Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillståndsansökan för Jönköping Airport

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillståndsansökan för Jönköping Airport"— Presentationens avskrift:

1 Tillståndsansökan för Jönköping Airport
Bildyta - Välj Infoga bild Tillståndsansökan för Jönköping Airport Samrådsmöte med allmänheten och organisationer

2 Dagordning 1 Inledning Presentation av flygplatsen, läge och roll
Flygplatsens verksamhet och anläggningar Trafikscenarios och prognos Sökt omfattning 6 Flygvägar 7 Miljöpåverkan Buller Utsläpp till luft Transporter Utsläpp till vatten Kemikalier Avfall Dialog och frågor

3 Samråd Jönköpings flygplats
Dagordning 1 Inledning och presentation av deltagarna (Hazze) Presentation av flygplatsen, läge och roll (Hazze /Anders/ Herman ) Flygplatsens verksamhet och anläggningar (Herman/Stefan) Trafikscenarios och prognos (Herman/Anders) Sökt omfattning (Karin) 6 Flygvägar (Olav) 7 Miljöpåverkan (Karin) Buller (Mathieu) Även utbildnings-ppt Utsläpp till luft (Karin) Transporter (Karin) Utsläpp till vatten (Karin) Kemikalier (Karin) Avfall (Karin) Förslag MKB (Karin) Dialog och frågor (karin, alla) Samråd Jönköpings flygplats 3

4 Varför är vi här idag ? Vi har ett miljötillstånd från 1997
P.g.a ökad nattrafik sökte vi ett ändringstillstånd 2008 Miljödomstolen beviljade ändringstillstånd gällande från nov-08 för nattrafiken Innehåller bl.a ett villkor om att ansöka om nytt miljötillståndet för hela verksamheten enligt miljöbalken Ska lämnas in senast 30jun 2011

5 1. Inledning - Statusrapport
Bullerisolering: Projektet igång. Projektledare Kjell Sjöberg, Tekniska kontoret. Fördröjt p.g.a att upphandlingen av akustikkonsult överklagades. Beviljat anstånd till 31aug 2011 Soundcon AB i Jönköping är vår akustikkonsult. Inventering påbörjades v6. Åtgärdsförslag sker i samråd med fastighetsägare. Påbörjas ca. 1april Enligt dom behöver åtgärderna endast vidtagas om kostnaderna är rimliga med hänsyn till byggnadens standard och värde och med hänsyn till den samhällsnytta och effekt som uppnås En rimlighetsbedömning ska göras. Juridisk rådgivning får vi från stadsjurist Lars-Åke Svensson Löpande info om åtgärderna till miljökontoret -

6 1. Inledning – Statusrapport - forts.
Häckande fåglar Enligt Miljödomstolen ska vi under tre säsonger följa upp häckande fågelarter som är rödlistade eller utpekade enligt fågeldirektivets bilaga 1 inom Natura 2000 området Dumme Mosse. Kontrollprogram och Årsrapport 2010 med inventering finns och är godkänd av Länsstyrelsen. Årets inventering påbörjas i maj av vår konsult Calluna AB

7 1. Inledning – Statusrapport - forts.
Tekniska basen Föreläggande från miljökontoret att vi ska mäta och beräkna buller från en Fokker50 och därefter redovisa bullerkurvor samt åtgärdsförslag Bullermätningar genomfördes 20jan Konsult – Soundcon AB, Torbjörn Appelberg Rapport är inskickad 28feb till miljökontoret

8 1. Inledning – Statusrapport - forts.
Helikopterskola Beslut om förbud mot utbildningsverksamhet avseende helikopterskola vid Jönköping Airport på fastigheten Sandseryd 2:16 Överklagades till Länsstyrelsen med begäran om inhibition (innebär att förbudet hävs till dess att överklagandet är behandlat av nästa instans. I detta fall Länsstyrelsen) Inhibition beviljad Avvaktar besked från Länsstyrelsen angående överklagandet

9 1. Inledning – Statusrapport - forts.
Kommunens Miljödiplomering Omdiplomerad Resultat 100% Internationell miljödiplomering Arbete påbörjat med ansökan om den högsta nivån av europeisk klimat märkning - Airport Carbon Accredited Level 3+

