Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapportera data till SIR & Valideringsprogram Svenska Intensivvårdsregistret Caroline Mårdh & Göran Karlström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapportera data till SIR & Valideringsprogram Svenska Intensivvårdsregistret Caroline Mårdh & Göran Karlström."— Presentationens avskrift:

1 Rapportera data till SIR & Valideringsprogram Svenska Intensivvårdsregistret http://www.icuregswe.org http://www.icuregswe.org Caroline Mårdh & Göran Karlström SIR IT

2 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret2 Minimalt dataset Minimalt dataset + flera moduler

3 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret3 Grunder  För att uppnå en bra kvalitet ska samtliga IVA-vårdtillfällen registreras och rapporteras  Grunddata enligt ” Minimalt dataset” måste uppfyllas  Därefter fyller man på med övriga valfria parametrar  Man måste ange till vilken kvalitet man rapporterar varje enskild parameter utöver grunddata.  Rapportera regelbundet, helst veckovis.  Rapportera alltid för lång tid tillbaka så att rättningar kommer med.  Inga vårdtillfällen som ”fastnar” i valideringsprogrammet ska plockas bort utan utredas och åtgärdas

4 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret4 Support  http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Teknisk-Support/ http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Teknisk-Support/  För fortlöpande information om riktlinjeförändringar och om valideringsprogram rekommenderas att man skapar ett konto på SIR-webben och prenumererar på SIR:s support- och riktlinjesidor. Gå in på hemsidan och klicka på Prenumerera  Övriga IT-frågor hänvisas till it@icuregswe.orgit@icuregswe.org  Göran och Caroline har avsatt tid för SIR

5 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret5 Vägen till SIR  SIR fastställer riktlinjer och rekommendationer. Dessa finns tillgängliga på http://www.icuregswe.org http://www.icuregswe.org Riktlinjer & Rekommendationer

6 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret6 Vägen till SIR  SIR avstår från att tillhandahålla registreringsprogram för lokalt bruk –Finns redan flera –Lokala anpassningar önskas –Kräver större organisation  SIR ställer krav på att tolkningsbara data skall tillhandahållas utan risk för förväxling, förvanskning eller feltolkning Riktlinjer & Rekommendationer Lokalt registreringsprogram

7 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret7 Vägen till SIR…  SIR tillhandahåller en rapporteringsmall (XML-specifikation) med både obligatoriska och frivilliga fält.  http://www.icuregswe.org/sv/Riktlinj er/SIRXML-Version-51/ http://www.icuregswe.org/sv/Riktlinj er/SIRXML-Version-51/ Riktlinjer & Rekommendationer Lokalt registreringsprogram Lokalt skapas en fil (XML-fil) för inrapportering till SIR

8 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret8 XML-specifikation 5.1

9 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret9 Vägen till SIR…  SIR tillhandahåller valideringsprogram http://www.icuregswe.org/sv/Kunska psutbyte/Teknisk- Support/Valideringsprogram/ http://www.icuregswe.org/sv/Kunska psutbyte/Teknisk- Support/Valideringsprogram/  Syfte –ge en möjlighet att på hemmaplan komplettera och korrigera –Ange till vilken kvalitet man skickar in data –Kan vara en hjälp att hitta ofullständiga rutiner för registreringar på hemmaplan.  Kan användas för testfiler tex vid införande. Riktlinjer & Rekommendationer Lokalt registreringsprogram Inrapporteringsfil (XML-fil Validering görs lokalt via SIR:s valideringsprogram

10 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret10 Vägen till SIR…  Valideringsprogrammet innehåller även funktioner för kryptering och filöverföring till SIR samt funktion för dekryptering av filöverföring från SIR. Riktlinjer & Rekommendationer Lokalt registreringsprogram Inrapporteringsfil Valideringsprogram lokalt Kryptering / Filöverföring

