Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Från behaviorism till konstruktivism”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Från behaviorism till konstruktivism”"— Presentationens avskrift:

1 Monica Lindqvist Kvalitetsutvecklare BUoK förvaltningen Gällivare kommun

2 ”Från behaviorism till konstruktivism”
eller ”Från påverkan till medverkan” Monica Lindqvist 2009

3 ”Den röda tråden i våra styrdokument”
så att säga… ”Den röda tråden i våra styrdokument” Monica Lindqvist 2009

4 Januari 2007 började arbeta som kvalitetsutvecklare
Vad är skolans uppdrag ? Vad är kvalitetsutvecklarens uppdrag ? Monica Lindqvist 2009

5 Min ”resa” för att förstå skolans uppdrag
? §§ ? Lpfö, Lpo, Lpf ? Min ”resa” för att förstå skolans uppdrag ? ? Samtalat med & Lyssnat på Reflekterat Monica Lindqvist 2009

6 ? ? ? ? ? Olika kulturer inom & mellan skolor
Skillnad mellan teori & verklighet Lpfö, Lpo, Lpf Flera läroplaner parallellt på en skola Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 Skolans uppdrag Olika förhållnings-sätt inkluderande/ exkluderande Läroplanerna följs i olika utsträckning USK:en borttagen i teorin 0% % Monica Lindqvist 2009

7 ? ? ? ? ? Implementering upp till varje kommun
Från regel & resurs till mål och resultat styrning Vad är det som gör att läroplanerna inte är implementerade fullt ut ? Dåliga politiker Dåliga skolchefer Dåliga rektorer Dåliga lärare ”Syndabockstänkande” Från stat till kommun Monica Lindqvist 2009

8 ? ? ? ? ? PARADIGMSKIFTET PARADIGMSKIFTET
Finns det fler förklaringar till att läroplanerna inte är implementerade fullt ut ? ? PARADIGMSKIFTET PARADIGMSKIFTET Monica Lindqvist 2009

9 DEN ”RÖDA TRÅDEN” I VÅRA STYRDOKUMENT
Monica Lindqvist 2009

10 FÖRSKOLAN Pedagogiskt program Lpfö -98
Dagis Ställföreträdande förälder Omvårdnad Hemlik miljö; soffor, gardiner mm Vuxenplanerade aktiviteter i grupp Förskola Pedagog Lärande och omvårdnad ”Educare” Spännande, utmanande, lärande miljö Aktiviteter som barnen själva kan påverka Monica Lindqvist 2009

11 FÖRSKOLAN Pedagogiskt program Lpfö -98
Pedagogisk dokumentation där man belyser lärprocesser som möjliggör analys och reflektion och bildar underlag för fortsatt utveckling av arbetet Observationsarbete som går ut på att bedöma barnens mognads- och utvecklingsnivå Monica Lindqvist 2009

12 FÖRSKOLAN Pedagogiskt program Lpfö -98
Uppdraget bygger på tanken att varje barn är kompetent/unikt. Personalen är nyfiken på barnets egna strategier Uppdraget bygger på en utvecklings- psykologisk grund, det normala barnet Monica Lindqvist 2009

13 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94
Jag lär dig = Behavioristisk kunskapssyn Traditionell katederundervisning/ eleven blev en kunskapsmottagare Lärande byggs och växer fram i ett sammanhang = Konstruktivisk kunskapssyn Katederundervisning i kombination med ett mentorskap/eleven ska också bli en kunskapssökare och kunskapsanvändare Monica Lindqvist 2009

14 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94
Grunden för lärande Utifrån motivation Utifrån styrning Påverkan Slutna frågor Grunden för lärande Inifrån motivation Inifrån styrning Medverkan Öppna frågor Exempel: 1. Kläder när barn/elever är ute 2. Skolk Monica Lindqvist 2009

15 SLUTNA FRÅGOR ÖPPNA FRÅGOR (Påverkan) (Medverkan)
Kan besvaras med Ja Nej Kort svar Svar som inte leder dialogen vidare = improduktiva = ett avslut Inga givna eller enkla svar Den svarande måste utveckla sitt sätt att tänka; svar som leder till nya frågor och svar i en process där alla bidrar genom att vidga perspektivet och tillföra ny kunskap = produktiva = möjlighet att tänka efter och reflektera inte bara minnas och reproducera s.34 Att lyfta den pedagogiska praktiken + (ML) Monica Lindqvist 2009

16 Frånvaro Jag har bett dig stanna kvar efter lektionen för att jag har sett att du har stor frånvaro och jag är orolig för dig… Behavioristiskt förhållningssätt * Påverkan * Slutna frågor Konstruktivistiskt förhållningssätt * Medverkan * Öppna frågor

