Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Monica Lindqvist 2009 Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Monica Lindqvist 2009 Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun."— Presentationens avskrift:

1 Monica Lindqvist 2009 Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

2 ”Från behaviorism till konstruktivism” eller ”Från påverkan till medverkan”

3 så att säga… ”Den röda tråden i våra styrdokument”

4 Januari 2007 började arbeta som kvalitetsutvecklare •V•V•V•Vad är skolans uppdrag ? •V•V•V•Vad är kvalitetsutvecklarens uppdrag ?

5 Monica Lindqvist 2009 Min ”resa” för att förstå skolans uppdrag ? ? ? ? ? Lpfö, Lpo, Lpf §§ Reflekterat Samtalat med & Lyssnat på

6 Monica Lindqvist 2009 Skolans uppdrag ? ? ? ?? Läroplanerna följs i olika utsträckning 0% 100% Flera läroplaner parallellt på en skola Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 USK:en borttagen i teorin Olika förhållnings- sätt inkluderande/ exkluderande Olika kulturer inom & mellan skolor Skillnad mellan teori & verklighet Lpfö, Lpo, Lpf

7 Monica Lindqvist 2009 Vad är det som gör att läroplanerna inte är implementerade fullt ut ? ? ? ? ? ? Från stat till kommun Implementering upp till varje kommun Från regel & resurs till mål och resultat styrning Dåliga politiker Dåliga skolchefer Dåliga rektorer Dåliga lärare ”Syndabockstänkande”

8 Monica Lindqvist 2009 Finns det fler förklaringar till att läroplanerna inte är implementerade fullt ut ? ? ? ? ? PARADIGMSKIFTET PARADIGMSKIFTET

9 Monica Lindqvist 2009 DEN ”RÖDA TRÅDEN” I VÅRA STYRDOKUMENT

10 FÖRSKOLAN Pedagogiskt program Lpfö -98 •D•D•D•Dagis •S•S•S•Ställföreträdande förälder •O•O•O•Omvårdnad •H•H•H•Hemlik miljö; soffor, gardiner mm •V•V•V•Vuxenplanerade aktiviteter i grupp •F•F•F•Förskola •P•P•P•Pedagog •L•L•L•Lärande och omvårdnad ”Educare” •S•S•S•Spännande, utmanande, lärande miljö •A•A•A•Aktiviteter som barnen själva kan påverka

11 Monica Lindqvist 2009 FÖRSKOLAN Pedagogiskt program Lpfö -98 •O•O•O•Observationsarbete som går ut på att bedöma barnens mognads- och utvecklingsnivå •P•P•P•Pedagogisk dokumentation där man belyser lärprocesser som möjliggör analys och reflektion och bildar underlag för fortsatt utveckling av arbetet

12 Monica Lindqvist 2009 FÖRSKOLAN Pedagogiskt program Lpfö -98 •U•U•U•Uppdraget bygger på en utvecklings- psykologisk grund, det normala barnet •U•U•U•Uppdraget bygger på tanken att varje barn är kompetent/unikt. Personalen är nyfiken på barnets egna strategier

13 Monica Lindqvist 2009 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94 •J•J•J•Jag lär dig = Behavioristisk kunskapssyn •T•T•T•Traditionell katederundervisning/ eleven blev en kunskapsmottagare •L•L•L•Lärande byggs och växer fram i ett sammanhang = Konstruktivisk kunskapssyn •K•K•K•Katederundervisning i kombination med ett mentorskap/eleven ska också bli en kunskapssökare och kunskapsanvändare

14 Monica Lindqvist 2009 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94 •G•G•G•Grunden för lärande Utifrån motivation Utifrån styrning •P•P•P•Påverkan •S•S•S•Slutna frågor •G•G•G•Grunden för lärande Inifrån motivation Inifrån styrning •M•M•M•Medverkan •Ö•Ö•Ö•Öppna frågor Exempel: 1. Kläder när barn/elever är ute 2. Skolk

15 Monica Lindqvist 2009 SLUTNA FRÅGOR ÖPPNA FRÅGOR •Kan besvaras med Ja Nej Ja Nej Kort svar Kort svar •Svar som inte leder dialogen vidare = improduktiva = ett avslut •Inga givna eller enkla svar •Den svarande måste utveckla sitt sätt att tänka; svar som leder till nya frågor och svar i en process där alla bidrar genom att vidga perspektivet och tillföra ny kunskap = produktiva = möjlighet att tänka efter och reflektera inte bara minnas och reproducera s.34 Att lyfta den pedagogiska praktiken + (ML) (Påverkan)(Medverkan)

16 Behavioristiskt förhållningssätt * Påverkan * Slutna frågor Frånvaro Frånvaro Jag har bett dig stanna kvar efter lektionen för att jag har sett att du har stor frånvaro och jag är orolig för dig… Konstruktivistiskt förhållningssätt * Medverkan * Öppna frågor

