Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer och handlingsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer och handlingsplan"— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer och handlingsplan
Policy för tobak Riktlinjer och handlingsplan

2 Tobakspolicy Det är enligt lag förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år. Rökning är förbjudet för alla ungdomar och alla vuxna på skolgården. Personalen snusar inte under lektionerna, och har i egenskap av förebilder ett ansvar och bör därför inte röka eller snusa under skoltid. Detta för att eleverna ska få ett tobaksfritt bemötande. Policyn omfattar även de personer som tillfälligt besöker skolan.

3 Tobakspolicy Lärarna sprider regelbundet, aktivt ut information om tobakens skadeverkningar inom ramen för skolans verksamhet för att hålla motivationen hög. Förekommer användning av tobak ska även detta tas upp av mentor/klasslärare och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal, för att gemensamt diskutera lösningar. Kurator/och eller skolsköterska ska kunna förmedla tobaksavvänjningsstöd som t ex motiverande samtal (MI), samt nikotinhjälpmedel vid behov. Detta bör ske i samarbete med mentorer/klasslärare och föräldrar.

4 Tobakspolicy När en elev bryter mot skolans tobakspolicy ska personalen aktivt se till att det uppmärksammas och åtgärdas. Skolans tobakspolicy ska vara lättillgänglig och känd för alla berörda (elever, personal, föräldrar och övriga besökare). Förebyggande arbete bedrivs genom Tobaksfri Duo Skolan ska vara en arbetsplats där man har fokus på och en strategi för att främja hälsa och friskvård.

5 Handlingsplan Elever Förebyggande:
Varje elev och förälder ska vid början av varje läsår från årskurs 6 via brev eller mejl få kännedom om skolans tobakspolicy och vad som händer när man bryter mot den. Vid föräldramöten påminner pedagogisk personal om att policydokumentet med handlingsplan finns på skolans hemsida. Skolan jobbar tobaksförebyggande tematiskt och ämnesövergripande, för att kontinuerligt tydliggöra vilka vinster som finns med ett tobaksfritt liv (Lgr11, se bilaga). Varje mentor/klasslärare tar upp ämnet minst en gång under läsåret.

6 Handlingsplan Tobakens barn eller annan aktuell film som belyser tobakens skadeverkningar visas för varje 7:a i början av höstterminen. Kontraktsskrivning med Tobaksfri Duo. Denna följs upp för att fånga elever som missat att teckna avtal. Tobaksbrukande elever erbjuds stöd för att sluta. Tobaksfri Duo centralt, erbjuder regelbundet aktiviteter och utbildningar med målsättningen att eleverna ska delta i dessa.

7 Handlingsplan Skolan utser elevrepresentanter som tillsammans med de vuxna planerar aktiviteter för att skolans tobaksförebyggande arbete ska vara synligt och attraktivt. Alla elever bör under sin skoltid ha sett filmen ”Tobakens barn” och arbetat med uppföljningsmaterial till filmen. Lärarhandledning finns på På hemsidan finns bra material att arbeta med.

8 Handlingsplan Tobaksfria dagen och tobaksfria veckan, vecka 47 uppmärksammas alltid med någon aktivitet. Vid utvecklingssamtalet följs Tobaksfri Duo upp och elever och föräldrar kan vid detta tillfälle fylla i den årliga försäkran där man intygar sin tobaksfrihet. Deltagande i vårlotteriet.

9 Handlingsplan Elever:
Åtgärder som vidtas när en elev bryter mot skolans tobakspolicy. All personal som ser en elev bruka tobak förklarar vad som gäller kring tobaksbruk under skoltid, samt ser till att eleven fimpar cigarretten eller att snusen läggs ut. Därefter kontaktas mentor som i sin tur kontaktar föräldrarna.

10 Handlingsplan Om samma elev vid ytterligare ett tillfälle bryter mot skolans tobakspolicy kommer ett första brev att skickas hem till föräldrarna. Där ska det framgå att eleven brukat tobak och på vilket sätt som skolan utifrån tobakspolicyn förväntar sig att föräldrarna tar upp detta med sitt barn. Brevet ska även innehålla skolans policy med handlingsplan. Man ska också i skrivelsen uppmana föräldrarna att aktivt motivera sitt barn och ta ansvar för att eleven inte igen bryter mot skolans tobakspolicy (brevet är förskrivet och kommer att skickas hem som mejl via skolexpeditionen).