10 2. Presentation av flygplatsen Flyget 100 år i Jönköping A6 övningsfält

11 2. Presentation av flygplatsen - forts. Rocksjöfältet 1935-1961

12 2. Presentation av flygplatsen – forts.
1961

13 2. Presentation av flygplatsen – forts.
Axamo 50 år 2011

14 2. Presentation av flygplatsen – forts.
Några milstolpar ” Axamo” invigs 3 september SAS startar utrikestrafik Bana förlängs till 1810 m Bästa charteråret ( pax) Banan förlängs till 2200 m Bästa inrikesåret ( pax) Ny terminal + angöring ( pax) Bästa utrikesåret ( pax) Flygfraktgenombrott Incharter från Tyskland startar Bästa flygfraktåret dittills JAAB bildas

15 2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens roll
Historisk tradition av handel och tillverkningsområde Fram till 2000 en till stor del outnyttjad potential – (ranking 7-10 som logistikområde) Samarbete med Nässjö under varumärket ”Position Scandinavia” Parollen ”Gummihjul, Järnhjul och Noshjul” Jönköping - En ”torrhamn” - Närhet mellan transportslagen

16 2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens roll
Hälften av alla större lagerbyggnader som byggdes under 2008 uppfördes i Jönköping Position Scandinavia – utökat med Vaggeryd ( 2011 rankad nr 3 i logistiktoppen Samarbetet med högskolan Log Point South Sweden bildat för att utveckla Torsviksområdet (tillsammans med Vaggeryd) Flygplatsen är en viktig faktor för industrietableringar ( Ex.vis Mobis) Snabb access till marknaden Målet – Regionen ska vara ranking nr 3 i Sverige

17 2. Presentation av flygplatsen – forts.
Flygplatsens roll Vad betyder en flygplats för regional utveckling ? Skapar arbetstillfällen. Direkt och indirekt (Idag totalt på flygplatsen - ca 150 arbetstillfällen) Gör regionen tillgänglig, attraktiv, internationell och känd Stimulerar näringslivet. Effektivare resor, inte minst för besökare Möjliggör högvärdig turism 17

18 2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens roll
Bra infrastruktur är en av de viktigaste faktorerna för ” inward investments ” och etablering på en ort (Företag men också boende) En framgångsfaktor för att bygga logistikcentra

19 2. Presentation av flygplatsen – forts. Flygplatsens läge
Omgivning Bebyggelse Val av plats Planförhållanden Riksintresse Permanentbebyggelse (och fritidsbebyggelse) i närheten främst i Axamo. Visst permanentboende även vid Hulukvarn Nybebyggelse pågår vid Samset-åsen ca 2,5 km nordost om flygplatsen (vid sidan om flygleder) Planförhållanden Inga detaljplanelagda områden i närheten med undantag möjligen av Samset-Åsenområdet. Flygplatsområdet är inte detaljplanelagt men är i kommunens översiktsplan från 2002 avsatt för flygändamål. Enligt planen får inga nya bygglov beviljas inom ett bestämt område runt flygplatsen Flygplatsen är också utsedd som riksintresseområde.

20 2. Presentation av flygplatsen – forts.
Naturområden: Dumme mosse: - Naturreservat/riksintresse - Natura 2000-område - Fågelskyddsområde i norra delen Gagnaryds mosse: - Riksintresse - Natura 2000-område Naturområden är främst Dumme mosse inkl Domneådammen samt Gagnaryds mosse som båda är av riksintresse för naturvården. Dumme mosse är också utsett till naturreservat Både Dumme mosse och Gagnaryds mosse är Natura 2000-områden enligt habitat- och fågeldirektiven Skams hål ca 4 km norr om flygplatsen med sumpskog är naturreservat och Natura 2000-område (habitatdirektivet) Berört friluftsområd är främst Axamo-Hallby som anges som närströvsområde. I övrigt finns stadsnära betydelsefulla friluftsområden öster om Sandserydvägen in mot staden 20

21 2. Presentation av flygplatsen – forts.
Friluftsområden Axamo-Hallbyområdet: - Närströvområde Öster om Sandserydsvägen: - Närströvsområde - Stadsnära friluftsmark Naturområden är främst Dumme mosse inkl Domneådammen samt Gagnaryds mosse som båda är av riksintresse för naturvården. Dumme mosse är också utsett till naturreservat Både Dumme mosse och Gagnaryds mosse är Natura 2000-områden enligt habitat- och fågeldirektiven Skams hål ca 4 km norr om flygplatsen med sumpskog är naturreservat och Natura 2000-område (habitatdirektivet) Berört friluftsområd är främst Axamo-Hallby som anges som närströvsområde. I övrigt finns stadsnära betydelsefulla friluftsområden öster om Sandserydvägen in mot staden 21

22 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar
Våra fyra ben… Allmänflyg Flygledning Tekniska basen Brandövningsplats Ground handling m.m.

