Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lär-verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter Idor Svensson IKEL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lär-verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter Idor Svensson IKEL."— Presentationens avskrift:

1 Lär-verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter Idor Svensson IKEL

2 Två demokratiska principer som kan äventyras vid läs- och skrivsvårigheter • Avkoda text = ta till sig text – Talsyntes (text-to-speech) • Skriva text = förmedla budskap via text – Taligenkänning (speech-to-text)

3 Ta till sig och förmedla text

4 Alternativa verktyg (AV) – Assistive technology (AT) Vad är poängen med att använda AV/AT? • Tillgänglighet • Lika villkor – Delaktighet – självständighet • Underlätta vardagen – Struktur – Kulturell delaktighet (läsa böcker mm) • Stimulera till att våga! – Söka den utbildning man vill – Det arbete man vill

5 Vad vet vi avseende tidigare forskning? • Möjligt att träna upp fonologiska förmågor (under förskoleår och tidiga skolår) • Tidiga insatser är effektiva • Intensiva och systematiska insatser är effektiva • Små elevgrupper är effektiva (Ehri m fl, 2001; Kjeldsen m fl, 2003; Torgesen m fl, 2001; Wolff, 2011) Vad vet vi inte: • AV (Alternativa Verktyg) förbättrar teknisk läsning? • AV förbättra läsförståelse? • AV förbättrar ”literacy”? • AV gör att eleven kan ta till sig och förmedla text? Finns i princip ingen forskning som utforskat appar

6 1) Svårigheter fonologisk medvetenhet - 2) Avkodningssvårigheter och svårigheter att läsa ord – svårt förstå innehåll I text 3) Begränsar läsandet – bygger inte upp erfarenheter av texter, dvs. nödvändigt för en god läsförståelse 4) Hamnar efter sina jämnåriga inte bara i läsning!! 5) Sviktande självförtroende för att läsa och på sikt kanske övrigt skolarbete Förskola Årskurs 1-2 Årskurs 2-3 Årskurs 3-4 Årskurs 4-6 “vicious circle” Assistive technology?

7 iPhone/iPad-Projekt : ”Alternativa verktyg; ett stöd för läs- och skrivutveckling” (Svensson, Lindeblad, Gyllin, Gagner, & Sand) • Elever från årskurs 4 till gymnasiet med uttalade läs- och skrivsvårigheter • Fyra sessioner per vecka under fem veckor, totalt 20 sessioner • 40-60 minuter per session – En grupp använder bara AV – En grupp använder både AV och träningsprogram

8 “Appar” i projektet 1.Prizmo – scan, text-to-speech 2.VoiceReaderWeb – text to speech 3.Dragon search – voice recognition 4.Pages – word processing 5.Bab.la - dictionary 6.SayHi – speech-to-text 7.Read2Go– book reader 8.Ruzzle – training program 9.“Skolstil” – training program 10.iTranslate – translating text

9 Preliminära resultat • De flesta elever och lärare är positiva till att använda mobiler/surfplattor • De, hitintills, mest uppskattade apparna har varit: Prizmo, Pages, iSpeak, SayHi, Skolstil och Ruzzle. • Ökat motivation för skolarbetet. Några beskriver märkbara effekter på global självbild “viktig livlina och stor trygghet” • Ännu inga tydliga förbättringar avseende resultat på lästest • Brister avseende uppkoppling på skolorna och då fungerar inte en del av programmen Idor 13-04-27

10 Metodologiska problem med AV – träningsprogram - appar S VÅRT ATT MÄTA LÅNGSIKTIGA FÖRÄNDRINGAR OCH VAD MÄTER VI ? O RDAVKODNING, LÄSFÖRSTÅELSE, GLOBALT LÄSMÅTT, LITERACY •Allmänna skolan –Hur länge skall en intensiv åtgärd vara? –Tidsaspekt för läraren –Att gå ifrån klassrummet –AV och appar har en snabb utveckling därför utforska funktion

11 Learning to Read – Reading to Learn LRRL 1)Hur lång tid är acceptabel mellan LR och RL? 2) Vad är lägsta nivå för RL?

12 Vad har vi lärt oss i projekten?  Viktigt med vetenskapligt be(ut)prövade program/utrustning  Vilka insatser passar för vilka elever under vilka förhållanden?  Dator – surf/läsplatta – mobiltelefon  Android – Mac  Kvalité på appar  Hur fungerar talsyntes?  Hur fungerar tal-till-text?  Hur fungerar skanningsfunktion?  Daisy app, är det enkelt att få tag på böcker?  Hur bra är spararfunktionen?  Fungerande uppkoppling på skolorna (WiFi)  Använda mobiltelefoner och surf/läsplattor i klassrummet  Personal väl insatta i programmen och teknikens funktioner samt vara innovativ och nyfiken avseende det pedagogiska mervärdet  Kombinera träningsprogram med alternativa verktyg

13 VT HT Åtgärdsperiod Ordinarie undervis. Förbered elev DIDAKTISK KONSEKVENS? • Kortare åtgärdsperioder • Motivation • Elev • Lärare • Vilopaus mellan åtgärdsperioder (Fälth, 2013) Åtgärdsperiod Ordinarie undervis. Förbered elev Ordinarie undervis. Paus

14 Hur ser vi på läs-och skrivsvårigheter i Sverige om 10 år? VISION


Ladda ner ppt "Lär-verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter Idor Svensson IKEL."

Liknande presentationer


Google-annonser