17 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94
Läraren bedömer elevens kunskaper. Eleven ska ges förutsättningar att förstå och vara delaktig i sin egen kunskapsutveckling Självvärdering, formativ och summativ bedömning Läraren bedömer elevens kunskaper Summativ bedömning Monica Lindqvist 2009

18 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94
Om eleven behöver stöd i skolan beror det på elevens bristande förmåga Elever som inte är intresserade exkluderas Om eleven behöver stöd i skolan måste man pedagogiskt kartlägga helheten: vad utmärker situationer där elevens lärande fungerar och inte fungerar, lärmiljö, gruppsammansättning, närvaro, frånvaro, möjligheter, hinder Elever som inte är intresserade ska motiveras, stimuleras att ta aktiv del i sin egen kunskapsutveckling Monica Lindqvist 2009

19 GRUND- & GYMNASIESKOLAN Tidigare läroplaner/ Lpo -94, Lpf -94
Skolans skyldighet ”leverera” 9 års undervisning Inlärning uppdelad i ”hjärna” & ”händer” Skolans skyldighet ”bygga” kunskaper & färdigheter Eleven ska arbeta med hela sig. Eleven ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form. Pröva, utforska, tillägna sig och gestalt olika kunskaper och erfarenheter. Monica Lindqvist 2009

20 Lpo -94 & Lpf -94 Lpfö -98 Uppdrag Barn-/människosyn
Planering av dagarna Utformning av miljön/lärmiljön, ute/inne Förändrat förhållningssätt till barnen Förändrat arbetssätt med barnen Förändrad dokumentation Strävansmål Uppdrag Barn-/människo- & kunskapssyn Planering av lektionerna Lärmiljöns betydelse Förändrat förhållningssätt till eleverna Förändrat arbetssätt med eleverna Förändrad bedömning och dokumentation Strävans- & uppnåendemål Monica Lindqvist 2009

21 Lpo -94 & Lpf -94 Lpfö -98 VAD som ska göras står i läroplanen
VAD som ska göras står i läroplanen och kursplanerna HUR det ska göras ska arbetas fram lokalt genom pedagogiska diskussioner och pedagogisk utveckling Fler valmöjligheter och större arbetsglädje både för elever och personal. Lärandet ska vara lustfyllt VAD som ska göras står i läroplanen HUR det ska göras ska arbetas fram lokalt genom pedagogiska diskussioner och pedagogisk utveckling Fler valmöjligheter och större arbetsglädje både för barn och personal. Lärandet ska vara lustfyllt Monica Lindqvist 2009

22 PARADIGMSKIFTET PARADIGMSKIFTET
Från behaviorism till konstruktivism (från påverkan till medverkan) Kräver andra pedagogiska strategier än information och inläsning av läroplaner Monica Lindqvist 2009

23 Förändring av skicklighet och attityder Förändring av värderingar
Fyra pedagogiska strategier mer eller mindre lämpade för skilda typer av inlärning Förändring av skicklighet och attityder Förändring av värderingar Rollspel Managmentspel Processorienterad diskussion Fältprojekt Praktiskt inriktade föreläsningar Dialog/diskussion Case Problemoritenterad tentamen Förändring av förståelse Förändring av ”metakunskap” Teoretiska föreläsningar Strukturerade instruktioner Teoretisk litteratur som bearbetas Argumentationsinriktade diskussioner Experiment/forskning Analys av litteratur Björn Axelsson; ”Kompetens för konkurrenskraft”

24 The road to success is always under construction
Luleå tekniska universitet Regionalt utvecklingscentrum, RUC The road to success is always under construction by Author Unknown

25 Våra förväntningar på IUP Seminarieserien
Konstruktivistisk grund Kunskaper växer fram i ett sammanhang Meta kunskap Erfarenhetsutbyte/ dialog Process idéer Matriser idéer Behavioristisk grund ”Jag” lär dig… Info om ett färdigt koncept Avbocknings mall Klart, vidare till nästa… Monica Lindqvist 2009

26 PARADIGMSKIFTET PARADIGMSKIFTET Från behaviorism till konstruktivism
(från påverkan till medverkan) Kräver andra pedagogiska strategier än katederundervisning och inläsning av läxor Monica Lindqvist 2009

27 K O N S T R U K T I V I S M The road to success is always
Betyg Summativ IUP Skriftliga omdömen i alla ämnen Formativ Elevens självvärdering Förberedelse av lektion The road to success is always under construction by Author Unknown LPP Tydliga mål

28 Monica Lindqvist 2009


Ladda ner ppt "”Från behaviorism till konstruktivism”"

Liknande presentationer


Google-annonser