11 Handlingsplan En skrivelse ska även skickas vid andra överträdelsen. Efter denna förseelse ska eleven kallas till skolsköterska och/eller kurator för samtal kring sin tobaksanvändning, där tobaksavvänjningsstöd ska erbjudas. Vårdnadshavarna uppmanas också att ta kontakt med skolhälsovården. Om avstegen mot skolan tobakspolicy fortsätter efter detta kommer rektor, klasslärare och skolhälsovård att kalla till möte med elev och föräldrar (orosmöte, gruppsammankomst).

12 Handlingsplan Man bestämmer vid tillfället också en ny tid för uppföljning för att se hur det gått med tobaksavvänjningen. Ingångens alkohol och drogrådgivning har möjlighet att erbjuda stöd till elever som behöver hjälp med sitt tobaksbruk. Rökning medför ökad risk för andra riskbeteenden som t ex bruk av alkohol och hasch och bör därför tas på allvar. Folktandvården erbjuder ungdomar rökavvänjning.

13 Handlingsplan Personal:
Personal som röker inom skolans område under skoltid eller vid andra former av pedagogisk verksamhet som bedrivs utanför skolans område kommer att kallas till närmsta chef för samtal kring hur man kan lösa detta. Personalen ska vara snusfri i sina möten med eleverna. Avvänjning i form av motiverande samtal och nikotinhjälpmedel erbjuds till skolans personal inom det åtgärdsprogram som finns för ”tobaksfri arbetstid i Umeå kommun”.

14 Handlingsplan Det är ytterst olämpligt att skolans personal röker strax utanför skolans område, där de är synliga för elever. För den som vill sluta finns ett vykort som heter jag vill sluta, via det kan man få kontakt med närmaste tobaksavvänjare för att få hjälp med sin avvänjning. Det går att hitta information kring Umeå kommuns satsning Tobaksfritt liv där man under 2010 erbjuds gratis tobaksstöd individuellt och i grupp.

15 Handlingsplan Implementering:
Förankring av policy med handlingsplan i skolans ledningsgrupp Policy med handlingsplan ska vara synlig (lättillgänglig) på respektive skolas hemsida och vara känd av personalen Information om policyn på föräldramöten och för eleverna vid terminsstart. Alla ska vara uppdaterade kring tobaksarbetet och veta vad som gäller

16 Handlingsplan Rutin och tydlighet i tobaksarbetet oavsett skola (rektor och berörd personal känner till sin roll kring policyn, så att den efterlevs enligt beslut) Det tobaksförebyggande arbetet ska vara ett kontinuerligt inslag i den ordinarie undervisningen En karta på tobaksfri skolzon bör finnas med i policyn, så att det tydliggörs var gränsen för skolområdet går.

17 Handlingsplan Länkar med tips om utbildningsmaterial m.m.: www.fhi.se,
(Handledning för ungdomar som vill sluta med tobak)

18 Styrdokument Lagstiftning
Det är förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år. Rökning är förbjudet för alla, både ungdomar och vuxna inom skolans område. Detta gäller dygnet runt och året om oavsett verksamhet som pågår. Skolledningen ansvarar för att lagens intentioner upprätthålls inom skolområdet.

19 Nationella folkhälsomål
Målet för samhällets insatser inom tobaksområdet är att minska tobaksbruket. (Mål för folkhälsa, prop. 2002/03:35) Etappmål för att uppnå ett minskat tobaksbruk är: en tobaksfri livsstart från år 2014, en halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa, en halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest samt, ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning.

20 Folkhälsoinstitutet De viktigaste bakomliggande bestämningsfaktorerna för tobaksbruk är tillgänglighet, pris och social acceptans och man kan säga att det svenska arbetet mot tobak vilar på fyra grundpelare: skydd, förebyggande, normförändring och avvänjning.

21 Skolan Ovan nämnda grundpelare kan tillvaratas och beaktas vid utformningen av en tobakspolicy för skolan och kan i huvudsak formuleras i följande punkter: Skolan ska aktivt arbeta för en minskad tobaksanvändning hos elever och personal inom skolans område och i dess närhet. Skolan ska aktivt förhindra och förebygga tobaksbruk bland elever och personal Bedriva ett återkommande arbete inom den pedagogiska verksamheten som t ex vid temadagar, inom kärnämnena, eller ämnet livskunskap. Det tobaksförebyggande arbetet ska föras in i undervisningens årshjul.

