdering

19 Ledningsgruppen består av:
Projektledare Irina Ekonomi Administration Maximina IT & MIS Uppföljning Martin Affärsutveckling Transnationellt samarbete Claudia Marknadsföring Kommunikation Maria Koordinator Bengt Lyngbäck Af

20 Tack för visat intresse!
Projektet medfinansieras av:


Ladda ner ppt "Mikrofinansiering En social innovation för arbetsmarknadsintegrering"

Liknande presentationer


Google-annonser