Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnhälsovård - Sverige •Historik •Kunskapsområden •Resultat •Förklaringar till utveckling •Exempel på lokal FOU arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnhälsovård - Sverige •Historik •Kunskapsområden •Resultat •Förklaringar till utveckling •Exempel på lokal FOU arbete."— Presentationens avskrift:

1

2 Barnhälsovård - Sverige •Historik •Kunskapsområden •Resultat •Förklaringar till utveckling •Exempel på lokal FOU arbete

3 Skador 18% Psykiska problem 22% Infektioner 6% Astma - Allergi 5% De sju största hälsoproblemen 0-14 år - funktionsnedsatta förlorade levnadsår (DALY) Nyfödd- hetssjd+ SIDS+ Miss- bildningar 49%

4 Barnhälsovård - potential •Finsk undersökning (Aronen et al) •Rådgivande kontakter i hemmet 1 gång i månaden under barnets första 5 år •Depression vid 20-21 år ålder: effekt 0,38 SD motsvarar ca 40% reduktion •Australisk undersökning (Cullen et al) •Rådgivande kontakter under barnets första 5 år •Vid 27-29 års ålder: 37% reduktion av depressiva symptom för kvinnor. Minskning även för män

5 Kunskap •Med givna resurser bidra till förbättrad hälsa –Kunskap avgörande •Typer av kunskap Praktisk kunskap Teoretisk kunskap

6 “Tyst kunskap” - Vetenskaplig kunskap •Erfarenhetskunskap –Operera halsmandlar, Råd om sovläge på magen, Råd om barnuppfostran… –Fördel: tillgänglig för personer som tränas I rollen •Vetenskapligt baserad kunskap –Information som samlats in systematiskt –Fördel 1: kunskap kan generaliseras –Fördel 2: kan överföras via text –Fördel 3: stimulerar kritisk prövning av verksamhetet –Fördel 4: dialog på lika villkor med andra verksamheter.

7 Samspel mellan olika typer av kunskap Praktik Teori Reflektion Fou enhet

8 Barnhälsovård - historia i Sverige •1870 Tuberkulossköterskan –Länken mellan staten och medborgaren •1900 ”Mjölkdroppen” –Distribution av bröstmjölksersättning bland fattiga i storstäderna –Hälsokontroller - medverkan av läkare •1920 Framväxten av det moderna rationella samhället –”Mödrarnas okunskap är den främsta hälsorisken för barnen”

9 Barnhälsovård - forts •1930 ”Kris i befolkningsfrågan” –Planering av barnavårdscentraler •1950 Barnhälsovård i fullskala –Realisering av ”välfärdssamhället” •1970 Välfärdsmodellen höjdpunkt –Föräldragrupper –4-årskontroll –Barnhälsovårdsöverläkare •1990 Svag ekonomisk tillväxt –Evidensbaserade insatser

10 Barnhälsovård - fyra traditioner •Medicin •Socialt arbete •Psykologi •Omvårdnad

11 Barnhälsovård - medicinsk tanketradition •Screening som del av medicinens expansion under 1900-talet •Vidgade indikationer - ”Hitta problemen tidigt” •Naturvetenskaplig - Experiment •Systematiska observationsstudier •Tydlig koppling forskning- praktik

12 Barnhälsovård - tanketradition inom socialt arbete •Socialt perspektiv dominant fram till 1970 •Barnhälsovård organiserad som del av socialtjänsten •Nyttigheter som inte behöver motiveras •Forskning med svag koppling till praktik •Perspektiv - aktionsforskning, postmodernism m.m.

13 Barnhälsovård - psykologisk tanketradition •Tillkomst av psykologer under 1970-talet •Psykodynamiskt tränade - insatser för familjer med redan identifierade problem •Forskning naturvetenskaplig •I Sverige svag koppling forskning - praktik

14 Barnhälsovård - omvårdnadsvetenskap •Sen utveckling som akademiskt ämne under 1990- talet •Flera perspektiv •Tydlig koppling forskning- praktik

15 Vetenskapliga publikationer Indexerade i Medline Child Health service + Sweden + English: 117 -Sverige 1993-2003 Fokus på barnhälsovård 25 -Nurse -Patient Relationsship, Parents/education: 9 –Inkluderar föräldrargrupper, stöd, samtal •Health promotion: 5 –Rökning, amning mm •Health examinations: 8 •Särskilda problem 3 –Barnmisshandel, LBW, föräldrastress •Norge 1993-2003 Fokus på barnhälsovård: 1

16 Nyttan av forskning inom barnhälsovård •Introduktion av nya metoder –Rökning •Effektivisering –Hälsokontroller •Medverka till ett kritisk förhållningssätt

17 MFR’s State-of-the-art 1999: Huvudfrågor •Fråga 1: Hur skall barnhälsovården följa barns utveckling och identifiera avvikelser? •Fråga 2: Vilken är barnhälsovårdens roll för samspelet föräldrar - barn? •Fråga 3: Kan och bör barnhälsovården påverka expositionen för risk och skyddsfaktorer? •Fråga 4: Vilken är barnhälsovårdens framtida roll och funktion?

18 Evidensbaserad barnhälsovård - praktisk arbete på vetenskaplig grund •Praktiskt arbete –Utgår från tradition - “vad man brukar göra” –Strävar efter konsensus –Kan dra nytta av vetenskap •Vetenskap –Ifrågasätter “allt” –När man nått konsensus är frågan inte längre intressant –Primärt inte intresserad av praktiken

19 Fråga 1: Hur skall barnhälsovården följa barns utveckling och identifiera avvikelser? •Hörselundersökningar •ADHD/DAMP •Utvecklingsstörning •Allmän slutsats

20 Fråga 2: Vilken är barnhälsovårdens roll för samspelet föräldrar - barn? •Anknytning •Stöd i föräldrarollen vid bristande omsorg

21 Fråga 3: Kan och bör barnhälsovården påverka expositionen för risk och skyddsfaktorer? Amning –God evidens för skyddseffekt –Svag evidens för rådgivningens effekt –Klargör genom forskning •betydelsen av vårpersonalens insatser för amning •tidsintervall för introduktion av annan föda

22 Fråga 3: Kan och bör barnhälsovården påverka expositionen för risk och skyddsfaktorer? Tobak •God evidens för skadeeffekt •God evidens för effekten av beteendeteoretiskt baserad rådgivning

23 Generella slutsatser •Inriktning på de två första levnadsåren •Föräldrarnas får en aktivare roll •En väl avvägd kombination av: –Generella insatser som når alla –Riktade förstärkta insatser till sårbara grupper –Individuellt utformad hjälp till särskilt utsatta •Personalutveckling är central •Medicinska födelseregistret byggs ut till 7 års ålder

24 Förklaringar till utvecklingen i Sverige •1. Barnhälsovårdsenheter –I anslutning till universitetssjukhus –Utanför universitetssjukhus •2. Allmänmedicinska institutioner •3. Utveckling av omvårdnad som akademisk diciplin –Forskning i anslutning till 1 och 2

25 Arbetet på en barnhälso- årdsenhet mitten av 1990-talet - •Befolkningsunderlag 250 000 inv. •Kollegial h andledning •Screening •Samtalsmetoder - health promotion •Epidemiologisk kartläggning

26 Hörselundersökningar •Betydelsen av tidigupptäckt •OAE screening •Sensitivitet >95% •Specificitet 98% •Positivt prediktivt värde 10% •Distraktionstest •Sensitivitet 60% •Specificitet 95% •Positivt prediktivt värde 2% •Slutsats –OAE screening uppfyller kraven på en god screening

27 Ålder för remiss för 62 barn med CP

28 Utveckla samspel under spädbarnstiden •Mönster för anknytning utvecklas fram till 18 mån, därefter stabilt •Optimalt mönster endast hos 60% •Tydliga sociala skillnader •Påverkar risken för psykisk ohälsa under hela uppväxten och vuxen ålder •Norsk modell som kan integreras i föräldragrupper på BVC •Prövas i Sverige: Uppsala, Österåker…

29 Anknytning II •Depression •Samspelsmönstret kan påverkas negativt •3 RCT: intervention av BVC-sjuksköterska med icke-styrande, stödjande samtal effektiva –10-15 % av alla mödrar –Stödjande samtal –Prioritera tid

30 Introduktion av ”Rökfria barn” och rökning bland gravida och spädbarnsmödrar - Stockholms län Rökfria barn

31 Återföra information från BVC till kommunen •Fyraårskontroll –Kognitiv utveckling •Förskolepolicy –Utevistelse –Ventilationssystem

32 FoU enheter - investering i metodutveckling •SVSO 250 000 inv •4000 nyfödda årligen •BVC - 30 mnkr •FOU enhet - basanslag 1 mnkr - 3% •Befolkningsunderlag – 100 000 invånare? –1 000 000 invånare? •Knytning till högskola?

33


Ladda ner ppt "Barnhälsovård - Sverige •Historik •Kunskapsområden •Resultat •Förklaringar till utveckling •Exempel på lokal FOU arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser