Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lär-verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lär-verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter"— Presentationens avskrift:

1 Lär-verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter
Lär-verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter Idor Svensson IKEL Idor Svensson

2 Två demokratiska principer som kan äventyras vid läs- och skrivsvårigheter
Avkoda text = ta till sig text Talsyntes (text-to-speech) Skriva text = förmedla budskap via text Taligenkänning (speech-to-text)

3 Ta till sig och förmedla text
Ta till sig och förmedla text Idor Svensson

4 Alternativa verktyg (AV) – Assistive technology (AT)
Alternativa verktyg (AV) – Assistive technology (AT) Vad är poängen med att använda AV/AT? Tillgänglighet Lika villkor Delaktighet självständighet Underlätta vardagen Struktur Kulturell delaktighet (läsa böcker mm) Stimulera till att våga! Söka den utbildning man vill Det arbete man vill Nyckelbegrepp blir tillgänglighet och delaktig het på lika villkor, dvs. ett samhällsansvar. Idor Svensson

5 Vad vet vi avseende tidigare forskning?
Möjligt att träna upp fonologiska förmågor (under förskoleår och tidiga skolår) Tidiga insatser är effektiva Intensiva och systematiska insatser är effektiva Små elevgrupper är effektiva (Ehri m fl, 2001; Kjeldsen m fl, 2003; Torgesen m fl, 2001; Wolff, 2011) Vad vet vi inte: AV (Alternativa Verktyg) förbättrar teknisk läsning? AV förbättra läsförståelse? AV förbättrar ”literacy”? AV gör att eleven kan ta till sig och förmedla text? Finns i princip ingen forskning som utforskat appar Detta som jag visar här är bakgrunden till vår studie Vad vi visste innan att tidigare forskning hade visat. Kollar just nu på AV och AT i SBU och det finns en artiklar som berör ämnet.

6 “vicious circle” Assistive technology?
1) Svårigheter fonologisk medvetenhet - Förskola “vicious circle” 2) Avkodningssvårigheter och svårigheter att läsa ord – svårt förstå innehåll I text Årskurs 1-2 3) Begränsar läsandet – bygger inte upp erfarenheter av texter, dvs. nödvändigt för en god läsförståelse Assistive technology? Årskurs 2-3 4) Hamnar efter sina jämnåriga inte bara i läsning!! Årskurs 3-4 5) Sviktande självförtroende för att läsa och på sikt kanske övrigt skolarbete Årskurs 4-6

7 iPhone/iPad-Projekt: ”Alternativa verktyg; ett stöd för läs- och skrivutveckling” (Svensson, Lindeblad, Gyllin, Gagner, & Sand) Elever från årskurs 4 till gymnasiet med uttalade läs- och skrivsvårigheter Fyra sessioner per vecka under fem veckor, totalt 20 sessioner 40-60 minuter per session En grupp använder bara AV En grupp använder både AV och träningsprogram Samlat in data från 40 elever och ytterligare 30 samlas in under HT 2012. Idor Svensson

8 “Appar” i projektet Prizmo – scan, text-to-speech
“Appar” i projektet Prizmo – scan, text-to-speech VoiceReaderWeb – text to speech Dragon search – voice recognition Pages – word processing Bab.la - dictionary SayHi – speech-to-text Read2Go– book reader Ruzzle – training program “Skolstil” – training program iTranslate – translating text Prata om hur lärare och elev bedömt varje program! Idor Svensson

9 Preliminära resultat De flesta elever och lärare är positiva till att använda mobiler/surfplattor De, hitintills, mest uppskattade apparna har varit: Prizmo, Pages, iSpeak, SayHi, Skolstil och Ruzzle. Ökat motivation för skolarbetet. Några beskriver märkbara effekter på global självbild “viktig livlina och stor trygghet” Ännu inga tydliga förbättringar avseende resultat på lästest Brister avseende uppkoppling på skolorna och då fungerar inte en del av programmen Idor 9

10 Metodologiska problem med AV – träningsprogram - appar
Svårt att mäta långsiktiga förändringar OCH vad mäter vi? Ordavkodning, läsförståelse, globalt läsmått, literacy Allmänna skolan Hur länge skall en intensiv åtgärd vara? Tidsaspekt för läraren Att gå ifrån klassrummet AV och appar har en snabb utveckling därför utforska funktion

11 Learning to Read – Reading to Learn
LR RL Hur lång tid är acceptabel mellan LR och RL? 2) Vad är lägsta nivå för RL?

12 Vad har vi lärt oss i projekten?
Viktigt med vetenskapligt be(ut)prövade program/utrustning Vilka insatser passar för vilka elever under vilka förhållanden? Dator – surf/läsplatta – mobiltelefon Android – Mac Kvalité på appar Hur fungerar talsyntes? Hur fungerar tal-till-text? Hur fungerar skanningsfunktion? Daisy app, är det enkelt att få tag på böcker? Hur bra är spararfunktionen? Fungerande uppkoppling på skolorna (WiFi) Använda mobiltelefoner och surf/läsplattor i klassrummet Personal väl insatta i programmen och teknikens funktioner samt vara innovativ och nyfiken avseende det pedagogiska mervärdet Kombinera träningsprogram med alternativa verktyg

13 Kortare åtgärdsperioder Motivation Elev Lärare
Ordinarie undervis. Förbered elev Ordinarie undervis. Förbered elev Ordinarie undervis. VT HT Åtgärdsperiod Åtgärdsperiod Paus Paus DIDAKTISK KONSEKVENS? Kortare åtgärdsperioder Motivation Elev Lärare Vilopaus mellan åtgärdsperioder (Fälth, 2013)

14 Hur ser vi på läs-och skrivsvårigheter i Sverige om 10 år?
VISION


Ladda ner ppt "Lär-verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser