Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBR-revideringen 2013 Byggrådet 2012-08-29, Karlskrona.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBR-revideringen 2013 Byggrådet 2012-08-29, Karlskrona."— Presentationens avskrift:

1 BBR-revideringen 2013 Byggrådet 2012-08-29, Karlskrona

2 Varför reviderad BBR 2013? 1 juli 2013 nödvändigt p.g.a. nya begrepp i byggproduktförordningen, CPR eftersom denna gäller fullt ut från 1 juli 2013. Passar samtidigt på, ett ”uppsamlingsheat”, bl.a. p.g.a. nya utformningskrav i PBL. 2014-07-09Sida 2 förslag 1 juli 2013

3 BBR 2013 – Tidplan 2014-07-09Sida 3 AktiviteterNär Referensgruppsmöte22 mars Byggrådet28 mars Samrådsorganet för funktionshinderförbunden24 maj Föreskrifter och konsekvensutredning klart15 juni Remisstid4 juli – 15 okt Byggrådet29 augusti Öppen web under remisstiden1 sept – 15 okt Referensgruppsmöte11 december EU-anmälan1 feb – maj 2013 Planeras träda i kraft1 juli 2013 förslag 1 juli 2013

4 BBR – Nordiska jämförelser Svenska och Norska bostadsministrarna har initierat ett samarbete med de övriga nordiska länderna. De nordiska ”byggmyndigheterna” ingår i remissutskicket. Vissa mindre t.ex. måttavvikelser mellan förslaget och övriga Norden kan i framtiden komma att justeras efter kontrollerade konsekvenser. För tappinstallationer och bly föreslås samma värde som Danmark föreslår. 2014-07-09Sida 4 förslag 1 juli 2013

5 Avsnitt 1 Inledning och 2 Allmänna regler Byggprodukter med bedömda egenskaper, tillägg till 1:4. För att byggprodukten ska anses ha bedömda egenskaper ska verifieringen vidtillämpning av alternativ c) och d) ovan ha en sådan omfattning och kvalitet att det säkerställs att uppgivna material- och produktegenskaper stämmer med de faktiska. Verifieringen ska motsvara minst vad som är beslutat för CE- märkning av liknande produkter. (BFS 2013:xx). 2014-07-09Sida 5 förslag 1 juli 2013

6 Allmänt råd Byggprodukter vars egenskaper bedömts enligt alternativen a), c) eller d) innebär inte att produkten motsvarar svenska krav på byggnader i denna författning. Sådan bedömning innebär att byggherren kan ha tilltro till den deklaration av produktens egenskaper som medföljer. Med ledning av produktdeklarationen kan byggherren avgöra om byggprodukten är lämplig för aktuell användning. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver byggherren inte göra någon egen provning av dessa egenskaper. (BFS 2013:xx). 2014-07-09Sida 6 förslag 1 juli 2013

7 Avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, ….. Avsnitt 3:1 Tillgänglighet och 3:2 Bostadsutformning Nya föreskrifter med förtydligande av vad som är utformningskrav, tekniska egenskapskrav eller både och. Utformningskraven prövas i bygglovet och de tekniska egenskapskraven hanteras i samband med det tekniska samrådet och startbeskedet på samma sätt som övriga tekniska egenskapskrav. 2014-07-09Sida 7 förslag 1 juli 2013

8 Exempel: BBR 3:224 Bostäder för en grupp boende För en grupp boende får de enskilda bostadslägenheternas rum för matlagning och för daglig samvaro samt utrymme för måltider delvis sammanföras till gemensamma utrymmen. För en grupp boende får de enskilda bostadslägenheternas inredning och utrustning för matlagning delvis sammanföras till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska vara så stora att de på ett fullgott sätt kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostadslägenheterna. De gemensamma utrymmena ska också vara så välutrustade att de på ett fullgott sätt kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostadslägenheterna. Avsnitt 3:224 gäller inte för bostäder för personer med nedsatt funktionsför­måga enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind­rade, LSS, och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (BFS 2013:xx). 2014-07-09Sida 8

9 BBR ljud – eller buller? Behov finns av att införa regler som ställer krav på ljudmiljön utifrån tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga (dvs syn, hörsel och kognitiv förmåga). Avsnitt 7 då? Regler om skydd mot buller, annat tekniskt egenskapskrav, andra grundförutsättningar. Gäller för bostäder och för lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisnings-rum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal och dylikt. 2014-07-09Sida 9 - förslag 1 juli 2013

10 Förslag nytt funktionskrav Boverket har tagit fram ett förslag till ett verifierbart funktionskrav. Omfattar publika lokaler; vi har prioriterat lokaler där behovet av att kunna ta del av information är stort lokaler som inte omfattas av avsnitt 7 Fler utredningar behövs, arbetet fortsätter framöver. 2014-07-09Sida 10 förslag 1 juli 2013

11 Förslag 3:1451 föreskrift 3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler 3:1451 Ljudmiljö I publika lokaler där personer med nedsatt orienteringsförmåga är beroende av ljudmiljön för att kunna ta del av väsentlig information ska ljudmiljön utformas för god hörbarhet, god taluppfattbarhet och god orienterbarhet. Samlingssalar och receptioner ska utrustas med teleslinga, IR-system eller annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel. 2014-07-09Sida 11 förslag 1 juli 2013

12 Förslag 3:1451 AR 3:1451 Ljudmiljö - Allmänt råd (del 1) Kravet på god hörbarhet, god taluppfattbarhet och god orienterbarhet gäller publika utrymmen i exempelvis – lokaler för kollektivtrafik, – reseterminaler, – lokaler för hälso- och sjukvård – samlingssalar samt – receptioner. Exempel på samlingssalar är hörsalar, teatrar, kyrkor och större konferensrum som rymmer minst 50 personer. I lokaler där rumshöjden är lägre än 3,50 m bör en efterklangstid på 0,6 sekunder uppnås, undantaget samlingssalar där efterklangstiden kan vara upp till 0,8 sekunder. I stora lokaler med högre rumshöjd kan efterklangstiden vara upp till 2,0 sekunder om föreskriftens krav säkerställs på annat sätt. 2014-07-09Sida 12 förslag 1 juli 2013

13 Förslag 3:1451, AR fortsättning 3:1451 Ljudmiljö - Allmänt råd (del 2) Lokalerna bör utformas så att bakgrundsnivån ekvivalent ljudnivå LpAeq från tekniska installationer, hissar eller trafik uppgår till högst – 30 dB (A) i samlingssalar, – 35 dB (A) i receptioner samt lokaler för hälso- och sjukvård, – 45 dB (A) i övriga lokaler enligt första stycket. Om högtalarsystem används kan taluppfattbarheten verifieras enligt SS-EN 60268-16. Talöverföringsindex STI bör överstiga 0,60 i hela lokalen och 0,70 i mer än hälften av lokalen. För definition av efterklangstid och ekvivalent ljudnivå se avsnitt 7. Regler om skydd mot buller finns i avsnitt 7. 2014-07-09Sida 13 förslag 1 juli 2013

14 Avsnitt 6:5 Fuktsäkerhet i ytterväggar Ny föreskrift och förtydligande i det allmänna rådet om fuktsäkerhet i ytterväggar 2014-07-09Sida 14 förslag 1 juli 2013

15 6:62 Installationer för tappvatten Målsättning Motivet till förslaget är att minska risken för spädbarn, barn och foster att få lägre IQ på grund av Neurotoxicitet. ( Neurotoxicitet är en störning i nervsystemet som uppstår efter exponering av t.ex. bly.) Huvudsakliga förslag till ändringar EFSA (European Food Safety Agency) gett ut ett position Paper i vilket man radikalt sänker värdet för bly i blodet hos barn mellan 0-7 år SCHER (Scientific Committee on Health and Environmental Risks) 2014-07-09Sida 15 förslag 1 juli 2013

16 6:62 Installationer för tappvatten Typgodkännande: 1970-2012 Bly 20 µg Dricksvatten: Bly 1970 100 µg/l 2012 10 µg/l ? förslag 1 juli 2013

17 6:62 Installationer för tappvatten Bly i dricksvatten gör dig dummare!

18 Avsnitt 7 Bullerskydd Målsättning Tydligare och mer tillgängliga regler; lättare att använda i praktiken. Huvudsakliga förslag till ändringar Rekommendationer för ljudisolering och ljudnivåer som allmänt råd för bostäder (ingen ändring av kravnivåer mot idag). Hissar anges i föreskriftstext. Ett förtydligande om undantag från ljudkrav på installationer anges i föreskriftstext. 2014-07-09Sida 18 förslag 1 juli 2013

19 Övriga ändringar i BBR Avsnitt 5 Brandskydd Korrigeringar och redaktionella ändringar Avsnitt 6 Hygien hälsa och miljö Övriga ändringar, t.ex. om ozonrenad luft, temperatur på tappkallvatten, tappvatteninstallationer (vattenskador, utbytbarhet) Avsnitt 8 Säkerhet vid användning Taksäkerhet och skydd mot skärskador 2014-07-09Sida 19 förslag 1 juli 2013

20 Vad ska Boverket göra vid ändring av föreskrifter? Förordning 2007:1244 om konsekvensutredning vid regelgivning följs dvs: Vi ska utreda föreskrifternas och AR kostnadsmässiga och andra konsekvenser i och med ändringen i den omfattning som det behövs Ge berörda möjlighet att ge synpunkter 2014-07-09Sida 20 förslag 1 juli 2013

21 Vad har vi gjort denna gång? De flesta ändringar endast enkla justeringar -> enkel, kort beskrivande, konsekvensanalys Fyra ändringar av större vikt -> djupare analys (bilaga 1) Avsnitt 3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler Avsnitt 6:5324 Väggar, fönster och dörrar Avsnitt 6:62 Installationer för tappvatten Avsnitt 8:353 Skydd mot skärskador 2014-07-09Sida 21 förslag 1 juli 2013

22 Metod Utvärderingar görs vanligtvis enligt Kostnad-effekt-metoden Beräknar endast kostnaden för att nå en given nytta Kostnad-nytto-metoden Beräknar kostnaden och nyttan med åtgärden Resultatet beror på resurser och vilken tillgång till statistik och material som finns 2014-07-09Sida 22 förslag 1 juli 2013

23 Resultat Avsnitt 3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler Merkostnaderna i och med förslaget marginella sett till den totala byggkostnaden Nyttosidan given – ökad tillgänglighet för medborgarna -> Ändringen rimlig ur ett samhällsekonomisk perspektiv 2014-07-09Sida 23 förslag 1 juli 2013

24 Fortsättning Avsnitt 6:5324 Väggar, fönster och dörrar Beräknade kostnaden för att åtgärda framtida förväntade fuktskadade fasader (nyttosidan) Beräknade kostnaden att bygga utan risk för fuktskador (kostnadssidan) Nyttosidan > kostnadssidan -> Ändringen rimlig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Avsnitt 6:62 Installationer för tappvatten Förklarande text som visar nyttosidan – minskad risk för neurotoxiska skador pga. bly Inga ökade kostnader för branschen 2014-07-09Sida 24 förslag 1 juli 2013


Ladda ner ppt "BBR-revideringen 2013 Byggrådet 2012-08-29, Karlskrona."

Liknande presentationer


Google-annonser