Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Jag får den vård jag behöver när jag behöver den.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Jag får den vård jag behöver när jag behöver den.”"— Presentationens avskrift:

1 ”Jag får den vård jag behöver när jag behöver den.”
Transformasjon av hele helsetjensten i Jönköpings len – bedre tillbud, ökt kvalitet og ökt kostnadseffektivitet ”Jag får den vård jag behöver när jag behöver den.” Mats Bojestig, Göran Henriks, Sven-Olof Karlsson SHdir´s konferense 10 oktober

2 SHdir´s konferense 10 oktober

3 SHdir´s konferense 10 oktober

4 SHdir´s konferense 10 oktober

5 Kvalitet som verksamhetsstrategi Landstinget i Jönköping – en resa
Pursuing Perfection QUL Utmärkelsen till medicinkliniken i Eksjö och special- omnämnande till Länssjukhuset Ryhov Läkemedelshantering Lärande i fokus Systemmått I full skala Storgrupp sjukvård Diamant- bilden System syn Quantum Leaps in Patient Safety Rörelse Miljöfrågorna del av strategin Kliniska förbättringar – nytt angresppssätt ATP – Brent James Balanced scorecard Qulturum startade Bra mottagning Kvalitetspris till arbetsterapeutenhet Ändra design/org Barndialogen IT = förbättringslok Dialog om läkemedel Patientbehovs- relaterade grupper Huvudprocesser Ackrediterringar av lab Processtänkande Esther – gränslös vård för äldre Utvecklingsprogram för AT- o ST-läkare Vårdprocesser och redesign Utbildning Breddutbildning om Gemensamma värderingar + verktyg Processledarutbildning OG - Organisationsgranskning Utvecklingsdialogen som verksamhetsrapport Medvetande QUL: Sjukhus som skrev (Värnamo, Ryhov) samt flera kliniker TQM - Total Quality Management Revisionsgrupp för med utvärdering Ledarskap som betonar dialog SHdir´s konferense 10 oktober

6 När kvalitet är verksamhetsstrategi
Landstingens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv då kvaliteten i den tjänst som levereras är bästa möjliga God hushållning handlar om värdeskapande åtgärder som leder till nöjda kunder/patienter med hög livskvalitet SHdir´s konferense 10 oktober

7 SHdir´s konferense 10 oktober
När kvalitet är verksamhetsstrategi Detta förutsätter att vården är tillgänglig och grundas på en helhetssyn kring patientflöde och processer. Det förutsätter att bästa möjliga kliniska resultat med bästa möjliga säkerhet uppnås och att vården utförs till lägsta möjliga kostnad SHdir´s konferense 10 oktober

8 Visst händer det spännande saker och tänk när vi kan lova…
…hälso- och sjukvård som är säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid SHdir´s konferense 10 oktober

9 SHdir´s konferense 10 oktober
Jane Cederqvist: Iakttagelser om Landsting Rapport från Finansdepartementet Ds2005:7 ”Man måste vara klar över vilka problem man kan lösa och vilka problem man inte kan lösa med strukturella förändringar… ...Traditioner, tankemönster och beteende-mönster lär knappast förändras därför att organisationskartorna förändras.” Det är möjligt att sänka landstingens kostnader med 15 procent genom att utveckla den inre effektiviteten. = I vårt landsting 80 miljoner kr (2 % av nettokostnaderna) SHdir´s konferense 10 oktober

10 SHdir´s konferense 10 oktober

11 SHdir´s konferense 10 oktober

12 SHdir´s konferense 10 oktober

13 SHdir´s konferense 10 oktober

14 SHdir´s konferense 10 oktober
D2 Nettokostnad i relation till förväntad kostnad Sorterat kvot index Stockholm 111,3 11,3 Östergötland 87,7 -12,3 1 Gotland 108,0 8,0 Halland 92,3 -7,7 2 Dalarna 103,7 3,7 Västra Götaland 94,3 -5,7 3 Blekinge 103,3 3,3 Västmanland 96,0 -4,0 4 Norrbotten 102,3 2,3 Skåne 96,2 -3,8 5 Västernorrland 101,7 1,7 Sörmland 96,3 -3,7 6 Uppsala 101,1 1,1 Jönköping 96,7 -3,3 7 Kalmar 100,9 0,9 Värmland 98,2 -1,8 8 Örebro 100,7 0,7 Kronoberg 9 Jämtland 100,5 0,5 Västerbotten 99,2 -0,8 10 Gävleborg 100,2 0,2 11 RIKET 100,0 0,0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SHdir´s konferense 10 oktober

15 SHdir´s konferense 10 oktober
Några utgångspunkter 1. Kundrelation – fokus på individen, bemötande, vård på lika villkor, tillgänglighet SHdir´s konferense 10 oktober

16 Tillhandahålla ett så gott värde som möjligt på våra tjänster
Vem är vi till för? Tillhandahålla ett så gott värde som möjligt på våra tjänster SHdir´s konferense 10 oktober

17 SHdir´s konferense 10 oktober
2. Otillräckliga prestationer – öppen redovisning, samhällsdebatt om kliniska resultat SHdir´s konferense 10 oktober

18 ACE-inhibitor (%) at discharge after AMI
A Gap between optimal treatment of cardiac infarction according to guidelines and what is really performed in the clinical activity Big variation between hospitals Big variation within hospitals Control Chart: Coronary angiography 1999 Sigma level: 2 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ,8 ,6 ,4 ,2 0,0 Coronar angiography UCL Center = ,29 LCL ACE-inhibitor (%) at discharge after AMI The hospital´s treatment traditions have a tendency to be stable over time Evidence based methods for quality development is needed Guidelines Routine care SHdir´s konferense 10 oktober

19 SHdir´s konferense 10 oktober
Swedish preliminary HSMRs (some exclusions will be necessary) SHdir´s konferense 10 oktober

20 SHdir´s konferense 10 oktober
Swedish preliminary county HSMRs (some exclusions will be necessary) SHdir´s konferense 10 oktober

21 100 % 1% Befintlig verksamhet Ständiga förbättringar Ny verksamhet 3. 100% - investeringar i ny teknologi, läkemedel och ”special” kompetens SHdir´s konferense 10 oktober

22 SHdir´s konferense 10 oktober
4. Nya medarbetarkrav – spänning centrum/periferi, nya arbetstider, patientsäkerhet, tillhörighet ”Social movement” SHdir´s konferense 10 oktober

23 Ur ett lednings- och ledarskaps perspektiv
Patienter och befolkning Process - Marknadsliknande lösningar - Beställar/utförarmodeller - Konkurrensutsättning Lärande och förnyelse Finanser SHdir´s konferense 10 oktober

24 SHdir´s konferense 10 oktober
utbildning Bredd SHdir´s konferense 10 oktober

25 Systemet ur Esthers perspektiv
Patientfokuserad "aktiviteter och delprocesser organiserade efter prioriterade patientvärden" Pat söker primärvården Undersökning Undersökningar Sjukhuset Diagnos & beslut om åtgärd PV/ Rehabilitering Primärvården Behandling Kommunen Esther PV-områden (6) Rehab Akuten Medicin Höglandsjukhuset kommuner (6) Traditionell "funktionell" pat färdig beh sjuk Lab apotek SHdir´s konferense 10 oktober

26 SHdir´s konferense 10 oktober

27 SHdir´s konferense 10 oktober

28 Utgå från behovet och utveckla nya arbetsprocesser
Lärande och förnyelse 317 team 21 team Storgrupp sjukvård 47 team + 43 team i Nationella kvalitetsregister 40 team 20 team 19 team Över 500 team har deltagit , medarbetare Strategiska målområden IT Miljö Adm Tillgäng-lighet Bemötande Kliniskt förbättrings-arbete Patient-säkerhet Läkemedels-användning Prevention Egenvård Sam- verkan 21 team God hushållning Pålitlighet V ä r d et f ö r p a t i e n t e n ö k a r SHdir´s konferense 10 oktober

29 Förbättrad tillgänglighet uppnås genom:
Grundstrategier för förbättringsarbete Förbättrad tillgänglighet uppnås genom: 1 2 Verksamheten har en balans i kapacitet och efterfrågan Ingen väntelista Öka kapaciteten Hantera variationer Arbeta bort ryggsäcken Minska efterfrågan SHdir´s konferense 10 oktober

30 SHdir´s konferense 10 oktober
Antal deltagande team: 300 Antal personer: 2000 SHdir´s konferense 10 oktober

31 Andel av ”ideal-patienter” för behandling
100 Fokusera på förbättringspotentialen 90 80 ACE / A-II blockerare vid utskrivning Riks-HIA 1999 70 Fokus på skillnader mellan sjukhus 60 50 Fokus på ”lågpresterande” sjukhus 40 30 20 10 SHdir´s konferense 10 oktober Sämsta sjukhus Medel Bästa sjukhus

32 Number of hospitals reaching 70 % adherence
simultaneously in 4/5 and 5/5 treatments 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Control QUICC 4/5 5/5 4/5 SHdir´s konferense 10 oktober

33 Influensavaccination 1999 - 2003
SHdir´s konferense 10 oktober

34 Kliniska Resultatförbättringar
Hittills 8 omgångar - totalt 85 team Fokus på medicinska områden, omvårdnad, rehabilitering, prevention mm Samverkan med SBU kring Depression - 10 team Nationella projekt med riksregister som stöd - Hjärtinfarkt 24 team - Diabetes - 32 team - Katarakt team Totalt ca 1000 personer SHdir´s konferense 10 oktober

35 System för att utveckla Tillförlitlighet är ”ett absolut måste”
Den växande komplexiteten av den kliniska kunskapsbasen gör det omöjligt att leda och arbeta i vården, utan systemiskt stöd till professionerna och medarbetarna. SHdir´s konferense 10 oktober