23 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.
Flygplatsens produktion vilar på fyra ben Reguljärtrafik Charter Flygfrakt Incharter

24 Inrikes 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.
Stockholm - Arlanda Skyways 26 ggr / vecka (fr o m 28 mars) Stockholm – Bromma Flyglinjen 10 ggr / vecka

25 Internationella förbindelser
3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts. Internationella förbindelser Ett av våra strategiska utvecklingsmål Två nya linjer 28 mars Berlin och Bryssel

26 Charter Direktflyg från Jönköping Airport hela året
3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts. Charter Direktflyg från Jönköping Airport hela året

27 Post och Fraktflyg Jönköping är ett av Sveriges viktigaste logistiknav. Säkerhetsgodkänd, neutral fraktterminal i egen regi Mellan klockan är Jönköping Airport den mest trafikerade flygplatsen i landet. Postens nav för Umeå / Sundsvall / Malmö / Göteborg / Arlanda TNT – Access Scandinavia i praktiken

28 Incharter 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.
Jönköping först ut med incoming charter 2007. En viktig faktor för besöksnäringen i hela södra Sverige. Satsningen på den tyska marknaden fortsätter sommaren 2011

29 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.
Allmänflyg I juli 2009 etablerade Northern Helicopters verksamhet på Jönköping Airport Verksamheten omfattar såväl skolverksamhet (privat och trafikflygarcertifikat) som bruksflyg och kommersiellt flyg Skolverksamheten regleras genom avtal Jönköping Flygklubb – Privat och skolflyg

30 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.
Flygtrafikledning Flygtrafikledning (ATS) utövas under flygplatsens öppethållningstid Syftet är att förhindra kollision mellan luftfartyg, mellan luftfartyg och fordon på flygplats och främja en välordnad trafik. Tjänsten köps in genom ett treårigt avtal med LFV

31 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.
Teknisk Bas Skyways har sedan 2010 etablerat teknisk bas på flygplatsen. Verksamheten består av - Teknisk underhåll – Förebyggande och avhjälpande - Motortester efter underhåll - Tvättning av flygplan - Teknisk administration

32 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.
Brandövningsplats Kommunen huvudman sedan Sedan 2008 används enbart vatten som släckmedel vid övningar

33 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.
Ground Handling Lastning och lossning av flygplan samt städning Tankning Frakt-Posthantering Passagerarhandling

34 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts. Fordonspark
Fälthållning Lastbilar Snöröjningfordon Hjullastare / snöslungor Traktorer / spridare) Pick up Ramptjänst Ground Support Equipment Avisning Sopsug Personbilar Frakt Dragtruckar Gaffeltruckar Highloader Miljöfordon C4 och Skeppshult Fälthållning : Snöröjninng , sandning , friktionsmätning, Ramptjänst : Avisning, uppsugning, Flygplanservice el / motor ( Dragtruckar, lastband, startaggregat, uppvärmning ) Frakthantering : Dragtruckar, gaffeltruckar, highloaders

35 3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar – forts.
Tankar och cisterner Jet A1 3 X lit . Avgas 100 LL lit Diesel Fordon lit + Reservkraft lit Bensin - Borttagen Biobränsle 2x3 000 lit Avisningsvätska Glykol (typ 1 och typ 2) Mellanlagring glykol Glykol . Typ lit glykol + (4 000 spädd) Bil lit . Typ 2 3 behållare a 980 lit Allt invallat

36 3. Flygplatsens verksamhet och anläggningar - forts
3 . Flygplatsens verksamhet och anläggningar - forts Övriga miljöpåverkande verksamheter Halkbekämpning . Urea används som komplement till mekaniskbearbetning och sand. Medelförbrukning ,3 ton Avisning av flygplan Propylenglykol Typ 1 och typ 2 Kemikalier Ichemistry – webbaserat verktyg för kemikalieregistret samt riskanalyser. 288 produkter år 2008 har blivit 98 . Nästa mål är < 80 Värme Ca 99 % av flygplatsens värmebehov kommer från Jönköping Energi´s fjärrvärmeverk. Enda kvarvarande oljepanna eldas sedan 2008 med rapsolja. Avfall Omfattande källsortering. Avtal finns med SITA. Halkbekämpning : Mekanisk i första hand. Sand i ökad omfattning. Smartare arbetssätt Halkvarningsut Bytt ut gamla PSB mot nyare miljövänlig utrustning. Urea Tillstånd 20 ton/per år Uppvärmning : enl bild. Brandövning : Kommunen huvudman sedan Övar ej med AFFF p.g.a Pfos-larm Kemikalier : Allt från Tipex till Jetbränsle finns registrerat i IChemistry. Från 288 produkter till 98 Målet är <80

37 4. Trafikscenarios och prognos
Samråd Jönköpings flygplats

38 5. Sökt omfattning Nollalternativet Trafikutveckling Utbyggnadsplaner

39 5. Sökt omfattning Nollalternativ
Enligt miljöbalken ska en MKB beskriva konsekvenserna av att en verksamhet inte kommer till stånd. Ett sådant s.k. nollalternativ skulle vara att flygplatsen drivs vidare med det tillstånd som gäller idag. Det innebär att inte fler flygrörelser än per år får förekomma, varav högst 3 500 nattetid (motsvarar tillståndet från )

40 5. Sökt omfattning – forts.
Trafikutveckling Antalet flygrörelser per år i tillståndsgivna trafikfall (beslut 1997 och 2009) samt sökt trafikfall.

41 5. Sökt omfattning – forts.
Utbyggnadsplaner Instrumentlandningssystem (ILS) för inflygning från söder I dagsläget inga planer på utökning av flygplatsens område Verksamhetsutvecklingen kan komma att medföra behov av fler hangarer, fraktterminal och eventuellt hotell etc. Gräsbanan avvecklas

42 6. Flygvägar

43 7. Miljöpåverkan Buller Utsläpp till luft Utsläpp till vatten
Natur- och kulturmiljö Kemikalier Avfall Miljörisker och beredskap Förorenade områden

44 Vad är ljud ? 7. Miljöpåverkan - Buller
Mathieu Boué / Swedavia Flygakustik

45 7. Miljöpåverkan – Buller – forts.
Redovisade nivåer för flygbuller Genomsnittlig ljudnivå dB(A) Med genomsnittlig ljudnivå avses ett beräknat medelvärde av flygbuller. FBN (Lden / FBNEU) är ett beräknat årsmedelvärde med en särskild viktning av buller under kvällar och nätter . Maximal ljudnivå 70 dB(A) Den maximala ljudnivån är den högsta momentana ljudnivån av en bullerhändelse. I denna ansökan redovisas tre överskridanden av 70 dB(A).

46 Flygbullernivå 55 dB(A) 7. Miljöpåverkan – Buller – forts.
Röd: Tillstånd 1997 (Noll Alternativ) Blå: Sökt verksamhet 2011

47 Flygbullernivåer 55 och 60 dB(A) Sökt verksamhet
7. Miljöpåverkan – Buller - forts. Flygbullernivåer 55 och 60 dB(A) Sökt verksamhet Antal boende inom 60 dB(A) = 8 Antal boende inom 55 dB(A) = 111

48 Maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger 150 nätter
7. Miljöpåverkan – Buller - forts. Maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger 150 nätter Röd: Tillstånd 1997 (Noll Alternativ) Blå: Sökt verksamhet 2011

49 7. Miljöpåverkan Utsläpp till luft
Flygtrafiken Fordonstrafiken Egen verksamhet Samråd Jönköpings flygplats

50 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts
7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts Flygtrafik Utsläpp till LTO-cykeln (landing and take-off) Utsläpp för den sökta verksamheten jämfört med gällande tillstånd

51 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft Fordonstrafik
Mätpunkter för vägtrafikflöden Trafikmätningen 2008 och 2009 Nya mätningar har genomförts förra veckan (v. 10) Samråd Jönköpings flygplats 51

52 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts
7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts. Utsläpp från marktransporter Trafikflödet (årsmedeldygnstrafik) på Flygplatsvägen Den stora ökningen av antalet passagerare motiverar en utbyggd busstrafik.

53 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till luft – forts.
Egen verksamhet Fordon – fält- och ramptjänst Brandövningar Köldmedier i kylanläggningar Hanteringsförlusterna vid tankningar av flygplan och fordon Uppvärmning (Fjärrvärme och rapsolja)

54 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till vatten
Provtagningspunkter i flygplatsens interna kontrollprogram.

55 7. Miljöpåverkan - Utsläpp till vatten – forts
7. Miljöpåverkan - Utsläpp till vatten – forts. Vi har en utökad provtagning i recipienterna Dunkehallaån nedströms flygplatsen Dunkehallaån uppströms flygplatsen Sandserydsån uppströms flygplatsen Sandserydsån nedströms flygplatsen (bef) Förslag till utökad provtagning i recipienterna

56 7. Miljöpåverkan – Natur- och kulturmiljö
Påverkan på natur- och friluftsområden - Buller - Häckande fåglar inventeras på Dumme mosse Påverkan på kulturmiljö - Inga kulturmiljöer bedöms beröras Häckande fåglar Enligt Miljödomstolen ska Jönköpings flygplats under tre säsonger följa upp häckande fågelarter som är rödlistade eller utpekade enligt fågeldirektivets bilaga 1 inom Natura 2000 området Dumme Mosse. Godkänt kontrollprogram och årsrapport 2010 med inventering finns (KP godkänd av Länsstyrelsen). Årets inventering påbörjas i maj av JAAB:s konsult Calluna AB

57 7. Miljöpåverkan - Kemikalier
Halkbekämpning av bansystemet Mekaniskt genom plogning, sopning och blåsning eller genom användning av sand eller urea. Förbrukningen av urea bedöms i framtiden inte överskrida den nu tillståndsgivna mängden på högst 20 ton/år som medelvärde över en 3-årsperiod. Samråd Jönköpings flygplats

58 7. Miljöpåverkan – Kemikalier – forts.
Avisning av flygplan All glykol fäster inte på flygplanet. Det som faller ner på plattan sugs upp med en speciell sugmaskin vid varje tillfälle avisning sker. Uppsugningsgraden är ca 85 % av mängden glykol som hamnar på plattan. Samråd Jönköpings flygplats

59 7. Miljöpåverkan - Övrig förutsedd miljöpåverkan
Avfall - Ingen förändrad avfallshantering Miljörisker och beredskap QDHB – drifthandbok och miljöledningssystem Förorenade områden - MIFO fas 2 genomförd - Deponiområdet sanerat - Brandövningsplatsen olja och PFOS i mark och grundvatten

60 8. Förslag till MKB 1 Sammanfattning 2 Inledning
2.1 Administrativa uppgifter 2.2 Vad ansökan avser 2.3 Gällande beslut 3 Beskrivning av verksamheten 3.1 Bakgrund 3.2 Lokalisering 3.3 Beskrivning av verksamheten 3.4 Omfattning av sökt verksamhet 4 Avgränsningar 5 Alternativ 5.1 Nollalternativ 5.2 Alternativ lokalisering 5.3 Alternativ utformning 6 Samråd och information Förutsättningar 7.1 Omgivningsbeskrivning 7.2 Riksintressen 7.3 Mark och vatten 7.4 Luft 7.5 Landskapsbild 7.6 Naturmiljö och naturresurser 7.7 Kulturmiljö 7.8 Rekreation och friluftsliv 7.9 Buller 7.10 Risk- och säkerhetsfrågor 7.11 Planförhållanden 7.12 Befolkning och boende 7.13 Miljömål 7.14 Miljökvalitetsnormer 8 Miljökonsekvenser 8.1 Buller 8.2 Utsläpp till luft 8.3 Utsläpp till vatten 8.4 Kemikaliehantering m.m 8.5 Avfallshantering 8.6 Landskapsbild 8.7 Naturmiljö och naturresurser 8.8 Kulturmiljö 8.9 Rekreation och friluftsliv 8.10 Energiförbrukning 8.11 Risk- och säkerhetsfrågor 8.12 Hälsofrågor 8.13 Förorenade områden 8.14 Markanvändning och kommunal planering 8.15 Uppfyllelse av miljömål och miljökvalitetsnormer 9 Sammanfattande bedömning 10 Källförteckning

61 8. Dialog och frågor


Ladda ner ppt "Tillståndsansökan för Jönköping Airport"

Liknande presentationer


Google-annonser