11 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret11 Framme hos SIR IN-Databas  Mer omfattande validering utförs av SIR.  Kvitto skickas till avsändaren då data tagits emot av SIR.  All data sorteras och märks utifrån kvalitet på varje enskilt vårdtillfälle.  Mortalitetsdata från SPAR tillförs och adderas varje vecka.  Data från Avlidna på IVA och PostIva tillförs via webbformulär 2 st kvitto skickas till avsändaren Mortalitets data från SPAR SPAR Statens personadressregister PostIva-uppföljning Avlidna på IVA

12 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret12 Kvitto 1  Första kvittot talar om att filen kommit till SIR och att den förbereds för inläsning  Får du inte detta kvitto har filen inte kommit fram  Ex Kvitto 1: Din indatafil till Svenska intensivvårdsregistret har mottagits. Bearbetning pågår. Då bearbetningen är klar skickas kvitto på det. Om Du ej erhållit kvittot inom 48 timmar, kontakta indata@icuregswe.org.indata@icuregswe.org

13 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret13 Kvitto 2  Andra kvittot talar om att filen lästs in i databasen och talar också om till vilket resultat  Kontrollera resultatet!  Ex Kvitto 2: Här har inrapporteringen gjorts utan anmärkning! Din indatafil har nu lagts till i Svenska intensivvårdsregistret. Datafilen omfattade data från IVA Storstad för perioden 2008- 01-01 - 2008-09-23 och innehöll 674 vårdtillfällen varav 674 lästs in utan anmärkning. Därutöver har ytterligare validering gjorts utan anmärkning. Valideringen har utförts med version 5.1.3.

14 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret14 Kvitto 2  Ex Kvitto 2: Här är det problem som måste åtgärdas! Din indatafil har nu lagts till i Svenska intensivvårdsregistret. Datafilen omfattade data från IVA Storstad för perioden 2008-01- 01 - 2008-09-23 och innehöll 1278 vårdtillfällen varav 1154 lästs in utan anmärkning. 110 vårdtillfällen har ej kunnat läsas in. 14 vårdtillfällen har anmärkningar som valideringen hos er bör ha upptäckt. Därutöver har ytterligare validering gjorts varvid 110 vårdtillfällen har anmärkningar. Se bifogad fil, eller hämta med valideringsprogrammet. Valideringen har utförts med version 5.1.3.

15 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret15 Ut från SIR…  Data finns åtkomlig på Portalen < 6 timmar  Årsrapport –Direkt återkoppling vid avvikelser.  Mortalitetsdata från SPAR återskickas till sjukhus som så önskar  Avlidna på IVA till DAL/DAS och Donationsrådet  Via FoU-ansökan – egna projekt/studier Årsrapport Mortalitetsdata åter enheten Avidentifiering IN-Databas Portalen http://portal.icuregswe.org http://portal.icuregswe.org Avlidna på IVA till regional DAL/DAS Avlidna på IVA till DR Observera att mortalitetsdata uppdateras veckovis på Portalen

16 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret16 Problem…..?  Olika lokala registreringstraditioner. –Rutiner, kunskap och ledarskap.  System som inte stöder registrering av önskad data….. –Man kan helt enkelt inte registrera.  System som stöder men som inte har obligatoriska fält…. –Man kan registrera … men det blir inte gjort!  Man kan inte tolka sin egen data rätt….. –Man registrerar rätt men det tolkas fel till inrapportfilen.

17 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret17 Problem…..?  Man får inte ut datafilen genom sjukhusets datanätverk… Ett ökande problem!!. –Hårdare säkerhetsrutiner på sjukhusen. –Brandväggar stoppar. –Obs! Kontrollera att kvitto kommer!  Kommunikationssvårigheter –IVA-avdelning – IT-avdelning – leverantörer av IT-system  Bortfall av viktiga parametrar –”Liten tuva stjälper ofta stort last”

18 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret18 Vilket IT-system är då bäst?  SIR rekommenderar inte något IT-system före något annat.  Teckna ett bra serviceavtal för uppdateringar (SIR-kompabilitet). Separata uppdateringar är oftast mycket kostsamma.  TIPS! Samarbeta mellan sjukhus i regioner.

19 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret19 Valideringsprogrammet 1.Ladda hem från http://www.icuregswe.org http://www.icuregswe.org 2.Installera på dator som ska sköta export 3.Aktivera det för din avdelning –Gör inställningar –Aktiveringsnyckel från SIR 4.Validera din XML-fil 5.Skicka in XML-filen Punkt 1-3 görs sedan bara vid förändringar

20 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret20 Arbetsgång - Data till SIR 1.Registrera i lokalt system 2.Skapa XML-fil från lokala systemet 3.Validera med SIR:s valideringsprogram  Gör ev justeringar/rättningar i lokalt system  Skapa ny XML-fil  Validera igen 4.Skicka in till SIR

21 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret21 Inställningar i valideringsprogrammet  Inställningar sparas i programmet  Ändras bara vid behov  Vid ändringar kommer vid nästa inrapportering en ny aktiveringsnyckel med automatik från SIR.  Den nya nyckeln måste läsas in på samtliga datorer som export sköts ifrån  Kvitto kan skickas till flera personer.

22 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret22 Valideringsprogrammet Här kommer det en lista vid validering med ev kommentarer Nivå 1 - Måste åtgärdas. Förhindrar att filen kan skickas in Nivå 2 - Bör åtgärdas men filen kan skickas Nivå 3 - Kan vara ett meddelande om någon inkonsekvens. Filen kan skickas Inställningar måste göras

23 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret23 Inställningar för att få iväg filen Inrapportering Under inrapportering väljs överföringsmetod för filerna som skickas till SIR. Webbserver Webbserver innebär att filen laddas upp på SIR:s webbserver via http. Man kan ställa in så att en proxyserver används (http inställningar). SMTP För att kunna använda SMTP så måste servernamn och användarnamn anges. Hör med IT-supporten om ni har åtkomst till SMTP- servern. Integration via MAPI Vid denna inställningen skickas ett mail via klientens mailklient. Många mailklienter tillåter numera inte att man skickar mail på detta vis. http inställningar Om man använder inrapportering via webbserver kan en eventuell proxy-server anges här. Arbetskatalog En katalog där användaren har skrivrättigheter. Här sparas aktiveringsfiler och övriga inställningar. Om man byter arbetskatalog så kopieras aktiveringsfiler och övriga inställningsfiler till den nya katalogen.

24 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret24 Valideringsparametrar Ställs in för varje parameter

25 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret25 Valideringsparametrar Används tex under införandeperioder. Innebär att data inte kommer med i vissa utrapporter. Data finns alltid. Data tolkas som ”sanningen” för enheten. Detta alternativ rekommenderas för allt man avser att registrera efter en inkörningsperiod. Ger Nivå 1-fel om det saknas. Ingen data av denna parameter registreras. Ger Nivå 1-fel om det finns med i XML-filen Dessa inställningar ska göras ihop med medicinskt ledningsansvarig! Det handlar om ställningstagande om avdelningens kvalitet av data!

26 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret26 Hjälpfiler  Exportera data till SIR och valideringsprogrammet  Excel-fil för ifyllande av valideringsparametrar  Finns på hemsidan http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/ TekniskSpport/Valideringsprogram/Filhamtning-Inrapportering/ http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/ TekniskSpport/Valideringsprogram/Filhamtning-Inrapportering/

27 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret27 Inbjudan till IT-träff  När? –8 maj 2009  Var? –Patienthotellet Danderyds sjukhus  För vem? –?  Hur anmäler jag mig? –?

28 2009-03-13Svenska Intensivvårdsregistret28 IT


Ladda ner ppt "Rapportera data till SIR & Valideringsprogram Svenska Intensivvårdsregistret Caroline Mårdh & Göran Karlström."

Liknande presentationer


Google-annonser