36 SHdir´s konferense 10 oktober

37 Landstinget i Jönköpings län Systemmått 2006 01 31
Personal- omsättning Faktiska årsarbetare Sjukfrånvaro Palliativa mortaliteten på sjukhus SF-6 TM Patienter med till- godo sedda behov Funk- tionella resultat Patienter med vårdbehov Process för att ge vård/service Mortalitet Kliniska resultat Patient- tillfreds- ställelse Tillgänglighet HSMR Mortalitet Kostnader Inlagda patienters nöjdhet Tredje tillgängliga tid Sjukhus- kostnader per patient ADE Löf Kostnader per capita SHdir´s konferense 10 oktober

38 SHdir´s konferense 10 oktober
SYSTEMMÅTTEN HSMR ADE Avancerad tillgänglighet Personalomsättning Mortalitet Antalet palliativa patienter som dör på sjukhus SF-6 Livskvalité Sjukhuskostnader per patient Kostnader per capita Patienttillfredsställelse Anmälningar till PSR Sjukfrånvaron Faktiska årsarbetare SHdir´s konferense 10 oktober

39 SHdir´s konferense 10 oktober
HSMR Antalet som avlider på sjukhus i förhållande till antal vårdtillfällen på våra sjukhus i länet. 2002 var genomsnittet 21 avlidna per 1000 vårdtillfällen 2003 var genomsnittet 20 avlidna per 1000 vårdtillfällen 2004 var genomsnittet 20 avlidna per 1000 vårdtillfällen 2005 var genomsnittet 18 avlidna per 1000 vårdtillfällen SHdir´s konferense 10 oktober

40 SHdir´s konferense 10 oktober

41 SHdir´s konferense 10 oktober

42 SHdir´s konferense 10 oktober

43 SHdir´s konferense 10 oktober

44 SHdir´s konferense 10 oktober

45 SHdir´s konferense 10 oktober
Landstingets övergripande strategiska mål: God hushållning är värdeskapande åtgärder som leder till nöjda kunder/patienter med hög livskvalitet. Det förutsätter att vården: Är tillgänglig. Grundar sig på en helhetssyn vad gäller patientflöde och processer. Uppnår/presterar de bästa kliniska resultaten med den bästa säkerheten. Utförs till lägsta möjliga kostnad. För att leva upp till detta krav krävs motiverade och delaktiga medarbetare. SHdir´s konferense 10 oktober

46 SHdir´s konferense 10 oktober

47 Microsystem – Tre rubriker visar vägen:
Lär dig upptäcka resursslöseri Vad betyder effektivitet Arbeta i förbättringsgrupper SHdir´s konferense 10 oktober

48 SHdir´s konferense 10 oktober
Resultattavlor SHdir´s konferense 10 oktober

49 SHdir´s konferense 10 oktober
………. Sweden hospitals vigorously pursue, quality improvement, with ongoing benchmarking against the world´s best hospitals. The results of this competition on value are striking. In one of the most progressive lans, Jönköping, for example, the rates of infection and mortality from errors are about one-fifth of those in leading American hospitals for patients with the same condition. Sweden has not moved all the way to value-based competition, but it is several steps along the way. When a state-run system introduces competition by publishing results information and allowing patients to choose, it is important that excellent providers be rewarded and provided with the resources to increase capacity. Otherwise, the best providers will be penalized by forcing them to work harder. Källa: Redefining Health Care, Michael E. Porter, Elizabeth Olmsted Teisberg SHdir´s konferense 10 oktober

50 SHdir´s konferense 10 oktober
Porters råd: Det är Nödvändigt för vårdgivare att bli bättre på det som ger värde Se till att verksamheten utgår från det som gäller det kliniska dvs fokus på värdeskapandet för befolkningen och patienten Definiera omfattningen och typ av service som ska tillhandahållas Organisera i kliniskt integrerade enheter Skapa en klar strategi inom varje praktik/enhet ”Redefining Health Care” Michael Porter SHdir´s konferense 10 oktober

51 SHdir´s konferense 10 oktober
Porters råd: Det är Nödvändigt för vårdgivare att bli bättre på det som ger värde Mät resultat, erfarenheter, metoder och det som gäller patienter per praktik/enhet Finn nya sätt för prissättning Det enheten erbjuder skall baseras på bästa möjliga (excellence), det unika och resultatet Se till att växa lokalt och geografiskt inom de områden där vi gör bra resultat ”Redefining Health Care” Michael Porter SHdir´s konferense 10 oktober

52 SHdir´s konferense 10 oktober
Utgå från behovet Det programmatiska och det organiska SHdir´s konferense 10 oktober

53 Historien kan bli analyserad men framtiden designas
Vi kan eftersträva att göra det vi gör nu bättre men vi kan också göra det på nya sätt Detta vill vi vara en del av! SHdir´s konferense 10 oktober


Ladda ner ppt "”Jag får den vård jag behöver när jag behöver den.”"

Liknande presentationer


Google-annonser