17 Monica Lindqvist 2009 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94 •Läraren bedömer elevens kunskaper •Summativ bedömning • Läraren bedömer elevens kunskaper. Eleven ska ges förutsättningar att förstå och vara delaktig i sin egen kunskapsutveckling • Självvärdering, formativ och summativ bedömning

18 Monica Lindqvist 2009 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94 •Om eleven behöver stöd i skolan beror det på elevens bristande förmåga •Elever som inte är intresserade exkluderas • Om eleven behöver stöd i skolan måste man pedagogiskt kartlägga helheten: vad utmärker situationer där elevens lärande fungerar och inte fungerar, lärmiljö, gruppsammansättning, närvaro, frånvaro, möjligheter, hinder • Elever som inte är intresserade ska motiveras, stimuleras att ta aktiv del i sin egen kunskapsutveckling

19 Monica Lindqvist 2009 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94 •Skolans skyldighet ”leverera” 9 års undervisning •Inlärning uppdelad i ”hjärna” & ”händer” • Skolans skyldighet ”bygga” kunskaper & färdigheter • Eleven ska arbeta med hela sig. Eleven ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form. Pröva, utforska, tillägna sig och gestalt olika kunskaper och erfarenheter.

20 Monica Lindqvist 2009 Lpfö -98 •U•U•U•Uppdrag •B•B•B•Barn-/människosyn •P•P•P•Planering av dagarna •U•U•U•Utformning av miljön/lärmiljön, ute/inne •F•F•F•Förändrat förhållningssätt till barnen •F•F•F•Förändrat arbetssätt med barnen •F•F•F•Förändrad dokumentation •S•S•S•Strävansmål •U•U•U•Uppdrag •B•B•B•Barn-/människo- & kunskapssyn •P•P•P•Planering av lektionerna •L•L•L•Lärmiljöns betydelse •F•F•F•Förändrat förhållningssätt till eleverna •F•F•F•Förändrat arbetssätt med eleverna •F•F•F•Förändrad bedömning och dokumentation •S•S•S•Strävans- & uppnåendemål Lpo -94 & Lpf -94

21 Monica Lindqvist 2009 Lpfö -98 •V•V•V•VAD som ska göras står i läroplanen •H•H•H•HUR det ska göras ska arbetas fram lokalt genom pedagogiska diskussioner och pedagogisk utveckling •F•F•F•Fler valmöjligheter och större arbetsglädje både för barn och personal. Lärandet ska vara lustfyllt Lpo -94 & Lpf -94 • V AD som ska göras står i läroplanen och kursplanerna • H UR det ska göras ska arbetas fram lokalt genom pedagogiska diskussioner och pedagogisk utveckling • F ler valmöjligheter och större arbetsglädje både för elever och personal. Lärandet ska vara lustfyllt

22 Monica Lindqvist 2009 PARADIGMSKIFTET PARADIGMSKIFTET Kräver andra pedagogiska strategier än information och inläsning av läroplaner Från behaviorism till konstruktivism (från påverkan till medverkan)

23 Förändring av v vv värderingar Förändring av ”metakunskap” Förändring av s ss skicklighet och attityder Förändring av f ff förståelse • Teoretiska föreläsningar • Strukturerade instruktioner • Teoretisk litteratur som bearbetas • Praktiskt inriktade föreläsningar • Dialog/diskussion • Case • Problemoritenterad tentamen • Rollspel • Managmentspel • Processorienterad diskussion • Fältprojekt • Argumentationsinriktade diskussioner • Experiment/forskning • Analys av litteratur Fyra pedagogiska strategier mer eller mindre lämpade för skilda typer av inlärning Björn Axelsson; ”Kompetens för konkurrenskraft”

24 Luleå tekniska universitet Regionalt utvecklingscentrum, RUC The road to success is always under construction by Author Unknown

25 Monica Lindqvist 2009 Våra förväntningar på IUP Seminarieserien Behavioristisk grund • ”• ”• ”• ”Jag” lär dig… • I• I• I• Info om ett färdigt koncept • A• A• A• Avbocknings mall • K• K• K• Klart, vidare till nästa… Konstruktivistisk grund • K• K• K• Kunskaper växer fram i ett sammanhang • M• M• M• Meta kunskap • E• E• E• Erfarenhetsutbyte/ dialog • P• P• P• Process idéer • M• M• M• Matriser idéer

26 Monica Lindqvist 2009 PARADIGMSKIFTET PARADIGMSKIFTET Kräver andra pedagogiska strategier än katederundervisning och inläsning av läxor Från behaviorism till konstruktivism (från påverkan till medverkan)

27 The road to success is always under construction by Author Unknown LPP Tydliga mål Förberedelse av lektion Elevens självvärdering IUP Skriftliga omdömen i alla ämnen Betyg Formativ Summativ K O N S T R U K T I V I S M

28 Monica Lindqvist 2009


Ladda ner ppt "Monica Lindqvist 2009 Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser