Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

► Tillståndsansökan för Jönköping Airport Samrådsmöte med allmänheten och organisationer 2011-03-15 Bildyta - Välj Infoga bild.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "► Tillståndsansökan för Jönköping Airport Samrådsmöte med allmänheten och organisationer 2011-03-15 Bildyta - Välj Infoga bild."— Presentationens avskrift:

1 ► Tillståndsansökan för Jönköping Airport Samrådsmöte med allmänheten och organisationer Bildyta - Välj Infoga bild

2 ◄ ► Dagordning 1Inledning 2Presentation av flygplatsen, läge och roll 3Flygplatsens verksamhet och anläggningar 4Trafikscenarios och prognos 5Sökt omfattning 6Flygvägar 7Miljöpåverkan •Buller •Utsläpp till luft •Transporter •Utsläpp till vatten •Kemikalier •Avfall 8Dialog och frågor

3 ◄ ► Samråd Jönköpings flygplats Dagordning 1Inledning och presentation av deltagarna (Hazze) 2Presentation av flygplatsen, läge och roll (Hazze /Anders/ Herman ) 3Flygplatsens verksamhet och anläggningar (Herman/Stefan) 4Trafikscenarios och prognos (Herman/Anders) 5Sökt omfattning (Karin) 6Flygvägar (Olav) 7Miljöpåverkan (Karin) •Buller (Mathieu) Även utbildnings-ppt •Utsläpp till luft (Karin) •Transporter (Karin) •Utsläpp till vatten (Karin) •Kemikalier (Karin) •Avfall (Karin) 8Förslag MKB (Karin) 9Dialog och frågor (karin, alla)

4 ◄ ► Varför är vi här idag ? •Vi har ett miljötillstånd från 1997 •P.g.a ökad nattrafik sökte vi ett ändringstillstånd 2008 •Miljödomstolen beviljade ändringstillstånd gällande från nov-08 för nattrafiken •Innehåller bl.a ett villkor om att ansöka om nytt miljötillståndet för hela verksamheten enligt miljöbalken •Ska lämnas in senast 30jun 2011

5 ◄ ► Inledning - Statusrapport Bullerisolering: •Projektet igång. Projektledare Kjell Sjöberg, Tekniska kontoret. •Fördröjt p.g.a att upphandlingen av akustikkonsult överklagades. •Beviljat anstånd till 31aug 2011 •Soundcon AB i Jönköping är vår akustikkonsult. •Inventering påbörjades v6. •Åtgärdsförslag sker i samråd med fastighetsägare. Påbörjas ca. 1april •Enligt dom behöver åtgärderna endast vidtagas om kostnaderna är rimliga med hänsyn till byggnadens standard och värde och med hänsyn till den samhällsnytta och effekt som uppnås •En rimlighetsbedömning ska göras. •Juridisk rådgivning får vi från stadsjurist Lars-Åke Svensson •Löpande info om åtgärderna till miljökontoret -

6 ◄ ► 1. Inledning – Statusrapport - forts. Häckande fåglar •Enligt Miljödomstolen ska vi under tre säsonger följa upp häckande fågelarter som är rödlistade eller utpekade enligt fågeldirektivets bilaga 1 inom Natura 2000 området Dumme Mosse. •Kontrollprogram och Årsrapport 2010 med inventering finns och är godkänd av Länsstyrelsen. •Årets inventering påbörjas i maj av vår konsult Calluna AB

7 ◄ ► 1. Inledning – Statusrapport - forts. Tekniska basen •Föreläggande från miljökontoret att vi ska mäta och beräkna buller från en Fokker50 och därefter redovisa bullerkurvor samt åtgärdsförslag •Bullermätningar genomfördes 20jan •Konsult – Soundcon AB, Torbjörn Appelberg •Rapport är inskickad 28feb till miljökontoret

8 ◄ ► 1. Inledning – Statusrapport - forts. Helikopterskola •Beslut om förbud mot utbildningsverksamhet avseende helikopterskola vid Jönköping Airport på fastigheten Sandseryd 2:16 •Överklagades till Länsstyrelsen med begäran om inhibition (innebär att förbudet hävs till dess att överklagandet är behandlat av nästa instans. I detta fall Länsstyrelsen) •Inhibition beviljad •Avvaktar besked från Länsstyrelsen angående överklagandet

9 ◄ ► 1. Inledning – Statusrapport - forts. Kommunens Miljödiplomering •Omdiplomerad Resultat 100% Internationell miljödiplomering •Arbete påbörjat med ansökan om den högsta nivån av europeisk klimat märkning - Airport Carbon Accredited Level

10 ◄ ► 2. Presentation av flygplatsen Flyget 100 år i Jönköping A6 övningsfält

11 ◄ ► 2. Presentation av flygplatsen - forts. Rocksjöfältet

12 ◄ ► 2. Presentation av flygplatsen – forts

13 ◄ ► Axamo 50 år Presentation av flygplatsen – forts

14 ◄ ► 2. Presentation av flygplatsen – forts. Några milstolpar 1961 ” Axamo” invigs 3 september 1967 SAS startar utrikestrafik 1970 Bana förlängs till 1810 m 1977 Bästa charteråret ( pax) 1984 Banan förlängs till 2200 m 1990 Bästa inrikesåret ( pax) 1991 Ny terminal + angöring ( pax) 2000 Bästa utrikesåret ( pax) 2006 Flygfraktgenombrott 2007 Incharter från Tyskland startar 2008 Bästa flygfraktåret dittills 2010 JAAB bildas

15 ◄ ► •Historisk tradition av handel och tillverkningsområde •Fram till 2000 en till stor del outnyttjad potential – (ranking 7-10 som logistikområde) •Samarbete med Nässjö under varumärket ”Position Scandinavia” •Parollen ”Gummihjul, Järnhjul och Noshjul” •Jönköping - En ”torrhamn” - Närhet mellan transportslagen 2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens roll

16 ◄ ► •Hälften av alla större lagerbyggnader som byggdes under 2008 uppfördes i Jönköping •Position Scandinavia – utökat med Vaggeryd ( 2011 rankad nr 3 i logistiktoppen •Samarbetet med högskolan •Log Point South Sweden bildat för att utveckla Torsviksområdet (tillsammans med Vaggeryd) •Flygplatsen är en viktig faktor för industrietableringar ( Ex.vis Mobis) •Snabb access till marknaden •Målet – Regionen ska vara ranking nr 3 i Sverige 2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens roll

17 ◄ ► Vad betyder en flygplats för regional utveckling ? •Skapar arbetstillfällen. Direkt och indirekt (Idag totalt på flygplatsen - ca 150 arbetstillfällen) •Gör regionen tillgänglig, attraktiv, internationell och känd •Stimulerar näringslivet. Effektivare resor, inte minst för besökare •Möjliggör högvärdig turism 2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens roll

18 ◄ ► 2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens roll •Bra infrastruktur är en av de viktigaste faktorerna för ” inward investments ” och etablering på en ort (Företag men också boende) •En framgångsfaktor för att bygga logistikcentra

19 ◄ ► 2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens läge •Omgivning •Bebyggelse •Val av plats •Planförhållanden •Riksintresse

20 ◄ ► 2. Presentation av flygplatsen – forts. Naturområden: Dumme mosse: - Naturreservat/riksintresse - Natura 2000-område - Fågelskyddsområde i norra delen Gagnaryds mosse: - Riksintresse - Natura 2000-område

21 ◄ ► 2. Presentation av flygplatsen – forts. Friluftsområden Axamo-Hallbyområdet: - Närströvområde Öster om Sandserydsvägen: - Närströvsområde - Stadsnära friluftsmark

22 ◄ ► 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar •Våra fyra ben… •Allmänflyg •Flygledning •Tekniska basen •Brandövningsplats •Ground handling •m.m.

23 ◄ ► 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts. Flygplatsens produktion vilar på fyra ben •Reguljärtrafik •Charter •Flygfrakt •Incharter

24 ◄ ► Inrikes Stockholm - Arlanda Skyways 26 ggr / vecka (fr o m 28 mars) Stockholm – Bromma Flyglinjen 10 ggr / vecka 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts

25 ◄ ► Internationella förbindelser Två nya linjer 28 mars Berlin och Bryssel Ett av våra strategiska utvecklingsmål 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts

26 ◄ ► Charter Direktflyg från Jönköping Airport hela året 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts

27 ◄ ► Post och Fraktflyg •Jönköping är ett av Sveriges viktigaste logistiknav. •Säkerhetsgodkänd, neutral fraktterminal i egen regi •Mellan klockan är Jönköping Airport den mest trafikerade flygplatsen i landet. •Postens nav för Umeå / Sundsvall / Malmö / Göteborg / Arlanda •TNT – Access Scandinavia i praktiken

28 ◄ ► Jönköping först ut med incoming charter En viktig faktor för besöksnäringen i hela södra Sverige. Satsningen på den tyska marknaden fortsätter sommaren 2011 Incharter 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts

29 ◄ ► Allmänflyg •I juli 2009 etablerade Northern Helicopters verksamhet på Jönköping Airport •Verksamheten omfattar såväl skolverksamhet (privat och trafikflygarcertifikat) som bruksflyg och kommersiellt flyg •Skolverksamheten regleras genom avtal •Jönköping Flygklubb – Privat och skolflyg 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts

30 ◄ ► Flygtrafikledning •Flygtrafikledning (ATS) utövas under flygplatsens öppethållningstid •Syftet är att förhindra kollision mellan luftfartyg, mellan luftfartyg och fordon på flygplats och främja en välordnad trafik. •Tjänsten köps in genom ett treårigt avtal med LFV 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts

31 ◄ ► Teknisk Bas •Skyways har sedan 2010 etablerat teknisk bas på flygplatsen. •Verksamheten består av - Teknisk underhåll – Förebyggande och avhjälpande - Motortester efter underhåll - Tvättning av flygplan - Teknisk administration 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts

32 ◄ ► Brandövningsplats •Kommunen huvudman sedan •Sedan 2008 används enbart vatten som släckmedel vid övningar 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts

33 ◄ ► 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts. Ground Handling •Lastning och lossning av flygplan samt städning •Tankning •Frakt-Posthantering •Passagerarhandling

34 ◄ ► 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts. Fordonspark Fälthållning •Lastbilar •Snöröjningfordon •Hjullastare / snöslungor •Traktorer / spridare) •Pick up Ramptjänst •Ground Support Equipment •Avisning •Sopsug •Personbilar Frakt •Dragtruckar •Gaffeltruckar •Highloader Miljöfordon C4 och Skeppshult

35 ◄ ► 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts. Tankar och cisterner •Jet A1 3 X lit. •Avgas 100 LL lit •Diesel Fordon lit + Reservkraft lit •Bensin - Borttagen •Biobränsle 2x3 000 lit •Avisningsvätska Glykol (typ 1 och typ 2) •Mellanlagring glykol

36 ◄ ► 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar - forts. Övriga miljöpåverkande verksamheter •Halkbekämpning. Urea används som komplement till mekaniskbearbetning och sand.Medelförbrukning ,3 ton •Avisning av flygplanPropylenglykol Typ 1 och typ 2 •Kemikalier Ichemistry – webbaserat verktyg för kemikalieregistret samt riskanalyser. 288 produkter år 2008 har blivit 98. Nästa mål är < 80 •Värme Ca 99 % av flygplatsens värmebehov kommer från Jönköping Energi´s fjärrvärmeverk. Enda kvarvarande oljepanna eldas sedan 2008 med rapsolja. •AvfallOmfattande källsortering. Avtal finns med SITA

37 ◄ ► Samråd Jönköpings flygplats Trafikscenarios och prognosTrafikscenarios och prognos

38 ◄ ► 5. Sökt omfattning •Nollalternativet •Trafikutveckling •Utbyggnadsplaner

39 ◄ ► 5. Sökt omfattning Nollalternativ Enligt miljöbalken ska en MKB beskriva konsekvenserna av att en verksamhet inte kommer till stånd. Ett sådant s.k. nollalternativ skulle vara att flygplatsen drivs vidare med det tillstånd som gäller idag. Det innebär att inte fler flygrörelser än per år får förekomma, varav högst nattetid (motsvarar tillståndet från )

40 ◄ ► 5. Sökt omfattning – forts. Trafikutveckling Antalet flygrörelser per år i tillståndsgivna trafikfall (beslut 1997 och 2009) samt sökt trafikfall.

41 ◄ ► Sökt omfattning – forts. Utbyggnadsplaner •Instrumentlandningssystem (ILS) för inflygning från söder •I dagsläget inga planer på utökning av flygplatsens område •Verksamhetsutvecklingen kan komma att medföra behov av fler hangarer, fraktterminal och eventuellt hotell etc. •Gräsbanan avvecklas

42 ◄ ► FlygvägarFlygvägar

43 ◄ ► Miljöpåverkan •Buller •Utsläpp till luft •Utsläpp till vatten •Natur- och kulturmiljö •Kemikalier •Avfall •Miljörisker och beredskap •Förorenade områden

44 ◄ ► 7. Miljöpåverkan - Buller Vad är ljud ? Mathieu Boué / Swedavia Flygakustik

45 ◄ ► 7. Miljöpåverkan – Buller – forts. Redovisade nivåer för flygbuller Genomsnittlig ljudnivå 55 dB(A) Med genomsnittlig ljudnivå avses ett beräknat medelvärde av flygbuller. FBN (Lden / FBNEU) är ett beräknat årsmedelvärde med en särskild viktning av buller under kvällar och nätter. Maximal ljudnivå70 dB(A) Den maximala ljudnivån är den högsta momentana ljudnivån av en bullerhändelse. I denna ansökan redovisas tre överskridanden av 70 dB(A)

46 ◄ ► Flygbullernivå 55 dB(A) Röd: Tillstånd 1997 (Noll Alternativ) Blå: Sökt verksamhet Miljöpåverkan – Buller – forts

47 ◄ ► Flygbullernivåer 55 och 60 dB(A) Sökt verksamhet Antal boende inom 60 dB(A) = 8 Antal boende inom 55 dB(A) = Miljöpåverkan – Buller - forts

48 ◄ ► Maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger 150 nätter Röd: Tillstånd 1997 (Noll Alternativ) Blå: Sökt verksamhet Miljöpåverkan – Buller - forts

49 ◄ ► Samråd Jönköpings flygplats Miljöpåverkan Utsläpp till luft Flygtrafiken Fordonstrafiken Egen verksamhet

50 ◄ ► 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts. Flygtrafik Utsläpp till LTO-cykeln (landing and take-off) Utsläpp för den sökta verksamheten jämfört med gällande tillstånd

51 ◄ ► Samråd Jönköpings flygplats Miljöpåverkan - Utsläpp till luft Fordonstrafik Mätpunkter för vägtrafikflöden Trafikmätningen 2008 och 2009 Nya mätningar har genomförts förra veckan (v. 10)

52 ◄ ► 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts. Utsläpp från marktransporter Trafikflödet (årsmedeldygnstrafik) på Flygplatsvägen Den stora ökningen av antalet passagerare motiverar en utbyggd busstrafik

53 ◄ ► 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts. Egen verksamhet Fordon – fält- och ramptjänst • Brandövningar • Köldmedier i kylanläggningar • Hanteringsförlusterna vid tankningar av flygplan och fordon • Uppvärmning (Fjärrvärme och rapsolja)

54 ◄ ► 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till vatten Provtagningspunkter i flygplatsens interna kontrollprogram.

55 ◄ ► Miljöpåverkan - Utsläpp till vatten – forts. Vi har en utökad provtagning i recipienterna Förslag till utökad provtagning i recipienterna Dunkehallaån nedströms flygplatsen Dunkehallaån uppströms flygplatsen Sandserydsån uppströms flygplatsen Sandserydsån nedströms flygplatsen (bef)

56 ◄ ► 7. Miljöpåverkan – Natur- och kulturmiljö •Påverkan på natur- och friluftsområden - Buller - Häckande fåglar inventeras på Dumme mosse •Påverkan på kulturmiljö - Inga kulturmiljöer bedöms beröras

57 ◄ ► Samråd Jönköpings flygplats Miljöpåverkan - Kemikalier Halkbekämpning av bansystemet • Mekaniskt genom plogning, sopning och blåsning eller genom användning av sand eller urea. • Förbrukningen av urea bedöms i framtiden inte överskrida den nu tillståndsgivna mängden på högst 20 ton/år som medelvärde över en 3-årsperiod

58 ◄ ► Samråd Jönköpings flygplats Miljöpåverkan – Kemikalier – forts. Avisning av flygplan -All glykol fäster inte på flygplanet. Det som faller ner på plattan sugs upp med en speciell sugmaskin vid varje tillfälle avisning sker. -Uppsugningsgraden är ca 85 % av mängden glykol som hamnar på plattan

59 ◄ ► 7. Miljöpåverkan - Övrig förutsedd miljöpåverkan •Avfall - Ingen förändrad avfallshantering •Miljörisker och beredskap QDHB – drifthandbok och miljöledningssystem •Förorenade områden - MIFO fas 2 genomförd - Deponiområdet sanerat - Brandövningsplatsen olja och PFOS i mark och grundvatten

60 ◄ ► Förslag till MKB 1Sammanfattning 2Inledning 2.1Administrativa uppgifter 2.2Vad ansökan avser 2.3Gällande beslut 3Beskrivning av verksamheten 3.1Bakgrund 3.2Lokalisering 3.3Beskrivning av verksamheten 3.4Omfattning av sökt verksamhet 4Avgränsningar 5Alternativ 5.1Nollalternativ 5.2Alternativ lokalisering 5.3Alternativ utformning 6Samråd och information 7 Förutsättningar 7.1Omgivningsbeskrivning 7.2Riksintressen 7.3Mark och vatten 7.4Luft 7.5Landskapsbild 7.6Naturmiljö och naturresurser 7.7Kulturmiljö 7.8Rekreation och friluftsliv 7.9Buller 7.10Risk- och säkerhetsfrågor 7.11Planförhållanden 7.12Befolkning och boende 7.13Miljömål 7.14Miljökvalitetsnormer 8Miljökonsekvenser 8.1Buller 8.2Utsläpp till luft 8.3Utsläpp till vatten 8.4Kemikaliehantering m.m 8.5Avfallshantering 8.6Landskapsbild 8.7Naturmiljö och naturresurser 8.8Kulturmiljö 8.9Rekreation och friluftsliv 8.10Energiförbrukning 8.11Risk- och säkerhetsfrågor 8.12Hälsofrågor 8.13Förorenade områden 8.14Markanvändning och kommunal planering 8.15Uppfyllelse av miljömål och miljökvalitetsnormer 9Sammanfattande bedömning 10Källförteckning

61 ◄ ► Dialog och frågor


Ladda ner ppt "► Tillståndsansökan för Jönköping Airport Samrådsmöte med allmänheten och organisationer 2011-03-15 Bildyta - Välj Infoga bild."

Liknande presentationer


Google-annonser