22 Skolan Utarbeta en policy för elever och personal om vad som gäller kring tobaksbruk inom skolans område och under skoltid. Ha fokus på hälsofrämjande arbete, tobaksfri arbetstid och aktuell lagstiftning på området med målet att uppnå nollvisionen kring tobak. Skolan bedriver ett aktivt samarbete med tobaksfri duo och tobaksfri arbetstid. Målsättningen är att det ska finnas tillgång till tobaksavvänjning för dem som väljer att sluta med tobak.  

23 Skolan I styrdokumenten Lgr11 har skolan och rektors ansvar kring tobak formulerats på följande sätt: Ansvar enligt Lgr11: Ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad, samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.

24 Skolan Rektors ansvar:
Enligt Lgr11 har rektor ett särskilt ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Förutom sexualitet och samlevnad nämns uppdraget till rektor (i nämnd ordning) miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor och riskerna med tobak, alkohol och andra droger.

25 Skolan Från juni 2010 tillämpas rökfri arbetstid i 111 av 290 av Sveriges kommuner, där ett flertal också har inkluderat snus. Även Umeå kommun bedriver ett långsiktigt hälsofrämjande arbete för tobaksfri arbetstid under 2010 och 2011 med målet att ingå i detta sammanhang innan 2014. ”Ett långsiktigt och hälsofrämjande, positivt stimulerande förhållningssätt ska vara vägledande i det tobaksförebyggande arbetet i Umeå kommun”

26 Information och material
Webbplatser – Statens folkhälsoinstituts webbplats där material kan beställas och laddas ner. Här finns även en lista över landstingens kontaktpersoner för tobaksprevention.  Nu finns ”Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak”. Den är tänkt att användas som en praktisk handbok för inspiration och vägledning bland pedagoger och annan skolpersonal om hur man kan ta sig an frågan om ANDT-undervisning. Boken finns i en version för grundskolan och en för gymnasiet. Här ges förslag på vad undervisningen kan innehålla och hur ANDT-frågor utifrån kursplanerna kan integreras i skolans ämnen.

27 Information och material
– Fakta och nyheter om tobak och snus. Innehåller bland annat en avdelning om tobaksfritt arbetsliv, en avdelning för professionella med aktuell lista över läkemedel för avvänjning, en enkel sluta röka-skola och sluta snusa-skola, en beroendemätare, en motivationsmätare, en förteckning över tobaksavvänjare i varje län samt information på invandrarspråk. – Apotekets webbplats med information om läkemedlen.

28 Information och material
Telefonstöd Sluta röka-linjen , Ger råd och stöd kostnadsfritt per telefon eller e-post, både till de som själva vill sluta röka eller snusa och de som vill får råd om hur man kan stödja andra. Affisch samt bordsställ med små kort kan beställas kostnadsfritt.

29 Material och rapporter
Det motiverande samtalet om tobaksvanor. Holm Ivarsson B. Statens folkhälsoinstitut. Rapport R 2003:40. En handledning för tobaksavvänjning. Hjalmarson A. Statens folkhälsoinstitut. Rapport R 2006:14. Expertens bästa råd för att sluta röka och snusa. Enkelt informationsblad från Statens folkhälsoinstitut. Reviderat Kostnadsfritt. Fimpa dig fri. Holm Ivarsson B. En enkel självhjälpsbok för att sluta röka och snusa. Reviderad Förlagshuset Gothia. Beställs på com. Boken beräknas finnas för fri nedladdning på från 2011. MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Holm Ivarsson B Förlagshuset Gothia. Rådgivning om tobak. Informationsbroschyr från Statens folkhälsoinstitut Kostnadsfritt.

30 Material och rapporter
Sluta röka och snusa på 4 veckor. En självhjälpsbok för att sluta röka och snusa. Holm Ivarsson B Viva förlag. Beställs på Tobaksfritt liv. Funderat på att sluta? Pantzar, M. Liber förlag. En självhjälpsbok. Till boken finns en handledning för professionella. Reviderad Beställs på Vägen till ett rökfritt liv. Ett självhjälpshäfte. Reviderat Läkare mot tobak. Beställ via Yrkesföreningar mot tobaks kansli Kostnadsfri. Foldern finns på flera invandrarspråk, se nedan. Information på invandrarspråk. Se för skriftlig information på engelska, arabiska, albanska, bosnisk-serbiska, dari, pashto, persiska, serbiska, somaliska, sorani, spanska och turkiska.


Ladda ner ppt "Riktlinjer och handlingsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser